• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 228
 • 61
 • 17
 • 11
 • 10
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 330
 • 149
 • 128
 • 54
 • 52
 • 46
 • 40
 • 40
 • 39
 • 39
 • 37
 • 37
 • 36
 • 35
 • 35
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques d'institucions d'educació superior, Les

Balagué, Núria 13 March 2007 (has links)
Aquest treball es centra en un àmbit concret de l'educació superior, el de les biblioteques. La recerca ha portat a valorar l'aplicació de la norma ISO 9001:2000 a les biblioteques universitàries però també a les biblioteques d'altres centres d'educació postsecundària i, amb aquesta finalitat, desenvolupa una metodologia per a determinar l'extensió i l'impacte de les ISO 9000 en les biblioteques d'aquestes institucions.Es presenta l'estat de l'art de l'aplicació de les normes ISO 9000 a les biblioteques, amb especial incidència en les biblioteques d'institucions d'educació superior. En la recerca es vol determinar quins trets característics presenten les biblioteques d'institucions d'educació superior organitzades emprant la normativa ISO 9001:2000 que han assolit la seva certificació. També s'estudien els factors que incideixen en la implementació dels seus sistemes de gestió de la qualitat.El treball presenta l'evolució de la implantació de les normes ISO 9000 a les biblioteques d'institucions d'educació superior (cronologia, tipologia d'implantació i distribució geogràfica de les biblioteques certificades) i, a partir d'una enquesta a directors de biblioteques amb el sistema de gestió de la qualitat certificat, exposa els motius per a implantar les normes ISO 9000 a les biblioteques, les dificultats que presenten en la seva implementació i els avantatges que reporta la seva aplicació. Per finalitzar, es presenta una visió prospectiva sobre el futur de les ISO 9000 a les biblioteques de les institucions d'educació superior. / The ISO 9000 standards are one of the management instruments that have been adopted by libraries over the last few years. This work focuses on ISO quality systems of libraries of Higher Education Institutions. The research presents a state of the art of the application of ISO 9000 standards in libraries and a methodology has been developed to know the extension and the impact of the ISO 9000 standards in the libraries of these institutions.The work presents the evolution of the implementation of ISO 9000 standards in the libraries of Higher Education Institutions (chronology, typology of implementation and geographical distribution of the certified libraries). A research was carried out in order to find out how many academic libraries have an ISO 9001:2000 certified quality management system and a questionnaire was sent to the directors of the libraries that were identified. The research looks for the identification of which features show ISO 9001 certified libraries, and the reason to implement an ISO 9001:2000 compliant quality management system. The difficulties presented by the implementation of ISO 9001:2000 and the advantages offered by the standard are described and a prospective view about the future of the ISO 9000 in the libraries is presented.
32

Diseño de documentación en soporte papel que se utiliza para explicar el funcionamiento de programas informáticos de gestión empresarial

