• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 18
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Qualitative Assessment of Activated Microglia and Astrocytes in Focal Cortical Dysplasia: Case Series of Pediatric Patients

Yee, Nicole 22 May 2017 (has links)
A Thesis submitted to The University of Arizona College of Medicine - Phoenix in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Medicine. / Epilepsy is the most common neurologic condition seen in children. Focal cortical dysplasia (FCD), a seizure disorder characterized by abnormal cortical laminar development, comprises approximately 75% of medically intractable epilepsies in the pediatric population. A greater appreciation of the pathology and intrinsic properties of the epileptogenic zone may help in understanding why FCD lesions are drug‐resistant, and could potentially lead to more effective treatments in the pediatric population. Neuronal support cells such as microglia and astrocytes have shown to have a role in FCD pathology. These cells are also activated during aging and traumatic brain injury as evidence by morphological change. This study aims to characterize the spatial distribution of microglia and astrocytes using immunohistochemistry in dysplastic tissue of eight male pediatric patients diagnosed with FCD. Cortical specimens from patients who underwent surgical resection of focally dysplastic cortex at Phoenix Children’s Hospital between 2008 and 2014 were examined using immunohistochemistry. Primary antibodies against GFAP and Iba1, as well as structural staining using hematoxylin and eosin (H&E), were incubated on sections and further analyzed using bright‐field microscopy. A pattern of perivascular activated microglia was observed in five patients around at least one blood vessel, while a pattern of non‐localized ramified microglia was observed in the other three patients. No identifiable pattern of astrocytic distribution was found. Thus, distinct patterns of microglia, rather than astrocytes, suggest dual underlying mechanisms of epileptogenesis.
2

Macroscopic fundamental diagrams for Stockholm using FCD data

Feng, Gao January 2011 (has links)
Macroscopic fundamental diagrams (MFD) reveal the relations among flow, speed and density in a large geographic region. After literature review on macroscopic analysis, the similar methodology is applied in this thesis. The purpose of the thesis is to find the evidence that is able to prove MFD existing in Stockholm urban region. Both floating car data (FCD) based on global positioning system (GPS) data from taxis travelling in Stockholm region and traffic data from fixed detectors data source are used to construct the fundamental diagrams. Geographically, the usage of data is extended from single link to multiple links, then to the entire study region. The temporal phase is restricted in one weekday and weekend. The diagram of flow vs. speed based on single detector is found disordered, by contrast, the diagrams of cumulative flow, speed and density for all detectors represent orderly. MFD diagrams proposed in Yokohama case study by Geroliminis and Daganzo are reproduced with cumulative data in this thesis.  Therefore, it can be proved that MFD exists when using data from multiple links. However, the cumulative data from fixed detectors only represents the traffic on links where they locate, not the entire region. To overcome it, GPS data from taxis, which covers the whole region, is analyzed with same method. Because full taxis travel in the same manner as normal vehicles, they are selected to approximate traffic in whole region. A neat curve of flow vs. speed is produced and it coincides with corresponding diagram in the reference paper. It enhances the conclusion that MFD exists in the entire study region. Moreover, based on the constant ratio between average link flow and region exit flow, a controlling density policy is discussed in aiming for maximizing trip completion.
3

Modeller för restidsuppskattning baserat på Floating Car Data / Models for travel time estimation based on Floating Car Data

