• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 909
 • 520
 • 187
 • 26
 • 6
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1650
 • 948
 • 762
 • 735
 • 704
 • 249
 • 247
 • 214
 • 170
 • 163
 • 158
 • 148
 • 144
 • 141
 • 139
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Effektivisering av materialleveranser : En undersökning av möjliga förbättringar för leveranser av våtrumsinredning på JM

Andersson, Pelle January 2016 (has links)
Logistics in the construction industry is a difficult and troubled area with great room for improvement. Planning, preparation, management and control over material flow have become increasingly important for a company in order to keep up with the competition and reduce their costs. The purpose of this thesis is to investigate and identify possible improvements in the supply management regarding the interior for the sanitary rooms at JM- constructions. To identify possible issues with the supply management three of JMs projects in Uppsala have been analyzed. The result presented in this report shows that there is problems with the current supply management, problems which can be solved by introducing a Construction Consolidation Centre. Furthermore recommendations are given to introduce a pilot project with a Construction Consolidation Centre including: washstand, mirror cabinet, shower screen and towel rack.
12

RFID - Anwendungen in der Logistik

Lenzbauer, Sabine January 2007 (has links) (PDF)
(...) Die Autorin ist der Ansicht, dass trotz der vielfältigen Vorteile und Stärken der RFID-Technologie auch in Zukunft noch ein paralleler Einsatz von RFID und Barcode in der Praxis anzutreffen sein wird. Vertrauen in die Transponder-Technik muss aufgebaut, das vollständige Nutzenpotenzial teilweise erst noch erkannt werden. Trotzdem wird die Ablösung des Barcodes durch RFID kommen, der genaue Zeitpunkt wird dabei von der Entwicklung der Kosten, der weiteren Standardisierungstätigkeit sowie der Datenschutzregelungen und der allgemeinen Akzeptanz abhängig sein.(...) (author's abstract) / Series: Schriftenreihe des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik - Logistik
13

Logistik

Skude, Joakim, Lindström, Fredrik January 2008 (has links)
<p>The construction industry develops at a high pace today. Because of this the construction companies has to rethink and try to develop at the same pace. One of the biggest challenges in the construction industry today is to improve the logistics since improved logistics leads to lower costs. This is something that the construction companies have started to realize and they are beginning to invest more money in order to improve the logistics. It is especially important to have good logistics when the conjuncture turns for the worse. There are a lot of things that can be done in order to achieve a good logistic. </p><p>The aim of this paper is to describe how the logistics for kitchen interior, in the construction industry, looks today and how it can be improved. This paper is executed in cooperation with the Nordic construction company NCC. </p><p>Our paper is a result of two field studies and a couple of interviews performed at the construction site of NCC and during a visit at MyresjöKök in Älmhult. During the field studies we have focused on the following six areas; (1) Ordering, (2) Receiving the orders and packing and delivering, (3) Receiving kitchen interior and unloading, (4) Check of received interior, (5) Internal logistics and (6) Mounting. The reason to why we executed the field studies was to achieve a deeper understanding for the logistic chain of kitchen interior and how it can be improved. </p><p>The result of our paper shows that there are a whole lot that can be improved to gain a better logistic.</p><p>Hiring an external logistic company is an alternative to improve the logistic, which takes care of receiving, unloading and transportation on the construction site. This makes it possible for the construction company to focus on the production. </p><p>Planning and communication is very important and needs to be proved as well. This is the ABC for achieving a good logistic. </p><p>Our research shows that a new checking system that MyresjöKök will introduce during this fall is most likely to contribute to higher profitability due to an increased delivering guarantee.</p>
14

Logistik - En väg till leveransservice

Morales, Johan, Mangfors, Henrik, Blanco Carlsson, Marcos January 2007 (has links)
<p>Handlar om hur producerande företag kan arbeta med sin logistik för att uppnå leveransservice gentemot kunder.</p>
15

Logistik - En väg till leveransservice

Morales, Johan, Mangfors, Henrik, Blanco Carlsson, Marcos January 2007 (has links)
Handlar om hur producerande företag kan arbeta med sin logistik för att uppnå leveransservice gentemot kunder.
16

Beslutsmodell gällande finansieringsform samt intern prissättning av ett företags truckpark

Elliott, Adrian, Hübinette, Lovisa January 2012 (has links)
To be competitive in the corporate climate of today it is important to have effective logistic activities. A common resource within the internal logistics is forklift trucks, which are used to lift and transport material. It becomes more and more important to decide whether to buy, lease or rent the forklifts to obtain an optimal economic situation.   Many companies have issues with internal pricing. It is difficult to price products and services correctly. It is common to price the overall instead of what it really costs. The purpose of the thesis is to present a model for the acquisition of forklifts for internal logistic operations, regarding financing and internal pricing, to obtain economic effectiveness and an optimal forklift fleet size.   The study focused on a specific research question, and for this purpose interviews with experts were held, observations were made and a literature study was done. Primary and secondary data was then compiled in an analysis. Then a general model for decision-making, and an internal pricing model, was created. It was tested on a truck model at Sandvik Technology Material, and an evaluation was made.   The final model contains eight aspects that are considered important when a company is making decisions regarding investments in forklifts. These aspects are; utilization rate, maintenance costs, operational costs, flexibility, customization, outsourcing, user environment and cost of capital and interest rates.  These aspects have been developed with discussions, observations and literature reviews and are considered to be the most important. After application at Sandvik Material Technology we considered it to be a useful tool for forklift investment decisions. Key words: Model for decision-making, forklift, transfer cost, financing
17