Domingo Coscollola, Maria 23 November 2001 (has links)
La utilización de programas de informática de gestión empresarial requiere un aprendizaje que se podrá obtener desde la documentación impresa. Su creación se facilita con la disponibilidad de un diseño de documentación.En la tesis, ofrezco un diseño para crear este tipo de documentación impresa. El diseño se valida con la evaluación de la documentación donde se aplica. La información de la tesis se presenta en 4 partes: - 1ª parte. Presento una fundamentación teórica sobre elementos a controlar para crear este tipo documentación: sobre la educación de adultos a distancia porque es el tipo de educación que se proporciona, sobre el libro porque es el soporte que se ofrece, y sobre el lenguaje icónico y verbal porque son los lenguajes que se utilizan.- 2ª parte. Propongo un diseño de documentación fruto de la experiencia y de la fundamentación teórica. El diseño contempla cómo crear la documentación que utilizan los usuarios (de programas informáticos de ámbito empresarial) para aprender el funcionamiento y resolver sus dudas. En este diseño, proporciono criterios de actuación a nivel educativo, de organización, de lenguajes, de diseño gráfico y de evaluación. Destaco características del tipo de documentación creada: elevada utilización de lenguaje icónico, explicación resumida y detallada de la funcionalidad del programa de informática, información estructurada en apartados independientes y diseño gráfico especialmente cuidado.- 3ª parte. Proporciono el diseño, desarrollo y conclusiones de la investigación. Se utiliza una triangulación de fuentes y de instrumentos. La investigación se organiza en 4 fases para contrastar la variable producto (se evalúan dos colecciones) y para contrastar la variable tiempo (se evalúa una colección en 2 períodos distintos). Las conclusiones de la investigación avalan que se está elaborando documentación útil para el usuario. Por lo tanto, el diseño de documentación que se utiliza para crearla es válido.- 4ª parte. Presento conclusiones de la tesis, propuestas para mejorar el diseño de documentación y propuestas de investigaciones. Señalo algunas de las conclusiones:- La documentación se debe estructurar, redactar y diseñar para que se pueda utilizar como una guía de referencia rápida y guía de aprendizaje.- Es necesario controlar la intervención organizativa, verbal, icónica y de diseño gráfico para ofrecer una documentación útil.- Es básico reglamentar qué se debe evaluar y cómo hacerlo. / The use of software in business administration requires a process of learning from printed documents. The creation of these documents is made easy with the help of a document design.In this thesis, I offer a design in order to create this kind of printed documentation. This design is validated through the documentation assessment where it is applied. The information is presented in 4 parts:- 1st part: I present a theoretical basis about the elements to be taken into account in order to create this kind of documents on distance adult education (because this is the kind of education provided), about books (because this is the support offered) and about iconic and oral language (because these are the languages used).- 2nd part: I propose a documentation design based on experience and theory. This design provides how to create the users' manual of business software in order to learn how it works and problem solving. In this design, I'll give criteria in 5 different areas: education, organization, languages, graphic design and assessment.In this kind of documents some characteristics must be underlined: high use of iconic language, short detailed explanation of the functionality of software, information structured into different sections and the graphic design has been specially looked care.- 3rd part: Design, development and conclusions of the research. A triangulation of sources and instruments is used. The research is organized in 4 phases: the first and the second, to contrast the product variable (2 different collections are evaluated), the third and the fourth, to contrast the time variable (the same collection in 2 different periods is evaluated). The conclusions of the research guarantees that the documentation is useful for the users, therefore the design of documentation used is valid.- 4th part: Conclusions of the thesis are presented and also suggestions to improve the design of documentation and suggestions for further research. Some final conclusions are:- It is important to structure, write and design documentation so that it can be used as a quick reference guide and as a learning guide.- It is necessary to control the organization, icons, oral and graphic design in order to offer useful documentation.- It is basic to establish what and how must be evaluated.
33

Impacte de les revistes electròniques sobre la conducta informativa del personal docent i investigador de les universitats catalanes

Ollé Castellà, Candela 14 June 2010 (has links)
L'estudi analitza l'impacte de les revistes digitals sobre la conducta informativa del personal docent i investigador de les universitats catalanes. El treball té com a punt de partida diverses investigacions quantitatives realitzades anteriorment, a partir de l'anàlisi de les dades d'ús de les revistes electròniques i d'enquestes entre el professorat universitari.En aquest treball es complementen els resultats previs amb l'obtenció de dades derivades de l'aplicació de tres tècniques qualitatives: l'enquesta oberta, l'entrevista i el grup de discussió.Els resultats corroboren la predisposició dels investigadors vers l'ús de les revistes digitals i un increment en la quantitat d'articles i de revistes consultades. No obstant, la lectura esdevé més superficial. La disponibilitat de recursos electrònics implica una davallada de les visites físiques a la biblioteca. La consulta sistemàtica de títols via web i les alertes per correu electrònic estan reemplaçant la consulta de novetats físicament a la biblioteca, i la cerca és una opció molt popular entre els investigadors per mantenir-se al dia en les seves àrees de coneixement. Els cercadors d'Internet, especialment Google i Google Scholar, s'han convertit en fonts d'informació molt importants per als acadèmics que, no obstant, experimenten problemes tant per gestionar la informació com per interactuar amb la diversitat de recursos que han de fer servir. / The investigation examines the impact of journals on the information behavior of teachers and researchers from Catalan universities. The paper is a starting point to several previously performed quantitative research, based on analysis of data on use of electronic journals and surveys among university faculties. This work complements the previous results by obtaining data from the application of three qualitative methods: survey, open interview and discussion group. The results stress the openness of researchers towards the use of digital journals and an increase in the number of journal articles consulted. However, reading becomes shallower. The availability of electronic resources implies a decline in physical visits to the library. The systematic consultation of web titles and alerts are email updates of physically replacing the query to the library and the search option is very popular among researchers to keep abreast of knowledge in their areas. Internet search engines, especially Google and Google Scholar, have become important sources of information for scholars, however, they have experienced problems both for managing information as to interact with the diverse resources that researchers must used.
34

Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en fisioteràpia a través de la base de dades PEDro

Torres, Cristina, 1966- 05 June 2013 (has links)
La fisioteràpia és una disciplina relativament nova, en relació amb altres ciències de la salut, què es basa en l'aplicació d'agents físics com a eina terapèutica. Aquesta tesi fa una anàlisi de la producció científica en fisioteràpia a través d'un estudi bibliomètric de les publicacions que es troben a la base de dades PEDro entre 1945 i 2008. L'objectiu és proporcionar als professionals d'aquesta disciplina noves eines que els permetin millorar la qualitat de la seva pràctica clínica, docent i investigadora a l’identificar les temàtiques més investigades, les revistes més rellevants amb evidència científica en fisioteràpia i els països amb una major activitat de recerca, entre d'altres indicadors. Els resultats mostren que l’estat de la fisioteràpia com a ciència està en els seus inicis, però el creixement nombre de publicacions és un indicador de l'evolució científica de la disciplina. Per tal que la fisioteràpia s'arreli com a disciplina científica, cal que les institucions involucrades en la pràctica de la formació i clínica de la fisioteràpia, juntament amb els seus professionals, facin un esforç dirigit a augmentar les recerques, la investigació i posteriors publicacions. / Physiotherapy is a relatively new discipline in relation to other health sciences which are based on the application of physical agents as a therapeutic tool. This thesis is an analysis of scientific production in physiotherapy through a bibliometric study of publications found in the PEDro database from 1945 to 2008. The aim is to provide professionals in this discipline with new tools which will allow them to improve the quality of their clinical, teaching and research practise by indentifying the most popular areas of investigation, the most relevant magazines with scientific evidence in physiotherapy and the countries with greater research activity, among other indicators. The results show the course of physiotherapy as a science to be in its infancy, however, the growth in the number of publications is an indicator of the scientific evolution of the discipline. In order for physiotherapy take root as a scientific discipline, it is necessary that the institutions involved in the training and clinical practice of physiotherapy, together with their professionals, make a concerted effort to increase their research, investigation and subsequent publications.
35

Els sistemes d’informació de qualitat en ciències aquàtiques: la interoperabilitat semàntica

