• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 399
 • 292
 • 262
 • 146
 • 81
 • 56
 • 42
 • 37
 • 33
 • 23
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • Tagged with
 • 1478
 • 306
 • 261
 • 190
 • 176
 • 152
 • 129
 • 120
 • 112
 • 111
 • 110
 • 97
 • 90
 • 83
 • 82
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En kartläggning av outsourcingen avekonomifunktioner i Västra Götalands län

Lord, Sandra, Langemyhr Karlsson, Alexandra January 2012 (has links)
Bakgrund Outsourcing är ett ämne som på senare år har uppmärksammat smer och mer. Outsourcing har även blivit ett allt vanligare begrepp i företagsvärlden. Det finns olika typer av outsourcing och några av dessa är: offshoring och nearshoring. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur outsourcingen av ekonomifunktioner ser ut bland aktiebolag i Västra Götalands län. Frågeställningar Av vilka anledningar väljer företag att outsourca sina ekonomifunktioner och vilka för- och nackdelar anser de att outsourcing av ekonomifunktioner bidrar med? Finns det någon relation mellan outsourcing av ekonomifunktioner och företagsbransch eller omsättning? Metod För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Studien avgränsades till företag som enskilt eller koncernmässigt omsatte 50 miljoner kronor eller mer avseende år 2010 i Västra Götalands län. Företagen valdes genom ett obundet slumpmässigt urval. Slutsatser Företag som idag outsourcar är nöjda med sitt beslut att outsourca ekonomirelaterade arbetsuppgifter eftersom de flesta av dessa företag även fortsättningsvis planerar att outsourca. Samtliga företag anser även i huvudsak att outsourcingen blev som de förväntade sig. Bland företagen i Västra Götalands län är det fler företag som outsourcar någon ekonomirelaterad arbetsuppgift än företag som inte outsourcar.
2

Outsourcing in the wood product manufacturing sector : a combined customer and supplier perspective /

Nordigården, Daniel, January 2007 (has links)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007.
3

Strategisches Outsourcing /

Simon, Dirk F. W. January 2005 (has links)
Zugl.: Koblenz, Wiss. Hochsch. für Unternehmensführung, Diss., 2005.
4

Managing risks for small startups in outsorcing

Lindhe, CHRISTOFFER, Goitom, Meron January 2017 (has links)
No description available.
5

The Relationship among Outsourcing Management and Outsourcing Performance

Ho, Mei-Ling 30 June 2008 (has links)
By means of collecting the outsourcing experiences of different companies for example, the main topic of the study is to discuss the relationship among outsourcing management (Commitment-Based, Productivity-Based, Complained-Based and Collaborative-Based ) and outsourcing performance and the confounding effect of outsourcing job value and uniqueness on the relationships among the above variables. We hope that the findings of this study can be of the references for the companies to implement the outsourcing. The questionnaire survey was adopted for the study. The samples were collected through the staff of different companies who manage the outsourcing projects for the companies. There were 220 questionnaires totally being released, 101 questionnaires were returned and 76 of them were valid samples. Through statistics analysis, the main results of the study are¡G 1. The Complained-Based and Productivity-Based are the most common ways for the companies to adopt in outsourcing management, and the Commitment-Based is the least way to be adopted to manage outsourcing, especially in the financial banking industry, we got such kind of findings. As for the outsourcing performance, almost all the companies we surveyed are satisfied with it and with no significant difference among different companies. And the different industries affect the value and uniqueness of outsourcing job, particularly, the value of outsourcing job of financial banking industry is higher than other industries. 2. The Collaborative-Based outsourcing management has positively correlations not only with outsourcing effectiveness but also with the overall outsourcing performance and affectes them in a positive way. At the same time, the collaborative-based management also affects outsourcing efficiency. And we also found that the Commitment-Based outsourcing management affects the outsourcing efficiency and the overall outsourcing performance in a negative way. 3. The value of outsourcing job has positive confounding effect on the relationship between the Collaborative-Based outsourcing management and the outsourcing efficiency. We found that as for the high value of outsourcing jobs, the companies that adopted more Collaborative-Based management resulted in more efficient outsourcing outcome. Key Words¡GOutsourcing, Outsourcing Management, Outsourcing Performance, Value, Uniqueness
6

