• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 8
 • Tagged with
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En jämförande studie kring några av dagens produkter inom Store and Forward och Live / A comparative study of some of today's systems in video transfer and broadcasting

Thyr, Tomas, Bly, Daniel January 2008 (has links)
<p>SVT is Sweden’s largest TV-network and broadcasts more then 22 000 hours of TV each year. SVT is a public service company where the basic idea is to reflect the world from different perspectives and news is very important for providing neutral and versatile information in a variety of areas. An important part of the flow of information is to continuously receive reports from all corners of the world around the clock. This places very high demands on the technology used and it is important that it function and develops to meet current and future growing needs. One of SVTs vision is to increase the proportion of live reports in news broadcasts and self produced news reports from remote locations and is therefore interested in new technologies that offer greater topicality and lower cost for the reports. There are two different technologies used in the present situation, Store and Forward and Live. The difference between them is that at the Store and Forward the reporter sends a complete edited feature back to the news room. When doing a Live the reporter simply performs a live reporting. During the project a technical comparison between today’s products has been performed, the comparison has highlighted advantages and disadvantages of these products video and audio coding and data transmission. Even a comparison of their ease of use and functionality has been conducted and results are to be the basis for a set of requirements for additional procurement of large scale purchases of new systems. The results have shown that the system from the English company Quicklink is the one that performs best image quality overall for both Store and Forward and Live. The system has a well working interface with many smart features and is also easy to use in a large scale environment. All these features make the application from Quicklink best suited for SVTs needs.</p>
2

Ögondosreducering och bildkvalitétsbedömning vid datortomografiundersökningar : En jämförelse mellan vismutskydd, generell rörströmsminskning och organbaserad dosmodulering (XCare)

Karlsson, Adrian January 2013 (has links)
Introduktion: Diagnostisk röntgenbestrålning inom medicin är den största icke-naturliga källan till joniserande strålning för allmänheten och den största andelen tillskrivs datortomografi(DT)-undersökningar. Flertalet studier inklusive rekommendationer från internationella kommissionen för strålskydd (ICRP) hävdar att ögats lins är mer strålkänslig än vad som tidigare antagits. Linsen anses nu ha ett tröskeldosvärde för kataraktbildning på 0,5 Gy eller möjligtvis ännu lägre. Syfte: Att utvärdera stråldos och bildkvalité vid tre olika metoder av dosreducering till ögats lins under DT-hjärnundersökningar: vismutskydd, generell rörströmsminskning samt organbaserad dosmodulering (XCare).   Material och metod: Tre olika dosreduceringstekniker vid DT-hjärnundersökningar (vismutskydd vid två distanser från hudytan (0 cm och 1,5 cm), generell rörströmsminskning samt organbaserad dosmodulering (XCare)) utvärderades med hänsyn till dosminskning samt kvantitativ och kvalitativ bildkvalité med hjälp av ett fantomhuvud. Ögondos mättes och Hounsfieldvärden (HU) samt brus beräknades och jämfördes.   Resultat: Ögondosen reducerades jämfört med referensundersökningen med 37,7 % och 25,0 % med vismutskyddet 0 cm och 1,5 cm ifrån hudytan respektive. Generell rörströmsminskning och organbaserad dosmodulering reducerade dosen 39,6 % samt 29,5 % respektive. HU ändrades signifikant med vismutskydd utan skumgummi och brusnivån ökade signifikant endast vid generell rörströmsminskning.   Diskussion: Organbaserad dosmodulering och vismutskydd 1,5 cm ifrån hudytan var de enda undersökningarna som inte påverkade bildkvalitén signifikant. Generell rörströmsminskning ökade brusnivån signifikant. Vismutskydd utan skumgummi ökade artefakterna i hjärnan så mycket att den inte var godtagbar.   Konklusion: Organbaserad dosmodulering, generell rörströmsminskning och vismutskydd (ovanpå 1,5 cm skumgummi) skulle kunna användas men klinisk uppföljning med fler patientstudier behövs för att bekräfta detta.
3

En jämförande studie kring några av dagens produkter inom Store and Forward och Live / A comparative study of some of today's systems in video transfer and broadcasting

Thyr, Tomas, Bly, Daniel January 2008 (has links)
SVT is Sweden’s largest TV-network and broadcasts more then 22 000 hours of TV each year. SVT is a public service company where the basic idea is to reflect the world from different perspectives and news is very important for providing neutral and versatile information in a variety of areas. An important part of the flow of information is to continuously receive reports from all corners of the world around the clock. This places very high demands on the technology used and it is important that it function and develops to meet current and future growing needs. One of SVTs vision is to increase the proportion of live reports in news broadcasts and self produced news reports from remote locations and is therefore interested in new technologies that offer greater topicality and lower cost for the reports. There are two different technologies used in the present situation, Store and Forward and Live. The difference between them is that at the Store and Forward the reporter sends a complete edited feature back to the news room. When doing a Live the reporter simply performs a live reporting. During the project a technical comparison between today’s products has been performed, the comparison has highlighted advantages and disadvantages of these products video and audio coding and data transmission. Even a comparison of their ease of use and functionality has been conducted and results are to be the basis for a set of requirements for additional procurement of large scale purchases of new systems. The results have shown that the system from the English company Quicklink is the one that performs best image quality overall for both Store and Forward and Live. The system has a well working interface with many smart features and is also easy to use in a large scale environment. All these features make the application from Quicklink best suited for SVTs needs.
4

Minskad stråldos till känsliga organ genom PA projektion vid konventionell röntgen

Jonsson, Anette, Malmberg, Tina-Maria January 2015 (has links)
<p>Validerat; 20150204 (global_studentproject_submitter)</p>
5

Hur påverkar åldern på ultraljudsmaskinen bestämningen av vänster kammares ejektionsfraktion? : En jämförelsestudie mellan två ultraljudsmaskiner med en åldersskillnad på 10 år.