Westman, Freddie January 2002 (has links)
I storstadsregionerna blir trafikläget allt mer ansträngt för vart år som går. Inflyttningen fortsätter i oförändrad takt och fler människor måste försöka samsas om samma utrymme. Situationen på vägarna börjar bli ohållbar och det måste till att dessa problem löses snart för att utvecklingen i regionerna inte ska stagnera. Möjligheter för ytterligare utbyignationer finns dock i en begränsad grad och man måste börja se till andra lösningar. Inom området för intelligenta transportsystem(ITS) erbjuds många nya tillämpningar där man med ny teknik försöker hitta lösningar till dagens trafikproblem. Ett led i detta är att samla in och distribuera information om restider på vägarna, för att försöka fördela trafiken mer jämt över hela vägnätet. Det finns olika metoder för att hämta in den här typen av information, men den här rapporten fokuserar sig vid att beskriva system baserat på Floating Car Data(FCD). Arbetet som beskrivs i rapporten har i huvudsak analyserat fyra olika restidsuppskattnings-modeller och jämfört dessa med varandra. Modellerna baserar sina beräkningar på observationer från oidentifierade fordon, dvs att observationerna inte har någon identitetsstämpel som kan kopplas till ett specifikt fordon. Två av modellerna betraktar länkarna som en helhet och utför beräkningarna med detta som grund, medan de två andra delar upp varje länk i mindre segment vilket skapar möjlighet för en större noggrannhet. Modellerna testades inledningsvis på simulerad data baserat på trafikmätningar i Göteborgstrakten. Alla beräkningar begränsades ner till länknivå och inte hela vägnät. Detta p.g.a. att det initialt var för komplicerat att skapa en map- matchingmetod som skulle krävas för genomföra beräkningar på olika länkar samtidigt. Efter genomförda tester på simulerad data prövades modellerna även på en reella datamängd hämtad från projektet Probe i Stockholmsområdet. Resultaten från de utförda testerna visar på att det inte skiljer sig nämnvärt i restidsuppskattningarna mellan de olika modellerna. Sträckan som valdes att analyseras i de simulerade fallen, påverkades inte av några större störningar eller flödesvariationer. Det resulterade i att alla modellerna genererade likvärdiga restider. Även i fallet med den reella datamängden, som innehöll större flödesvariationer över tiden, kunde de olika modellernas uppskattningar inte skiljas åt nämnvärt. Slutsatsen är att trafiken i allmänhet inte har så kraftiga förändringar i flödet över tiden, att det krävs särskilt avancerade modeller för att beräkna restider på länknivå. I alla fall inte om man bortser från incidenter. De framräknade restiderna och den information som dessa ger, bör främst användas för direkt trafikstyrning för att uppnå önskat resultat. Människor förlitar sig mer till sina egna erfarenheter i kända områden, så information av den här typen lämpar sig mer som hjälpmedel för den enskilde individen vid resor i okänd trafik.
4

Modeller för restidsuppskattning baserat på Floating Car Data / Models for travel time estimation based on Floating Car Data

Westman, Freddie January 2002 (has links)
<p>I storstadsregionerna blir trafikläget allt mer ansträngt för vart år som går. Inflyttningen fortsätter i oförändrad takt och fler människor måste försöka samsas om samma utrymme. Situationen på vägarna börjar bli ohållbar och det måste till att dessa problem löses snart för att utvecklingen i regionerna inte ska stagnera. Möjligheter för ytterligare utbyignationer finns dock i en begränsad grad och man måste börja se till andra lösningar. Inom området för intelligenta transportsystem(ITS) erbjuds många nya tillämpningar där man med ny teknik försöker hitta lösningar till dagens trafikproblem. Ett led i detta är att samla in och distribuera information om restider på vägarna, för att försöka fördela trafiken mer jämt över hela vägnätet. Det finns olika metoder för att hämta in den här typen av information, men den här rapporten fokuserar sig vid att beskriva system baserat på Floating Car Data(FCD). </p><p>Arbetet som beskrivs i rapporten har i huvudsak analyserat fyra olika restidsuppskattnings-modeller och jämfört dessa med varandra. Modellerna baserar sina beräkningar på observationer från oidentifierade fordon, dvs att observationerna inte har någon identitetsstämpel som kan kopplas till ett specifikt fordon. Två av modellerna betraktar länkarna som en helhet och utför beräkningarna med detta som grund, medan de två andra delar upp varje länk i mindre segment vilket skapar möjlighet för en större noggrannhet. Modellerna testades inledningsvis på simulerad data baserat på trafikmätningar i Göteborgstrakten. Alla beräkningar begränsades ner till länknivå och inte hela vägnät. Detta p.g.a. att det initialt var för komplicerat att skapa en map- matchingmetod som skulle krävas för genomföra beräkningar på olika länkar samtidigt. </p><p>Efter genomförda tester på simulerad data prövades modellerna även på en reella datamängd hämtad från projektet Probe i Stockholmsområdet. Resultaten från de utförda testerna visar på att det inte skiljer sig nämnvärt i restidsuppskattningarna mellan de olika modellerna. Sträckan som valdes att analyseras i de simulerade fallen, påverkades inte av några större störningar eller flödesvariationer. Det resulterade i att alla modellerna genererade likvärdiga restider. Även i fallet med den reella datamängden, som innehöll större flödesvariationer över tiden, kunde de olika modellernas uppskattningar inte skiljas åt nämnvärt. </p><p>Slutsatsen är att trafiken i allmänhet inte har så kraftiga förändringar i flödet över tiden, att det krävs särskilt avancerade modeller för att beräkna restider på länknivå. I alla fall inte om man bortser från incidenter. De framräknade restiderna och den information som dessa ger, bör främst användas för direkt trafikstyrning för att uppnå önskat resultat. Människor förlitar sig mer till sina egna erfarenheter i kända områden, så information av den här typen lämpar sig mer som hjälpmedel för den enskilde individen vid resor i okänd trafik.</p>
5

