• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1006
 • 849
 • 3
 • Tagged with
 • 1858
 • 1858
 • 1858
 • 1858
 • 1858
 • 1237
 • 1237
 • 1237
 • 1237
 • 185
 • 156
 • 143
 • 132
 • 126
 • 124
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Counter Unmanned Aerial Systems, militär nytta med tekniska system för bekämpning av UAV / Counter Unmanned Aerial Systems, military utility with technical systems defeating small UAV

Green, Fredrik January 2018 (has links)
Counter Unmanned Aerial Systems (CUAS) är namnet på förmågan att bekämpa UAV. I Försvarsmakten heter förmågan Anti-UAS. Den snabba utvecklingen av kommersiella UAV medför ökade hot mot Försvarsmaktens infrastrukturer och verksamheter. För att bekämpa UAV med god effekt krävs sammansatta tekniska system med radar och sensorer för att upptäcka och olika verkanssystem för att bekämpa UAV. Då CUAS förmågan inte är fullt implementerad i Försvarsmakten saknas tydlig kravställning för tekniska system för CUAS och dess förmåga för bekämpning. I detta arbete jämförs AUDS och Xpeller, två liknande tekniska system för CUAS vid bekämpning av kommersiell UAV i en svensk fredstida kontext. Den kvalitativa undersökningen presenteras med en bekämpningsmodell med för studien framställda kriterier för en tolkande värdering av systemens militära effektivitet inom ett koncept för militär nytta. Resultatet påvisar att båda systemen bidrar till militär effektivitet avseende bekämpning av kommersiella UAV. Xpeller har övertag i sensorkapaciteter för upptäckt vilket gör att systemet uppvisar fördelar i studiens scenario. Resultatet indikerar även stora kostnadsbesparingar avseende personal vid användning av tekniska system för CUAS vid skydd av skyddsobjekt. / Counter Unmanned Aerial Systems (CUAS) is the UAV defeating capability, named Anti-UAS in the Swedish defense organization. It compresses around the rapid UAV development and proliferation posing threats to military activities and installations. Defeating hostile UAV requires coherent and effective sensors and radar for detection interacting with various effectors for UAV engagement. Due to an absent CUAS capability within the Swedish defense organization adequate requirements for defensive CUAS systems delay. In this study two similar CUAS system, the AUDS and the Xpeller, are compared while defeating commercial UAV in a peacetime context. In this qualitative examination, a kill chain forms the presentation providing a chronology and serial structure for the following analysis. An adapted theoretical approach seeking military effectivity within collected data. A concept of military utility constitutes the theoretical base for the analysis, effected aligned with assembled criterias. The results indicates military effectivity with both CUAS systems defeating commercial UAV. The Xpeller gain advantage due to improved sensor detection capacities. Furthermore, the results indicate reduced personal costs with the integrated use of technical systems for CUAS.
12

Orderstyrda projekt; rätt material, rätt kvantitet, på rätt plats, vid rätt tillfälle : En fallstudie vid ABB Machines för att uppnå ökad leveranssäkerhet