Jesperson Mora, Anna January 2019 (has links)
No description available.
6

Fördelar och nackdelar med vismutskydd över bröst vid datortomografiundersökning : En litteraturstudie

Holta, Camilla January 2011 (has links)
Sammanfattning Bakgrund Stråldosen vid en datortomografiundersökning (CT-undersökning) kan vara 100 gånger större än vid en konventionell röntgenundersökning [1]. På 10 år har antalet CT-undersökningar nästan fördubblats [2], vilket också innebär att stråldosen till patienterna ökar [1]. Bröstkörtlarna är ett av de mest strålkänsliga organen och är därför viktiga att skydda [3, 4]. Material som dämpar röntgenstrålning kraftigt och som lämpar sig för strålskydd är t.ex. bly och vismut [5]. Vismutskydd är ett tungt, metalliskt grundämne som absorberar röntgenstrålning och därmed reducerar stråldosen till vävnaderna under skyddet [6, 7]. Syfte Syftet med studien är att genom en litteraturstudie undersöka vismuts strålskyddande effekt för bröstvävnad och eventuell påverkan på bildkvalitén. Metod Artikelsökningarna gjordes i databasen PubMed med sökorden Radiation protection, Reduced radiation dosage, Radiography, Bismuth, Breasts, Bismuth shielding och image quality i olika kombinationer. Totalt valdes åtta artiklar ut. Resultat Samtliga studier har kommit fram till att vismutskyddet ensamt [8, 9, 10, 11] eller tillsammans med automatisk exponeringskontroll (AEC) reducerar stråldosen till brösten [7, 8, 12, 13, 14]. Fem studier hävdar också att bildkvalitén inte påverkas nämnvärt [7, 10, 12, 13, 14] medan två av studierna visar på en brusökning [8, 9]. Slutsats Vismutskyddet har en stråldosreducerande effekt men det bidrar även till sämre bildkvalité. Studien visar att skyddet ska användas med försiktighet och om inte tekniken utvecklas så att mAs-värdet (milliAmperesekund) lokalt över brösten kan reduceras, rekommenderas användandet av AEC istället. Nyckelord: Vismut, datortomografi, bröst, bildkvalité och stråldosreducering.
7

Ultralågdosprotokolls tillförlitlighet vid detektion av lungnoduli : Allmän litteraturöversikt / Reliability of ultra-low-dose protocols in the detection of pulmonary nodules : General literature review

Karboo, Boonsri, Willner, Siri January 2023 (has links)
Introduktion: Computed Tomography (CT) är en effektiv och snabb undersökningsmetod. Den visar detaljrika bilder men har en relativt hög stråldos som kan orsaka skador på grund av upprepade undersökningar, till exempel leda till lungcancer. Därför är reducering av stråldos prioriterat inom radiologin. I dagsläget pågår forskning gällande stråldosreduktion med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) till exempel med så kallade Ultra Low Dose Computed Tomography (ULD-CT). Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer av betydelse för ultralågdosprotokolls tillförlitlighet vid detektion av lungnoduli. Metod: Studiens metod var en allmän litteraturöversikt. Efter en litteratursökning i Pubmed och Cinahl valdes åtta artiklar. Artiklarnas kvalitet granskades och analyserades. Resultat: Resultatet baseras på analys av åtta vetenskapliga artiklar som visade att användning av ULD-CT är tillförlitligt samt bidrar till reducerad stråldos. AI och Iterativa Rekonstruktion (IR) kan reducera bildbrus samt ge ökad tillförlitlighet i bildkvalitet. Storlekar och nodulityp är av betydelse för detektion av lungnoduli med ULD-CT. Slutsatser: ULD-CT som är nytt inom radiologi är tillförlitligt för att detektera och diagnostisera lungnoduli under vissa omständigheter beroende av rekonstruktion, effektiv dos och storlek samt typ av lungnoduli. I dagsläget finns ett begränsat antal studier utförda inom området vilket indikerar behovet av fler studier.
8

Publikens uppfattning av bildkvalité hos dyra och billiga filmkameror : En analys av Sony PXW-FS7, Arri Alexa Mini, RED ONE och Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / Audience perception of image quality from expensive and cheap film cameras: : An Analysis of Sony PXW-FS7, Arri Alexa Mini, RED ONE, and Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Ejdersand, Max January 2023 (has links)
Denna undersökning jämför en grupp personers perception av identiska bilder tagna med fyra olika filmkameror i olika prisklasser. En Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(BMPCC4K), Sony PXW-FS7, RED ONE och Arri Alexa Mini. Testet jämför främst kamerornas möjlighet att reproducera hudtoner, färg, rörelse och dynamiskt omfång. Undersökningen använder sig av en kvalitativ intervjumetod där informanter reagerar på testbilder. Informanterna har ingen professionell erfarenhet av bildproduktion och representerar en konsument. Intervjuerna resulterade i att för det mesta var FS7 och Alexa favoriserade av informanterna i alla bilder förutom dynamiskt omfångtestet, där FS7presterade lite sämre än Alexa när det kom till att behålla detalj i både högdagrarna och lågdagrarna. Som slutsats kom undersökningen fram till att alla fyra kameror är bra verktyg för att spela in på men att FS7- och Alexa-kamerornas bilder ser bäst direkt ut ur kameran enligt informanterna.

Page generated in 0.0675 seconds