• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • Tagged with
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Klienters självbild och dess samband med allians och behandlingsutfall i utbildningspsykoterapi

Svanlund, Madeleine January 2016 (has links)
Syftet med föreliggande studie var att i utbildningsterapi undersöka klientskattad självbild vid terapistart och dess samband med allians och behandlingsutfall, där behandlingsutfall definierades som förändring i utfallsvariablerna mellan terapistart och terapislut. Nittioåtta klienter som genomgick terapi på Psykologmottagningen vid Umeå Universitet deltog i studien. Självbild mättes med Structural Analysis of Social Behavior (SASB), allians med Working Alliance Inventory (WAI) och behandlingsutfall med Symptoms Checklist (SCL-90) och Outcome Questionnaire (OQ-45). En korrelationsanalys visade att högre nivåer av självkritik och av negativ självbild hade ett samband med lägre allians vid terapistart. Det fanns vidare ett samband mellan högre nivåer av självskyddande och av positiv självbild hos klienterna, och mindre förändring i allians mellan terapistart och terapislut. Slutligen hade högre nivåer av negativ självbild ett samband med bättre behandlingsutfall, och högre nivåer av positiv självbild var kopplad till sämre behandlingsutfall. Resultaten indikerar att klienters självbild kan vara relevant för terapeuter att undersöka, och att klienters självbild vid terapistart har mer koppling till behandlingsutfall än till allians. Mer forskning behövs på området.
2

Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi / Psychology students' experience of personal therapy

Bäck, Sanna, Dahlkvist, Josefin January 2015 (has links)
No description available.
3

Utbildningsterapins betydelse för studentterapeuters utveckling av terapeutförmågor och deras klienters behandlingsutfall

Olausson Lundgren, Hedvig, Lindblom, Elin January 2017 (has links)
Syftet med studien var att undersöka studentterapeuters upplevda utveckling av terapeutförmågor i utbildningsterapin, deras allians till utbildningsterapeuten, behandlingsutfallet för studentterapeuternas klienter på Psykologmottagningen vid Umeå Universitet samt undersöka om det fanns samband mellan dessa aspekter. Totalt besvarade 69 personer en enkät där de skattade sin upplevda utveckling av terapeutförmågor i form av empatisk förmåga, interpersonell förmåga, självkännedom och modellinlärning samt alliansen till sin utbildningsterapeut. Dessa svar matchades sedan med klientdata från Psykologmottagningen som utgjordes av mätningar av symtom före och efter behandling genom Clinical Outcome Routine Measure (CORE-OM). Resultatet visade att studentterapeuterna i hög grad upplevde att de utvecklat terapeutförmågor i samband med utbildningsterapin och klientgruppens psykiska mående hade förbättrats med stor effekt. Det fanns inget signifikant samband mellan upplevd utveckling av terapeutförmågor, allians till utbildningsterapeuten och behandlingsutfallet i klientgruppen. Däremot framkom starka samband mellan upplevd utveckling av förmågor och allians till utbildningsterapeuten. Studentens och utbildningsterapeutens gemensamma syn på uppgiften i terapin var den faktor som bäst kunde förklara graden av upplevd utveckling av terapeutförmågor. Resultaten ligger till stor del i linje med tidigare forskning på området. Ytterligare forskning där sambandet mellan utbildningsterapi och behandlingsresultat i det egna klientarbetet undersöks är önskvärt. / The aim of this study was to investigate student therapists’ perceived development of therapeutic skills in educational therapy, their alliance to the educational therapist, therapy outcome and examine whether there was a relationship between these aspects and treatment outcome in their work with clients at a university based clinic at Umeå University. In total, 69 student therapists participated by answering a questionnaire estimating their perceived development of therapist abilities referring specifically to empathic ability, interpersonal ability, self-knowledge and experimental learning, and their perceived alliance to their educational therapist. This data where then assorted with data over client outcomes, measured with Clinical Outcome Routine Measure (CORE-OM) before and after therapy. The result demonstrated that the student therapists to a high level experienced a development in these therapeutic skills during their educational therapy. The results also showed that the client group had improved their psychological health with great effect. There was no significant relationship between perceived development of therapeutic skills, perceived alliance to the educational therapist and treatment outcome in the group of clients. However, there was a strong relationship between perceived development of therapeutic skills and perceived alliance to the education therapist. A shared view of the therapy task between the student therapist and the educational therapist where the most important factor to account for the level of perceived development of therapeutic skills. The results are to a large extent in line with previous research. Further research where the relationship between educational therapy and client outcome is investigated would be of significance.
4

Psykologstudenters Upplevelser av Utbildningsterapi : En kvalitativ intervjustudie

Ekberg, Josefine, Skagersten, Lisa January 2017 (has links)
Syftet med denna uppsats var att undersöka psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. På grund av att utbildningsterapin, som är ett obligatoriskt moment på flera psykologprogram i Sverige, för närvarande är omdiskuterad, var det av intresse att undersöka hur den upplevs av studenterna. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med studenter på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och analyserades med induktiv tematisk analys. Resultaten sammanfattades i tre huvudteman: Administrativa aspekter av kursen, Terapiprocess och Utbildningsterapins behållning. Slutsatsen som dras är att utbildningsterapin upplevs som en lärorik och viktig erfarenhet, men att vissa aspekter är paradoxala / The purpose of this study was to examine psychology students´ experience of personal therapy. Because personal therapy, which is a mandatory feature at many psychologist programmes in Sweden, is currently debated, it was of interest to examine how it is experienced by students. Data was collected through semi-structured interviews with psychology students at Linneaus University in Växjö and analyzed with inductive thematic analysis. The results were summarised in three main themes: Administrative aspects of the course, Therapy process and Profit of personal therapy. The conclusion is that the personal therapy is perceived as an educative and important experience, but that some aspects are paradoxical.

Page generated in 0.1346 seconds