• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

"Jag är både och och ingenting, mitt emellan och runtomkring" : En jämförande studie om binära och ickebinära transpersoners vardagliga erfarenheter

Peters, Tom January 2015 (has links)
This is a comparative study between binary and nonbinary transgender people based on their everyday experience of difficulties. Previous studies show that many transpeople experience violence, infringement and oppression. Studies also show that suicide rate among transgender people is much higher than among the common (cisgender) population. Those studies rarely make an analysis based on specific gender identity, which shows the diversity among transgender people.To analyse the individual experiences, this study made four interviews with binary and nonbinary transgender people. The interviews were analysed with a queer-theoratical perspective to show and focus on the oppressional mechanics that heteronormativity has. The results show clear differences and similarities between binary and nonbinary transgender people's experiences of everyday life difficulties and oppression. Nonbinary transgender people elucidate their nonexistence in the majorities knowledge as a big difficulty; that people in their everyday surroundings and society in general are not aware of them. Binary transgender people's experiences have instead been focusing on their bodies and social context of their transitions. / Denna studie avser att undersöka och jämföra transpersoners erfarenheter kring svårigheter i vardagen. Jämförelsen görs mellan binära och ickebinära transpersoner. Tidigare forskning visar att många transpersoner blir utsatta för våld, kränkningar och förtryck. Den visar även att självmordsfrekvensen bland transpersoner är mycket högre än hos populationen i övrigt. I dessa undersökningar kring transpersoners hälsa och situation görs det sällan eller aldrig analyser baserade på den mångfald gällande identitet som finns inom gruppen transpersoner. För att undersöka dessa individuella erfarenheter genomfördes ett antal intervjuer med binära och ickebinära transpersoner. Intervjuerna analyserades utifrån en queerteoretisk utgångspunkt för att belysa de förtryckande mekanismer som heteronormen medför. Resultatet visar att det finns tydliga likheter och skillnader i binära och ickebinära transpersoners erfarenheter kring svårigheter och förtryck. Ickebinära transpersoner tar upp omgivningens omedvetenhet kring deras existens som en stor svårighet, att personer i deras vardagliga omgivning och i samhället i stort inte känner till att de finns medan svårigheterna för binära transpersoner snarare har varit i förhållande till deras kroppar och sociala sammanhang.

Page generated in 0.095 seconds