• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 19
 • 17
 • 3
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 43
 • 15
 • 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Bible and canon : a modern historical inquiry

Zaman, Luc. 2008 (has links)
Überarb. und erg. Diss. Univ. Brüssel, 2004. Includes bibliographical references and index.
2

Der Abschluss des Zwölfprophetenbuches buchübergreifende Redaktionsprozesse in den späten Sammlungen

Wöhrle, Jakob 2008 (has links)
Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Habil.-Schr., 2008
3

Die Jakobserzählungen : ein literar- und redaktionskritischer Vergleich der Theorien zur Entstehung des Pentateuch

Nentel, Jochen. 2009 (has links)
Habil.-Schr. Univ. Erlangen-Nürnberg, 2006.
4

J, E, and the redaction of the Pentateuch

Baden, Joel S. 2009 (has links)
Zugl.: Harvard Univ., Diss.
5

Bibel 2000 i textkritisk belysning

Witte, Erik 2010 (has links)
No description available.
6

Ordet - tidernas språk i svenska Bibeln

Lönnaeus, Jens 2008 (has links)
Hur kan man studera svenska språkets utveckling från renässansen fram till våra dagar? En metod är att utgå från en text, vars innehåll är oförändrat men vars språkliga form har förändrats genom tiderna vid ett antal översättningar. Finns det då någon sådan text? Bibeln är enligt kristen tro detsamma som Guds ord, och som sådan stående över tiden. Detta innebär att man vid översättning av bibeln koncentrerat sig på att bevara textens mening och budskap. Detta kan dock uppnås på olika sätt: Ett sätt är att försöka vara bokstavstrogen, dvs översätta så ordagrant som möjligt, ett annat är att sträva efter att återge textens anda på det samtida språkbruket. Båda metoderna har använts vid översättningar men ingen är invändningsfri. En annan svårighet är att texten skrevs för så längesen att vi kan ha svårt att tänka oss in i den tidens världsbild. Detta kan göra det svårt också att fånga textens anda. Trots alla svårigheter tycks textens budskap vara bevarat under nästan tvåtusen år. Detta kan man se genom att jämföra de olika svenska bibelöversättningarna dels med grundspråken, dvs hebreiska och arameiska för Gamla testamentet respektive grekiska för Nya testamentet, dels med antika skrifter som inte använts vid översättningarna. Jag har valt att arbeta med förändringar i språkdräkten av fyra bibelöversättningar som gjorts sen renässansen: Gustav Vasas Bibel från 1500-talet, Karl XII:s bibel från 1700-talet, Kyrkobibeln från 1917 och Bibel 2000. Den fjärde, Bibel 2000 intar en intressant särställning, dels därför att den speglar den snabbare språkförändringen i vår tid, dels för att det är den sista översättning som staten initierat men som nu används i den ”fria” svenska kyrkan. Utifrån ett antal kända bibeltexter har jag analyserat ordval, satsbyggnad m.m. i de olika översättningarna.
7

Ordet - tidernas språk i svenska Bibeln

Lönnaeus, Jens 2008 (has links)

Hur kan man studera svenska språkets utveckling från renässansen fram till våra dagar? En metod är att utgå från en text, vars innehåll är oförändrat men vars språkliga form har förändrats genom tiderna vid ett antal översättningar. Finns det då någon sådan text?

Bibeln är enligt kristen tro detsamma som Guds ord, och som sådan stående över tiden. Detta innebär att man vid översättning av bibeln koncentrerat sig på att bevara textens mening och budskap. Detta kan dock uppnås på olika sätt: Ett sätt är att försöka vara bokstavstrogen, dvs översätta så ordagrant som möjligt, ett annat är att sträva efter att återge textens anda på det samtida språkbruket. Båda metoderna har använts vid översättningar men ingen är invändningsfri.

En annan svårighet är att texten skrevs för så längesen att vi kan ha svårt att tänka oss in i den tidens världsbild. Detta kan göra det svårt också att fånga textens anda.

Trots alla svårigheter tycks textens budskap vara bevarat under nästan tvåtusen år. Detta kan man se genom att jämföra de olika svenska bibelöversättningarna dels med grundspråken, dvs hebreiska och arameiska för Gamla testamentet respektive grekiska för Nya testamentet, dels med antika skrifter som inte använts vid översättningarna.

Jag har valt att arbeta med förändringar i språkdräkten av fyra bibelöversättningar som gjorts sen renässansen: Gustav Vasas Bibel från 1500-talet, Karl XII:s bibel från 1700-talet, Kyrkobibeln från 1917 och Bibel 2000.

Den fjärde, Bibel 2000 intar en intressant särställning, dels därför att den speglar den snabbare språkförändringen i vår tid, dels för att det är den sista översättning som staten initierat men som nu används i den ”fria” svenska kyrkan. Utifrån ett antal kända bibeltexter har jag analyserat ordval, satsbyggnad m.m. i de olika översättningarna.

8

Sünde und Vergebung : eine Rekonstruktion der Redaktionsgeschichte der hinteren Sinaiperikope (Exodus 32-34) vor dem Hintergrund aktueller Pentateuchmodelle

Konkel, Michael. 2008 (has links)
Teilw. zugl.: Bonn, Universiẗat, Habil.-Schr., 2006.
9

Schriftauslegung im Ezechielbuch redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zu Ez 34 - 39

Klein, Anja 2008 (has links)
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2008
10

״הישר והטוב״ - על הלכה ו״מטא-הלכה״ ומשמעותן האקטואלית : ''ועשית הישר והטוב'', דברים ו:יח “Right and good” – On Halakha and Meta-Halakha and the actual meaning of these terms today : "And thou shalt do that which is right and good" (Deuteronomy 6:18)

Kosman, Admiel 2010 (has links)
Der Beitrag setzt sich mit der halachischen Bedeutung von Dtn. 6,18 im Kontext der heutigen Zeit auseinander. The article deals with the halakhic importance of Dtn. 6,18 in our times.

Page generated in 0.0339 seconds