Effekter av administrativ outsourcing

Isaksson, Anders Unknown Date (has links)
<p>I undersökningen, som baserats på 400 intervjuer med småföretagare visas att de flesta svenska småföretagare sköter administrationen själva. I genomsnitt upptar sådana sysslor hela 42 procent av arbetstiden. För dem som outsourcat administrationen blir siffran 32 procent.Företagarna rankar tidsbrist som det största hindret för tillväxt. Vidare uppger 48 procent att brist på egen tid hindrar företagets utveckling och 29 procent anser att de skulle kunna expandera företaget om de hade mer tid. Samtidigt uppger så många som två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid.Företagarna i undersökning arbetade i genomsnitt mer än 49 timmar per vecka, varav över 17 timmar ägnades åt administration.Vidare visar studien att 38 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress. Det finns även ett samband mellan stress och att spendera en stor del av sin arbetstid på administration. Ju mer tid som ägnas åt administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara. Detta samband är speciellt starkt för gruppen småföretag. Det finns även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och arbetsglädje; högre stress resulterar i minskad arbetsglädje.Undersökningen uppmäter även ett samband mellan outsourcing av administration och faktureringstid. Företagen som outsourcar upplever i genomsnitt drygt två dagar kortare faktureringstid, vilket för företagarna i undersökningen innebar en betydligt lägre kapitalbindning. De företag som valt att ta hjälp med faktureringen band i genomsnitt 38 procent mindre kapital i sina kundfordringar.I studien undersöks även sambandet mellan outsourcing av administration och företagens lönsamhet. Där framkommer att företag som outsourcar administrationen generellt sett är mindre lönsmamma än företag som inte outsourcar. Detta kan dock inte tolkas som att outsourcing påverkar lönsamheten negativ. Snarare kan förklaring vara att företag med dålig lönsamhet väljer att fokusera mer på sin kärnverksamhet och därför ser outsourcing som ett sätt att hantera lönsamhetsproblemen. Detta är dock något som kan testas först i uppföljningsstudier som mäter framtida lönsamhet.</p>
7

Outsourcing and knowledge integration in new product development /

Rundquist, Jonas. January 2009 (has links)
Diss. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska universitet, 2009. / Härtill 6 uppsatser.
8

THE OUTSOURCING OF LOGISTICAL ACTIVITIES : THE CASE OF GUINNESS GHANA BREWERIES LIMITED

DZOGBEWU, THYWILL January 2010 (has links)
ABSTRACT The study has revealed that Guinness Ghana Breweries Limited has been outsourcing it logistics activities more than four years. The rationale behind the outsourcing activities is to cut down cost and enjoy first class service from specialist using the most suitable, quick and reliable technology. The company has actually increased its revenue margin consistently for the past four years and has enjoyed other benefits like: timely delivery and overall quality improvement. Its logistics service providers have also enjoyed benefits like: consistent profit growth rate, transformation of superiority into competitive pricing through economics of scale, improvements of staff skills through efficient training and continuous exposure to new technologies and best practices in the industry. The main problem encountered by the logistics service providers is that they are not been paid on time. It also came to light that Guinness Ghana Breweries Limited have build a very good business relationship with its service providers which have enable it to maintain good logistics service providers and switch to a new one if the need arise. It was discovered that outsourcing logistics activities which is a contractual service has become relatively stable in the developed countries while it is a rapidly growing and emerging in developing countries like Ghana. It was noted that the most obvious reason behind outsourcing logistics activities is to provide very effective means of reducing costs, better services, improving operating efficiency, flexibility and getting access to new suitable technologies easily at a lower cost. Outsourcing, therefore, has increasingly becomes an important strategy that can significantly assist organizations to leverage their skills and resources to achieve greater competitiveness. However, there are risks of becoming over dependent on service providers. / E-mail : thydzo@yahoo.fr , 0233-240315605
9

ACCESSING RESOURCES IN A GLOBAL ECONOMY: THREE ESSAYS ON OUTSOURCING AND IMMIGRATION

Rogers, KEITH 12 January 2009 (has links)
This thesis is a collection of three manuscripts. In the first manuscript I develop a general equilibrium model that explains the growth and maturation of outsourcing – an outsourcing lifecycle – based on industry learning and market feedback. When outsourcing starts, buyers lack the knowledge to develop effective contracts so they rely on relationships. As contract knowledge develops, contracts become stronger and eventually replace relationships as the primary form of governance and the market grows. Under contractual governance, continued strengthening of contracts benefits buyers. The size of the market determines whether suppliers benefit or suffer with increased contracts strength. The second manuscript explores the design of an optimal skills-based immigrant selection system based. This system is based on two factors: a threshold in predicted-earnings that is used to determine whom to accept and reject, and a human-capital-based earnings regression for making error-minimizing predictions of immigrant success in the host labor market. We first show how to design a points system based on what we assume to be the optimal predicted-earnings threshold and the optimal prediction regression. We next develop a method for identifying the optimal threshold given the prediction regression. The method produces a “selection frontier” that dictates the options facing policy makers. The frontier shows the tradeoff between the average quality of admitted immigrants and the number of immigrants admitted. The frontier shifts out with improved accuracy in predicting earnings as well as with increases in the variation and average quality of the applicant pool. Finally, we show how the policy maker chooses the optimal selection system given the selection frontier. The third manuscript demonstrates the feasibility of the optimal immigrant selection method by developing an illustrative points system. We also explore how the selection system can be improved by incorporating additional information such as country-of-origin characteristics and intended occupations. We discuss what our findings imply for the debate about the relative merits of points- and employment-based systems for selecting economic immigrants. / Thesis (Ph.D, Management) -- Queen's University, 2009-01-12 13:55:27.301
10

Outsourcing von Personalfunktionen - eine wissenstransferbasierte Perspektive

Canis, Anne January 2007 (has links)
Zugl.: Jena, Univ., Diss., 2007

Page generated in 1.937 seconds