• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 24
 • 2
 • Tagged with
 • 26
 • 26
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Corporate Storytelling ur kundsynvinkel: : fallet Arlanda Express

Mitrovic, Aleksandra, Kljunic, Marko 2009 (has links)
Corporate storytelling är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring. Corporate Storytelling handlar om att använda berättelsen och berättelsetekniken för att beröra eller förändra i företaget eller organisationen. Man försöker att beröra kunderna emotionellt så att de kan ta till sig berättelsen och återberätta den via word of mouth. Beroende på målet kan man använda corporate storytelling som en metod, ett verktyg eller en strategi i marknadsföringsändamål. Corporate storytelling är ett bra sätt att särskilja sig från andra konkurrenter, då det är svårt att kopiera berättelserna, just därför att de är unika. Syftet med denna studie är att definiera hur Arlanda express kunder påverkas av deras externa corporate storytelling. Vi vill undersöka om och hur det påverkar kunderna i och med att det idag inte finns mycket forskning om detta. En av de bakomliggande orsakerna till detta är att det finns svårigheter i att mäta själva påverkanseffekten. Man kan inte göra det i siffror och diagram utan man får analysera, beskriva via ord och föra en diskussion. Vår målsättning med studien är att väcka ett intresse för detta ämnesområde och försöka skapa en förståelse om corporate storytelling och dess påverkan. För att uppfylla vårt syfte genomfördes en kvalitativ undersökningsmetod. Vi påbörjade studien med en intervju med Arlanda express marknadschef, Camilla Laaksonen, för att få en inblick i hur de arbetar med corporate storytelling och hur de hoppas att det skall påverka kunden. För att ta reda på hur deras kunder påverkas utfördes fokusgruppsundersökningar för att skapa en förståelse och för att föra en djupare diskussion för att i slutändan kunna urskilja ett beteendemönster och analysera svaren. Slutligen ska detta kunna besvara vår frågeställning där vi ska finna svaren på hur Arlanda express kunder påverkas utav deras externa corporate storytelling. Studien påvisade att man är mer benägen att återberätta en berättelse ifall produkten eller tjänsten är utav högengagemang prioritet. Arlanda express är enligt studien en lågengagemangs tjänst där kunden endast är intresserad av att komma till eller från flygplatsen. Vår studie visade dock att respondenterna återberättade berättelserna de hört men på grund av fel orsak, inte för att berättelserna i sig var intressanta utan för att själva idén med corporate storytelling i väntehallen var innovativt. Arlanda express är först i Sverige med att använda ljudduschar som en marknadsföringsmetod. Frågan är när det inte längre anses vara nytt, kommer spridningen att stanna upp? Studien konstaterade att det förmodligen kommer se ut så i framtiden, att spridningen inte kommer att vara lika effektiv.
2

Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

Svensson, Ann, Andersson, Maria 2009 (has links)
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. En kvalitativ forskningsansats med abduktivt angreppssätt har använts där tre fallföretag, SCA Packaging, IKEA och SAS samt konsulten Matts Heijbel intervjuats inom ämnet. De tre fallföretagen arbetar aktivt med intern storytelling. Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av intern marknadsförings betydelse, därefter redogörs för verktygets storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg. Teorikapitlet berör hur storytelling fungerar som kulturbärare då uppsatsens syfte är att studera denna aspekt. Studien visar att storytelling kan användas i många olika syften och på olika sätt. Verktyget har en större påverkan på medarbetarna än traditionella marknadsföringsverktyg då verktyget har en inspirerande effekt. Storytelling är ett vägledande verktyg för de anställda och är därmed ett effektivt sätt för företaget att förmedla sina kärnvärden, mål och visioner En förklarande och märkbar lansering av verktyget har visat sig vara viktigt för att medarbetarna skall ta till sig verktyget. Verktyget är ett effektivt sätt att påverka företagskulturen.
3

