• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 228
 • 61
 • 17
 • 11
 • 10
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 330
 • 149
 • 128
 • 54
 • 52
 • 46
 • 40
 • 40
 • 39
 • 39
 • 37
 • 37
 • 36
 • 35
 • 35
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Declaracions de conflictes d’interès i política editorial a les revistes biomèdiques espanyoles publicades en castellà

Roig Loscertales, Francesc 27 May 2015 (has links)
Els vincles professionals i financers entre la indústria farmacèutica i les persones i institucions que duen a terme recerca, formació i pràctica mèdiques poden provocar que interessos individuals o corporatius influeixin en la presa de decisions i el judici professional. Aquestes situacions poden generar conflictes d'interès que amenacen la integritat de la recerca, l'objectivitat de l'educació mèdica, la qualitat de l'atenció al pacient i, de forma més general, la confiança pública en la medicina. Una de les estratègies proposades per a protegir la integritat de la recerca i mantenir la confiança pública és la comunicació dels possibles conflictes d'interès dels autors en les publicacions. El present treball analitza les polítiques editorials de les 16 revistes biomèdiques d'orientació clínica publicades a Espanya incloses en el JCR de l'any 2011 en relació a les declaracions de conflicte d'interessos dels autors, i quin és el resultat real de la seva implementació en 4 de elles. Els resultats posen de manifest que la majoria de revistes inclouen en les seves instruccions per a autors almenys un esment a la necessitat de fer declaració de conflictes d'interessos dels autors i ofereixen algun tipus de descripció d'aquestes situacions, si bé es tracta de definicions laxes que pocs cops precisen quines relacions econòmiques s'han de declarar, i que no especifiquen l'abast de les relacions personals. En la major part dels casos no hi ha formularis estàndard de declaració de conflictes d'interessos, no es determina el temps durant el qual es pot considerar que una relació és susceptible de generar-lo, no s'indica qui i com avaluarà les declaracions, ni s'indica si les declaracions es publicaran en els articles. Pel que fa a les conseqüències de l'aplicació de les polítiques, en les 4 revistes analitzades s'observa que si bé la freqüència de declaració de conflicte d'interessos en les publicacions és similar a la identificada en la literatura internacional, les declaracions que contenen realment activitats susceptibles de generar conflictes d'interès, així com el nombre d'autors que les realitzen, es troben molt per sota de la coneguda en les revistes internacionals, i són a més generalment inconsistents en un mateix autor. Com a conclusió, el treball assenyala la necessitat de l'establiment d'una política el més uniforme, clara i transparent possible de declaració de conflictes d'interès per part de les revistes espanyoles, ja que de no ser així és poc probable que els autors els reporten de manera proactiva i coherent. A més, realitza una proposta sobre les característiques que hauria de tenir la política editorial. / Professional and financial ties between the pharmaceutical industry and the people and institutions that carry out research, conduct medical training and practice medicine can cause that individual or corporate interests influence decision making and professional judgment. These conflicts of interest threaten the integrity of research, the objectivity of medical education, the quality of patient care and, more generally, public confidence in medicine. One of the strategies proposed to protect the integrity of research and maintain public trust is that authors communicate their interests in the studies they publish. This paper analyses the editorial policies of the 16 clinically oriented biomedical journals published in Spain included in the JCR in 2011 in relation to declaration of conflicts of interest by authors, and how these policies are implemented in 4 selected journals. Results show that most journals mention in their instructions to authors the need for disclosure of any conflicts of interest and offer some sort of description of these situations. However, these are lax definitions that point out which economic relations must be declared but not the extent of personal relationships. In most cases there is no standard form for the declaration of conflicts of interest, there is no indication of the period of time during which can be considered that a relationship is likely to generate a conflict, there is no indication of whom will evaluate these statements and how, and there is no indication of whether these statements will be published in the articles. In addition to this, the examination of conflicts of interest disclosures in the 4 selected journals shows a low number of disclosures really containing activities, and with low consistency.
22

Préstamo interbibliotecario e Internet: análisis de un modelo para bibliotecas universitarias españolas basado en agentes

Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel 22 September 2015 (has links)
Esta tesis doctoral parte de la hipótesis que el uso de agentes informáticos puede mejorar los procesos implicados en la gestión del préstamo interbibliotecario en las bibliotecas universitarias españolas. Los objetivos de esta tesis son por una parte analizar los procesos implicados en la gestión del préstamo interbibliotecario, comparando el modelo español con modelos internacionales, y por otra analizar la funcionalidad de los agentes de software en el ámbito de las bibliotecas, valorando su viabilidad, y aplicándolos a la gestión del préstamo interbibliotecario para constatar su utilidad. Se plantean cinco preguntas de investigación ¿Las bibliotecas universitarias españolas han seguido los modelos internacionales en lo que se refiere a la automatización? , ¿Las características del préstamo interbibliotecario en las bibliotecas universitarias españolas se adaptan a las normativas internacionales?, ¿Se están usando agentes en los sistemas de automatización de bibliotecas universitarias?, ¿Pueden los agentes de software ser aplicados en la gestión del préstamo interbibliotecario en las bibliotecas universitarias españolas?, ¿Resultan dichos agentes útiles y aplicables a un modelo de gestión del préstamo interbibliotecario descentralizado como el de las bibliotecas universitarias españolas? Para contestar estas preguntas se aplican dos tipos de metodologías; por una parte una revisión bibliográfica y normativa y por otra una metodología experimental basada en la observación e introducción controlada de agentes informáticos en los procesos de gestión del préstamo interbibliotecario. Se utilizan agentes que permitan la verificación de los datos de las peticiones, tanto administrativos como bibliográficos, y agentes de búsqueda que completen las citas bibliográficas para minimizar los errores en la posterior localización. Se diseñan también agentes que permiten la sincronización del estado de las peticiones entre distintos sistemas de gestión de préstamo interbibliotecario, como es el caso del sistema GTBib presente en las bibliotecas universitarias españolas con el sistema WorldShare de la red americana OCLC. Como resultados de la revisión bibliográfica y normativa podemos constatar la idiosincrasia del modelo de préstamo interbibliotecario de las universidades españolas respecto a otros países como Estados Unidos o Inglaterra. Mientras que en España predomina un modelo de automatización uniforme y descentralizado en el que cada biblioteca universitaria dispone de su propio programa de gestión, siendo éste GTbib en un 95% de ellas, en otros países predominan modelos centralizados asociados a un catálogo colectivo como es el caso de OCLC o a una gran biblioteca de préstamo como es el caso de la British Library inglesa. Como resultado de aplicar agentes en la gestión del préstamo interbibliotecario queda constatada su utilidad al suponer una reducción del tiempo de procesos, una mejora en los mismos y en definitiva un incremento en la satisfacción del usuario del sistema; tanto de los gestores de la aplicación como de los usuarios finales, profesores, investigadores o estudiantes. / ABSTRACT: The hypothesis in this thesis is that the use of software agents can improve the processes involved in the management of interlibrary loan (ILL) in Spanish university libraries.   The thesis have two main objectives: first, to analyze the processes involved in the management of ILL, comparing the Spanish model with international standards; second, to analyze the functionality of software agents in the field of libraries, assessing their feasibility and performance in the management of ILL, in order to ascertain its usefulness.   To achieve these objectives, two types of methodologies are applied: on the one hand a review of current literature and standards, and on the other an experimental methodology based on observation of the performance of computer agents in the management of ILL transactions. The use of three types of agents have been studied: agents that enable verification of administrative and bibliographic data of the requests, search agents who complete bibliographic references to minimize errors in the subsequent localization, and agents for synchronization status of requests from different ILL management systems. The tests for this compatibility have been tested among Spanish university libraries using GTBib ILL system and OCLC WorldShare integrated LMS.   As results of the literature and standards review we have profiled the characteristics and idiosyncrasies of the Spanish universities ILL model, in comparison to other countries like the US or UK. While in Spain a decentralized model prevails, in which each university library has its own management program (GTbib the prevalent one, with a 95% share), in other countries predominate centralized models, associated in most cases with a union catalog, as it is the case with OCLC in the US, or in other cases like UK where the model is based in a huge lending library and document supply center such as the British Library.   The results obtained after applying agents to ILL management systems have been very useful for some reasons: agents perform tasks efficiently and that improves the overall performance, with a reduced process time for the requests. That at the end gives to the user and the librarians a greater satisfaction and a timely control of the process.
23

El comportament informacional en l’elaboració de treballs acadèmics: un estudi longitudinal als alumnes dels ensenyaments de ciències de la salut de la Fundació Universitària del Bages

