• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2147
 • 1015
 • Tagged with
 • 3162
 • 3162
 • 3160
 • 982
 • 957
 • 211
 • 204
 • 180
 • 178
 • 173
 • 173
 • 172
 • 148
 • 139
 • 135
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Beräkningsmodeller för att beräkna formtryck vid gjutning med självkompakterande betong

Emanuelsson, Erik January 2018 (has links)
För betonger som behöver vibreras finns idag standarder för att beräkna formtryck, detta är något som saknas för självkompakterande betonger (SKB). Vid användning av SKB:er dimensioneras formarna istället mot antagandet att ett hydrostatiskt tryck kommer uppstå. Vid laborationerna har gjuthastigheter mellan 15.6m/h, 14.4m/h, 10.9 m/h och 28.6 m/h använts. Detta resulterade i formtryck som var ca. 92-95% av hydrostatiskt tryck. Dessa resultat ligger i linje med vad som tidigare konstaterats, nämligen att formtryck vid användande av SKB:er inte uppnår hydrostatiskt tryck utan ligger på lägre nivåer. Fyra olika beräkningsmodeller för att beräkna formtryck vid användande av SKB:er har använts och analyserats i detta arbete. Dessa beräkningsmodeller är utvecklade av Khayat & Omran, Ovarlez & Roussel, Gardner mfl. och Betizel. Vid de laborationer som genomförts har en 2.5m hög testform fyllts med betong till en höjd av ca. 2m, där mätningar av formtryck sedan gjorts med hjälp av tryckgivare. Inför laborationerna har ett arbete med att ta fram olika betongrecept på SKB:er skett, detta resulterade i fyra olika betongrecept som kunnat användas vid laborationerna. Vid laborationerna har även mindre deltester genomförts där betongens strukturuppbyggnad har mätts. Resultatet från dessa deltester har utgjort indata till beräkningsmodellerna. De formtryck som uppmätts har sedan jämförts mot de formtryck som erhållits av beräkningsmodellerna. Bortsett från de formtryck som beräknas av Khayat & Omrans beräkningsmodell är skillnaden i formtryck enligt de andra beräkningsmodellerna små. Både Ovarlez & Roussels och Betitzels modeller ger formtryck som är näst intill identiska med ett hydrostatiskt formtryck. Generellt för alla beräkningsmodellerna är att de beräknade formtrycken är högre än de formtryck som uppmätts vid laborationerna. Ingen av de undersökta modellerna har utifrån de använda betongerna beräknat formtryck som är likvärdiga med de formtryck som uppmättes under laborationerna. Hur stor inverkan som betongens strukturuppbyggnad har i de testade beräkningsmodellerna varierar. I Ovarlez & Roussels och Betizels modeller har parametrarna Athix och Cthix mycket liten inverkan på formtrycken. Detta förklarar varför dessa beräkningsmodeller ger formtryck som alltid är likvärdiga med ett hydrostatiskt tryck, även om gjuthastigheten är 1m/h eller 30m/h. Formtryck som beräknas med modellen utvecklad av Gardner mfl. påverkas mycket mer av små variationer i gjuthastighet för betonger som långsammare bygger upp en strukturuppbyggnad. I Khayat & Omrans beräkningsmodell krävs att parametern PVτ0rest@15min ökar kraftig för att formtrycket märkvärt ska påverkas.
12

U-värde beräknat med schablonvärden eller köldbryggor : En jämförelse av huruvida en byggnads U-värde förbättras om beräkningar utförs med köldbryggor istället för schablonvärden / U-value calculated with standard values or cold bridges : A comparison of whether a building’s U-value improves if calculations are made using cold bridges instead of standard values

