• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Den dolda kvinnosjukdomen : En kritisk diskursanalys avmedias framställning av endometrios

Gregorsson, Lisa January 2015 (has links)
I Sverige finns det studiersom rör media och dess sätt att framställa olika fenomen, men ingen studie ommedias framställning av sjukdomen endometrios. Endometrios är en sjukdom som drabbar kvinnor ialla åldrar världen över och som det råder olika kunskaper om beroende på varti världen du är. I Sverige är det en relativt okänd sjukdom trots att det finnsrunt 200,000 kvinnor som bär på sjukdomen. Media är en stor kommunikationskanaloch syftet med studien är att beskriva hur media konstruerar sjukdomenendometrios. Genom en kritisk diskursanalys analyseras och presenteras resultatav 30 artiklar från dags- och kvällspress i Sverige och resultatet nås genomFaircloughs förklarande kritik samt tredimensionell modell. Analysen kantadesav socialkonstruktionistisk teori samt begrepp rörande genus, då genus och könblir aktuellt i en studie om sjukdom som enbart rör kvinnor. Resultatet visaratt endometrios framställs vara en allvarlig sjukdom, men inte tillräckligtallvarlig för makthavare i samhället då endometrios är en sjukdom som drabbarkvinnor. Det är den dolda kvinnosjukdomen. / In Sweden, there are studies relating to themedia and its way of producing different phenomenon, but no study about themedia's representation of the disease endometriosis. Endometriosis is a diseasethat affects women of all ages around the world and that there are differentknowledge of the disease depending on where in the world you are. In Sweden itis a relatively unknown disease despite there being around 200,000 women whocarry the disease. Media is a great communication channel and the purpose of thestudy is to describe how the media constructs the disease endometriosis.Through a critical discourse analysis 30 articles from newspapers in Sweden are analyzed and presented and the result reached byFaircloughs explanatory criticism as well as three-dimensional model. Theanalysis was marred by social constructionist theory and concepts relating togender, because gender and sex becomes interessting in a study about thedisease that only concerns women. The results show that endometriosis isprepared to be a serious disease, but not serious enough for those in power insociety when endometriosis is a disease that affects women. It is the hiddenwomen's disease.

Page generated in 0.0877 seconds