Serra i Ferrer, Montserrat 13 May 2015 (has links)
INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ L'aparició d'internet ha canviat la manera com els estudiants cerquen i gestionen la informació a l'hora de realitzar els treballs acadèmics i això ha propiciat la disminució de la qualitat i la pràctica de mals hàbits com el plagi. Per altra banda, amb l'entrada a l'EEES, hi ha un a sèrie d'aspectes de la competència informacional que cal assolir al llarg dels estudis i que han de proporcionar als alumnes les eines perquè puguin trobar, interpretar i finalment saber transformar la informació en coneixement. OBJECTIUS L’objectiu principal de l’estudi és descriure i avaluar el comportament informacional en l’elaboració dels treballs dels alumnes de ciències de la salut de la Fundació Universitària del Bages de la promoció 2009-13. METODOLOGIA Es tracta d’un estudi descriptiu però amb un enfocament avaluatiu i longitudinal, ja que es fa un seguiment dels estudiants des que comencen fins que acaben els estudis per tal de veure els canvis i diferències que es produeixen en el nivell de coneixements i d’aquesta manera poder comprar resultats i extreure conclusions. S’utilitza una combinació de tècniques quantitatives (qüestionari i anàlisi dels treballs fi de grau) i qualitatives (observació). La població són els estudiants de fisioteràpia (60%), infermeria (30%) i podologia (10%). RESULTATS Dels resultats del qüestionari i l’observació, que coincideixen en gran part amb els trobats en la revisió bibliogràfica, es desprèn que els estudiants utilitzen estratègies de cerca simples i poc depurades, sense planificació prèvia. Acostumen a utilitzar cercadors genèrics, principalment Google (del qual valoren la rapidesa, facilitat d’ús i la satisfacció immediata) tot i que utilitzen fonts i recursos acadèmics quan se’ls demana explícitament que així ho facin o després d’haver rebut formació al respecte. / The birth of the Internet has changed the way students find and manage information when they have to elaborate their academic papers. This has lead to the deterioration of the papers' quality and to some bad habits, such as plagiarism. Moreover, with the entry into the European Higher Education Area, there are several information literacy competencies to be achieved that must provide the students with the tools to find, understand and, ultimately, learn to transform information into knowledge. The main objective of the study is describing and evaluating the informational behavior of Health students from the Fundació Universitària del Bages (2009-13 academic years) when they are faced to preparing academic papers, by using a combination of quantitative (questionnaire and content analysis) and qualitative (observation) milestones. The results, similar to the literature review, show that students use simple search strategies and do not refine them, often doing so without any previous planning. They tend to use generic search engines, especially Google (of which they appreciate its speed, its intuitive use and its instant satisfaction) and only use academic resources when this is recommended or after undergoing some specific training. There is an improvement between the first and the fourth academic years, mainly related with a more frequent use of databases and academic search engines. However, despite knowing how to use the technology, they don’t have critical skills to evaluate the results obtained. In any case, the perception of their skills is high. They don’t recognize plagiarism as a common practice. As there are several recurring mistakes in the whole search process, we deemed it necessary to end the study with a training plan for each of the studies. This should allow students to achieve information skills more efficiently and will help them for lifelong learning throughout all their lives.
24

La funció de suport a la recerca de les biblioteques universitàries espanyoles

Camón Luis, Enric 02 July 2012 (has links)
La tesi analitza la situació actual de les biblioteques que formen part de REBIUN pel que fa al suport a la investigació. Concretament s'estudia de quina manera els serveis que s'ofereixen des dels CRAI o les biblioteques es dirigeixen a donar suport a la recerca de les institucions, i determina si hi ha algun vincle entre el model que s'utilitza i el nivell de producció científica que arriba a la institució a la qual pertany. Compara, així mateix, els resultats de REBIUN amb una anàlisi paral•lela a biblioteques associades a LIBER i LERU, i proposa un catàleg de serveis de suport a la investigació / La tesis analiza la situación actual de las bibliotecas que forman parte de REBIUN en cuanto al apoyo a la investigación. Concretamente se estudia de qué manera los servicios que se ofrecen desde los CRAI o las bibliotecas se dirigen a apoyar la investigación de las instituciones, y determina si existe algún vínculo entre el modelo que se utiliza y el nivel de producción científica que alcanza la institución a la que pertenece. Compara, asimismo, los resultados de REBIUN con un análisis paralela a bibliotecas asociadas en LIBER y LERU, y propone un catálogo de servicios de apoyo a la investigación. / The thesis analyzes the current situation of libraries members of REBIUN in supporting research. It specifically looks at how services offered from CRAI or libraries are aimed at supporting research institutions, and determines whether there is any link between the model used and the level of scientific production that reaches the institution it belongs to. It compares also the results of REBIUN’s libraries with libraries associated to LIBER and LERU, and proposes a range of services for research.
25

Les biblioteques per a pacients: descrivint el present, imaginant el futur (La Regió Sanitària Barcelona)