Made in Sweden : En flerfallstudie om ursprunget som mervärdeskapare

Grefberg, Elina, Petersson, Malin, T. Montero, Kevin 2011 (has links)
Vi har i uppsatsen valt att studera hur svenska design och hantverksföretag ser på möjligheterna vad gäller ursprungslandet som källa för mervärdeskapande. Detta i syfte att skapa en ökad förståelse för ursprungslandets betydelse för ett företags produkterbjudanden på den internationella arenan. För att uppfylla studiens syfte har vi utformat en huvudfråga enligt följande: Hur arbetar svenska design- och hantverks företag när de använder sig av ursprungslandet i sin internationella marknadsföring? För att besvara forskningens huvudfråga har vi arbetat utifrån en kvalitativ forskningsansats samt tillämpat en flerfallstudie inbegripande fyra svenska hantverksföretag.   Uppsatsens teoretiska referensram innefattar en beskrivning av det resursbaserade perspektivet samt omskrivna varumärkesstrategier, vidare behandlar kapitlet teorier rörande ”country-of-origin”. Ovanstående teoretiska block är av stor relevans för forskningens ämne och huvudproblem. Den teoretiska referensramen innefattar vidare kommunikationsstrategin: Corporate Storytelling (CST), samt avslutas med en teorisyntes där samtliga teorier integrerats. Empirikapitlet är strukturerat efter respektive fallföretag vilket vidare presenterar respondenternas perceptioner rörande mervärdet i dess ursprungsland samt hur mervärdet i företagens produkterbjudanden kommuniceras till den internationella marknaden.   I analyskapitlet integreras teori med empiri och resonemang förs avseende företagens syn på ursprungslandet som källa till mervärdeskapande samt hur produkterbjudandets mervärde kommuniceras internationellt. Av kapitlet framgår att företagens interna resurser utgör förutsättningen att skapa attraktiva produkterbjudanden. Varumärket stärks vidare av de associationer vilka tillskrivits ursprungslandet samt genererar ett immateriellt mervärde till produkterbjudandet. Med utgångspunkt i uppsatsens analyskapitel har slutsatsen dragits att samtliga fallföretags interna resurser, vilka genom dess geografiska immobilitet ej är imiterbara, i kombination med Sveriges goda renommé kan skapa attraktiva produkterbjudanden på den internationella marknaden. Samtliga företag har vidare visat sig kommunicera detta genom CST samt olika varianter av ursprungslandsbeteckningar.
4

Storytelling : Vem berättar egentligen storyn?

Krüger, Charlotte, Bergqvist, Anna 2010 (has links)
No description available.
5

Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

Svensson, Ann, Andersson, Maria 2009 (has links)

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. En kvalitativ forskningsansats med abduktivt angreppssätt har använts där tre fallföretag, SCA Packaging, IKEA och SAS samt konsulten Matts Heijbel intervjuats inom ämnet. De tre fallföretagen arbetar aktivt med intern storytelling.

Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av intern marknadsförings betydelse, därefter redogörs för verktygets storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg. Teorikapitlet berör hur storytelling fungerar som kulturbärare då uppsatsens syfte är att studera denna aspekt.

Studien visar att storytelling kan användas i många olika syften och på olika sätt. Verktyget har en större påverkan på medarbetarna än traditionella marknadsföringsverktyg då verktyget har en inspirerande effekt. Storytelling är ett vägledande verktyg för de anställda och är därmed ett effektivt sätt för företaget att förmedla sina kärnvärden, mål och visioner En förklarande och märkbar lansering av verktyget har visat sig vara viktigt för att medarbetarna skall ta till sig verktyget. Verktyget är ett effektivt sätt att påverka företagskulturen.

6

Corporate Storytelling ur kundsynvinkel: : fallet Arlanda Express

Mitrovic, Aleksandra, Kljunic, Marko 2009 (has links)

Corporate storytelling är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring. Corporate Storytelling handlar om att använda berättelsen och berättelsetekniken för att beröra eller förändra i företaget eller organisationen. Man försöker att beröra kunderna emotionellt så att de kan ta till sig berättelsen och återberätta den via word of mouth. Beroende på målet kan man använda corporate storytelling som en metod, ett verktyg eller en strategi i marknadsföringsändamål. Corporate storytelling är ett bra sätt att särskilja sig från andra konkurrenter, då det är svårt att kopiera berättelserna, just därför att de är unika.

Syftet med denna studie är att definiera hur Arlanda express kunder påverkas av deras externa corporate storytelling. Vi vill undersöka om och hur det påverkar kunderna i och med att det idag inte finns mycket forskning om detta. En av de bakomliggande orsakerna till detta är att det finns svårigheter i att mäta själva påverkanseffekten. Man kan inte göra det i siffror och diagram utan man får analysera, beskriva via ord och föra en diskussion. Vår målsättning med studien är att väcka ett intresse för detta ämnesområde och försöka skapa en förståelse om corporate storytelling och dess påverkan.

