• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1006
 • 849
 • 3
 • Tagged with
 • 1858
 • 1858
 • 1858
 • 1858
 • 1858
 • 1237
 • 1237
 • 1237
 • 1237
 • 185
 • 156
 • 143
 • 132
 • 126
 • 124
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Design of a PV-system with batteries connected building for a grid / Design of a PV-system with batteries connected building for a grid

Ruiz Bello, Elsa January 2017 (has links)
No description available.
22

Mätning av akustiska parametrar i olika lokaler

Hajder, Arnes, Loyola, Rodrigo January 2009 (has links)
Syftet med denna rapport är att ta reda på hur en akustisk mätning går till. Mätningarnas resultat används för att se om lokalen uppfyller de krav som ställs på de olika parametrarna för lokalens ändamål. Parametrarna är efterklangstid, klarhetsgrad för tal och musik. För att göra en sådan mätning krävs både teoretiska och praktiska kunskaper inom akustik och teknik. Vi läste i en hel del litteratur om ämnet akustik och hur man genomför en akustisk mätning. Vi gjorde ett antal mätningar i olika lokaler på skolan, lokalerna som vi valde att mäta i var konsertsalen och studion. Vi mätte efterklangstiden, klarhetsgrad för tal och musik. Efter att mätningarna genomfördes fick vi de resultat som vi hade förväntat oss att få. Eftersom dessa lokaler är byggda av hög kvalité och uppfyller kraven enligt ISO källa [11]. / The purpose of this report is to find out how an acoustic measurement is done. The measurement results are used to see if the facility meets the requirements of the different parameters for the tenant's use. The parameters are reverberation, clarity grade for speech and music. To make such a measurement requires both theoretical and practical knowledge in acoustics and technology. We read a lot of literature on the topic acoustics and how to conduct an acoustic measurement. We made a number of measurements in different rooms at the school premises we chose to measure in the concert hall and studio. We measured reverberation time, clarity grade for speech and music. After the measurements were carried out, we got the results we expected to get. Because these facilities are built of high quality and meets the requirements of ISO source [11].
23

Organisering av samverkan i stödprocesser inom hälso- och sjukvård / Organizing of collaboration in support processes within healthcare

Karlsson, Margareta January 2017 (has links)
No description available.
24

Är STCW-kraven i STCW A-III/1 uppfyllda i kursplanerna? : En litteraturstudie om Sjöfartshögskolan i Kalmars kursplaner och STCW-koden

Winbäck, Gustav January 2017 (has links)
Huvudfrågeställningen i studien var om Sjöfartshögskolan i Kalmar kursplaner uppfyller de krav som ställs i STCW del A-III/1 på utbildningsprogrammen för sjöingenjörer. Syftet med arbetet var att verifiera Sjöfartshögskolan i Kalmars kursplaners uppfyllelse av STCW-kraven enligt del A-III/1 för sjöingenjörer. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie där de i STCW uppställda kraven enligt del A-III/1 studerades och jämfördes med kursplanerna inom utbildningsprogrammet för sjöingenjörer på Sjöfartshögskolan i Kalmar.  Resultatet som framkom var att 72 % av kraven i A-III/1 var uppfyllda i kursplanerna för Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar. Min rekommendation är att kursplanerna ses över och justeras för att bättre stämma överens med STCW-kraven, för att säkerhetsställa att kvaliteten på utbildningen är hög och konstant.
25

Framställning av en utvärderingsapplikation med Node.js

Gharam, Dimitri January 2017 (has links)
Webbapplikationer baseras på en klient-server modell. På klientsidan används HTML, CSS och JavaScript för att implementera struktur, estetik och interaktivitet till varje enskild webbsida. På serversidan stöds logiken i webbapplikationen av en solution stack som består av ett operativsystem, en DBMS, en webbserver och ett skriftspråk. Dessa nämnda mjukvarulösningar representerar de traditionella lösningar som används för framtagning av serverbaserade lösningar. Node.js är en alternativ teknologi som skapar serverbaserade lösningar med hjälp av JavaScript, som normalt används för utveckling av klientbaserade lösningar. Syftet med detta arbete är att ge en översikt över Node.js och dess moduler, samt demonstrera hur de används genom framtagning av en webbapplikation där man utför utvärderingar under en föreläsning. Slutsatsen är att Node.js är en teknologi, som erbjuder lösningar baserade på både prestanda och lägre minnesförbrukning. Eftersom Node.js lösningar är skrivna i JavaScript, kan det vara ett enklare alternativ att använda för frontendutvecklare. / Web-based applications follow a client-server model. On the client side, HTML, CSS and JavaScript are web-technologies employed to implement the structure, style and interactivity of web pages respectively. On the server side, the logic of web application is supported by a solution stack, which defines the operating system, the web-server, the database management system and the programming language. The forementioned software systems are the traditional technologies employed to develop web systems. Node.js is an alternative web technology that provides both a web server and a programming capabilities using JavaScript. This means that JavaScript can now be used both on client and server sides. This work aims to provide an overview of Node.js and its packages, as well as a demon- stration of their use with the implementation of a web application for lecture eva- luation. As a conclusion, Node.js is a competitive server side technology because Node.js provides solutions based on both performance and low memory consump- tion. Moreover, as Node.js applications are written in JavaScript, it might be a easier option to use for front-end developers.
26

