• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Framtidens driftcentral : En analys av den framtida driften av ett svenskt elnät / The future dispatch center : An analysis of the future operation of a Swedish power grid

Svartz S:t Cyr, Daniel, Enarsson, Lars Einar January 2013 (has links)
Active work to increase the efficiency of energy use is taking place in Sweden and throughout all of Europe. Electricity is an important part in our society’s energy system which means that the electrical grid operators and associated therewith has a central role in this work. Monitoring and controlling the electrical grids are managed from the distribution system operator’s DC, dispatch center. The aim of this report is to examine how the operations in a typical DC on the Swedish electricity distribution network will look like in five to ten years. The report focuses on DC’s that operate electrical grids at low- and medium voltage level. For a concrete way to determine how the DC will change over time the different operational processes that constitute the ope- ration of a DC were defined. Subsequently the changes that will affect the Swedish electrical grids within five to ten years were investigated and also in which way these changes will implicate the operational processes in a DC. The analysis shows that the DC’s will undergo a series of transformations in five to ten years. By integrating the various IT-systems in the dispatch center the main operation will be manageable from a single HMI, such as a DMS-system. This means that business processes such as monitoring, ope- rational order processing and error handling will be possible from a single system in the future. But the increasing communication between IT systems will also lead to increased demands for security because any intrusion in one of the systems could result in major damage.
2

Investeringar i elnätet : En fallstudie av två lokala elnätsbolags arbete med att möta framtidens behov

Andersson, Jonas January 2018 (has links)
Sättet som el konsumeras och produceras i Sverige och i världen kommer att ändras de kommande årtiondena. En mer variabel elproduktion ska integreras i vår energimix samtidigt som ett användande av exempelvis elbilar kommer att ändra vårt konsumtionsmönster. För att möjliggöra denna förändring kommer nya krav att ställas på elnätet, vilket utgör länken mellan produktion och konsumtion. Eftersom elnät i Sverige är naturliga monopol måste elnätsbolagen regleras för att kunderna inte ska riskera att bli utnyttjade. Idag är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som avgör hur mycket varje elnätsbolag får fakturera sina kunder. Det gör de via den så kallade intäktsramen. Intäktsramen är ett tak för hur mycket elnätsbolagen får ta betalt av sina kunder. Dock är många elnätsbolag i Sverige kommun- eller medlemsägda, vilket gör att deras huvudsakliga mål inte är att maximera vinsten. Dessa företag strävar alltså inte efter att utnyttja hela intäktsramen. Samtidigt finns det elnätsbolag som aktivt arbetar för att maximera vinsten. En följd av detta är att elnätskostnaderna varierar beroende på var man är lokaliserad i landet och vilket elnätsbolag man är hänvisad till. En tanke med intäktsramen är att den ska påverka hur elnätsbolagen väljer att investera. Det finns exempelvis incitament i intäktsramen som gör att elnätsbolagens vinst kan bli högre om de utnyttjar elnätet effektivt. Syftet med denna uppsats har varit att utreda vad som triggar eller motverkar investeringar för elnätsbolag som inte påverkas av intäktsramen i så stor utsträckning. Genom att undersöka två elnätsbolag, varav ett är kommunägt och det andra är medlemsägt, är målet att få en förståelse för deras syn på dagens reglering och hur de arbetar med investeringar. För att uppnå detta har intervjuer genomförts med de två vd:arna för de båda elnätsbolagen. Intervjun har kompletterats med rapporter från bland annat myndigheter och intresseorganisationer. Studien påvisar att det fanns en tydlig samstämmighet i hur investeringar i elnätet görs hos de båda elnätsbolagen. Elnätsbolagen utgår dels från underhållsplaner som finns upprättade för elnäten, men också från regelbundna besiktningar av elnäten. En plan för vilka investeringar som ska göras det kommande året klubbas igenom varje år. Elnätsbolagens strategi för investeringar och tankar om hur deras verksamheter ska drivas är alltså inte något som har påverkats av förändringarna som skett med olika regleringsmodeller. Dock kan det förslag rörande en sänkt intäktsram, vilken kommer att träda i kraft år 2020, få en påverkan för hur de båda elnätsbolagen väljer att göra investeringar.
3

Laddinfrastrukturen idag och en inblick i framtiden / Charging infrastructure today and a glance into the future

Karlsson, Leia, Overgaard, Hanne January 2021 (has links)
Det här examensarbetet utförs på Vinnergi AB i Borås och är ett avslutande arbete för energiingenjörsprogrammet med inriktning elkraft vid Högskolan i Borås. En av de avgörande lösningarna för att uppnå de klimatmål Sverige har satt upp är omställningen från bensin- och dieseldrivna fordon till eldrivna fordon. Redan idag har laddinfrastruktur börjat breda ut sig över Sverige och ett faktum är att det kommer öka. Detta medför dock utmaningar för nätägare runt om i landet för att kunna hålla en hög tillförlitlighet för leverans av el och samtidigt behålla ett kvalitativt kraftnät då framtidens elförsörjning kommer förändras. Ett steg i riktningen mot ett smartare elnät är regeringens beslut om nya funktionskrav för elmätare. Elmarknadsinspektionen fick 2018 i uppdrag att undersöka detta och en följd av beslutet är att drygt fem miljoner mätare ska ersättas i Sverige före 1 januari 2025. Rapporten uppdelad i två olika huvudområden. Det första huvudområdet fokuserar på kommunikation mellan olika aktörer samt privatpersoner. Område nummer två är en undersökning av snabbladdningsmöjligheterna för olika scenarion. Resultatet av rapporten beskriver de roller dem tre olika laddtyperna kommer att spela i framtiden. / This report is in a collaboration with Vinnergi AB and is a finalizing report of degree of bachelor in Energy Engineering – specialization in Electric Power Engineering at the University of Borås. One of the conclusive solutions to achieve the climate goals Sweden has set is the conversion from vehicles with internal combustion engines to electrical vehicles. At this present time the charging infrastructure for electric cars are well spread over Sweden and a fact is that it will increase. This will bring challenges for grid owners all over the country to be able to keep a secure supply of electricity and at the same time ensure a strong grid that will stand a future with more renewable energy. In a step towards smarter grids the Swedish government has decided to implement smart electricity meters. In 2018 the Swedish Energy Markets Inspectorate was assigned to investigate the future value of the smart meters and the result of the report was for all the electricity meters to be changed into smart ones before January 1, 2025. This report is divided into two main areas. The first area focuses on the communication between different participants on the market and with individual costumers. The second area3this report covers is a description of where different types of charging could play a role of importance in the future.

Page generated in 0.0685 seconds