• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk? : Om mediernas och läsarnas reception av den fabricerade bloggen Black Ascot

Broborg, Sanna January 2015 (has links)
Syftet med denna uppsats är att svara på frågan hur läsare och media reagerade på bloggen Black Ascot i egenskap av en litterär bluff, även kallad en litterär fabrikation. Målet är även att komma fram till hur mottagare av textbaserad kommunikation reagerar på att bli lurade. För att uppnå syftet undersöks läsarnas och medias reception av Black Ascot. Uppsatsen diskuterar även om det finns förklaringar till receptionen i bloggens litterära utformning. I analyserna framkommer det att diskussioner gällande framförallt autenticitet och moral uppstod såväl i media som bland läsarkommentarerna. Trots att negativa reaktioner förekommer i båda undersökningsgrupperna tyder resultatet på att en majoritet av bloggläsarna uppskattade bloggen även som en litterär fabrikation. Enligt uppsatsen beror detta bland annat på bloggens tematik och dess intentionsambivalens.
2

En modeikon blir till – konstruktionen av Coco Chanel i den biografiska litteraturen

Lindberg, Christoffer January 2014 (has links)
I uppsatsen undersöks hur fyra biografiförfattare skildrar Coco Chanels liv genom respektives val av de områden, händelser och attribut som de valt att belysa. Teorierna utgår ifrån Burkes fabrikationsprocess som innebär att fabrikation och mytologisering ofta kan förekomma vid historiska återberättande av personer och händelser. Dessa tillsammans med författarens personliga intressen kan skapa olika versioner av en persons öde. Yvonne Hirdmans tes om att kvinnor, i historiska sammanhang beskrivs på ett särskilt vis används också. Och sist Hermansson Adlers tanke om att det är nästan enbart kvinnor från de högre klasserna som är av intresse. Med hjälp av textanalys granskas materialet kritiskt och på så sätt kan en tentativ tolkning göras av de bakomliggande faktorer som författare använder. Uppsatsens resultat är att beroende på författarens erfarenheter och personliga intressen kommer olika delar av Coco Chanels liv belysas och olika aspekter betonas mer eller mindre. En aspekt är att hos en biografiförfattare får, männen i hennes liv, större plats och beskrivningarna kretsar mycket kring hennes känslor. Trots olikheterna sammanstrålar de ändå slutligen i en gemensam bild.
3

THE HUMAN SCALE IN THE PUBLIC SPACE - LINGUA FRANCA / THE HUMAN SCALE IN THE PUBLIC SPACE

Tjärnberg, Cecilia Margareta January 2017 (has links)
In this degree project I’m designing furniture for the human scale in the public space. More specifically for parks and squares in the city. As I am defining the human scale I am inspired by two main sources; the documentary Alive inside(2014) och Peter Gärdenfors Tankens vindlar(2005). The most important part of this definition is its inner logic, the idea that the human scale consists of two parts, that it is  in size close to mine  in spirit  personal. The first part determines proportion as related to the human body and the other describes the form essens. Through the workshop I gather the relevant data that gives form to the spirit, that is personal. In the workshop held with six elderly people in a home in the suburbs of Uppsala, we sat down and listened to music and worked with clay for one hour. The hand made clay sculptures are scanned and so digitalised and available for digital fabrication. This method of working with the design and production is also an attempt to work towards industrial production. So to make the design available for the city by avoiding high cost production. The data have been adjusted using Meshmixer and then realised physically through a collaboration with Scania and their large scale 5-axis CNC machine. The result is two pieces of furniture; one bench and one platform. In this first section of the report, under the title Contextualising and investigative discussion, I will describe to you why this project is important. Important to us, as people living our lives in the evolving city, creating a social standard or a social tradition together in the public space. In the next section, under the title Method of Work, I’ll go in to more extended detail describing separate parts of the design process as I’ll go through the practical aspects. In the third section, under the title The Concept and Implementing, I will sum up my initial thoughts in relation to the new information the project have generated.
4

