Return to search

Abuse of dominant position: abusive tying practices under European Union and United States of America competition law / Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: piktnaudžiaujantys susiejimo veiksmai pagal Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų konkurencijos teisę

This thesis deals with abusive tying practices and its concept under European Union law and United States of America law. Author tries to define concept of abusive tying practices and find necessary elements for legal assessment of tying. Moreover, author carries on the comparative analysis of the Microsoft tying cases in European Union and in United States of America, in order to find whether same elements of tying practices conditions the same outcome in the case law. / Šis darbas nagrinėja piktnaudžiaujančio susiejimo praktiką ir jos sąvoką pagal Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktus. Autorė bando nustatyti piktnaudžiaujančio susiejimo veiklos koncepciją ir rasti susiejimo teisiniam įvertinimui reikalingus elementus. Be to, autorė atlieka lyginamąją analizę Microsoft susiejimo bylos Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teismuose, su tikslu nustatyti ar tie patys elementai abiejose jurisdikcijose lemia tapačią teismų praktiką.

Identiferoai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130205_090329-46202
Date05 February 2013
CreatorsKazakevič, Diana
ContributorsLeonavičiūtė, Eglė, Vėgėlė, Ignas, Katuoka, Saulius, Žilinskas, Justinas, Biekša, Laurynas, Daukšienė, Inga, Dieninis, Karolis, Jakulevičienė, Lyra, Vaigė, Laima, Ravluševičius, Pavelas, Mykolas Romeris University
PublisherLithuanian Academic Libraries Network (LABT), Mykolas Romeris University
Source SetsLithuanian ETD submission system
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown
TypeMaster thesis
Formatapplication/pdf
Sourcehttp://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130205_090329-46202
RightsUnrestricted

Page generated in 0.0024 seconds