Vall Casas, Aurora 14 June 2011 (has links)
Objectius: resoldre el conflicte semàntic inherent al terme biblioteca per a pacients (BPAP) des dels seus orígens, elaborar un estat de la qüestió de la situació actual per conèixer el grau d'implantació d'aquestes biblioteques a partir de l'estudi dels hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya (XHUP) de la Regió Sanitària Barcelona (RSB) i establir un marc de treball per a l'elaboració d'unes directrius específiques per a les BPAP catalanes. Metodologia: partint de la base que aquest servei als ciutadans hospitalitzats forma part dels compromisos que té la biblioteca pública (BP) amb la societat, es realitza un estudi paral•lel des de la perspectiva dels hospitals, com s'havia fet tradicionalment, i des de la BP. La revisió bibliogràfica permet una visió de realitats i experiències internacionals i espanyoles. Per al cas català, s'ha completat amb un treball de camp: s'han descrit les BPAP dels hospitals de la XHUP de la RSB com a mostra extrapolable a tot Catalunya (formen part de l'administració pública, representen més del 50% dels hospitals de la XHUP, n'hi ha de tots els nivells i especialitats, s'ubiquen tant dins d'una gran ciutat com en nuclis urbans més petits). La metodologia seguida garanteix un 100% de respostes amb una màxima qualitat i adequació (entrevistes telefòniques per a tota la mostra i visites a BP i hospitals en els casos més significatius). Resultats del treball de camp: el 50% dels hospitals de la XHUP de la RSB tenen una BPAP de les quals el 29% compta amb la participació de la BP i el 71% és un servei independent. L'anàlisi qualitatiu de les dades mostra serveis amb una qualitat molt baixa, a càrrec de voluntaris amb nul•la formació bibliotecària i sense interès per l'animació lectora. Cap biblioteca ofereix informació relacionada amb la salut i tots els responsables (bibliotecaris i voluntaris) es neguen a qualsevol actuació en aquest sentit des de la BPAP. Els casos en què la BP hi participa la qualitat del servei millora substancialment; amb tot, la relació entre hospital i BP no es ni tan fluida ni tan freqüent com caldria. Les BP son conscients de les seves funcions però la manca de recursos humans i la complexitat de la gestió ho dificulten. Els gestors dels hospitals desconeixen el potencial de la BP en relació amb la creació i administració d’un servei bibliotecari per a pacients dins del mateix hospital com la col•laboració que poden establir-hi per a l’acompliment de les funcions educatives sanitàries. Es produeix una infrautilització de recursos. Conclusions: la BPAP tradicional (un carro amb llibres i revistes per entretenir) ha quedat superada per raó dels canvis socials i culturals però també per la incorporació de les TIC. Es proposa un nou model de BPAP entès com un servei amb una doble funció: permetre continuar exercint el dret a l'accés a la cultura i a la informació per part dels malalts malgrat la seva hospitalització tal com es recull al Manifest de la Unesco de la biblioteca pública (1994), i facilitar el dret a la informació sobre la pròpia salut i a una educació sanitària. Per a l'elaboració d'unes directrius caldrà tenir en compte el potencial que existeix en la col•laboració entre BP, BPAP i les biblioteques especialitzades en ciències de la salut dels propis hospitals així com els grans avantatges que suposen les TIC. Una BPAP ha de comptar amb un bibliotecari professional, un pressupost propi i el compromís i la implicació tant de la BP com de l'hospital. / Objectives: to resolve the inherent semantic conflict in the term library for patients from its origins; to develop a state of the art of the present situation to determine the degree of implementation of these libraries from the study of the hospitals in the Hospital Network of Public Use in Catalonia at the Health Area of Barcelona as a extrapolated sample for all Catalonia; and establish a framework for the development of guidelines specific to the Catalan libraries for patients. Methodology: on the basis that this service to hospitalized citizens is part of the commitments the public library has with society, a paralel study is done from the perspective of the hospitals, as it had traditionally been done, and from that of the public library. Field research results: The analysis of the data shows services of low quality, in charge of volunteers with null librarian training and without interest in the reading animation. Any library offers information related with health and the managers do not consider it necessary. In the cases in which the public library takes part the quality of the service improves substantially. Public libraries are aware of their functions, while hospital managers don't know the potential of the public library in regard to the creation and management of a library service for patients. It is produced an underuse of resources. Conclusions: the traditional library for patients has been surpassed due to the social and cultural changes and to the incorporation of the IT. It is proposed a new model of library for patients with a dual function: allow hospitalized people to continue exerting the right to the access to culture and information, as stated in the UNESCO Public Library Manifesto (1994) and facilitate the right to the information on one's own health and to a sanitary education. For the preparation of guidelines it will be necessary to take into account the potential that exists in the collaboration between public libraries, libraries for patients and libraries specialized in health science of the hospitals as well as the big advantages that suppose the IT. A library for patients should have a professional librarian, its own budget and the commitment and the involvement of both the public library and the hospital.
26