Reverté Reverté, Carmen 19 December 2014 (has links)
La missió principal d’aquesta tesi és desenvolupar les bases per a la creació d’un model de sistema d’informació de qualitat per a les ciències aquàtiques per mitjà de l’estudi dels sistemes d’informació de qualitat i dels sistemes d’informació de tipus distribuït. Per tal d’aconseguir-ho, els objectius d’aquesta recerca són estudiar i avaluar els sistemes d’informació distribuïts de qualitat i els seus estàndards per tal d’aplicar-lo a l’àmbit de les ciències aquàtiques. Concretament, l’estudi es centra en els factors claus dels sistemes distribuïts, l’intercanvi de la informació i la recuperació de la informació a través dels sistemes d’organització del coneixement, com a mecanismes per assegurar la interoperabilitat semàntica d’un sistema d’informació distribuït i de qualitat. Per tal de crear les bases d’un futur sistema d’informació de qualitat en l’àmbit de les ciències aquàtiques es persegueixen tres objectius específics que es van desenvolupant al llarg de la tesi a través dels diversos capítols que la formen: En els primers capítols (capítol 1 i 2) es cerca un primer objectiu específic com és assentar les bases per al desenvolupament d’un model futur de sistema d’informació de qualitat (SIQ) de tipus distribuït i en un entorn científic. Aquests capítols es basen en estudis bibliogràfics i estudis de casos (comparativa de sistemes d’informació de tipus semàntic i no semàntic) per tal d’analitzar els antecedents, les característiques, evolució i tendències dels sistemes d’informació de qualitat. En els capítols 3, 4, 5 i 6 s’estudia i es caracteritza els principals elements que fan possible el desenvolupament dels sistemes d’informació distribuïts i de qualitat en ciències aquàtiques: l’arquitectura de la informació basada en la indexació i navegació creuades (model tipus passarel·les temàtiques), els formats i estàndards de descripció bibliogràfica i objectes digitals aplicats en l’àmbit de les ciències aquàtiques i altres ciències afins, l’estudi de la interoperabilitat semàntica com a element clau per assegurar l’intercanvi d’informació i la compatibilitat entre diferents sistemes d’informació que puguin estar integrats en un sistema d’informació distribuït i de qualitat, i finalment, l’estudi de context de la “informació de qualitat” (capítol 6) com a característica principal dels sistemes d’informació de qualitat que és on s’estableix el protocol per a l’anàlisi i avaluació de sistemes d’informació distribuïts de qualitat que formarà part de la base principal del desenvolupament d’un SIQ en ciències aquàtiques. En els darrers capítols, 7 i 8, es desenvolupa un estudi experimental que demostra l’eficàcia dels mètodes d’interoperabilitat semàntica en sistemes d’informació de qualitat en ciències aquàtiques. Finalment en el capítol 9 es resumeixen les conclusions generals obtingudes dels diferents estudis realitzats i els resultats d’aquesta tesi així com el possible treball futur. / The main purpose of this thesis is to develop the basis for creating a model of information quality system in water science domain through the study of information quality systems and distributed information systems. To achieve this goal, we are proposed specific research objectives to study and analyze distributed and quality information systems and their standards to apply them in the field of aquatic sciences. Specifically, this study focuses on the key factors of distributed systems, information sharing and information retrieval through knowledge organization systems (KOS) as mechanisms to ensure the semantic interoperability and information quality in a distributed system.
36

Os anais de encontros científicos como fonte de informação

Mello, Lina Laura Crivellari Cardoso de January 1994 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação. / Made available in DSpace on 2012-10-16T06:42:57Z (GMT). No. of bitstreams: 0
37