Olsson, Fredrik January 2018 (has links)
I dagens samhälle är hållbar utveckling en term som blir allt viktigare i takt med att samhället expanderar. Hållbar utveckling är även mycket viktigt i bostads- och servicesektorn eftersom de idag står för nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning. Arbetet med hållbar utveckling är något som man idag arbetar frekvent med och energisnålare byggnationer utvecklas för att minska på energianvändningen. Exempel på dessa byggnader är bland annat passivhus och nollenergihus. När man ska bygga energisnålare byggnader kan det vara svårt att ibland undvika att köldbryggor uppstår. En köldbrygga är ett ställe i byggnadens klimatskal där värmeledningsförmågan är större i än resten utav konstruktionen. Dessa köldbryggor kan bland annat uppstå i anslutningar mellan väggar och bjälklag eller vid anslutningar i en väggs ytterhörn. Dessa köldbryggor bidrar till att byggnadens Um-värde försämras samt att värme förs ut från byggnaden genom transmission vilket således ökar byggnadens energiförbrukning. När en byggnad miljöcertifieras kan den få en miljöcertifiering av olika klassningar. Denna studien behandlar Miljöbyggnad 3.0. I denna miljöbedömning avgör byggnadens Um-värde om byggnaden ska få miljöcertifieras enligt brons, silver eller guld. Vid beräkningen av byggnadens Um-värde har Miljöbyggnad bestämt att om ett företag väljer att avstå från att beräkna en byggnads köldbryggor ska ett schablonvärde användas. Denna studien har genomförts på ett loftgångshus som är beläget i Örebro. Byggnaden har termograferats dessutom har beräkningar utförts för byggnadens Um-värde med hjälp av datorprogrammet VIP-Energy. Studien har genomförts för att jämföra huruvida Um-värdet blir mindre om köldbryggorna beräknas istället för att beräkna med Miljöbyggnads schablonvärde. Termograferingen påvisar att byggnaden har ett antal köldbryggor. Köldbryggorna hittas i balkonginfästningar, vägganslutningar samt vid dörr- och fönstersmygar. Dessa köldbryggor är återkommande genom hela byggnaden eftersom de är svåra att undvika på en sådan typ av konstruktion. U-värdeberäkningarna påvisar att värdet blir bättre om köldbryggorna beräknas istället för att uppskattas med schablonvärdet.
13

Den hållbara skateparken

Muttoni, Christian January 2017 (has links)
Intresset för skateboardåkning är på fortsatt   uppgång, i många kommuner runt om i Sverige har det under den senaste tioårsperioden   anlagts nya skateparker. Gotlands kommun är inte en av dessa men där finns   ett behov av en skatepark. Eftersom att Gotland är en ö och relativt isolerat   från övriga Sverige vore det lämpligt att anlägga en skatepark i Visby. Denna   studie har syftat till att designa en skatepark med fokus på hållbarhet. Frågeställningarna som studien byggts upp kring har   varit, finns det en generell modell för hur den hållbara skateparken ska utformas   för att uppfylla de tre hållbarhetsdimensionerna social-, ekonomisk- och   ekologisk hållbarhet. Samt hur den kan se ut och hur disponibel yta utnyttjas på   bästa sätt. Undersökningen har baserats på en webbenkät samt   intervjuer med intressenter för att identifiera vad som efterfrågas hos de   gotländska skateboardåkarna. Med underlaget till grund togs ett designförslag på den   hållbara skateparken fram. Platsen för skateparken kommer att vara belägen i   närhet till var majoriteten respondenter bor, parken kommer att anläggas i   betong vilket är det underlag som värderas högst hos flest respondenter. Parken kommer   att bestå av en bowl med minirampsegenskaper kombinerat med en streetyta. I denna studie hittas ingen generell lösning för den   hållbara skateparken, då vikten av lokalanpassning värderas högt. / Interest in   skateboarding is on the rise, in many municipalities around Sweden, new skate parks   have been built in the last ten years. Gotland Municipality is not one of these but   there is a need for a skate park. Because Gotland is an island and relatively   isolated from other Sweden, it would be advisable to build a skate park in Visby. This   study aims at designing a skate park focusing on sustainability. The issues   around which the study was built has been, there is a general model for how the   sustainable skate park is designed to meet the three sustainability dimensions of   social, economic and ecological sustainability. As well as how it can look and how   available space is utilized in the best possible way. The   investigation has been based on a web survey and interviews with stakeholders   to identify what is demanded by the skateboarders from Gotland. On the basis of   this, a design proposal was taken at the sustainable skate park. The location   of the skate park will be located close to where the majority of respondents live, the park will be built in concrete which is the basis most valued by most   respondents. The park will consist of a bowl with properties of miniramp combined with   a street surface. In this study,   no general solution for the sustainable skate park is found, as the importance of   localization is highly valued. / <p>Betyg 170814, H14.</p>
14

Varför råder det bostadsbrist i Malmö? : En undersökning av hur bostadsbristen i Malmö kan botas