Análisis sectoriales del ebook científico-técnico en España: En busca de algunas claves de su desarrollo

Romero Otero, Irene Sofía 29 November 2013 (has links)
El objetivo general de la tesis doctoral es estudiar el ebook científico-técnico en España en diferentes ámbitos del conocimiento y desde la perspectiva de cuatro agentes relevantes en el sector editorial. Más concretamente, se plantean dos estudios de caso a nivel macro en los que se aborda el tratamiento del ebook por parte de las agencias de suscripciones Swets y Ebsco, y por parte de una muestra de las editoriales académicas españolas especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales. De forma complementaria, se abordan dos estudios de caso micro: el de los bibliotecarios y usuarios de la Biblioteca del Instituto de Química-Física “Rocasolano” (Biqfr) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las metodologías empleadas en estos estudios han sido básicamente las entrevistas en profundidad y las encuestas. Los aspectos analizados varían en función del agente analizado pero van desde la actitud hacia el ebook, hacia las estrategias de marketing, las fórmulas de compra, las modificaciones en la política editorial, la gestión bibliotecaria o la aceptación por parte de los usuarios. Estos estudios has permitido identificar no solo cómo se ha producido la evolución del ebook científico desde su aparición sino, sobre todo, los cambios que ha producido y está produciendo en el sector de la información científica. También ha permitido observar las fortalezas y debilidades de cada agente con respecto al ebook y, por tanto, los problemas que quedan por afrontar. El análisis de distintos sectores ayuda a interrelacionar la actividad de los distintos agentes del sector editorial y detectar las demandas de unos hacia otros o, lo que es lo mismo, la repercusión de las acciones de unos en los otros. Además esta tesis doctoral pretende dejar constancia de una etapa del ebook en España, sabiendo que su realidad es efímera puesto que es un recurso en cambio permanente. / The general objective of this doctoral thesis is to study the Spanish scientific-technical ebook in the various areas of knowledge and from the perspective of four relevant agents in the editorial sector. More precisely, two case studies at macro level are presented on the treatment given to ebooks both by the subscription agencies Swets and Ebsco and by a sample of academic publishers specialised in Humanities and Social Science. In addition, two studies at micro level are dealt with, one on librarians and the other on the users of the library of the Instituto de Química-Física “Rocasolano” (Biqfr), belonging to the Spanish National Research Council (CSIC). The methodology applied in both studies has been basically in-depth interviews and surveys. The aspects analysed vary depending on the agent studied, but they include the attitude towards ebooks and marketing strategies, forms of acquisition, modifications in the publishing policy, library management and acceptance by users. These studies have allowed us not only to determine the evolution of the ebook since its appearance, but above all, the changes which have occurred and are still occurring in the scientific information sector. They have also allowed the observation of the strengths and weaknesses of each agent with regard to ebooks, and therefore, the problems which are still to be faced. The analysis of different sectors helps to interrelate the activity of the various agents of the publishing sector and to detect the demands between one and another, that is, the repercussion of the actions of some on others. Moreover, this doctoral thesis intends to record one phase of the ebook in Spain, keeping in mind that their everyday reality is short-lived, as it is a resource in permanent change.
27