Hägg, Lovisa January 2018 (has links)
Delivery reliability is a delivery service element that has gained increased importance among companies in recent years. It is becoming more and more important to continually improve internal processes in order to achieve high delivery reliability where the right products are delivered to the end customer in the right quantity and quality. Another key factor to succeed in today´s increasingly globalized and competitive market, is to embrace a holistic view where full supply chains are streamlined. The purpose of this study is to investigate how delivery reliability at ABB Machines in Västerås can be improved and streamlined. ABB Machines develops, manufactures and sells AC machines; a complex process performed in project form. In addition to an AC machine, the projects consist of complementary machines, components and small items to be sent together with the AC machine to the end customer. The internal relocation and handling of these machines, components and items are what is called the delivery process and starts when the AC machine is complete. There are improvement opportunities in this process that the study draws attention to. Developing and streamlining an internal process to achieve increased delivery reliability has a strong link to the logistical construction of the flow in the process, especially in terms of how the material and information is handled. Because of this, the delivery process of the case company has been studied on the basis of material and information handling. The goal has been to identify different problem areas in the process and possible development opportunities. The study has been performed by collecting and analyzing of secondary data as well as observations and interviews. The data collection has contributed to the identification of problem areas, with certain problems having a direct impact on the delivery reliability and some more indirect coupling which results in the process taking longer time than necessary. Overall, there is a lack of how the information is handled in the flow as it is communicated differently in various situations such as often being late or inadequate. Along with this, there is a lack of an overall perspective in the identified process where focus is not in facilitating future activities in the process. By introducing actions related to these problem areas, the process can be streamlined and simplified to make it easier to secure the delivery content to the end customer. The recommendations thus focus, among other things, on adapting work in the different moments to the next moment. For example, the picking should be structured according to the requirements of the completion and packing department. In addition, there should be a great deal of work on improving information handling in the process. Relevant information must be made available to the right person in due time and it needs to be made available with more efficient methods than today. ABB Machines is therefore recommended to introduce shorter meetings prior to the launch process at each project to clarify information and to assign a responsible packer and supporter to each project. Additionally, using tools like information boards, a common mailbox and digital displays as information dissemination tools would be preferred. / Leveranssäkerhet är ett leveransserviceelement som fått en ökad betydelse bland företag på senare år. Det blir allt viktigare att ständigt förbättra interna processer för att kunna åstadkomma en hög leveranssäkerhet där rätt produkter levereras till slutkunden i rätt kvantitet och kvalitet. Att samtidigt anamma ett helhetstänk där hela försörjningskedjor effektiviseras ses som ytterligare en nyckelfaktor på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt marknad. Syftet med denna studie är att undersöka hur leveranssäkerheten hos ABB Machines i Västerås kan förbättras och effektiviseras. ABB Machines utvecklar, tillverkar och säljer växelströmsmaskiner, vilket innebär en komplex process där det arbetas i projektform. Projekten består, förutom av en växelströmsmaskin, av kompletterande maskiner, komponenter och mindre artiklar som ska skickas tillsammans med växelströmsmaskinen till slutkunden. Den interna förflyttningen och hanteringen av dessa maskiner, komponenter och artiklar är det som benämns just utleveransprocessen och denna startar när växelströmsmaskinen är färdigtillverkad. Det är förbättringsmöjligheter i denna process som studien uppmärksammar. Att utveckla och effektivisera en intern process för att uppnå ökad leveranssäkerhet har en stark koppling till den logistiska uppbyggnaden av flödet i processen och då speciellt i form av hur materialet och informationen hanteras. På grund av detta har utleveransprocessen hos fallföretaget studerats med utgångspunkt i material- och informationshanteringen. Målet har varit att identifiera olika problemområden i processen och tänkbara utvecklingsmöjligheter. Studien har skett genom insamling och analyser av sekundär data samt observationer och intervjuer. Datainsamlingen har bidragit till att flertalet problemområden identifierats, där vissa problem har en direkt påverkan på leveranssäkerheten och vissa en mer indirekt koppling som resulterar i att processen tar längre tid än nödvändigt. Överlag ses en brist i hur informationen hanteras i flödet då den förmedlas på olika sätt i olika situationer och där den ofta är sen eller bristfällig. Tillsammans med detta har en brist på ett helhetsperspektiv i processen identifierats där det inte arbetas för att underlätta inför kommande aktiviteter i processen. Genom att införa åtgärder relaterade till dessa problemområden kan processen effektiviseras och förenklas i syfte att resultera i att det blir enklare att säkerställa leveransinnehållet till slutkunden. Rekommendationerna har därmed bland annat fokus på att arbetet i de olika momenten ska anpassas efter nästkommande moment. Exempelvis bör plockningen struktureras enligt kompletterings- och packningsavdelningens önskemål. Det bör dessutom arbetas en hel del med att förbättra informationshanteringen i processen. Relevant information måste göras tillgänglig i rätt tid till rätt person och den behöver göras tillgänglig med mer effektiva metoder än idag. ABB Machines rekommenderas därför att införa kortare möten inför utleveransprocessens start vid varje projekt för att klargöra information samt att det tilldelas en ansvarig packare och kompletterare för varje projekt. Att dessutom använda verktyg som informationstavlor, en gemensam mailbox och digitala skärmar som hjälpmedel för informationsspridning vore att föredra.
13