Hatab, Sami January 2017 (has links)
Studien berör bostadsbristen i Malmö och har till syfte att undersöka de bakomliggande orsakerna till bostadsbristen och vad som krävs för att etablera en välfungerande bostadssituation, vilket är önskvärt med tanke på dagens kritiska bostadssituation. Studien har avgränsats till ett antal teorier som behandlar orsakerna och lösningarna på bostadsbristen. För att få svar på om de utvalda teorierna speglar bostadssituationen i Malmö har intervjuer genomförts med representanter för några ledande bostadsaktörer, bl.a. finns byggföretag, byggherrar och kommunen representerade. Flera faktorer betraktas som barriärer för en god bostadssituation och behöver åtgärdas. Framförallt handlar det om höga produktionskostnader, d.v.s. bygg- och markkostnader, vilka stoppar eller fördyrar bostadsbyggandet. Lösningen är att kommunen sänker markpriset men i gengäld kräver att det byggs billiga bostäder och en förändrad bygglagstiftning som ökar konkurrensen och därmed sänker produktionskostnaderna. Resultatet visar också att en nyproducerad hyresrätt som ska vara den mest passande boendeformen för kapitalsvaga hushåll är p.g.a. rådande skattelagstiftning betydligt dyrare än andra boendeformer och därmed svåråtkomlig för dessa hushåll. Det innebär att dessa hushåll enbart kan konkurrera om de fåtal ledigblivna och billiga befintliga hyresrätterna, vilket bör rättas till genom att bl.a. införa en låg hyresmoms. Vidare finns det brister i överklagandeprocessen, byggregelverket och statens ekonomiska stöd gentemot kommunerna, vilka hämmar bostadsbyggandet och bör ses över. Hyressättningen och reavinstskatten lyfts vanligtvis upp som en del av bostadsproblemet eftersom de skapar orörlighet på bostadsmarknaden och en ovilja att investera i hyresrätter men så är inte riktigt fallet i Malmö. Hyressättningen i Malmö utgår från en s.k. Malmömodell som ger en god vilja att investera i hyresrätter och kan därför inte betraktas som ett hinder även om en utveckling är önskvärt. Att avskaffa reavinstskatten hade ökat rörligheten på bostadsmarknaden men sett till förändringens "moraliska" skada och osäkra effekt är det mer motiverat att bara fokusera på ökat bostadsbyggande. / The study is about the housing shortage situation in Malmo and its purpose is to research the reasons behind the lack of housing and what is necessary to be done to implement a housing situation that works well, which is very in high demand considering the critical housing situation. The study rounded up to a few theories about the reasons and solutions for this housing shortage. In order to find answers regarding whether the chosen theories reflect the housing situation in Malmo, interviews have been conducted with representatives from some leading construction, contractors and the municipality. Different factors are seen as barriers for a good housing situation and need to be taken care of. First of all, it´s about the high cost of production, which stops or makes the construction of housing more expensive. The solution would be that the municipality lowers the price of land, but in return demands that low cost housing is built, and also a new housing law which makes the competitions higher and thus forces down the production costs. The result also shows that a brand new rental apartment, which should be the most appropriate housing form for low income households is, because of tax regulations, more expensive than other type of housing forms and thus harder to get for these type of households. It means that the low income households can only compete with the few free and cheap rentals that are already there, which should be corrected by for example introducing a low rental tax. Further, there are some flaws in the appeal process, construction laws and the state´s economic support towards the municipality which slows down the construction of housing and which should be reconsidered. The law about how rentals prices should be decided and the tax to be paid for selling a house are often seen as a part of the housing situation problem because they create a stop in the housing market and a reluctance in investing in rentals, but that´s not really the case in Malmo. The prices of rentals in Malmo goes from a so called Malmo model which allows a will in investing in rentals and cannot then be seen as an impediment even if a development is desirable. To remove the selling tax would have increased the flexibility on the housing market, but considering the change´s "moral" damage and its uncertain effect it´s more justifiable to focus on increasing the construction of new housing. / <p>Datum för betyg: 2017-09-22</p><p>Kull H14</p>
15

Attractive winter spaces : Maximizing the opportunities for social gathering

Josephson, Anna January 2018 (has links)
Success of public spaces depends on many factor one of them being environmental factors and how the urban environment is adapted to climate. The social function of public spaces is achieved in spaces where people choose to stay and creates a sense of place. Warm climate and public spaces is better explored in literature compared to cold winter climate. This study aims to explore how public spaces can be designed to maximize social gathering in winter. The barriers and assets to social gathering in winter is the starting point in order to identify what to reduce and highlight to create attractive spaces. Using this information together with case studies from winter cities, guidelines is created on how to increase the opportunities for social gathering in winter. Successful spaces are created from a combination of several success­factors, this study is limited to success related to climate without neglecting the importance of all factors. The literature review focuses on social gathering in public spaces, climate impacts on urban areas and finally future climate. Future climate scenarios are used to explore how winter climate is expected to change. Winter season is the season that is expected to change the most due to climate change impacts. The main barriers are wind, rain, snow, darkness and icy groundcover. Future climate scenarios includes warmer temperatures and increased precipitation, which makes darkness due to less snow, rain and ice more important barriers to add to winter planning in the future. One of the main assets is snow and recreational winter activities and those are both threatened by climate change. The uniqueness of snow are also one of the assets as among other things positively affecting tourism. Economic factors, lack of programming and human behavior are also be considered as barriers. Barriers and asset are the foundation of the suggested guidelines. The guidelines that are divided in to three main sections; Physical form &amp; Urban geometry, Activity and Management. It is also suggests that a flexible planning approach is beneficial to cope with climate change. Resilient spaces are able to reorganize or recover and quickly return to desired functions when disturbed. Place-keeping means keeping the same quality of spaces, in winter as for the other seasons, as well as keeping the same quality now as in the future.
16

Ledningssamordning

Rehn, Marica January 2018 (has links)
No description available.
17

Brandskydd under byggtid för massivträhus- Finns det en problematik?