Biblioteques de presó a Catalunya, Les

Sulé Duesa, Andreu 05 July 2005 (has links)
El treball pretén descriure i avaluar la situació actual de les biblioteques de presó a Catalunya, amb l'objectiu d'identificar aquells aspectes de la seva organització i gestió que puguin ser susceptibles de millora, així com d'elaborar una proposta d'actuació conjunta que provi de resoldre les possibles deficiències observades. L'anàlisi es basa en la comparació de les biblioteques penitenciàries catalanes amb les observacions i recomanacions dels principals autors i institucions internacionals i nacionals del sector, especialment amb les normes i recomanacions elaborades per l'IFLA, l'American Library Association, Library Association, les quals, pel prestigi de les institucions que les avalen i per la voluntat reguladora que les informa, suposen una eina de treball imprescindible en aquest sector.D'aquesta manera, mitjançant aquest estudi comparatiu es pretén donar resposta a les següents preguntes sobre la situació actual de les biblioteques de presó de Catalunya: 1. Orgànicament, ¿de qui depèn la biblioteca en el marc de la presó? Li permet aquesta dependència desenvolupar tots els seus objectius de forma plena i independent? ¿O, al contrari, està sotmesa a objectius superiors que en limiten o condicionen la funció, com seria en el cas de dependre directament del Departament d'Educació?2. ¿Disposen les biblioteques catalanes d'un pressupost suficient, ininterromput i plenament controlat pel bibliotecari, que els permeti oferir als usuaris uns serveis quantitativament i qualitativament adequats a les seves necessitats? 3. ¿Disposen totes les biblioteques de bibliotecari professional? En cas afirmatiu, ¿n'és suficient el nombre? Quina és la seva dedicació? ¿A temps complet, o només unes hores a la setmana? ¿Quin altre personal compon les plantilles: auxiliars civils, auxiliars interns, funcionaris, etc.? Són suficients en cada cas?4. ¿On es troben físicament localitzades les biblioteques al si de les presons? Són fàcilment accessibles per tots els reclusos? ¿Com s'ha resolt aquesta qüestió en el cas de les presons d'estructura modular? És suficient l'espai que ocupen? ¿Està ben condicionat (il·luminació natural i artificial, calefacció, aire condicionat, etc.)? ¿Disposen de les instal·lacions i el material necessaris per a desenvolupar els serveis de manera eficient?5. Quin paper tenen avui dia les tecnologies de la informació en els serveis bibliotecaris? Les biblioteques catalanes, ¿estan ben assortides d'equipament informàtic (ordinadors personals, impressores, escàners, etc.)? Hi ha accés a Internet? ¿Han estat automatitzats els serveis (adquisició, catalogació, préstec, consulta, etc.)? Els interns, ¿tenen accés directe a totes aquestes tecnologies? 6. Els fons, ¿responen a les necessitats reals dels usuaris? Disposen les biblioteques d'un nombre d'obres suficient? Està actualitzat el fons? ¿Hi ha una pluralitat suficient de temàtiques i de suports (llibres, vídeos, cassets, CD, etc.)? El bibliotecari, ¿ha pogut bastir el fons segons criteris propis i preestablerts? ¿O, al contrari, per manca de pressupost específic, el fons és compost bàsicament per donatius personals i/o institucionals? 7. ¿Són suficients, en qualitat i en quantitat, els serveis que ofereixen les biblioteques catalanes als seus usuaris? ¿Donen satisfacció a les tres necessitats bàsiques dels reclusos reconegudes per la majoria de les normatives i recomanacions: necessitats informatives, educatives i recreatives? 8. Les biblioteques de les presons catalanes, ¿treballen de forma conjunta i coordinada? ¿Formen part de cap xarxa de biblioteques més àmplia d'abast nacional o internacional? ¿Col·laboren de forma estable i institucionalitzada amb altres biblioteques de la seva comunitat, especialment amb les biblioteques públiques? / This work describes and evaluates the current situation of prison libraries in Catalonia, with the objective of identifying those aspects of their organization and management that could be improved upon, as well as of developing a proposal of joint action in order to solve the possible deficiencies that have been observed. The analysis is based on the comparison of the Catalan penitentiary libraries with the observations and recommendations of the most prominent authors and institutions, both international and national, of this sector, especially with the standards and recommendations developed by IFLA, the American Library Association and the Library Association that, due to the prestige of the institutions that support them and to the regulations that have informed them, represent an essential work tool in this sector.
28

Biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1915-1925), Les

Mañà Terré, Teresa 13 July 2005 (has links)
"Les Biblioteques Populars de la Mancomunitat (1915-1925)" estudia la història de les biblioteques públiques fundades per l'administració de la Mancomunitat, federació de les quatre diputacions provincials catalanes, creada el 1914. Malgrat no disposar de capacitat legislativa ni d'un sistema de financiació propi, la Mancomunitat aconseguí dur a terme -fins a l'any 1925 en què fou suprimida- una admirable tasca en el camp educatiu i cultural, i especialment, en el terreny bibliotecari, gràcies a la capacitat de lideratge de Prat de la Riba, el seu primer president, i de les personalitats d'Eugeni d'Ors, responsable del pla inicial i director des de 1915 al desembre de 1919, i de Jordi Rubió, que el substituí sumant al seu càrrec de director de la Biblioteca de Catalunya el de director de les Biblioteques Populars.La tesi estudia els precedents de biblioteques públiques a Espanya i Catalunya; els models que les biblioteques catalanes prenen de referència; el procés de gestació del pla de biblioteques; i la seva implantació i resultats. La tesi dedica especial atenció a les figures dels protagonistes: Eugeni d'Ors i Jordi Rubió, el primer com a redactor del projecte inicial i impulsor de les primeres biblioteques; el segon, com a veritable creador i professional que consolidà el primer sistema a Espanya de biblioteques públiques. En les conclusions es mostra com aquestes foren unes biblioteques modernes i innovadores en els locals, els serveis i la formació del personal, i que gràcies aquests factors tingueren una gran acceptació i un gran èxit de públic. Aquestes biblioteques, instal·lades en edificis nova planta, foren de les primeres a Espanya en organitzar els llibres de lliure accés, oferir servei de préstec, disposar d'un espai i de fons per al públic infantil, oferir uns horaris amplis i adequats a les necessitats de la població i estar ateses per un personal femení específicament format per a aquesta tasca en l'Escola de Bibliotecàries. En suprimir-se la Mancomunitat existien vuit biblioteques en municipis de les quatre províncies: Sallent (1918), Canet (1919) i Pineda (1922) a la província de Barcelona; Valls (1918) i el Vendrell (1920) a la de Tarragona; les Borges Blanques (1918) a la de Lleida; Olot (1918) i Figueres (1922) a la de Girona.La tesi inclou diferents annexos: les dades històriques i de funcionament de cada biblioteca en aquest període, com també la descripció de la documentació conservada per cadascuna d'elles; la relació dels fons de les biblioteques d'Olot i Sallent el primer any de funcionament; i reproducció de diferents documents citats al llarg del treball. També s'inclou un índex de figures que permet recuperar les imatges de les biblioteques que il·lustren el treball. / "Les Biblioteques Populars de la Mancomunitat (1915-1925)" studies the public libraries instituted by the Mancomunitat, the Catalan regional government created in 1914. Though without any legislative capacity or any financial autonomy, the Mancomunitat was able to impulse - until 1925, when it was abolished - an admirable piece of work in the educational and cultural fields, and more specifically in the creation of a library network. Prat de la Riba, leader of the Mancomunitat and its first President, was backed in the cultural field by Eugeni d'Ors, who was responsible for the initial library Plan and its director from 1915 to December 1919; Jordi Rubió took then the direction of the Public Libraries, adding to his care the direction of the Biblioteca de Catalunya.The thesis studies the previous instances of public libraries in Spain and Catalonia; the models on which the Catalan libraries were based; the library plan rationale, and its implementation and results. The thesis stresses on the role of the two central characters: Eugeni d'Ors and Jordi Rubió; the former as the author of the initial project and promoter of the first libraries; the latter as the true creator and the professional who firmly founded the first system in Spain of public libraries. Those libraries, settled in buildings of its own and constructed for that purpose, were the first in Spain to organize books for public access, to offer satisfactory opening time and aimed to the needs of the public, and to be served by a feminine staff specially trained for this task at the Escola de Bibliotecàries.When the dictator Primo de Rivera brought the Mancomunitat to an end, there were already eight libraries in municipalities spread all over the region: Sallent (1918), Canet (1919) i Pineda (1922) in the province of Barcelona; Valls (1918) el Vendrell (1920), in Tarragona; les Borges Blanques (1918) in Lleida; Olot (1918) i Figueres (1922) in Girona."
29

Sistema matricial d'indicadors per a l'anàlisi estratègica de la informació a les organitzacions: aplicació en un cas pràctic

Cavaller Reyes, Víctor 17 January 2007 (has links)
Amb el present treball es pretén realitzar una contribució metodològica a l'anàlisi estratègica de la informació a les organitzacions, mitjançant la proposta d'un model de sistema d'indicadors, com a instrument de gestió integral de la informació, i la seva posterior aplicació en un cas pràctic. En primer lloc es du a terme un estudi teòric sobre les diferents formes d'anàlisi estratègica de la informació per tal d'adscriure les activitats organitzatives que responen als conceptes de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, tot apuntant d'una banda, l'evidència que l'anàlisi estratègica de la informació exigeix una forma d'intel·ligència adaptativa i integral més àmplia, i d'altra, la necessitat de revisar i homogeneïtzar els principis metodològics de les disciplines d'anàlisi mètrica de la informació que donen suport a les formes de vigilància que ha d'integrar el que anomenem, intel·ligència estratègica a les organitzacions. A partir d'aquest pressupòsit, en un segon lloc, aquesta investigació constitueix un estudi teòric dels paràmetres que determinen el procediment analític de la informació des d'un punt de vista sistemàtic, en les seves heterogènies definicions i pràctiques. Del conjunt de propostes conceptuals adoptades com mecanismes d'estructuració i preparació de la informació per a la seva anàlisi, s'ha escollit com a tema d'estudi el concepte d'indicador, considerat com l'element bàsic per a la mesura dels factors que condicionen l'activitat organitzativa. S'han examinat els diferents procediments d'elaboració, tipologies i sistemes d'indicadors. Aquesta aproximació teòrica acaba amb la identificació dels paràmetres que constitueixen les dimensions de l'arquitectura analítica i que ens permeten dissenyar l'estructura axial sobre la que s'edifica la nostra proposta metodològica d'anàlisi sistemàtica de la informació, el sistema matricial d'indicadors. En tercer i darrer lloc, s'ha provat l'aplicació de les tècniques d'anàlisi necessàries per implementar el sistema matricial d'indicadors en un cas pràctic en el sector vitivinícola, per demostrar la possibilitat i l'efectivitat de la seva utilització per a una gestió integral de la informació que orienti el disseny de l'estratègia a les organitzacions. / The aim of this study is to offer a methodological contribution to the strategic analysis of information in organisations, through proposing an indicator system model as an integral information management instrument. First, a synthetic explanation is given of the parameters that determine the analytical procedure of information from a strategic and systematic point of view, in its heterogeneous definitions and practices. From the range of conceptual proposals adopted as information structuring and preparation mechanisms for analysis, the concept of indicator has been chosen as the subject for study, considered as the basic element for the measurement of factors that determine the organisational activity.Second, based on the identification of the parameters that constitute the dimensions of the analytical architecture, we then design the axial structure on which our methodological proposal for the systematic analysis of information is built, the Matrix Indicator System.Finally, this work presents an application of the strategic analysis types of the organisation and, focuses of the results of a practical case of technology watch and prospective applied to R&D in biotechnology, consisting of the applications of resveratrol. It is a hypothetical study of a company in the wine-making sector, and consists of ascertaining the competitive edge that may be secured through the application of knowledge derived from R&D. This practical case involves a scientometric study and patent analysis. The application of the necessary techniques of analysis to implement the Matrix Indicator System in a practical case, has proved the possibility and the effectiveness of its utilization in the integral management of information that orientates the design of the strategy in organizations.
30

