• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 17
 • Tagged with
 • 17
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Synliggörande eller utpekande? : En studie om heteronormens roll i förskolan

Vestlund, Lovisa, Björnberg, Camilla January 2014 (has links)
This paper describes a qualitative study of preschool teachers' beliefs about heteronormativity and its role in preschool. The purpose of this study was to examine preschool teachers' ideas and beliefs about heteronormativity and the ways in which it manifests itself in preschool, and to investigate how they perceive the possibility and the need to work on issues related to heteronormativity in preschool. The study is qualitative and is conducted through interviews with preschool teachers, and analysis of information letters from preschools sent to parents. The analysis of the letters was intended to critically examine how words and language could be linked to the heteronormative and also to determine which subjects was conveyed in these everyday texts. The study is based on queer theory and social constructivism. The results show that in the matter of the heterosexual norm is often a conflict between the fear of stigmatization and the risk of obscuring the norm accents. Much also indicate that a lot is very situation-bound in preschool and that talks about heteronormativity is not addressed until the norm is clearly broken by the presence of same-sex parents.
2

Guldlock och de tre björnarna, en saga utan familj : En intervjustuide med sex personer verksamma inom förskolan angående skönlitteraturens roll i verksamheten och behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur / Goldilocks and the three bears, a tale with no family : an interview-study with six people working in preschool concerning the role of literature in preschool and the need for non-heteronormativity literature

Nicolaisen, Johanna January 2013 (has links)
Literature is an important part of the daily activity in preschool and it is also a powerful tool for reinforcing different norms. The purpose of this study is to explore, through qualitative interviews, for what purpose pedagogues in preschool use literature in their daily activity and what needs these pedagogues see for non-heteronormativity literature. The study also relates the needs that pedagogues see with the basic values presented in the Swedish National Curriculum for preschool. Literature is used in preschool for a wide range of purposes including; enriching the language, getting familiarized with the written language, show diversity, reinforce norms on how to be a good friend, as a starting-point for discussion, working with a theme or to have a fun time. The needs that the pedagogues see for non-heteronormativity literature can be divided in to three categories namely there is always a need, there is only a need when somebody requires that kind of literature to identify themselves with or there is only a need when somebody is being discriminated because of not belonging to the heteronorm. The need for non-heteronormativity literature being there always corresponds with the basic values in the Swedish National Curriculum for preschool and the recommendation that the basic values are visible in the daily activity of the preschool. The other needs doesn’t correspond with this, but it matches other parts of the Swedish National Curriculum for preschool.
3

Gods Gone Wild : En queerteoretisk undersökning av Neil Gaimans American Gods

Hirvonen, Irene January 2012 (has links)
No description available.
4

HBTQ-personers subjektiva upplevelser av bemötande utifrån deras sexuella läggning : En kvalitativ studie om några HBTQ- personers vardag.

Kristoffersson, Linda, Svensson, Emma January 2013 (has links)
Vårt syfte har varit att synliggöra HBTQ-personers subjektiva upplevelser av bemötande från familj, vänner och inom skola och/eller arbetsliv. För att besvara syftet samt frågeställningar har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra personer som är uttalat HBTQ. Datamaterialet som inkom analyserades sedan utifrån tidigare forskning samt våra valda teorier som var socialkonstruktivistisk teori och kritisk teori. Resultaten visar att heteronormen inverkar på samtliga nivåer och även på bemötande av HBTQ-personer. Från familj och släkt har våra intervjupersoner till mestadels blivit positivt bemötta, men det finns situationer då de har valt att inte vara öppna med sin sexuella läggning. Stödet från vännerna har varit betydelsefullt och samtliga intervjupersoner umgås idag oftast med andra individer ur gruppen. Resultaten visar även att tre av fyra intervjupersoner har blivit mobbade under skolåren samt upplever utbildningsväsendet som en heteronormativ miljö som bidrar till att normen reproduceras. Vissa arbetsmiljöer ses även som mer heteronormativa än andra vilket har gjort att man därför har valt att inte leva öppet.
5

Heteronormen - hur ser den ut i sex- och samlevnadsundervisningen på en jämställdcertifierad låg- och mellanstadieskola?

