• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 988
 • 756
 • 360
 • 213
 • 68
 • 45
 • 39
 • 32
 • 21
 • 10
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • Tagged with
 • 2853
 • 769
 • 469
 • 367
 • 288
 • 240
 • 232
 • 214
 • 207
 • 192
 • 182
 • 179
 • 176
 • 170
 • 163
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

En utredning av novellgenren utifrån Stig Dagermans : samt ett försök att genrebestämma

Heikkinen, Anneli January 2007 (has links)
<p>Uppsatens syfte är att se vilka generella drag det finns i novellen som genre, samt försöka se om Stig Dagermans ofullbordade roman "En hund begraven" skulle kunna ses som en novell, utifrån de kriterier som här arbetas fram. De generella dragen för en novell som framkommit, har jämförts med Dagermans novell "Överraskningen" för att befästas. "En hund begraven" har jämförts med både novellens generella mönster och "Överraskningen". Resultatet visar på att hypotesen, att "En hund begraven" skulle kunna kategoriseras som en novell, inte stämmer.</p>
22

Enbart för de invigda öppnar sig texten fullt ut : Om gymnasieelevers genremedvetenhet

Karlsson, Sven-Göran January 2009 (has links)
<p>Syftet med denna uppsats är att granska ett antal gymnasieelevers genrekompetens och avgöra hur kapabla de är att placera in texter i olika genrer, samt vad som får dem att betrakta en text som tillhörig en specifik genre. Detta görs genom en tvådelad undersökning där en grupp elever ombeds genrebestämma fyra autentiska texter (en saga, ett kåseri, en skräcknovell och en nyhetsartikel) samt motivera sina val, medan ytterligare en grupp elever fritt får beskriva vad de anser som specifikt för dessa fyra genrer. Undersökningens resultat jämförs sedan med litteraturvetenskapens genredefinitioner. Av resultatet framgår att medverkande elever tycks besitta en någorlunda god kunskap i ett antal vanliga genrer. De kan med ganska stor säkerhet placera texterna i rätt genre samt beskriva vad som är specifikt för genren ifråga. Dessa beskrivningar stämmer tämligen väl överens med de som ges inom litteraturvetenskapen, men skiljer sig också på ett fåtal punkter.</p>
23

Genrebaserad undervisning : att stötta flerspråkiga elever i deras språkutveckling

Saliba, Louisa January 2009 (has links)
<p>The purpose of this study was to examine how the genrebased instruction applied in multicultural classrooms. My observations were carried out in three different classrooms, whit the educators constantly working on language development off the students. Two observations were carried out in Swedish, with a teacher of Swedish as a second language and the Swedish-teacher working with students together. In these two lessons in Swedish, I took away from Pauline Gibbons model, while the third lesson in civics I assumed from Eija Kuyumcu genre model. Both models are based on the Australian research around the genrebased teaching. The students come from different environments and have different linguistic knowledge. A pedagogue work in the classroom is of significant nature of second language learners. The students need support in various ways to achieve a good language development. This can be done in many different ways depending on the context, the students are placed in. The purpose of the observations was to investigate to what extent the teacher uses the genre-based model, which among other things, Gibbons and Kuyumcu shows. Another aspect that I also put emphasis in was the pedagogue’s ways to support students in the classroom. To work from the genre-based model means that the student will learn to write in different areas because all areas have different linguistic characteristics</p>
24

Kenny Begins, Frostbiten, Storm : resultat av åldrande genrer och växande filmproduktion

Sjöström, Dan January 2012 (has links)
Strax efter milleniumskiftet har ett flertal svenska filmer gjorts som är influerade av populärgenrer som förhållandevis skiljer sig från vad filmpubliken i Sverige är van vid, däribland science fiction och skräck. Tre svenska filmer gjorda under 00-talet: Storm, Frostbiten och Kenny Begins, har valts ut för att se hur de förhåller sig till äldre och mer välbekanta konventioner i svensk film men också konventioner hos de mer internationellt spridda genrer som analysexemplen tillhör.
25

Genrebaserad undervisning : att stötta flerspråkiga elever i deras språkutveckling

Saliba, Louisa January 2009 (has links)
The purpose of this study was to examine how the genrebased instruction applied in multicultural classrooms. My observations were carried out in three different classrooms, whit the educators constantly working on language development off the students. Two observations were carried out in Swedish, with a teacher of Swedish as a second language and the Swedish-teacher working with students together. In these two lessons in Swedish, I took away from Pauline Gibbons model, while the third lesson in civics I assumed from Eija Kuyumcu genre model. Both models are based on the Australian research around the genrebased teaching. The students come from different environments and have different linguistic knowledge. A pedagogue work in the classroom is of significant nature of second language learners. The students need support in various ways to achieve a good language development. This can be done in many different ways depending on the context, the students are placed in. The purpose of the observations was to investigate to what extent the teacher uses the genre-based model, which among other things, Gibbons and Kuyumcu shows. Another aspect that I also put emphasis in was the pedagogue’s ways to support students in the classroom. To work from the genre-based model means that the student will learn to write in different areas because all areas have different linguistic characteristics
26

La relation biographique enjeux contemporains /

Boyer-Weinmann, Martine Martin, Jean-Pierre January 2004 (has links)
Reproduction de : Thèse de doctorat : Lettres modernes : Lyon 2 : 2004. / Titre provenant de l'écran-titre. Bibliogr. Notes bibliogr. Index.
27

Die Aufzeichnung : Typologie einer literarischen Kurzform im 20. Jahrhundert /

Lappe, Thomas. January 1900 (has links)
Diss.--Paderborn--Universität, 1991.
28

Das literarische Porträt : eine Untersuchung zur geschlossenen Personendarstellung in der französischen Erzählliteratur vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts /

Köhler, Gisela Ruth. January 1991 (has links)
Diss.--Aachen--Technische Hochschule, 1990. / Contient en appendice des textes en ancien français, français moyen et français.
29

Die Botschaft der Form : zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief /

Kremendahl, Dieter, January 2000 (has links)
Texte remanié de: Diss.--Fachbereich Evangelische Theologie--Marburg--Philipps-Universität, 2000. / Résumé en allemand et en anglais. Bibliogr. 282-306. Index.
30

Arte y naturaleza : el bodegón español en el siglo de Oro /

Cherry, Peter, January 1900 (has links)
Texte remanié de: Tesis doctoral--Courtauld institute of art, 1991. Titre de soutenance : Still life and genre painting in the first half of the 17th century in Spain. / Ouvrage bilingue espagnol-anglais. Bibliogr. p. 569-589.

Page generated in 0.0461 seconds