Utveckling av betong för additiv tillverkning

Liljestrand, Mathias, Ljungberg, Kirill January 2018 (has links)
Additiv tillverkning har stor potential för framtida betongkonstruktion. Inom industrier såsom fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och flygplansindustrin existerar redan additiva tillverkningsmetoder i kommersiellt syfte men kompatibilitet med utvecklade byggstandarder samt svårigheter att balansera nödvändiga materialegenskaper har gjort att utvecklingen inom byggindustrin går resulterat i att utvecklingen efterfrågade egenskaperna. Vid additiv tillverkning skapas objekt genom att material placeras i lager skiktvis. Objekten skapas först digitalt som ett 3D-objekt där det sedan delas upp i horisontella skikt. Sedan följer en 3D-skrivare en förprogrammerad bana där den placerar materian tills objektet nått sin slutgiltiga form. Trots de stora utmaningarna så för additiva tillverkningsmetoder i byggindustrin med sig potentiella fördelar som överväger svårigheterna; komplexa designer till låg kostnad, inget materialspill, snabb byggtid, mindre arbetskraft, mindre miljöpålastningar m.m. Konventionell betong är oanvändbar då betong för additiva tillverkningsmetoder kräver egenskaper som inte har efterfrågats tidigare. Det ska vara flytande nog för pumpning men samtidigt fast nog för stapling. Betongens öppethållandetid krävs vara konstant för att undvika att betongen börjar hårdna innan den skrivs ut. Rapporten avser att bidra till utvecklingen av betongblandningar anpassade för de additiva tillverkningsmetoderna i byggindustrin. Detta åstadkoms genom framtagning och analys av nya typer av betong. Det saknas standardiserade och beprövade metoder för bedömning av betong anpassat för additiva tillverkningsmetoder. Hur tillverkningsmetoden påverkar miljön undersöks med målet att sänka miljöpålastningarna. En god betongblandning för additiva tillverkningsmetoder grundar sig inte endast på dess konstruktionsmässiga syfte, utan också på vilken typ av munstycke som används. På grund av detta är det i dagsläget omöjligt att skapa en universell blandning som är anpassad för samtliga munstycken och skrivarsystem. Betongen kräver en hög cementandel som leder till högre koldioxidutsläpp, andelen betong som krävs är dock lägre på grund av inget materialspill. Tillsatsmaterial används för att sänka cementandelen och nå en mer sammanhållen betongblandning. De slutgiltiga betongblandningarna har utrymme för förbättringar. Vidare justering av vct, tillsatsmaterial, armering och tillsatsmedel bör göras för utveckling av betong för additiva tillverkningsmetoder. / 3D writing of concrete has great potential for future building engeneering. Other industries such as the automotive industry, pharmaceutical industry, aerospace industry, etc. have already additive manufacturing methods for commercial purposes. The reason for this is the high standards set in the construction industry as well as difficulties to balance the demanded properties. At the additive manufacturing creates objects through that the matter be placed in the warehouse incrementally. The objects are first created digitally as a 3D object, which is then divided into horizontal layers. Then a 3D printer follows a pre-programmed path where it places the material until the object has reached its final form. . Despite the major challenges so for additive manufacturing methods in the construction industry, with potential benefits that outweigh the difficulties; complex designs for low cost, no material waste, fast build time, less labor, , less environmental degradation, etc. Conventional concrete is unusable when the concrete for additive manufacturing methods require properties that have not previously been demanded. It should be fluid enough for pumping but at the same time rigid enough for stacking. The concrete opening time is required to be constant in order to avoid that the concrete starts to harden before it is printing. The report intends to contribute to the development of concrete adapted for additive manufacturing methods in the construction industry. This is accomplished through the development and analysis of new types of concrete. There are no standard and proven methods for assessing concrete adapted for additive manufacturing methods. How the manufacturing method affects the environment is examined with the aim of reducing environmental impacts. A good concrete mix for additive manufacturing methods is based not only on its structural purpose, but also on the type of nozzle used. Because of this, it is currently impossible to create a universal mix that is adapted for all of the nozzles and the printer system. The concrete requires a high cement share which leads to higher carbon dioxide emissions, but the percentage of concrete required is lower due to no material play. Additives are used to lower the cement share and achieve a more cohesive concrete mixture. The final concrete mixtures have room for improvement. Further adjustments of vct, additives, reinforcement and chemical admixtures should be made for the development of concrete for additive manufacturing methods.

Page generated in 0.6316 seconds