Direct Assessment of Osmotic Pressure within Intervertebral Disc Tissue via a Needle Micro-Osmometer

Keckler, Jesse 26 August 2019 (has links)
No description available.
6

Nutzungsmöglichkeiten von Floating Car Data zur Verkehrsflussoptimierung

Körner, Matthias 13 August 2012 (has links) (PDF)
Floating Car Data (FCD) besitzen eine sehr breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten, die aber teilweise noch keine massenhafte Verbreitung gefunden haben, auch wenn das Innovationspotenzial als sehr hoch eingeschätzt wird. Dies begründet sich in erster Linie durch die meist relativ großen Erfassungsintervalle bei der derzeitigen FCD-Erfassung. In Dresden ist ein Taxi-FCD-System in Betrieb, welches sich durch eine sehr hohe Detektionsdichte auszeichnet. Die Fahrzeugpositionen werden mindestens alle 5 Sekunden aufgezeichnet. Damit bestehen ausgezeichnete Möglichkeiten, mögliche Mehrwerte zu prüfen und Prototypen zu etablieren. Getestet wurde u. a. die Generierung von Straßennetzabbildern. Im Dauerbetrieb befindet sich die FCD-basierte Verkehrslageermittlung.
7

Informationsentropische, spektrale und statistische Untersuchungen fahrzeuggenerierter Verkehrsdaten unter besonderer Berücksichtigung der Auswertung und Dimensionierung von FCD-Systemen / Entropical, Spectral and Statistical Analysis of Vehicle Generated Traffic Data with Special Consideration of the Evaluation and Dimension of FCD-Systems

Gössel, Frank 18 April 2005 (has links) (PDF)
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Schnittstelle zwischen Verkehrsprozess und Informationsprozess in Systemen für die fahrzeuggenerierte Verkehrsdatengewinnung. Dabei konzentrieren sich die Untersuchungen auf die originäre Größe Geschwindigkeit. Das wesentliche Ziel der theoretischen und praktischen Untersuchungen bildet die qualifizierte Bestimmung makroskopischer Kenngrößen des Verkehrsflusses aus mikroskopischen Einzelfahrzeugdaten. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Analyse von mikroskopischen Einzelfahrzeugdaten mit Hilfe von informationsentropischen und spektralen Betrachtungen. Diese Untersuchungen erfolgen mit dem Ziel, eine optimale Nutzung der limitierten Übertragungs- und Verarbeitungskapazität in realen FCD-Systemen zu ermöglichen, theoretische Grenzerte abzuleiten und in der Praxis verwendete Parameter von FCD-Systemen theoretisch zu begründen. Ausgehend von empirischen und theoretischen Untersuchungen wird die Entropie der Informationsquelle &amp;quot;Geschwindigkeitsganglinie&amp;quot; bestimmt. Es wird gezeigt, dass Geschwindigkeitsganglinien als Markov-Quellen modelliert werden können. Aus der Entropiedynamik von Geschwindigeitsganglinien wird eine optimale Größe für den Erfassungstakt abgeleitet. Eine Analyse der spektralen Eigenschaften von Geschwindigkeitsverläufen zeigt, dass zwischen den Spektren von Geschwindigkeitsganglinien und dem Verkehrszustand Zusammenhänge bestehen. Geschwindigkeitsganglinien besitzen Tiefpasscharakter. Für die Berechnung der Tiefpassgrenzfrequenzen von empirischen Geschwindigkeitsganglinien wird ein Leistungskriterium eingeführt. Ausgehend von den derart bestimmten empirischen Tiefpassgrenzfrequenzen kann ein optimaler Erfassungstakt ermittelt werden, dessen Größe näherungsweise mit dem aus der Entropiedynamik abgeleiteten Erfassungstakt übereinstimmt. Ein einfacher Indikator für die Dynamik von Geschwindigkeitsverläufen ist der Variationskoeffizient der Einzelfahrzeuggeschwindigkeit. Es wird gezeigt, dass die Gewinnung und Übertragung von Variationskoeffizienten der Einzelfahrzeuggeschwindigkeiten in FCD-Systemen sinnvoll ist. In der Arbeit erfolgt eine theoretische Begründung des erforderlichen Ausrüstungsgrades in FCD-Systemen. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von FCD-Systemen erfolgt dabei auf der Grundlage einer Konfidenzschätzung für die Zufallsgröße Reisegeschwindigkeit. Das verwendete Verfahren ist geeignet, die Leistungsfähigkeit von FCD-Systemen in unterschiedlichen Szenarien (Stadt-, Landstraßen-, Autobahnverkehr) zu vergleichen. Es wird gezeigt, dass FC-Daten in bestimmten Szenarien (insbesondere Stadtverkehr) zwingend einer Fusion mit anderen Verkehrsdaten bedürfen. Für die statistische Dimensionierung und Auswertung eines FCD-Systems ist der Variationskoeffizient der mittleren Reisegeschwindigkeiten der Fahrzeuge eines Fahrzeugkollektivs (kollektiver Variationskoeffizient) ein wesentlicher Parameter. Es wird gezeigt, dass der kollektive Variationskoeffizient in der Regel nicht nur vom Verkehrszustand, sondern auch von der räumlichen und zeitlichen Strukturierung des Beobachtungsgebietes abhängig ist. Für die näherungsweise Bestimmung des kollektiven Variationskoeffizienten werden Modelle abgeleitet und verifiziert.
8