Effektivisering av Scuffplatemonteringen på Preciform

Karlsson, Bo January 2011 (has links)
Preciform AB är ett legotillverkande företag i Eskilstuna som har specialiserats sig på djupdragning, svetsning, slipning och formning av tunnplåt samt ytbehandling och montering. Företaget har som en del av sin produktion montage av Scuffplate till Volvo XC90-R-design. Från 2012 kommer VCC att ändra utseende på XC90-R-design, vilket innebär för Preciforms del att det blir en förväntad ökning av dagstakten samt att det kommer ställa ökade krav på logistiken runt Scuffplatemonteringen, vilket dagens process inte är anpassad för. Syftet med det här examensarbetet, som är en del av en förstudie på Preciform är att förbättra monteringsprocessen, skapa en överskådlig hantering samt lagerutrymme för ett ökat antal artiklar av ingående material. Tidsstudier av genomloppstid, processtid, godshantering och transporter samt gångstudie genomfördes för att identifiera förbättringsåtgärder, där de olika studierna tjänade som underlag vid beräkningar och jämförelser före och efter implementering av förbättringsåtgärder. Analyser av studierna visade att en av scuffplatemonteringens sex klart avgränsade stationer hade en högre genomloppstid än de andra. Föreslagna förbättringsåtgärder har syftat till att jämna ut takten i monteringsprocessen och reducera waste. En ny layout presenterades och efter viss modifiering implementerades den tillsammans med merparten av förbättringsförslagen. Beräkningar av tillgänglig tid i monteringen visar att en annan arbetsfördelning och indelning av stationer är möjlig i ett fortsatt förbättringsarbete. Jämförelser mellan gammal och ny layout visar på en reduktion av waste i genomloppstiden med 32 procent och en stegreducering med 30 procent. En fortsatt verksamhetsutveckling kommer att reducera tid och steg ytterligare. Resultaten av vidtagna förbättringsåtgärder kan utgöra grunden för en ny förbättringsprocess enligt principerna för Demings hjul. En förutsättning för att den ska bli framgångsrik är dock ledningens engagemang och att tillräckliga resurser avsätts.
18

Effektivisering av ledtiderna för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging AB