Lean library

Silveira, Crislaine Zurilda January 2017 (has links)
Dissertação (mestrado profissional) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Humanas e da Educação, Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, Florianópolis, 2017. / Made available in DSpace on 2017-09-19T04:11:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 350252.pdf: 2569281 bytes, checksum: 057a98909185c13e47808c871513f1ab (MD5) Previous issue date: 2017 / O lean é uma filosofia de gestão que vem sendo cada vez mais utilizada nas organizações públicas. Nesta dissertação, ele será aplicado numa biblioteca universitária. O objetivo geral é otimizar o serviço de empréstimo EaD da Biblioteca Central da UFSC a partir do emprego do lean library. Os objetivos específicos são: examinar o valor da Biblioteca Universitária da UFSC para os alunos da EaD; realizar o diagnóstico do serviço de empréstimo EaD, utilizando o Mapa do Fluxo de Valor; identificar as oportunidades de melhoria; elaborar o MFV na perspectiva futura deste serviço e definir um plano de ação contendo as metas e os prazos para atingi-las. Na fundamentação teórica, as bibliotecas universitárias são exploradas como organizações cujo objetivo é prestar serviços aos seus usuários. É realizada uma retrospectiva histórica do lean e as bases para uso do lean library. O método utilizado é a pesquisa-ação, e as formas utilizadas para coletar os dados são o questionário e o grupo focal. É elaborado um Modelo de aplicação do lean library na Biblioteca Central da UFSC, e esse modelo abarca a identificação do valor na ótica dos usuários da EaD, o envolvimento dos servidores na filosofia lean, o fluxo dos processos envolvidos com a cadeia de valor, como tornar o fluxo dos processos do serviço de empréstimo EaD contínuo e a elaboração do plano de ação. Pode-se considerar que ações para resolver esse problema foram levantadas e que o lean library pode se constituir como uma filosofia de gestão que contribui para melhorar a gestão dos processos envolvidos com os serviços prestados pelas bibliotecas. O principal desperdício encontrado na análise do serviço é o desperdício por espera. Dentre as oportunidades de melhoria encontradas: controlar o fluxo de atendimento das solicitações a partir da definição de prioridades; automatizar a solicitação de empréstimo com o uso do Pergamum essa automatização gerou a eliminação de muitos processos que não agregavam valor ; diminuir o tempo de espera para a chegada do livro da biblioteca setorial, delegando a elas o atendimento dessas demandas; criar um espaço onde os materiais para o embalo possam ficar reunidos; tentar oferecer aos alunos outros materiais on-line e reduzir a variabilidade do serviço. Por fim, conclui-se que o lean library pode contribuir para identificar ações que possam otimizar o serviço de empréstimo EaD na Biblioteca Central da UFSC. E aplicar o lean no setor público exige paciência e persistência, pois muitas das melhorias identificadas não podem ser prontamente resolvidas, pois dependem da disponibilidade de outros setores.<br> / Abstract : Changes in informational support and different forms of communication have influenced the entire society in a global level. Internet is a remarkable factor in these changes, as it interconnected not only machines, but also people. In this perspective, the journals have reinvented themselves as a means that, combined with Information and Communication Technologies, are present in the digital environment, which culminated in the creation of journal portals. Therefore, the research seeks to answer the following question: in which media the UFSC Journal Portal (PP/UFSC) is present digitally? In this context, the purpose to be achieved with the research in this context is to analyze the digital presence of UFSC Journal Portal. It is an applied research with a quali-quantitative approach in an exploratory and descriptive way. The data collection occurred in two steps, in which the first one was the identification of digital presence of PP / UFSC itself, and the second was to identify the spontaneous digital presence, wherein for this process it was used the online tool Ahrefs. The analysis presents the results and uses as contextualization the literature of the referred field and Portal documents. It was identified nine own digital presence maintained by the PP/UFSC, in which they had their URLs submitted to the online tool Ahrefs in order to process the spontaneous digital presence data. As a result, it could be noticed that the Portal site presented the digital presence with greater relevance and authority in relation to the other analyzed presences. Based on the results and in the literature, it is indicated as a potentiality in that field to create a blog, to use email marketing and to integrate the several channels already in use by PP/UFSC. As improvements, it was pointed the standardization of domains and names used in the media. The research resulted in a methodological proposal for analysis of the digital presence of journal portals that can be used by other institutions.
38

