• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 51
 • 7
 • Tagged with
 • 58
 • 43
 • 39
 • 25
 • 20
 • 14
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ledarens syn på butiksledning : en jämförelse i personalfrågor mellan butikskedjor och privatägda butiker

Nordén, Frida, Borovic, Ivana, Johansson, Susanna January 2010 (has links)
<p>Denna rapport kommer att behandla ämnet Företagsledning och inriktar sig på ledarens roll i kedjebutiker respektive privatägda butiker. Ledaren måste ha en ledarstil som engagerar och motiverar sina anställda till att uppfylla företagets ursprungsmål. För att detta överhuvudtaget ska kunna fungera måste ledarens personliga mål överensstämma med företagets mål, vilket ofta inte är fallet. I övrigt finns inga genomgående drag som alla ledare måste ha, men det finns vissa utmärkande karaktärsdrag som ofta tillskrivs ledare. Detta leder oss fram till vår problemformulering, som ställer oss frågande till ifall ledarens roll är olika beroende på om det rör sig om en privatbutik eller en butikskedja</p>
2

Ledarens syn på butiksledning : en jämförelse i personalfrågor mellan butikskedjor och privatägda butiker

Nordén, Frida, Borovic, Ivana, Johansson, Susanna January 2010 (has links)
Denna rapport kommer att behandla ämnet Företagsledning och inriktar sig på ledarens roll i kedjebutiker respektive privatägda butiker. Ledaren måste ha en ledarstil som engagerar och motiverar sina anställda till att uppfylla företagets ursprungsmål. För att detta överhuvudtaget ska kunna fungera måste ledarens personliga mål överensstämma med företagets mål, vilket ofta inte är fallet. I övrigt finns inga genomgående drag som alla ledare måste ha, men det finns vissa utmärkande karaktärsdrag som ofta tillskrivs ledare. Detta leder oss fram till vår problemformulering, som ställer oss frågande till ifall ledarens roll är olika beroende på om det rör sig om en privatbutik eller en butikskedja
3

Kapitalstruktur och finansieringsformer : -En kvalitativ studie av ledningens syn på kapitalstruktur och finansieringsformer i svenska Large Cap och Small Cap bolag

Hultman, Kim, Adolfsson, Fredrik January 2015 (has links)
Funding is essential for companies to function. All companies must relate to the funding issue, whether they are working with it in an active manner or not. Funding can be done in two ways, either through equity or debt and the ratio between these are called capital structure. Already in 1958 Modigliani and Miller concluded that a company’s capital structure does not change the value of the company, thus the company’s debt in relation to equity is irrelevant. Since then, there have been several theories that look onto capital structure in a different manner and what is the optimal ratio between equity and debt.
4

Styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess påverkan på företagets internationalisering

Begovic, Dino, Hadzimusic, Adi January 2014 (has links)
Inledning: Att företag har en stark internationell närvaro blir allt viktigare för företagens långsiktiga framgång. Dagens affärsaktiviteter och handel blir allt mer global. I dessa förhållanden blir styrelsen och ledningen som ska leda bolagets verksamhet viktig. För att kunna undersöka styrelsens och ledningens påverkan på internationalisering ligger fokus på styrelsens och ledningens sammansättning, som är avgörande för deras effektivitet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur företagets internationalisering påverkas av styrelsens och företagsledningens sammansättning.   Metod: Undersökningen antar en deduktiv ansats och utgår från befintlig teori för att formulera hypoteser om styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess påverkan på företagets internationalisering. Undersökningen baseras på en kvantitativ metod och omfattar alla stora svenska noterade bolag.   Resultat och slutsats: Undersökningens resultat visar att både styrelsens och företagsledningens sammansättning påverkar företagets internationalisering. Den teori som undersökningen visade främst stöd för är agentteorin. Resultaten visar att företag med högre andel oberoende styrelseledamöter har högre internationalisering. Studien påvisar även att företagsledningens egenskaper såsom åldern har påverkan på företagets internationalisering.
5

