• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 909
 • 520
 • 187
 • 26
 • 6
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1650
 • 948
 • 762
 • 735
 • 704
 • 249
 • 247
 • 214
 • 170
 • 163
 • 158
 • 148
 • 144
 • 141
 • 139
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Förslag på utformning av Kitt- och Sekvensering inför nästa generations motor : På Volvo Cars i Skövde / Proposals for the design of Kitting-and Sequencing before the next generation engine : In Volvo Cars Skövde, Sweden

Krantz, Johan, Krantz, Stefan January 2016 (has links)
Volvo Cars Skövde ska år 2018 implementera en ny motormodell i Skövdefabriken, vilket kommer leda till en kraftigt ökad variantflora av artiklar i produktionslinjens materialfasad i takt med att motorvarianterna ökar. Det kommer innebära att den nuvarande materialfasaden inte kommer att kunna klara av den kommande ökningen av artiklar. Därför kommer detta arbete utforma förslag för hantering av materialet genom kitt- och sekvensplockning utanför produktionslinjen, dels för att få ett effektivt materialflöde men också för att företaget på sikt ska kunna ta emot ännu fler artiklar. De huvudsakliga målen med projektet var att ta fram förslag på hur arbetsplatsutformningen för en kitt- respektive sekvensplockstation kan se ut, samt hur materialflödet ska hanteras till och från dessa stationer. För att genomföra detta har en form av PDCA-metod använts för att strukturera upp arbetet. Relevant litteratur om teorin och studier inom liknande områden har granskats för att samla in kunskap inom området. De metoder som genom tidigare arbeten visat sig vara framgångsrika var intervjuer, observationer och benchmarking som även detta projekt använt sig av för att samla in data. Resultatet är baserat på insamlad data som tagits fram och presenterar olika layoutförslag på hur en kitt- respektive sekvensplockstation kan se ut med hänsyn till kvalitetssäkring och effektivitet av plockmönster, ergonomi, leveranssäkerhet och vilket ytbehov som krävs för dessa plockstationer. Men även hur materialflödet till och från dessa stationer ska hanteras på ett effektivt sätt. Prototypskisser på framtagna transportmedel och hjälpmedel för detta materialhanteringssätt har tagits fram till företaget för att fortsätta utveckla och arbeta vidare med, inför implementeringen av nästa generations motor år 2018. / Volvo Cars Skövde will in year 2018 implement a new engine model in Skövde plant, which will lead to a greatly increased variety of the articles in the material facade at the production line when the engine variants increases. However, the current material facade will not be able to cope with the future increase of articles. Therefore, design proposals for the handling of the material by using kit- and sequence picking externally from the production line have been proposed. Hence, handling these operations externally may lead to an efficient material flow, but also enables handling more articles when the engine variants increase. The main objective of the project was to develop proposals on how workplace design for a kit- and sequence picking station may look like, and how the flow of material should be handled to and from these stations. To implement this, a form of a PDCA-method has been used to structure the work. Relevant literature on the theory and studies in similar areas has been reviewed to gather knowledge in this area. Successful methods used in other studies, i.e. interviews, observations and benchmarking, were also used in this project to collect data. The results based on the collected data generated, present different layout suggestions of a kit- and sequence picking station, with regard to quality assurance and efficiency of the picking patterns, ergonomics, reliability of delivery and the total area required for these picking stations. It will also manage the flow of materials to and from these stations that should be handled in an efficient way. Prototype sketches of proposed way of transport and aid for the material handling have been developed for the company, which will be a base for continued work before the implementation of the next generation engine in year 2018.
2

Hantering av informations- och kommunikationsflöden inom offentlig sektor: en fallstudie av uthyrningsprocessen av bostäder. / Information- and communication flow management within the public sector: a case study in the rental housing process.

Mikael, Nilsson, Erik, Dahl January 2016 (has links)
No description available.
3

Supply chain management : an empirical study on Swedish manufacturing firms' enterprise systems adoption, supply chain integration, competition capability and performance /

Oghazi, Pejvak, January 2009 (has links)
Diss. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2009.
4

Logistics-based competition : a business model approach /

Kihlén, Tobias, January 2007 (has links)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007.
5

The role of top management in supply chain management practices /

Sandberg, Erik, January 2007 (has links)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007.
6

Strukturen für ein integratives Logistik-Management-Informations-System (ILMIS) als Instrument des Logistik-Controlling /

Lorenzen, Klaus Dieter. January 1994 (has links)
Zugl.: Dortmund, Universiẗat, Diss., 1994.
7

Modellierung und Gestaltung der Schnittstellen von Logistik- und Qualitätsmanagementaufgaben /

Esser, Michael. January 1995 (has links)
Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1995.
8

Kennzahlenbasierte Positionierung der Logistik von Lieferketten

Reinsch, Steffen. January 2003 (has links) (PDF)
Hannover, Universiẗat, Diss., 2004.
9

Beitrag zur Planung und Realisierung integrierter Logistik-Informationssysteme /

Ziemen, Werner. January 1997 (has links)
Techn. Universiẗat, Diss.--Berlin, 1997.
10

Ansätze zu neuen Logistikkonzepten für den Aufbau strategischer Erfolgspositionen /

Benning, Richard. January 1994 (has links) (PDF)
Diss. Wirtsch.-wiss. St. Gallen, 1994 ; Nr. 1537. / Literaturverz.

Page generated in 0.0628 seconds