Thomson, Frida January 2016 (has links)
Sex- och samlevnadsundervisningen handlar idag mycket om jämställdhetsarbete, normer och människors lika värde. Kunskapsområdet ska integreras i alla skolans ämnen för att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen. Studiens syfte är att ta reda på hur lärarna på låg- och mellanstadiet arbetar med sin egen medvetenhet angående heteronormen samt att ta reda på hur de kommunicerar detta med eleverna. Studien har samlat kvalitativ data genom halvstrukturerade intervjuer med sex lärare på en jämställdhetscertifierad skola i Sverige. Studiens resultat visar genom lärarnas resonemang att de arbetar aktivt med normer och jämställdhet, vilket de kopplar till skolans certifikat. Lärarna beskriver att de lyfter och diskuterar dessa frågor i kollegiet samt granskar det undervisningsmaterial de använder sig av i verksamheten. Lärarna pratar om normer och jämställdhet med eleverna och är noggranna med att det ska ske på ett sätt som inkluderar alla elever och inte pekar ut hbt-personer som annorlunda, något som de anser kan vara ett dilemma. Lärarna berättar att de ibland kan känna att kunskapen brister angående hbt-frågor, men direkt när eleverna kränker någon eller har frågor som grundar sig i heteronormen diskuteras det med eleverna. Skolan har i och med sex- och samlevnadsundervisningen ett stort ansvar i jämställdhetsarbetet. / <p>NO</p>
6

En normkritisk gransning av ett läromedel inom svenskämnet

Lantz, Erik, Magnusson, Katarina January 2018 (has links)
Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning heteronormen är rådande i ett läromedel i svenskämnet. Detta har undersökts genom att kritiskt granska hur sexuell läggning framställs i, av oss, utvalt läromedel. Vi har valt att använda oss av kvantitativ analys samt kvalitativ analys. Utifrån dessa två analysmetoder har vi kunnat se dels hur frekvent samt dels på vilket sätt icke-heterosexuella läggningar framställs kontra heterosexuella. Resultatet av vår studie visar på hur heterosexuell kärlek normaliseras och hur övriga sexuella läggningar osynliggörs. I de få fall då icke-heterosexualitet exemplifieras i läromedlet görs detta på ett problematiserande och avvikande sätt. Heterosexualitet, å andra sidan, skildras konstant icke-problematiskt. Detta leder till att heteronormen befästs och elevers förståelser för icke-heterosexuella läggningar tenderar att missgynnas.
7

Verktyg för en jämlik skola : med normkritisk pedagogik som strategi

Hessel, Anna January 2014 (has links)
Detta är en rapport om framtagningen av ett informationshäfte om normkritisk pedagogik som riktar sig till pedagoger, framför allt för pedagoger i grundskolans yngre åldrar. Informationshäftet är av introducerande karaktär och riktar sig till pedagoger som har lite eller inga förkunskaper i ämnet. Informationshäftet är tänkt fungera som ett medvetandehöjande material som förhoppningsvis kan väcka en nyfikenhet kring normkritisk pedagogik och ett vidare intresse. Normer kring kön och sexualitet är i särskilt fokus. Det färdiga häftet har utvärderats av tre verksamma lärare som har fått besvara en anonym enkät för att undersöka huruvida syftet med häftet uppfylls.
8

Penisar och könsöppningar : Konstruktioner av kön och sexualitet i läroböcker i biologi 1958-2013