En kvalitetsjämförelse av NRTK-mätningar med olika GNSS-instrument

Svensson, Mikael, Lidbom, Daniel January 2018 (has links)
No description available.
14

Etablering och utformning av en effektiv uthyrningsverksamhet av byggnadsmaskiner

Yang, Angelica, Sandström, Emelie, Björklin, Madeleine January 2018 (has links)
No description available.
15

Rekommendationer för hur sociala medier kan användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter

Löfving, Amanda January 2018 (has links)
Sociala medier är idag ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg på företag och inom organisationer. Kommunikationen som sker via sociala medier möjliggör att skapa nära relationer med kollegor och kan vara till stöd i deras arbete då de kan inspireras av varandra. Till skillnad från de fördelar som upplevs vid användning av sociala medier kan kommunikationen via sociala medier upplevas som svår att hantera. I och med den kommunikation som sker i det breda sammanhang som sociala medier innefattar riskeras information att spridas ofrivilligt. Informationsspridning kan i vissa kontexter ge förödande konsekvenser då kontexten hanterar information som riskerar att kränka en persons integritet om den sprids. På grund av de utmaningar och risker som kommunikationen via sociala medier medför undersöker denna studie hur sociala medier kan användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter. Studien begränsas till att undersöka en känslig kontext, förskolan. Genom studien identifierades aspekter som främjar en god kommunikation samt aspekter som anses viktiga att ta hänsyn till i en känslig kontext, vilka analyserades genom kvalitativa metoder. Utifrån den genomförda analysen resulterade detta i rekommendationer för hur sociala medier kan användas i en känslig kontext. / Social media is today a common communication tool for companies and organizations. Communication through social media enables close relationships with colleagues and they can be inspired by each other's work. Unlike the benefits of social media, communication through social media can be felt difficult to handle. With the communication that takes place in the broad context of social media, information is risked being spread out involuntarily. Information dissemination may in some contexts have devastating consequences as the context handles information that risks violating a person's integrity. Due to the challenges and risks posed by communication through social media, this study studies how social media can be used to support communication in sensitive contexts. The study is limited to investigate one critical area, preschool. The study identified aspects that promote good communication as well as aspects that are considered important to be considered in a sensitive context, which were analyzed through qualitative research methods. Based on the analysis conducted, this resulted in recommendations for how social media should be used in a sensitive context.
16

Divinycycle : Från industriavfall till egendesignade lättviksmöbler

Gustafsson, David, Eriksson, Pontus January 2018 (has links)
The thesis Divinycycle is a product development project with the aim of contributing to a better environment by recycling industrial waste. The project has grown into a unique business idea where industrial waste becomes a new material. This by using product development models, theories and methods. Today the company Diab Group AB put their waste of divinycell on a landfill and this is bad for the environment and it is very expensive for the company. The project Divinycycle turns these disadvantages to advantages for the project in the way of getting the material for free and then recycle it by manufacturing and selling new products. The new material is divinycell waste mixed with cement and has a huge potential. The products at Divinycycle Designs with light weight concrete furnitures is just one of many areas where the material can be used. The project group sees that the opportunities for the material is huge in other areas as well, for example in construction.
17

Förbättringsstudie med avseende på ställtidsreduktion

Engström, Johanna, Henriksen, Dennis January 2018 (has links)
De senaste åren har det skett stora förändringar på marknaden, inte minst inom tillverkningsindustrin. Flexibilitet kännetecknar ett av de krav som många av dagens kunder ställer och innebär förmågan att kunna producera kundanpassade produkter i mindre kvantiteter än förr. Detta ställer högre krav på tillverkande företag där kort ställtid är en viktig faktor för att lyckas leva upp till de nya kraven. Syftet med denna studie är således att undersöka orsakerna till långa ställtider hos ett tillverkande industriföretag och se vad som kan göras för att reducera dessa.  Studien har uppfyllt sitt syfte genom att en fallstudie har genomförts på företaget där omställningsprocesserna undersökts via observationer och intervjuer samt genom en litteraturstudie inom de områden som ansetts relevanta.  Den väl utbredda SMED-metoden, som anses ha stora positiva effekter i arbete med ställtidsreducering, har även i denna studie kunnat styrkas som en användbar metod. Metoden kan med fördel kompletteras med andra metoder/verktyg som 5S, spagettidiagram och värdeflödesanalys för att skapa ytterligare förutsättningar för ett lyckat arbete med ställtidsreducering. Studien har även påträffat två kritiska framgångsfaktorer för att reducera ställtider. Den första är att flytta ut de inre aktiviteterna till yttre och den andra är att involvera operatörerna som dagligen arbetar med omställningsprocesserna.   Utifrån den analys som genomförts i studien har en generell arbetsmetod tagits fram för arbete med ställtidsreducering. De förbättringsförslag som ges till fallföretaget bör implementeras stegvis och därefter utvärderas. Vidare studier behövs för att se om den framtagna arbetsmetoden är applicerbar på andra företag.
18