Gullman, Viktor, Malinen, Mikael January 2012 (has links)
Stora Enso Packaging är ett av Sveriges ledande företag inom wellpapptillverkning. Företaget tillverkar specialdesignade förpackningslådor och har fabriker i Vikingstad, Jönköping och Skene. Då alla företag i branschen har samma råvara, papper, har Stora Enso Packaging identifierat service mot kund som ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Leveransledtiden mot kund är ett serviceelement som detta examensarbete avser att titta närmare på. Examensarbetets syfte är att utreda möjligheten att gå från en ledtid på femton dagar till tio dagar för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging  i Vikingstad, kartlägga denna process samt föreslå rutiner och systemstöd för minskningen av ledtiderna. För att lösa uppgiften har kartläggning av Stora Enso Packagings nyorderprocess genomförts. Kartläggningen har tagits fram via intervjuer av anställda som är inblandade i nyorderprocessen samt av material på Stora Enso Packagings intranät. Då nyorderprocessen analyserats har en rad olika teorier fungerat som stöd. Dessa är teorier kring ledtider samt reducering av dessa. Även synsätt som Supply Chain Management och Lean Production har använts. Processflödesanalys och Ganttscheman är kvantitativa metoder som använts frekvent i rapporten för att visa hur olika förändringsalternativ påverkar nyorderprocessen. Efter analys av Stora Enso Packagings nyorderprocess uppkom fyra klara förbättringsområden. Första området är leverantörer. Inom området finns möjlighet att korta ledtiderna om avtalen kring leveranstider ses över. Andra området är hantering av verktyg. I dagsläget krävs olika verktyg till produktionen. Om rutinerna ändras kring hur dessa hanteras och kontrolleras kan mycket tid frigöras. Tredje området är systemet. Stora Enso Packagings system är skräddarsytt för wellproduktion. Trots detta finns utrymme för en rad förbättringar för att öka användarvänligheten och på så sätt bidra till minskade ledtider. Sista området är informationsflödet. Bättre kommunikation inom företaget kan leda till snabbare förmedling av information vilket kan minska ledtiderna. För att minska ledtiderna har en rad olika förändringsalternativ arbetats fram. Första alternativet är leveranstiderna för verktyg som behövs i produktion. I dagsläget utnyttjas inte avtalen med leverantörerna fullt ut. Vid fullt utnyttjande av leveranstider enligt avtal minskas ledtiden. Ett område med stor förbättringspotential är hanteringen av verktygen som behövs i produktionen. Då en nyorder i dagsläget ligger spärrad i Stora Enso Packagings affärssystem när verktyg till produktionen beställs kan stor minskning av ledtider uppnås om rutinen ändras. Om produktionsplaneraren kan frisläppa en nyorder för planering innan verktyg är levererade kan ledtiden minskas med flera dagar. Två olika alternativ kring verktygshantering är kortare och längre tidsspann. Vid kortare tidsspann tillåts produktionsplaneraren frisläppa nyordern innan verktygen har levererats. För att undvika att nyordern planeras in för tidigt innan verktyg levererats lägger säljare ett kortare tidsspann som ligger längre fram i processen. Detta bidrar till att produktionsplaneraren kommer planera nyordern så sent som möjligt för att undvika mellanlagring av artiklar. Även i alternativet längre tidsspann kan produktionsplaneraren frisläppa en nyorder för planering innan  verktyg levererats. Skillnaden mot föregående alternativ är att information kring verktygsleverans fås direkt i affärssystemet vilket leder till att produktionsplaneraren har längre tid på sig att planera in nyordern. Ytterligare mer extrema alternativ är att Stora Enso Packaging startar en egen tillverkning av verktyg alternativt bygger ut produktionen. Dessa alternativ skulle förmodligen minska ledtiderna men samtidigt medföra ökade kostnader. Alternativen har diskuterats där för och nackdelar vägs mot varandra. Även eventuella problem vid införande har diskuterats. Slutsatsen som kan dras är att det finns stor potential att minska ledtiderna inom nyorderprocessen för Stora Enso Packaging. Alternativet som känns mest relevant i dagsläget är kortare tidsspann. Vid införande av alternativet kan ledtiden för hela nyorderprocessen sänkas till tio dagar.
19

Resource planning for internal logistics : A tool designed for the material handling department at Scania Axles and Gearboxes / Resursplanering för internt logistikflöde : Ett verktyg framtaget för materialhanteringen på Scanias Axel- och Växellådsmontering

Axin, Kajsa, Jonzon, Camilla January 2012 (has links)
This master thesis is performed at Scania Axles and Gearboxes, a production plant located in Södertälje. Within the plant axles, gearboxes as well as central gears are assembled from components to finished products. All production is conducted on production lines, with a pre-determined rate, which is supplied with components by the material handling department. Since the production quantity and the mix of product variants produced on the production line is customer order-based, the number and type of components needed for production as well as appropriate staffing within the material handling department is difficult to predict. Scania is currently using a number of different resource planning tools for each material handling-department within Axles and Gearboxes to visualize the workload within the departments. These systems however have different structure and are all  not sufficiently  updated, which means that they cannot fulfill their intended purpose. The aim for this thesis is to develop a common tool for the whole department of Axles and Gearboxes which can visualize the amount workload that prevails. This tool should also be able to account for varying production conditions. The resource planning tool which has been developed within this project is built upon the basis of a structure for occupancy calculation on a position, which includes the premise that a working position contains a number of operations to be performed a certain number of times during a given a number of working hours. The amount workload within a working position is calculated as the ratio how long an operation takes to perform, the number of times the task needs to be performed and during what amount of time it has to be done. The structure of the tool takes into account the following conditions; production quantity, production rate, volume of incoming and outgoing goods and the mix of product variants assembled on the production line. Based on the structure of the occupancy calculation for the material handling department, an additional study has been made to evaluate how the above listed conditions of production affects the occupancy, and to what degree. This study has been conducted using both qualitative and quantitative information obtained from both interviews and historical data extracts. After this data collection, the resource planning tool has been built in Microsoft Excel. The developed resource planning tool enables a visualization of the total amount of workload within a working position in the form of a percentage which shows the proportion of working time used during a shift. That percentage presented in the tool varies thereafter when changing any of the above mentioned production conditions. By the end of the thesis, a number of working positions from the department of Axles and Gearboxes has been imported to the resource planning tool to be able to make appropriate testing and sensitivity analysis of the result. The task that Scania has yet to perform before they can use the tool for the whole department is to continue with the work of importing remaining working positions. The developed resource planning system and the result of this master thesis is a dynamic tool which Scania can use to predict the need of resources in the material handling department for future changes in production conditions, such as time reductions, increased demand for products or changes in work routines.
20

Integrated supply chain strategy, competition capabilities and firm performance : investigating adoption of enterprise systems within Swedish service firms /

Mostaghel, Rana, January 2009 (has links)
Diss. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2009.

Page generated in 0.0608 seconds