• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 5160
 • 4234
 • 1143
 • 580
 • 468
 • 251
 • 212
 • 201
 • 116
 • 91
 • 82
 • 74
 • 52
 • 50
 • 48
 • Tagged with
 • 14235
 • 2312
 • 2049
 • 1614
 • 1470
 • 1383
 • 1251
 • 1205
 • 1166
 • 1123
 • 1111
 • 994
 • 951
 • 855
 • 818
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
91

The influence of two levels of achievement on the cognitive performance of internals, defensive externals, and congruent externals

Rianoshek, Richard January 2011 (has links)
Digitized by Kansas Correctional Industries
92

Varför har vi bild? : En studie om bildpedagogers och högstadieelevers uppfattningar om bildämnet och motivation

Fälldin, Beatrice January 2015 (has links)
Denna studie undersöker bildpedagogers och högstadieelevers uppfattningar om bildämnet och motivation för ämnet. Studien fokuserar på motivation för bildämnets relevans för elevernas framtida yrkesverksamhet och kommunikationsmöjligheter. Vidare undersöker studien bildpedagogers och högstadieelevers uppfattningar om digitala mediers möjligheter för ökad motivation till bildämnet. Genom kvalitativa intervjuer med tre bildpedagoger från tre högstadieskolor samt intervjuer med åtta av deras elever ur årskurs åtta framkommer att elevernas uppfattningar om bildämnet är att det är ett roligt ämne som bryter av mot skolans övriga verksamhet. Vidare framkommer att de inte finner någon relevans med sin kommande yrkesverksamhet eller deras framtid i allmänhet. Bildpedagogernas uppfattningar är att eleverna finner bildämnet som roligt men inte viktigt och deras uppfattning är att de arbetar mycket för att motivera eleverna för ämnets relevans. Detta motsäger elevernas uppfattningar om bildpedagogernas motivationsarbete. Uppfattningarna om de digitala mediernas möjligheter för ökad motivation till bildämnet uppfattas, av såväl bildpedagogerna som eleverna, inte som den mest möjliga metoden.
93

Effect of emotion on achievement goal performance /

Bott, Elizabeth M. January 2008 (has links)
Thesis (Honors)--College of William and Mary, 2008. / Includes bibliographical references (leaves 34-40). Also available via the World Wide Web.
94

Biblical motivation a study of the Petrine epistles regarding motivation toward godliness /

Bull, James January 2009 (has links)
Thesis (D. Min.)--Western Seminary, Portland, OR, 2009. / Abstract. Includes bibliographical references (leaves 156-167).
95

Biblical motivation a study of the Petrine epistles regarding motivation toward godliness /

Bull, James January 2009 (has links)
Thesis (D. Min.)--Western Seminary, Portland, OR, 2009. / Abstract. Typescript. Description based on print version record. Includes bibliographical references (leaves 156-167).
96

Motivation, learning and performance

Stockfelt, Torbj̈orn. January 1900 (has links)
Inaug.-Diss.--Uppsala. / Bibliography: p. 168-169.
97

Self-determination theory of motivation and performance management systems

Guo, Lan, January 2007 (has links) (PDF)
Thesis (Ph. D.)--Washington State University, December 2007. / Includes bibliographical references (p. 128-143).
98

Motivating as a didactical skill

Kieck, Richard William 15 April 2014 (has links)
M.Ed. (Educational Psychology) / Please refer to full text to view abstract
99