Elementos formais para implantação da gestão da inovação em bibliotecas

Silveira, Murilo Mauro January 2016 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Florianópolis, 2016. / Made available in DSpace on 2017-03-28T04:13:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 344614.pdf: 8826185 bytes, checksum: 81a3fad5b857cd1844f138c07cb76724 (MD5) Previous issue date: 2016 / As organizações estão cada vez mais inseridas em um contexto de mudanças, tanto econômica, financeira, cultural e tecnológicas. A gestão da inovação surge como possibilidade de implementar novos métodos, práticas, e organizar o local de trabalho, tendo em vista a promoção da inovação dentro das organizações. Em bibliotecas a busca pela inovação e seu gerenciamento, possibilita melhorias em seu desempenho frente a este contexto, mas para tanto, faz-se necessário identificar os elementos que são relevantes na gestão da inovação. Desta forma, objetivou-se o desenvolvimento de um modelo multicritério para identificar os elementos que permita a implantação da gestão da inovação em bibliotecas. Mapeou-se de maneira estruturada a literatura sobre avaliação de desempenho em gestão da inovação, e gestão da inovação em bibliotecas, para que, possibilite a extração de elementos primários de avaliação que permita a estruturação de um modelo multicritério para avaliação da gestão da inovação em bibliotecas. Trata-se de um estudo de natureza quali-quantitativa, cuja concepção filosófica é construtivista, sendo uma pesquisa de caráter exploratório, em que se baseia em procedimentos metodológicos como uma pesquisa bibliográfica, observação direta extensiva e, Delphi. Utilizou-se como instrumentos de intervenção: O Knowledge Development Process - Constructivist (ProKnow-C) para seleção, identificação/análise da literatura para o constructo teórico e subsídio para formulação do modelo; A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA_C) para construir o modelo capaz de identificar os elementos de avaliação da gestão da inovação em bibliotecas e; O método Delphi para legitimar junto aos gestores de bibliotecas o modelo e seus elementos propostos. Conclui-se que os instrumentos de intervenção utilizados, oportunizou o atendimento do objetivo proposto desta pesquisa, em que se criou um modelo multicritério com base teórica e empírica, que possibilitou: i) identificação dos elementos de gestão da inovação; ii) a estruturação dos elementos; iii) a construção de escalas; iv) a avaliação do status quo e; v) identificação e recomendações de melhorias. Por meio deste estudo, acredita-se que gestores, possam implantar a gestão da inovação em bibliotecas, tendo em vista, o aporte deste modelo de avaliação para o auxilio em sua tomada de decisão.<br> / Abstract : Organizations are increasingly embedded in a context of changes, both economic, financial, cultural and technological. The management of innovation emerges as a possibility to implement new methods, practices, and organize the workplace, with a view to promoting innovation within organizations. In libraries, the management of innovation can be an alternative to this organization that goes through paradigm shifts. The search for innovation and its management, may allow these institutions, improvements in their performance ahead this context, but to do so, it is necessary to identify the elements that are relevant in the management of innovation. Thus, the development of a multi-criteria model is aimed to identify the elements for the implementation of the management of innovation in libraries. Mapped in a structured way the literature on performance evaluation in innovation management and innovation management in libraries, that allows the extraction of primary elements of assessment to enable the structuring of a multi-criteria model for assessing the management of organizational innovation in libraries for later legitimation. It is a study of qualitative and quantitative, whose philosophical conception is constructivist, with an exploratory research, which is based on methodological procedures as a literature search, extensive direct observation and Delphi. was used as instruments of intervention: The Knowledge Development Process - Constructivist (ProKnow-C) for selection, identification / analysis of the literature for the theoretical construct and subsidy for model formulation; The Multicriteria Methodology Decision Support Constructivist (MCDA_C) to build the model able to identify the elements of assessment on the management of organizational innovation and libraries; The Delphi method to legitimize with the managers of the model library and its proposed elements. We conclude that the intervention instruments, made possible the attendance of the proposed objective of this research, which created a multi-criteria model with theoretical and empirical basis, which made it possible: i) identification of innovation management elements; ii) the structuring of the elements; iii) construction of scales; iv) evaluation of the status quo and; v) identification and recommendations for improvements. Through this study, it is believed that managers can deploy the management of innovation in libraries, in order, the contribution of this evaluation model to aid in their decision making.
39

O ensino de conservação, preservação e restauração de acervos documentais no Brasil

Gomes, Neide Aparecida January 2000 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Prorama de Pós-Graduação em Ciência da Infomação, 2000. / Submitted by Marcos Felipe Gonçalves Maia (felipehowards@gmail.com) on 2010-08-04T09:44:58Z No. of bitstreams: 1 2000 Neide Aparecida Gomes.pdf: 683193 bytes, checksum: 61f1b25bafa46235d83478d71567bf0b (MD5) / Approved for entry into archive by Carolina Campos(carolinacamposmaia@gmail.com) on 2010-09-27T12:52:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2000 Neide Aparecida Gomes.pdf: 683193 bytes, checksum: 61f1b25bafa46235d83478d71567bf0b (MD5) / Made available in DSpace on 2010-09-27T12:52:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2000 Neide Aparecida Gomes.pdf: 683193 bytes, checksum: 61f1b25bafa46235d83478d71567bf0b (MD5) Previous issue date: 2000 / Estudo exploratório sobre a situação atual do ensino de conservação, preservação e restauração de acervos documentais no Brasil. Considera a forma e conteúdo das disciplinas nos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia. O ensino nessas disciplinas não possibilita aos alunos uma formação em conservação e restauração. Ressalta-se os aspectos em comum desses cursos com cursos existentes em escolas no exterior. A consulta a professores e especialistas da área, possibilita verificar as expectativas dos mesmos, em relação a criação de cursos para a formação de conservação, preservação e restauração no país e reforça a idéia de que é necessário que se desperte nos alunos de Biblioteconomia e Arquivologia a consciência para a necessidade da conservação.
40