SHORT-TERM ELECTRICITY PRICE FORECASTING ON THE NORD POOL MARKET

Mulaosmanovic, Mirza, Ali, Evgeni January 2017 (has links)
No description available.
19

Applikation för ett skepps framdrivningssystem

Andersson, David January 2013 (has links)
Det har blivit allt mer intressant för företag att investera i miljön. I bilindustrin strävar man efter att få så bränslesnåla fordon som möjligt och man har där kommit långt. Inom varvindustrin har man inte kommit lika långt. Elektronik-mekanik företaget Q-TAGG R&D har under en längre tid utvecklat ett system till fartyg som avser minska bränslekonsumtionen för fartyg. Samtidigt har det blivit allt mer populärt med s.k. surfplattor och dessa ger en ny möjlighet inom grafiska gränssnitt. Detta projekt handlar om att skapa ett grafiskt användargränssnitt till det ovan nämnda systemet. Projektet skulle vare en prototyp på ett tänkbart gränssnitt som ska låta användaren kommunicera med systemet och hämta information och presentera detta.   Resultatet av detta projekt blev ett användargränssnitt som låter användaren se aktuell bränsleförbrukning och hastighet på fartyget som använder systemet. Användare kan också ställa in önskad hastighet och förbrukning. En graf presenterar hur hastigheten och förbrukningen har sett ut den senaste tiden. Det går att se fartygets rullning, nigning och vridning samt varje motors varvtal.
20

"Jag bygga, bampan" : Vilka kunskaper kan barn i 1,5-2 årsålder ta till sig om ficklampan som ett tekniskt system

Berglund Saxholm, Angelika January 2018 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper om en ficklampa som ett enkelt tekniskt system barn i 1,5-2 årsålder kan ta till sig. Studien är kvalitativ och har genomförts med deltagande observationer där barn ges möjlighet att undersöka en ficklampa och dess olika delkomponenter, lampa, strömbrytare, batterier och lock.   Resultatet visar att barnens förmåga att till sig kunskaper om ficklampans delkomponenters funktion är mycket stor. I studien deltog sammanlagt sex barn i 1,5-2 års ålder, genom en pedagogisk aktivitet blev barnen introducerade för en ficklampa och efter tre dagar genomfördes en deltagande observation där barnen fick undersöka och utforska några av ficklampans delkomponenter.  Resultatet grundas på observationstillfället. Efter observationstillfället hade majoriteten av de barn som deltagit utvecklat kunskaper om ficklampans delkomponenters funktion och en förståelse för att batterierna måste sitta i ficklampan, att locket måste vara på samt att barnen behöver trycka på strömbrytaren för att få ficklampan att lysa. / The purpose of this study is to, from a qualitative point of view, examinte some young children’s understanding of what knowledge of a flashlight as a simple technical system, children of 1,5-2 years can absorb. The study is qualitative and has been conducted with participatory observations where children are given the opportunity to investigate a flashlight and its various components: lamp, power switch, batteries and cap. The result shows that the children's ability to acquire knowledge of the flashlight subcomponents function is very extensive. The study involved a total of six children aged 1,5-2 years. Through an educational activity, the children were introduced to a flashlight and after three days an observation was conducted where the children were allowed to investigate and explore some of the flashlight subcomponents. The result is based on the observation. After the observation, the majority of the children who participated had developed knowledge of the flashlight subcomponents function and an understanding that the batteries must be in the flashlight, the cap must be on and the children need to press the power switch to cause the flashlight to lit.

Page generated in 0.0777 seconds