• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

CMMI taikymas naudojant judriųjų metodikų praktikas / CMMI implementation using agile practices

Butkus, Karolis 09 July 2011 (has links)
Pagrindinis darbo tikslas ištirti ir aprašyti CMMI antro brandos lygio procesų sričių susiejimą (angl. mapping) su judriųjų metodų praktikomis ir juo remiantis pasiūlyti rekomendacijas, leidžiančias pasiekti CMMI proceso sričių tikslus. Apžvelgus literatūros šaltinius nagrinėjančius CMMI ir judriųjų metodų susiejimo problematiką, identifikuoti egzistuojantys CMMI proceso sričių ir judriųjų metodų susiejimai. Nustatyti susiejimai nėra pilni, dažnai trūksta konkretumo ir detalumo. Todėl buvo suformuoti ir aprašyti CMMI komponentų ir judriųjų metodų veiklų bei artefaktų susiejimo principai, leidžiantys įvertinti, kaip plačiai ir kokiomis judriųjų metodų veiklomis yra padengiamos proceso srities praktikos. Jais remiantis nustatomi ir CMMI tipinių darbo produktų bei judriųjų metodų sukuriamų artefaktų atitikmenys. Tyrimui buvo pasirinkti du judrieji metodai (Scrum ir XP) ir CMMI antrojo brandos lygio proceso sritys. Remiantis aprašytąja metodika, autorius atliko CMMI proceso sričių praktikų susiejimą su pasirinktųjų judriųjų metodų praktikomis. Gauti rezultatai leido įvertinti kiekvienos proceso srities susiejimą ir pateikti rekomendacijas, kaip pasiekti nepilnai arba silpnai padengtų proceso sričių tikslus įtraukiant papildomas veiklas, naudojant papildomus įrankius arba kaip veiklos vykdymo įrodymus sukuriant pagalbinius dokumentus ir ataskaitas. / The main goal of this study was to perform a detail mapping of CMMI maturity level 2 practices with agile methods and to write recommendations for achieving process area goals. The review of literature revealed mapping problems between CMMI model components and agile methods. The existing mappings between CMMI and agile methods are incomplete and often do not give enough details. Therefore new mapping principles were described and written by author. They allow to perform mapping between CMMI components and agile methods’ practices and artifacts and to evaluate how largely and which process area practices are covered by agile activities. Two agile methods were selected for research (Scrum and XP). And process areas of the CMMI maturity level 2 were chosen for applying described principles. Detail CMMI practices and agile method activities mapping was done using described method, which revealed least satisfied process area practices. According to the mapping results, the recommendations how to achieve CMMI level 2 were written. They state which activities could be included or what tools could be used in order to achieve process improvement in accordance with CMMI.
2

Objektinių struktūrų atvaizdavimo į reliacinę struktūrą modelis / Object-relational mapping model

Žukauskas, Arūnas 16 January 2007 (has links)
This work is analyzing problems, arising because of sematical gap between relational and object-oriented approaches and discusses how to utilize object-relational mapping for solving this problem. After analysis of object-relational mapping framework (further – ORM) principles and features of existing ORM frameworks a model is suggested, that allows to implement ORM by utilizing MVP principles in a way that retains major portion of both approach pros and is perfect for transitioning existing relational structures to object-oriented. Further, project and implementation of prototype framework, that uses the following principles and suggested model, is described and utilized as for implementing imaginary domain ORM mapping example application.
3

Abuse of dominant position: abusive tying practices under European Union and United States of America competition law / Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: piktnaudžiaujantys susiejimo veiksmai pagal Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų konkurencijos teisę

Kazakevič, Diana 05 February 2013 (has links)
This thesis deals with abusive tying practices and its concept under European Union law and United States of America law. Author tries to define concept of abusive tying practices and find necessary elements for legal assessment of tying. Moreover, author carries on the comparative analysis of the Microsoft tying cases in European Union and in United States of America, in order to find whether same elements of tying practices conditions the same outcome in the case law. / Šis darbas nagrinėja piktnaudžiaujančio susiejimo praktiką ir jos sąvoką pagal Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktus. Autorė bando nustatyti piktnaudžiaujančio susiejimo veiklos koncepciją ir rasti susiejimo teisiniam įvertinimui reikalingus elementus. Be to, autorė atlieka lyginamąją analizę Microsoft susiejimo bylos Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teismuose, su tikslu nustatyti ar tie patys elementai abiejose jurisdikcijose lemia tapačią teismų praktiką.
4

Organizacijos vidinės komunikacijos procesai žinių vadybos kontekste / Internal organizational communication processes in the context of knowledge management

Navickaitė, Jovita 18 February 2011 (has links)
Magistro darbe analizuojamos organizacijos vidinės komunikacijos ir žinių vadybos koncepcijos, norint numatyti, ar, siekiant didesnio organizacijos konkurencingumo ir veiklos efektyvumo, vidinės komunikacijos procesai organizacijoje gali būti papildyti žinių vadybos elementais, teorinėje dalyje minėtos koncepcijos yra sugretinamos. Taigi tyrimas yra skirtas teoriniam vidinės komunikacijos ir žinių vadybos koncepcijų susiejimo galimybių numatymui bei praktinio sinerginio šių procesų taikymo organizacijoje įvertinimui, kurio centre - efektyvūs, racionalūs ir organizacijos žinių kūrimui, kaupimui bei sklaidai palankūs vidinės komunikacijos procesai. Atliktais tyrimais siekiama patvirtinti arba paneigti hipotezę, jog organizacijos vidinės komunikacijos ir žinių vadybos procesai gali būti susieti, tačiau gali kilti problemų, susijusių su organizacijos specifika ar veikla. Šio darbo empirinis tyrimas yra grindžiamas bendrovės „Mars Lietuva“ atvejo analize. Pirmojoje empirinio tyrimo dalyje buvo atlikti du pusiau struktūruoti interviu su bendrovės „Mars Lietuva“ vadovybe (generaline direktore ir vidinės komunikacijos koordinatore), antrojoje – vykdyta kiekybinė anketinė skyrių, labiausiai susijusių su žinių vadybos procesais, darbuotojų apklausa. Atlikus tyrimą darbo pradžioje iškelta hipotezė pasitvirtino. Remiantis atlikta mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo duomenų analize, buvo nustatyta, jog teorinės ir praktinės vidinės komunikacijos ir žinių vadybos procesų susiejimo... [toliau žr. visą tekstą] / The work analyzes the concepts of internal organizational communication and knowledge management, in order to identify whether internal communication processes in an organization may be complemented with knowledge management principles so to increase organization’s competitiveness and efficiency. Theoretical part compares the two concepts. The research part of the thesis is aimed to identify the theoretical potential of linking internal communication and knowledge management concepts, as well as to evaluate the practical synergistic implementation of these processes in an organization. The carried out research aims to confirm or deny the hypothesis that the processes of internal organizational communication and knowledge management can be linked; however, the issues, related to type and activity of an organization, may arise. The empirical study of the work is based on a case study of the company Mars Lietuva. The first part of the empirical study presents two semi-structured interviews with the management of Mars Lietuva – managing director and the coordinator of internal communication. The second part presents the results of a quantitative questionnaire given to the employees of those departments, which are mostly related to knowledge management processes. Research results confirmed the hypothesis of the thesis. The analysis of scientific literature and empirical research data showed that theoretical and practical potential to link internal communication and knowledge... [to full text]

Page generated in 0.0403 seconds