• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En jämförande studie kring några av dagens produkter inom Store and Forward och Live / A comparative study of some of today's systems in video transfer and broadcasting

Thyr, Tomas, Bly, Daniel January 2008 (has links)
<p>SVT is Sweden’s largest TV-network and broadcasts more then 22 000 hours of TV each year. SVT is a public service company where the basic idea is to reflect the world from different perspectives and news is very important for providing neutral and versatile information in a variety of areas. An important part of the flow of information is to continuously receive reports from all corners of the world around the clock. This places very high demands on the technology used and it is important that it function and develops to meet current and future growing needs. One of SVTs vision is to increase the proportion of live reports in news broadcasts and self produced news reports from remote locations and is therefore interested in new technologies that offer greater topicality and lower cost for the reports. There are two different technologies used in the present situation, Store and Forward and Live. The difference between them is that at the Store and Forward the reporter sends a complete edited feature back to the news room. When doing a Live the reporter simply performs a live reporting. During the project a technical comparison between today’s products has been performed, the comparison has highlighted advantages and disadvantages of these products video and audio coding and data transmission. Even a comparison of their ease of use and functionality has been conducted and results are to be the basis for a set of requirements for additional procurement of large scale purchases of new systems. The results have shown that the system from the English company Quicklink is the one that performs best image quality overall for both Store and Forward and Live. The system has a well working interface with many smart features and is also easy to use in a large scale environment. All these features make the application from Quicklink best suited for SVTs needs.</p>
2

En jämförande studie kring några av dagens produkter inom Store and Forward och Live / A comparative study of some of today's systems in video transfer and broadcasting

Thyr, Tomas, Bly, Daniel January 2008 (has links)
SVT is Sweden’s largest TV-network and broadcasts more then 22 000 hours of TV each year. SVT is a public service company where the basic idea is to reflect the world from different perspectives and news is very important for providing neutral and versatile information in a variety of areas. An important part of the flow of information is to continuously receive reports from all corners of the world around the clock. This places very high demands on the technology used and it is important that it function and develops to meet current and future growing needs. One of SVTs vision is to increase the proportion of live reports in news broadcasts and self produced news reports from remote locations and is therefore interested in new technologies that offer greater topicality and lower cost for the reports. There are two different technologies used in the present situation, Store and Forward and Live. The difference between them is that at the Store and Forward the reporter sends a complete edited feature back to the news room. When doing a Live the reporter simply performs a live reporting. During the project a technical comparison between today’s products has been performed, the comparison has highlighted advantages and disadvantages of these products video and audio coding and data transmission. Even a comparison of their ease of use and functionality has been conducted and results are to be the basis for a set of requirements for additional procurement of large scale purchases of new systems. The results have shown that the system from the English company Quicklink is the one that performs best image quality overall for both Store and Forward and Live. The system has a well working interface with many smart features and is also easy to use in a large scale environment. All these features make the application from Quicklink best suited for SVTs needs.
3

Lösning för direktsänd videolänk för produktionen Go’kväll i SVT / Remote located live broadcast solution for contribution for the SVT-production Go’kväll

Frost, Per January 2014 (has links)
Magasinprogrammet Go’kväll sänder i regel fem program per vecka under hela vinterhalvåret. Programmet produceras och sänds ut av SVT allmän-TV i Umeå. Till vissa delar av programmet önskas gäster som uttalar sig om aktuella ämnen. Vid några tillfällen har redaktionen upplevt att man inte kunnat plocka in de mest optimala gästerna för kommentarer på grund av rent logistiska skäl, i regel att den efterfrågade gästen i fråga inte kunnat närvara fysiskt i Umeå, ofta på grund av kort varsel, något som nuvarande programutformning kräver av alla som medverkar i direktsändning. Det som efterfrågades var en lösning för att kunna inkludera konceptet gäst via direktlänk i kortare segment av programmet. I utgångsläget fanns ingen budget eller möjlighet till stora ekonomiska investeringar just för detta ändamål. Problemformuleringen blev därför: Hur implementerar man konceptet gäst via länk med hjälp av de resurser SVT idag och inom den närmsta framtiden förfogar över? TV-verksamheten inom SVT är primärt indelad i tre olika divisioner: allmän-tv (dit hör exempelvis barn-, nöje-, fakta- och kulturprogram), nyheter (nyhetsbevakning, sport, regionala nyheter etc.) och SVTi (teknisk utveckling). Allmän-TV (ATV) produceras av SVT på fyra orter som är Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. De fyra ATV-orterna har utrustning för att sända HDTV och producerar även i HD. Nyheter, och framförallt de regionala nyheterna inkluderar redan i dagsläget olika direktsända inslag från fältet i sina produktioner men skillnaden är att allt produceras i det gamla SD-formatet. I praktiken innebär detta att HD endast kan sändas mellan ATV-orterna och sedan ut i rutan utan att infrastrukturen ändras. Den stora utmaningen blev följaktligen att hitta en lösning där så mycket av befintlig infrastruktur och personalresurs som möjligt kan utnyttjas och samtidigt möta de krav på bildkvalitet som efterfrågas. Med hjälp av intervjuer och interna dokument kartlades befintliga resurser och resultatet blev att möjligheter för att lösa problemet med hjälp av befintlig infrastruktur och bemanning torde vara fullt genomförbart och möjligt att implementera snarast. / The talk-show Go'kväll (Good evening) broadcast five shows per week during the autumn, winter and spring. The show is produced and broadcasted by the non-news section (ATV) of SVT in Umeå. In some parts of the show, guests who gives comments to various recent events is wanted. Some particular times, the editorial staff has experienced that the most ideal guests could not be present in the show, mainly according to the circumstance that they have to be physically present in the studio in Umeå in order to participate in the show, often made impossible by travel logistics. The production wanted a solution for using the concept of remote located quests participating live via video link in chosen segments of the show. There was no economical budget for the project, so the question was: How to implement the concept of using remote located quests live in Go'kväll, only using present infrastructure and other resources? The TV-operations within the company of SVT is divided into three different divisions, ATV, News section (news, sport) and SVTi (Technichal development). ATV is produced and broadcasted from Stockholm, Gothenburg, Malmö and Umeå. These four facilities produce and broadcast in HD-format while the news division mainly broadcasts in SD. Practically, this means that with no change at all in infrastructure, HD can only be transmitted between and from the ATV-locations. The main challenge then, become finding a solution where as much as possible of resources in terms of infrastructure and staff could be used and also meet the requirements of video quality. By making interviews and reading internal working documents, existing resources were surveyed and the results shows that possibilities to solve the problem using existing technical infrastructure and labour exists and should be implementable instantly, if requested.

Page generated in 0.1045 seconds