Análisis de los tutoriales web creados por bibliotecas universitarias

Somoza Fernández, Marta 25 March 2009 (has links)
En la actualidad existen elementos contextuales que reinterpretan el diseño y los contenidos de los tutoriales empleados en la formación de usuarios de las bibliotecas universitarias: el modelo constructivista educativo; la necesidad que las personas sean competentes en la búsqueda y utilización de la información (ALFIN), y finalmente las nuevas posibilidades de edición y distribución que ofrece la tecnología web unida a su capacidad hipermedia.La tesis plantea dos objetivos básicos: describir y evaluar los tutoriales web elaborados por las bibliotecas universitarias, y conocer el contexto y materiales formativos empleados en la formación de usuarios facilitados por las bibliotecas universitarias españolas. Las metodologías empleadas han sido el estudio evaluativo y la encuesta. En el caso del estudio evaluativo se establecieron un total de treinta y seis indicadores aportados desde el diseño del software educativo, los criterios de calidad de la información web y de la usabilidad y accesibilidad de las interfaces. La encuesta web constaba de cuarenta y dos preguntas relativas a varios aspectos de la formación de usuarios (tipología, temáticas, organización y evaluación de la formación, información sobre los materiales formativos y los formadores); un 68% de las bibliotecas universitarias españolas contestaron la encuesta. En el ámbito internacional se han descrito y evaluado un total de ciento ochenta tutoriales, mientras que en el caso de los materiales formativos españoles han sido setenta y dos. Las conclusiones del estudio indican que los tutoriales web elaborados en las bibliotecas universitarias, aunque se encuentran en una fase inicial se muestran acordes con el contexto de la ALFIN. En el caso de los materiales españoles se detecta un retraso en el proceso. Las conclusiones finalizan con una propuesta de mejoras y con las líneas de investigación que quedan por asumir. / At present, there are contextual elements that reinterpret the design and content of the tutorials used in the training of users of university libraries: the constructivist model of education, the need that people are competent in finding and using information (ALFIN) and finally the new possibilities for publishing and distribution that provides web technology combined with its ability hypermedia. The thesis raises two basic objectives: to describe and evaluate the web tutorials developed by the university libraries, and understand the context and learning materials used in user training provided by the Spanish university libraries. The methodologies used were the evaluative study and survey. In the case of evaluative study were a total of thirty-six indicators provided from the design of educational software, the quality of information and web usability and accessibility of the interfaces. The web survey consisted of forty-two questions related to various aspects of user training (type, theme, organization and evaluation of training, information on training materials and trainers), 68% of Spanish university libraries answered the survey. At the international level have been described and evaluated a total of one hundred eighty tutorials, while in the case of Spanish learning materials have been seventy-two. The findings of this study indicate that web tutorials developed in university libraries, but are at an early stage are shown consistent with the context of ALFIN. In the case of Spanish material is detected late in the process. The findings conclude with a proposal for improvement and with the research still to be assumed.

Page generated in 0.0623 seconds