Godstransporter längs ostkusten för en hållbar utveckling : En fallstudie på Yilport

Bujosevic, Daniela, Renman, Madeleine January 2017 (has links)
En väldigt stor del av de klimatpåverkande utsläppen från Sverige kommer från transportsektorn. Järnvägstransporter står för mindre än en procent av transportsektorns koldioxidutsläpp medan vägtrafik och lastbilstransporter står för den största delen. Detta visar tydligt att val av transportsätt har en betydande effekt för att uppnå en miljömässig hållbarhet. Arbetet är en fallstudie med syftet att identifiera hinder för att använda järnväg istället för vägtransport vid godstransporter mellan en liten hamnterminal och en nära belägen inlandsterminal. För att besvara syftet utfördes observationer på terminalerna och semistrukturerade intervjuer med tre speditionsföretag. En teoretisk referensram togs fram genom litteraturundersökningar som sedan ställdes mot den sammanställda empirin i en analys. Studien visade att speditörerna inte kan påverka val av transportmedel på grund av kundkrav. Kunden ställer alltid krav på att få sitt gods levererat till en så låg kostnad som möjligt vilket innebär att de miljömässiga faktorerna inte tas i beaktande. Detta är ett hinder för att använda järnvägstransporter. Fler nyckelfaktorer som är hindrande för att använda järnvägen som transportmedel på relativt korta sträckor har att göra med dess ledtid, flexibilitet och frekvens. / A large proportion of climate affecting emissions from Sweden is due to the transportation sector. Railway transportation accounts for less than one percent of the carbon dioxide emissions while road and truck transportation accounts for the largest part. This clearly shows that the choice of transportation has a significant effect in achieving environmental sustainability. This thesis is a case study with the aim of identifying barriers against using railways instead of road transportation for freight transport between a small port terminal and a nearby inland terminal. To answer the purpose, observation was conducted on the terminals and semi-structured interviews with three forwarding companies was performed. A theoretical framework was developed through literature studies and the information gathered was then put against the compiled empiricism in an analysis. The conclusion of this study implies that freight forwarders cannot influence the choice of transportation due to customer requirements. The customer always demands to have goods delivered at the lowest price possible and by that the environmental factors are not prioritized and that is an obstacle for using railway transport. Beyond the factor mentioned other factors that prevent the use of railways in relatively short distances are related to its lead time, flexibility and frequency.
27

Reliability of discerning humans using microwave polarisation and diffraction phenomena

Lindgren, Susanne January 2020 (has links)
Presented here is an examination of the feasibility to utilise basic microwave phenomena for reliable human discernment. Being able to distinguishing a person from other objects is essential around society. For example, near railway tracks where lives could be saved if a system could alert the driver. Microwave technologyhasseveralbenefitsoverotherdetectionsystems. Forexample, itallowscompletelyanonymous detection. Microwavesarealsoinsensitivetodarkness,brightsunlight,andrain. Theprinciplesofantenna polarisation and diffraction phenomena have been investigated with the purpose of locating parameters that can reliable discern a human. By modelling analysis, calculations, examination of related work and measurements, it has been seen that a large number of parameters affect the diffracted fields that occurs around an object under some circumstances. For impartial comparison and the ability to change single parameters at a time, a human phantom has been investigated and constructed. Modelling analysis has been performed in order to visualise how the diffraction changes due to the relationship between object circumference and wavelength, and also due to the dielectric properties of the object. The diffracted fields caused by two different frequencies has been compared, giving a difference signal that in a certain range is potentially reliable for human discernment. Analysis of the measurements conducted in an anechoic chamber show some similarities between the real measurements and the modelled scenarios, and also that the phantom was a successful substitute for a pair of human legs.
28

Costs for Floating Solar Power in Sweden / Kostnader för flytande solenergi i Sverige