Eriksson, Petra January 2015 (has links)
Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga vilka delkonstruktioner av kön och sexualitet som elever i årskurs 7-9 har mött i läromedel i biologi, och mer specifikt de kapitel som handlar om sex och samlevnad. Vidare har studien syftat till att undersöka hur dessa beskrivningar av konstruktioner av kön och sexualitet har förändrats historiskt, med start 1958 för att avslutas år 2013. De frågeställningar undersökningen haft för avsikt att besvara är: • Hur har beskrivningarna av kön och sexualitet konstruerats i ämnet sex och samlevnad? • Hur har beskrivningar av konstruktioner om kön och sexualitet förändrats mellan 1958 och 2013 i läroböckerna? Med hjälp av en kritisk diskursanalys, som utarbetats av Norman Fairclough, har de kapitel som handlar om sex och samlevnad i biologiböcker för grundskolans högstadium studerats. För att analysera materialet har en genusteoretisk ansats inspirerad av queerteori använts. Detta för att kartlägga socialt konstruerade föreställningar om kön, men även för att belysa heteronormativa ordningar som upprätthålls i samhället. Resultatet av studien har visat att läroböckerna i biologi reproducerar föreställningar om hierarkier och dikotomier mellan könen, samt hur kvinnans sexualitet har kontrollerats och begränsats inom dessa strukturer. Vidare betraktas icke-heterosexualitet som någonting avvikande i samtliga läroböcker, även om författare idag har som ambition att använda ett mer inkluderande språkbruk. Detta inom ramen för de heteronormativa ordningar som upprätthåller heterosexualitet som överordnad annan sexualitet.
9

Heteronormen : Det är ju ändå nutid

Lindblom, Gustaf January 2017 (has links)
Heteronormativity is one of the most powerful norms in our society today, a norm that many take for granted as natural. Heteronormativity is seldom discussed, it often becomes a non-question. However, the effects can be substantial for those who are outside of the norm. In my work I am discussing these issues and how it affects every day life for queer people. The work consists of four art jewellery pieces, with the four titles discussing the subject: desire, activism, owning and adjusting. Jewellery is an old language that speaks about status, individuality and hierarchy. The wearing tells us so much about the person. A pin shows the wearers political views and diamonds shows status. We need to expand the field of jewellery in order to question what jewellery really is, so that we can use jewellery to widen the acceptance of the individual. I want to investigate and queer the relationship between jewellery, wearing and the body. I have worked with big and small object.
10

"DU KANSKE KAN TESTA ATT GOOGLA DET" : - en intervjustudie om HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården

Karlberg, Julia, Lundgren, Emma January 2017 (has links)
Bakgrund: Trots lagar, riktlinjer och ambitioner om att skapa en jämlik vård, visar forskning att HBTQ-personer upplever en sämre vård och har en psykisk ohälsa som är mer utbredd än hos befolkningen som helhet. Att HBTQ-perspektivet ofta osynliggörs i vårdutbildningar leder till att heteronormen fortsätter att leva kvar, vilket får negativa konsekvenser berörande både individ och vårdkvalitet. Syfte: Syftet var att belysa hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i vården. Metod: En kvalitativ studie baserad på sex semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades enligt en modell för kvalitativ manifest innehållsanalys av Lundman och Hällgren Graneheim (2012).   Resultat: Resultatet visar att HBTQ-personer många gånger upplever sig bli dåligt bemötta i vården. Detta kunde delvis bero på upplevelsen av att sjukvårdspersonal inte har tillräcklig kunskap i HBTQ-frågor, men också på grund av att det sker medveten kränkning och diskriminering av patienter som identifierar sig som HBTQ. Vid ett gott bemötande ansågs sjuksköterskans öppenhet inför individers olikheter spela en avgörande roll, likaså att en ökad kunskap kring HBTQ-frågor i sjukvården skulle kunna förbättra situationen för HBTQ-personer. Slutsats: Sjukvårdspersonal upplevs inte besitta tillräcklig kompetens för att bemöta HBTQ-personer korrekt, något som får negativa konsekvenser för patienten. Sjukvårdspersonal bör därför reflektera över sina egna normer och värderingar samt öka sin kunskap i HBTQ-frågor. Detta för att nå målet och lagen – en lika vård för alla.

Page generated in 0.0665 seconds