Udell, Lukas January 2018 (has links)
No description available.
18

LCC jämförelse mellan centralt- och lägenhetsplacerat FTX-system / LCC comparison between centralized- and decentralized mechanical ventilation

Johansson, Linus, Pettersson, Marcus January 2018 (has links)
Purpose: The forthcoming energy requirements that will come into force in 2020, are about more energy-efficient construction and strive to build near-zero energy buildings. In order for the building industry to succeed in producing buildings that meet these demands, it requires more energy-efficient products and installations within the framework of a normal investment. It is the operating cost that is responsible for the largest energy use in buildings, which opens to investigate the energy consumption over a life cycle cost. Choosing the right ventilation system reduces the energy consumption, and then the life cycle cost if the investment makes too much impact. It is generally known in the building industry that the design- and production times are very time limited, which means that companies use previously proven systems that work regardless of whether there are more energy-efficient products. This can lead to reduce the innovative thinking for sustainable development, so that better options for installations do not find out in the global market. The study refers to comparing the two different ventilation systems centralized and decentralized in terms of energy and life cycle costs. To make a decision which of the centralized- and decentralized system is the better option. Method: For the most part, the quantitative method of collecting and analyzing quantifiable data is applied. Document analyzes and own calculations have given rise to the result. Findings: The study´s results indicate that the decentralized ventilation system is both more energy efficient and has less cost over a life cycle. One major reason for the result is the sale of the extra living space that occurs when vertical shafts disappears when installing decentralized ventilation system. It can also be seen in the result that the air unit is cheaper for the centralized ventilation system, while installation and materials are cheaper for the decentralized ventilation system. Implications: As the result shows, the decentralized ventilation system is both more energy efficient and cheaper over a life cycle. Additional energy savings on the decentralized ventilation system can be done if a home-away mode is installed. It means that the airflow decreases when no one is home, which reduces energy consumption. Furthermore, it will be ensured that removal of vertical shaft when installing decentralized ventilation system reduces investment and more saving can be done. Limitations: This study will only analyse a five-storey multifamily house in Jönköping together whit a centralized and decentralized ventilation system. Keywords: Ventilation, HVAC, centralized mechanical ventilation, decentralized mechanical ventilation, Nzeb, LCC.
19

Implementering av maskinstyrning på grundläggningsmaskiner / Implementation of machine control in piling and drilling operations

Andersson, Robin, Lundström, Jonathan January 2018 (has links)
No description available.
20

Räddningstjänstens arbete inför eventuellaterrorattentat : En övergripande undersökning hur räddningstjänsten arbetar införterrorhändelser i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Delldén, Rebecca January 2018 (has links)
Detta examensarbete undersöker räddningstjänstens förberedande arbete och förutsättningar iSverige, Finland, Norge och Danmark att hantera ett eventuellt terrorattentat. Terrorism är ett allt mer växande problem runt om i världen och det finns inget som tyder påatt utvecklingen kommer att avta. Olika radikaliserade ideologier utgör ett terrorhot motsamhället. I de undersökta länderna har Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Åbo utsatts förterrorangrepp. Arbetet grundar sig på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Räddningstjänsten iStockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn redovisar hur räddningstjänsterna arbetarförberedande och vilka förutsättningar räddningstjänsterna har att hantera ett eventuellt terrorattentat. Baserat på svaren visar resultaten att samtliga räddningstjänster arbetar preventivt angåendehantering av en eventuell terrorhändelse men att räddningstjänsterna har kommit olika långt idetta arbete. Räddningstjänstens förberedande arbete fokuserar i huvudsak på utbildning ochövning samt samarbete med andra aktörer. Räddningstjänsterna har olika förutsättningar bådegällande utrustning och kapacitet. Räddningstjänsten i Köpenhamn utmärker sig med avanceradutrustning och kapacitet att hantera många skadade. Övergripande anses akutsjukvård varaviktigt vid en eventuell terrorhändelse samt även att hålla sig till ordinarie rutiner. Slutsatsen är att terror är ett relativt komplext område och att räddningstjänsten måste varaförberedd på allt. Förslag på framtida studier är att undersöka ett särskilt område inom räddningstjänstensoperativa arbete alternativt ett specifikt terrorangrepp.

Page generated in 0.0729 seconds