För att uppfylla vårt syfte genomfördes en kvalitativ undersökningsmetod. Vi påbörjade studien med en intervju med Arlanda express marknadschef, Camilla Laaksonen, för att få en inblick i hur de arbetar med corporate storytelling och hur de hoppas att det skall påverka kunden. För att ta reda på hur deras kunder påverkas utfördes fokusgruppsundersökningar för att skapa en förståelse och för att föra en djupare diskussion för att i slutändan kunna urskilja ett beteendemönster och analysera svaren. Slutligen ska detta kunna besvara vår frågeställning där vi ska finna svaren på hur Arlanda express kunder påverkas utav deras externa corporate storytelling.

Studien påvisade att man är mer benägen att återberätta en berättelse ifall produkten eller tjänsten är utav högengagemang prioritet. Arlanda express är enligt studien en lågengagemangs tjänst där kunden endast är intresserad av att komma till eller från flygplatsen. Vår studie visade dock att respondenterna återberättade berättelserna de hört men på grund av fel orsak, inte för att berättelserna i sig var intressanta utan för att själva idén med corporate storytelling i väntehallen var innovativt. Arlanda express är först i Sverige med att använda ljudduschar som en marknadsföringsmetod. Frågan är när det inte längre anses vara nytt, kommer spridningen att stanna upp? Studien konstaterade att det förmodligen kommer se ut så i framtiden, att spridningen inte kommer att vara lika effektiv.

7

Corporate Storytelling : En kvalitativ studie om Corporate Storytelling som kommunikationsverktyg för förmedlandet av intern kultur till nya medarbetare i designbyråer

Amanda, Petrén, Linda, Gustafson 2015 (has links)
Purpose: The purpose of this study is to examine how and if an organization is using the phenomenon Corporate Storytelling as a toll for communication to spread internal culture to new employees. Method: This paper is based on a qualitative approach where semi structured interviews together with computer-aided interviews are used for data collection. We applied theories from scholars and scientific research to form a theoretical framework, which we analysed together with the empirical data that been gathered. Conclusion: Through our analysis we have come to the conclusion that Corporate Storytelling is a complex concept that is not used with awareness of the organization leader when the internal communication concept is designed. According to one of the results from the essay we have been able to identify the need a formal use of Corporate Storytelling as a communication tool and that the need is increased with the amount of employees in an organisation and according how long the organization has been existing. The stories need to be true and reliable to create the right message and for the employees to be able to establish in the reality of the organization. Another conclusion that is made out of this paper is that during the recruitment process the use of Corporate Storytelling can contribute to a faster and more effective process to be implemented in the organization culture. The benefit of a shared culture increased the value of well-being and leads to a longer employment and reduces the risk to recruit the wrong person.
8

Storytelling och varumärkesuppbyggande - Ett perfekt partnerskap? Storytelling and brand building - a perfect partnership?

Bengtsson, Sandra, Zanders, Elena 2010 (has links)
Problemformulering: Vilken betydelse har marknadsföringsinriktad corporate storytelling för varumärkesuppbyggande i företag inom den svenska textil och konfektionsbranschen? Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilken betydelse marknadsföringsinriktad storytelling kan ha vid varumärkesuppbyggande för företag inom textil och konfektionsbranschen. Syftet är att förklara hur storytelling, som ett verktyg, kan användas för att bygga ett starkt varumärke hos företag samt ge branschspecifika rekommendationer för hur storytelling kan användas effektivt. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt angreppssätt där ett fallföretag, Fjällräven, intervjuats inom ämnet. Fallföretaget arbetar aktivt med marknadsinriktad storytelling. Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av varumärkesuppbyggande där varumärkesidentitet och varumärkeskapital beskrivs mer ingående. Därefter redogörs det hur storytelling används som strategiskt verktyg. Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs den djupintervju som genomfördes med fallföretaget. Slutsats: Studien visar att storytelling har en stor betydelse för varumärkesuppbyggande inom textil- och konfektionsbranschen. Question: What meaning have marketing concentrated corporate storytelling to brand building in companies within the Swedish textile- and garment industry? Purpose: The purpose of the study is to explain what meaning marketing concentrated storytelling could have to companies within the Swedish textile and garment industry when building a brand. The purpose is to explain how storytelling, as a tool, can be used to build a strong brand and to give business specific recommendations how to use storytelling as an effective tool. Method: Writing the paper we have used a qualitative research method where we interviewed one Swedish company, Fjällräven. The company is active using storytelling externally. Theoretical framework: We initiate the theoretical section by describing brand building and more deeply brand identity and brand equity.  The theoretical framework analyzes how storytelling can be used as a strategic tool. Empirical framework: The empirical framework presents the outcome of the interview with the case company. Conclusion: The study has shown that storytelling is a powerful and important tool in brand building within the Swedish textile- and garment industry.
9