Competência informacional no ensino superior : um estudo de discentes de graduação em Biblioteconomia no estado de Goiás

Santos, Thalita Franco dos 01 April 2011 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação, 2011. / Submitted by Luiza Moreira Camargo (luizaamc@gmail.com) on 2011-06-27T19:03:12Z No. of bitstreams: 1 2011_ThalitaFrancodosSantos.pdf: 1697092 bytes, checksum: 4141365498dcfa256c4405341b395415 (MD5) / Approved for entry into archive by Guilherme Lourenço Machado(gui.admin@gmail.com) on 2011-07-04T12:56:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_ThalitaFrancodosSantos.pdf: 1697092 bytes, checksum: 4141365498dcfa256c4405341b395415 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-07-04T12:56:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_ThalitaFrancodosSantos.pdf: 1697092 bytes, checksum: 4141365498dcfa256c4405341b395415 (MD5) / A temática da competência informacional tem estado em destaque no contexto da Ciência da Informação. Aspecto relacionado ao desenvolvimento desta competência pelo bibliotecário, fundamental para sua atuação no mercado de trabalho, leva a necessidade de identificar a competência informacional dos discentes em fase de conclusão do curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. Entende-se que o aluno do último ano de graduação está muito próximo ao mercado de trabalho, onde deverá colocar em prática as habilidades e competências desenvolvidas no contexto acadêmico. A pesquisa de mestrado utilizou como parâmetros os Padrões de Competência Informacional para o Ensino Superior propostos pela Association of College and Research Libraries (ACRL). Através de uma abordagem quali-quantitativa objetivou-se caracterizar os participantes, analisar a capacidade de reconhecimento das necessidades de informação; identificar as estratégias de acesso à informação; caracterizar a capacidade de avaliação eficiente da informação, identificar o uso da informação e a compreensão desses alunos sobre temas econômicos, legais e sociais que envolvem o uso da informação. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicado à amostra intencional em dezembro de 2010. Em geral, verificou-se que os alunos participantes da pesquisa demonstraram possuir a maioria das habilidades relacionadas à competência informacional. Além disso, eles demonstraram possuir melhor desempenho no padrão três, referente à avaliação eficiente da informação. As dificuldades apresentadas foram com relação às habilidades de: classificação de fontes de informação, elaboração de estratégias de busca, uso eficiente da informação possibilitando ao aluno formular sua própria opinião e posição sobre o assunto pesquisado e normalização bibliográfica. A pesquisa em questão possibilitou ampliar a compreensão sobre o desenvolvimento de competência informacional em contextos educacionais de nível superior. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The issue of information literacy has been highlighted in context of Information Science. Aspect related to the development of this competence by the librarian, critical to its performance in the job market, takes the need to identify the information skills of students nearing completion of the degree course in Librarianship at the Federal University of Goias. It is understood that the student's last year of graduation is very close to the labor market, where you should put into practice the skills and expertise developed in the academic context. The scientific use as parameters the Information Literacy Standards for Higher Education proposed by the Association of College and Research Libraries (ACRL). Through a qualitative-quantitative approach aimed to characterize the participants, to analyze the ability to recognize information needs, to identify strategies to access information, to characterize the ability of efficient evaluation of information, to identify effective use of information and understanding of these students on economic, legal and social issues surrounding the use of information. The data collection instrument was a questionnaire with open and closed questions, applied to the purposeful sampling in December 2010. In general, it was found that students participating in the research has shown most of the skills related to information literacy. Moreover, they have showed their best performance in standard three, on the efficient evaluation of information. The difficulties were presented with respect to skills: classification of information sources, developing search strategies, efficient use of information allowing the student to formulate his own opinion and position on the researched subject and bibliographic standards. The research in question allowed broaden the understanding of the development of information literacy in educational contexts in higher education.

Page generated in 0.0682 seconds