• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan påverka patientsäkerheten inom slutenvård : En litteraturöversikt / : Factors in nurses’ work environment that can affect patient safety in inpatient care – a literature review

Arvidsson, Jessica, Ivarson, Rebecca January 2021 (has links)
Bakgrund: Brist på sjuksköterskor har rapporterats under en längre tid både globalt och i Sverige och hög arbetsbelastning har länge varit ett problem inom hälso- och sjukvården. Dessa faktorer påverkar arbetsmiljön och sjuksköterskors hälsa och med stor sannolikhet även patientsäkerheten. Vårdskador orsakar onödigt lidande för patienter, längre vårdtider samt ökade samhällskostnader. Ökade kunskaper om hur faktorer i arbetsmiljön är relaterade till patientsäkerheten är viktigt för att kunna bedriva ett effektivt förbättringsarbete. Syfte: Att beskriva hur faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö är relaterade till patientsäkerheten inom slutenvården. Metod: Detta är en litteraturöversikt med inriktning omvårdnad. Resultatet är sammanställt utifrån från 16 vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PubMed, publicerade mellan 2011–2021. Resultat: Underbemanning, hög arbetsbelastning och tidsbrist leder till ogjorda omvårdnadsmoment och ökar risken för vårdrelaterade skador och infektioner. Dåliga tvärprofessionella relationer och ett otillåtande samtalsklimat minskar samarbete i team och avvikelserapportering vilket försämrar patientsäkerheten. Bristande lokaler, utrustning och platsbrist minskar möjligheterna att bedriva säkervård genom bland annat högre arbetsbelastning. Slutsats: Flera faktorer i arbetsmiljön inom slutenvården kan relateras till bristande patientsäkerhet, både direkt och indirekt. Arbetsgivare har ett ansvar att säkerställaen hälsosam arbetsmiljö och förbättringsåtgärder bör implementeras både förpatienternas säkerhet och för de berörda sjuksköterskors välbefinnande. / Background: Nurse shortages has been reported for a long time both globally and in Sweden and a high workload has long been a problem in Swedish health care. These factors affect the work environment, nurses' health and most likely also patient safety. Healthcare-associated injuries cause unnecessary suffering for patients, prolonged periods of hospitalization and increased healthcare costs. Increased knowledge of how factors in the work environment are related to patient safety is important in order to implement effective improvement measures. Aim: To describe how factors in the nurse work environment are related to patientsafety in inpatient care. Method: This is a literature review with nursing orientation. The results are compiled of data from 16 research articles from the databases CINAHL and PubMed, published between 2011-2021. Results: Understaffing, high workload and lack of time lead to nursing tasks left undone and increase the risk of care-associated injuries and infections. Poor interprofessional relationships and a judicial work climate impair teamworking and error reporting, impairing patient safety. Inadequate premises, equipment and patient number capacity reduce the ability to provide safe care through, among other things, a higher workload. Conclusion: Several factors in the work environment in inpatient care can be related to reduced patient safety, both directly and indirectly. Employers have a responsibility to ensure a healthy working environment and improvement measures are necessary for the safety of patients as well as the the well-being of nurses.

Page generated in 0.0463 seconds