Svensk företagsledning i Ungern

Gulyas, Ingrid January 2007 (has links)
<p>Svenska företag har varit på plats i Ungern sedan flera årtionden, men i allt högre grad efter maktskiftet 1990 när landet övergick från planekonomi till marknadsekonomi. Jag har genom en djupgående och en kompletterande studie undersökt och analyserat svensk företagslednings erfarenheter av verksamhet i Ungern och av ungersk affärskultur.</p><p>Min studie visar att den ungerska affärskulturen har främst efter 1990 genomgått förändringar som gjort att samarbetet med bl a svenska företagare flyter lättare och numera leds de flesta svenska företagen av ungerska chefer, vilket tidigare inte var fallet.</p>
6

Svensk företagsledning i Ungern

Gulyas, Ingrid January 2007 (has links)
Svenska företag har varit på plats i Ungern sedan flera årtionden, men i allt högre grad efter maktskiftet 1990 när landet övergick från planekonomi till marknadsekonomi. Jag har genom en djupgående och en kompletterande studie undersökt och analyserat svensk företagslednings erfarenheter av verksamhet i Ungern och av ungersk affärskultur. Min studie visar att den ungerska affärskulturen har främst efter 1990 genomgått förändringar som gjort att samarbetet med bl a svenska företagare flyter lättare och numera leds de flesta svenska företagen av ungerska chefer, vilket tidigare inte var fallet.
7

Företagsledningars syn på roch hantering av risker med finansiell stress

Baidori, Adam, Björk, Rufus January 2015 (has links)
No description available.
8

Beslutsanalys : en interaktiv ansats / Decision analysis

Elvestedt, Ulf January 1979 (has links)
Många viktiga beslut i företag, myndigheter och andra organisationer måste fattas med ett ofullständigt beslutsunderlag. Man brukar säga att besluten är osäkra. Osäkerheten kan gälla flera saker, t ex vilka konsekvenser besluten medför, hur konsekvenserna skall värderas eller vilka handlingsalternativ som finns. Karakteristiskt för beslut under osäkerhet är att beslutsfattarnas och prognosmakarnas subjektiva bedömningar måste få ett stort utrymme i beslutet. För att förhindra motstridiga bedömningar, glömska, önsketänkande etc och för att kunna jämföra olika personers bedömningar är det ofta av värde att analysera dessa med hjälp av formell beslutsmetodik. En formell beslutsmetod för beslut under osäkerhet är beslutsanalys. I bokens första del tas teorin bakom den traditionella beslutsanalytiska ansatsen upp till kritisk granskning. Det konstateras att traditionell beslutsanalys bygger på vissa förutsättningar som ofta inte är uppfyllda i praktiken och som därför försvårar tillämpningen av beslutsanalytisk metodik. Hit hör att bedömarna förutsätts kunna avge sina bedömningar i kvantitativ form och att bedömarna inte är "vaga", dvs osäkra på vilka bedömningar som är riktiga i ett visst sammanhang. I bokens andra del diskuteras en ny beslutsanalytisk ansats som riktar sig till den "vage" bedömarens behov av beslutshjälpmedel. Metoden bygger på samma logiska grundsprinciper som traditionell beslutsanalys men kvantitativa sannolikhetsbedömningar och värderingar erfordras ej. Bedömningsarbetet sker genom att bedömarna successivt gör parvisa jämförelser av händelser och konsekvenser. Metoden är interaktiv och avsedd för upprogrammering på realtids datorsystem. / Diss. Stockholm : Handelshögsk.
9

Från direktör till företagsledare : En jämförelse av synen på den idealiska chefen från 1900-talet och fram till idag

Sten, Mariana January 2008 (has links)
No description available.
10

Från direktör till företagsledare : En jämförelse av synen på den idealiska chefen från 1900-talet och fram till idag

Sten, Mariana January 2008 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0544 seconds