Fredskov, Linus, Renardsson, Mikael January 2020 (has links)
År 2016 slöts energiöverenskommelsen av de fem riksdagspartierna Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna överenskommelse innebär att Sverige målsäter att år 2040 ha en helt förnybar energiförsörjning. För att uppnå detta krävs det att den svenska energiproduktionen utvecklas och förbättras. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida kostnadseffektiviteten hos solenergi i Sverige kan höjas genom att placera solpaneler flytande på vatten i stället för på land. Det har i tidigare studier påvisats att verkningsgraden hos solenergi kan höjas igenom att placera solpaneler flytande ovanför vattenytan och ta fördel av vattnets nedkylande effekt. Denna studie har använts sig av en kvantitativ forskningsmetod. Resultatet påvisade att kostnadseffektiviteten för solenergi i Sverige kan höjas igenom att placera solpanelerna flytande på vatten i stället för på land. / In 2016, the energy agreement was signed by the five parliamentary parties Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljopartiet, Centerpartiet and Kristdemokraterna. This agreement means that Sweden aims to have a completely renewable energy supply by 2040. To achieve this, it is necessary that the Swedish energy production is developed and improved. The purpose of this study is to investigate whether the cost-effectiveness of solar energy in Sweden can be increased by placing solar panels floating on water instead of on land. Previous studies have shown that the effects of solar energy can be increased by placing solar panels floating above the surface of the water and taking advantage of the cooling effect of the water. In this study a quantitative research method has been used. The result showed that the cost-effectiveness of solar energy in Sweden can be increased by placing solar panels floating at the water surface instead of on land.
29

Ella Matematik - Internetbaserat läromedel för grundskolans matematikundervisning

Lifmark, Andreas, Johansson, Angelica January 2012 (has links)
Ella Mathematics is a web portal that will completely replace the printed math text book in the Swedish elementary school. When the math education is moved in to the digital world the flexibility and adaptability will increase. In 2011 the Swedish government revised the Swedish school system, which contained a whole new curriculum for the elementary school math education. This has been the foundation for the development of Ella Mathematics and the design of the three different users; student, teacher and parent. The development has been done with Dynamic Product Development methods from the project start in September 2011 until the final exam in May 2012. Ella Mathematics has been developed with the pupil’s math knowledge in focus. Ella Mathematics offers a vast amount of reality-based exercises and movies. The tasks and movies are adapted both for groups and individual students. The goal is that the students is given the best opportunity to get the knowledge required his or her career and at the same time ease the teachers workload by giving support with group task and statistics. The user can log in to Ella Mathematics where he or she has access to the internet; threw a cell phone, tablet, computer or interactive whiteboard. With Ella Mathematics, the pupil’s interest and motivation for math will increase, at the same time as they learn how they use their gained knowledge. Ella Mathematics will elevate the Swedish pupils to Europe's top mathematicians!
30

Q/P-metoden - ett strategiskt verktyg vid offentlig upphandling?

van Loon, Peter January 2021 (has links)
Vid en offentlig upphandling föreskriver EU-direktivet 2014/24 (vilket nu också är svensk lag) att något av följande kriterium skall ligga som grund då det vinnande kontraktet utses: lägsta pris, lägsta kostnad eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Med det sista kriteriet i tanken har Kiiver & Kodym tagit fram den s.k. Q/P-metoden som enligt författarna skall knyta an till de beslutsprocesser som råder på en kommersiell marknad. Metoden går i korthet ut på att den anbudsgivaren med den högsta kvoten av kvalitet (Q) och pris (P) utses till vinnaren av upphandlingen. En sak som särskiljer Q/P-metoden från andra kvotmodeller är sättet att tilldela kvalitetspoäng. Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera metoden och dess potentiella praktiska tillämpning mer i detalj. Detta görs genom att visa hur poängsättning av kvalitet kan utföras i detalj för att skapa en referensmodell inför en upphandling. Därefter analyseras modellen utifrån en uppsättning av centrala egenskaper: är modellen viktbar, linjär, användbar för simuleringar, transitiv, fullständig och absolut? Metoden utvärderas med hjälp av ett antal simuleringar med några fiktiva exempel. Avslutningsvis jämförs Q/P-metodens vinnare med vinnaren i en anbudsvärderingsmodell baserad på den additiva nyttofunktionen. Resultatet av simuleringarna visar att Q/P-metoden uppfyller de flesta av de centrala egenskaperna förutom att modellen inte är linjär m.a.p. priset. / In the case of a public procurement, the EU Directive 2014/24 (which now also is Swedish law) dictates that one of the following criteria should form the basis of awarding the winning contract: minimum price, lowest cost or the best quality to price ratio. With the final criterion in mind, Kiiver & Kodym has developed the so called Q/P method, which according to the authors is linked to the decision-making processes that prevails in a commercial market. In short, the method involves ap pointing the tenderer with the highest ratio of quality (Q) and price (P) as the winner of the contract. One thing that distinguishes the Q/P-method from other ratio models is the way to assign quality points. The purpose of this thesis is to analyse and evaluate the method and its practical potential more in detail. This is done by showing how quality scoring can be done in detail to create a reference model for evaluation of the incoming tenders. Next, the model is analysed based on a set of key properties: is the model weightable, linear, useful for simulations, transitive, complete and absolute? The method is evaluated by simulations of a few fictitious examples. Finally, the winner of the Q/P-method is compared to the winner of a tender valuation model based on the additive utility function. The results of the simulations show that the Q/P-method meets most of the key characteristics except that the model is not linear with respect to the price

Page generated in 0.1893 seconds