Genusskillnader inom inre och yttre motivation

Johansson, Elisabeth, Klaesson, Sara January 2012 (has links)
Motivation är viktigt för människor, både i arbetslivet och livet generellt. Motivation kan huvudsakligen indelas i inre och yttre motivation, beroende på vilken avsikt individen haft med sina handlingar. En individ som drivs av inre motivation till en handling, utför den eftersom själva aktiviteten upplevs som intressant eller tillfredsställande. Handlingar baserade på yttre motivation har sin grund i något annat än själva aktiviteten, exempelvis ekonomisk belöning. Syftet med studien var att jämföra möjliga skillnader mellan manliga respektive kvinnliga högskolelärare avseende inre och yttre motivation. I studien undersöktes även om typen av motivation som ansågs som viktig samtidigt upplevdes som väl uppfylld eller inte. Studien var kvantitativ och utgick ifrån Deci och Ryans teori om självbestämmande (SDT) vid utformningen av enkätfrågorna. I studien ingick 296 högskolelärare och svarsfrekvensen var på 47 %. Studiens resultat visade att kvinnorna värderade samtliga motivationsfaktorer utom en signifikant högre än männen. Därmed var Ekonomisk belöning den enda motivationsfaktor där skillnaderna inte var signifikanta. Resultatet visade också att de deltagare som värderade en motivationsfaktor som viktig och samtidigt uppfylld i hög grad var i klar majoritet. Väldigt få deltagare värderade en typ av motivationsfaktor som viktig och samtidigt uppfylld i låg grad. / Motivation is important for people, both in work-life and life in general. Motivation can mainly be divided into intrinsic and extrinsic motivation, which depends on the intentions behind the individual’s actions. An individual with intrinsic motivation performs an activity because it is based on interest and satisfaction. Actions based on extrinsic motivation are founded on something other than the activity itself for example economic reward. The aim of the study was to compare possible differences between male and female university teachers regarding intrinsic and extrinsic motivation. The study also examined whether a type of motivation was valued as important and at the same time fulfilled. The study had a quantative approach and the design of the questions in the questionnaire was based on Deci and Ryan’s theory of self-determination (SDT). The study included 296 university teachers and the response rate was 47 %. The results of the study showed that the women valued all but one of the motivational factors significantly higher than the men. Thereby the motivational factor Economic reward was the only one where the differences were not significant. The results also showed that the participants who valued a motivational factor as important and at the same time were fulfilled to a high extent were in a large majority. Very few of the participants valued a type of motivational factor as important and also were fulfilled to a low extent.
100

Inre och yttre motivation : En undersökning avseende lång- och kortvarig motivation på Handelsbanken

Estifanos, Betty, Al Swiri, Kristina January 2022 (has links)
Abstract Date: 2022-06-01  Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credit  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  Authors: Betty Estifanos (990719)              Kristina Al Swiri (990119)  Title: Intrinsic and extrinsic motivation; a study regarding long- and short-term motivation in Handelsbanken  Supervisor: Johan Grinbergs  Keywords: Motivation, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Long-term motivation, Short-term motivation   Research question: How are employees motivated by intrinsic and extrinsic factors? In what way do different motivational factors have a long-term or short-term effect for long-term employment?  Purpose: The purpose of this study is to investigate how bank employees experience short- and long-term motivational incentives and what effect this has on the likelihood of their long-term employment. A number of established theoretical approaches to this problem have been surveyed. The survey contributes to an increased understanding of how employees are motivated by internal and external motivation.  Method: This study has applied a qualitative method, where the empirical material was collected by use of semi-structured interviews. A total of eight interviews were conducted whereafter their empirical content was analyzed on the basis of the selected theories, this to answer the questions and purpose of the investigation.  Conclusion: This study has concluded that the external motivation factors can have a significant long-term effect, which contradicts what the theoretical models argue. / Sammanfattning   Datum: 2022-06-01  Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademi för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Betty Estifanos (990719)          Kristina Al Swiri (990119)  Titel: Inre och yttre motivation; en undersökning avseende lång- och kortvarig motivation på Handelsbanken  Handledare: Johan Grinbergs  Nyckelord: Motivation, Inre motivation, Yttre motivation, Långvarig motivation, Kortvarig motivation  Forskningsfrågor: Hur motiveras medarbetare av inre och yttre faktorer? På vilket sätt har olika motivationsfaktorer långvarig eller kortvarig effekt i långsiktig anställning?  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bankanställda upplever kortvariga och långvariga motivationsincitament samt vilken effekt det har på långsiktigheten av en anställning. Ett antal tidigare teoretiska undersökningar rörande denna fråga redovisas. Undersökningen bidrar till ökad förståelse av hur medarbetarna påverkas av inre och yttre motivation.  Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Totalt genomfördes åtta intervjuer var efter det empiriska innehållet analyserades på grundval av de valda teorierna för att besvara undersökningens frågeställningar och syfte.   Slutsats: Denna undersökning har kommit fram till att de yttre motivationsfaktorerna kan ha en betydande långsiktig effekt, som går emot vad de teoretiska modellerna förespråkar.

Page generated in 0.1328 seconds