Storytelling och varumärkesuppbyggande - Ett perfekt partnerskap? Storytelling and brand building - a perfect partnership?

Bengtsson, Sandra, Zanders, Elena 2010 (has links)

Problemformulering: Vilken betydelse har marknadsföringsinriktad corporate storytelling för varumärkesuppbyggande i företag inom den svenska textil och konfektionsbranschen?

Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilken betydelse marknadsföringsinriktad storytelling kan ha vid varumärkesuppbyggande för företag inom textil och konfektionsbranschen. Syftet är att förklara hur storytelling, som ett verktyg, kan användas för att bygga ett starkt varumärke hos företag samt ge branschspecifika rekommendationer för hur storytelling kan användas effektivt.

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt angreppssätt där ett fallföretag, Fjällräven, intervjuats inom ämnet. Fallföretaget arbetar aktivt med marknadsinriktad storytelling.

Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av varumärkesuppbyggande där varumärkesidentitet och varumärkeskapital beskrivs mer ingående. Därefter redogörs det hur storytelling används som strategiskt verktyg.

Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs den djupintervju som genomfördes med fallföretaget.

Slutsats: Studien visar att storytelling har en stor betydelse för varumärkesuppbyggande inom textil- och konfektionsbranschen.

Question: What meaning have marketing concentrated corporate storytelling to brand building in companies within the Swedish textile- and garment industry?

Purpose: The purpose of the study is to explain what meaning marketing concentrated storytelling could have to companies within the Swedish textile and garment industry when building a brand. The purpose is to explain how storytelling, as a tool, can be used to build a strong brand and to give business specific recommendations how to use storytelling as an effective tool.

Method: Writing the paper we have used a qualitative research method where we interviewed one Swedish company, Fjällräven. The company is active using storytelling externally.

Theoretical framework: We initiate the theoretical section by describing brand building and more deeply brand identity and brand equity.  The theoretical framework analyzes how storytelling can be used as a strategic tool.

Empirical framework: The empirical framework presents the outcome of the interview with the case company.

Conclusion: The study has shown that storytelling is a powerful and important tool in brand building within the Swedish textile- and garment industry.

10

Berättelser i organisationer : en analys av hur fyra organisationer och två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg

Borg, Susanne, Larsson, Emelie, Nilsson, Emma 2007 (has links)
Abstact: Syftet med uppsatsen Berättelser i organisationer - en analys av hur fyra organisationer och två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg var att öka kunskapen om begreppet Corporate Storytelling samt att undersöka hur de intervjuade organisationerna och konsulterna använde sig av verktyget i en intern kontext. Vid användandet av Corporate Storytelling inom organisationer handlar det framförallt om hur berättelser kan användas som ett strategiskt verktyg för att förenkla och begripliggöra olika fenomen och budskap dels för den enskilda människan, dels mellan människor. Berättelser kan exempelvis användas för att förmedla känslor, politik och symbolism till medarbetare och omvärlden. Uppsatsen utgick från ett pedagogiskt perspektiv och frågeställningarna besvarades med hjälp av en kvalitativ undersökning bestående av sex intervjuer. I uppsatsen arbetade vi utifrån en abduktiv metod och resultatet visade att de intervjuade organisationerna och konsulterna som medvetet arbetade med Corporate Storytelling främst gjorde det i syfte att stärka organisationskulturen. De slutsatser vi drog av uppsatsen var att Corporate Storytelling är ett kraftfullt och effektivt strategiskt muntligt kommunikationsverktyg för organisationer eftersom det talar till hjärtat istället för hjärnan. Så till vida är Corporate Storytelling ett pedagogiskt verktyg som i allra högsta grad kan användas i organisationers personalarbete.

Page generated in 0.0992 seconds