Informationsentropische, spektrale und statistische Untersuchungen fahrzeuggenerierter Verkehrsdaten unter besonderer Berücksichtigung der Auswertung und Dimensionierung von FCD-Systemen

Gössel, Frank 15 April 2005 (has links)
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Schnittstelle zwischen Verkehrsprozess und Informationsprozess in Systemen für die fahrzeuggenerierte Verkehrsdatengewinnung. Dabei konzentrieren sich die Untersuchungen auf die originäre Größe Geschwindigkeit. Das wesentliche Ziel der theoretischen und praktischen Untersuchungen bildet die qualifizierte Bestimmung makroskopischer Kenngrößen des Verkehrsflusses aus mikroskopischen Einzelfahrzeugdaten. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Analyse von mikroskopischen Einzelfahrzeugdaten mit Hilfe von informationsentropischen und spektralen Betrachtungen. Diese Untersuchungen erfolgen mit dem Ziel, eine optimale Nutzung der limitierten Übertragungs- und Verarbeitungskapazität in realen FCD-Systemen zu ermöglichen, theoretische Grenzerte abzuleiten und in der Praxis verwendete Parameter von FCD-Systemen theoretisch zu begründen. Ausgehend von empirischen und theoretischen Untersuchungen wird die Entropie der Informationsquelle &amp;quot;Geschwindigkeitsganglinie&amp;quot; bestimmt. Es wird gezeigt, dass Geschwindigkeitsganglinien als Markov-Quellen modelliert werden können. Aus der Entropiedynamik von Geschwindigeitsganglinien wird eine optimale Größe für den Erfassungstakt abgeleitet. Eine Analyse der spektralen Eigenschaften von Geschwindigkeitsverläufen zeigt, dass zwischen den Spektren von Geschwindigkeitsganglinien und dem Verkehrszustand Zusammenhänge bestehen. Geschwindigkeitsganglinien besitzen Tiefpasscharakter. Für die Berechnung der Tiefpassgrenzfrequenzen von empirischen Geschwindigkeitsganglinien wird ein Leistungskriterium eingeführt. Ausgehend von den derart bestimmten empirischen Tiefpassgrenzfrequenzen kann ein optimaler Erfassungstakt ermittelt werden, dessen Größe näherungsweise mit dem aus der Entropiedynamik abgeleiteten Erfassungstakt übereinstimmt. Ein einfacher Indikator für die Dynamik von Geschwindigkeitsverläufen ist der Variationskoeffizient der Einzelfahrzeuggeschwindigkeit. Es wird gezeigt, dass die Gewinnung und Übertragung von Variationskoeffizienten der Einzelfahrzeuggeschwindigkeiten in FCD-Systemen sinnvoll ist. In der Arbeit erfolgt eine theoretische Begründung des erforderlichen Ausrüstungsgrades in FCD-Systemen. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von FCD-Systemen erfolgt dabei auf der Grundlage einer Konfidenzschätzung für die Zufallsgröße Reisegeschwindigkeit. Das verwendete Verfahren ist geeignet, die Leistungsfähigkeit von FCD-Systemen in unterschiedlichen Szenarien (Stadt-, Landstraßen-, Autobahnverkehr) zu vergleichen. Es wird gezeigt, dass FC-Daten in bestimmten Szenarien (insbesondere Stadtverkehr) zwingend einer Fusion mit anderen Verkehrsdaten bedürfen. Für die statistische Dimensionierung und Auswertung eines FCD-Systems ist der Variationskoeffizient der mittleren Reisegeschwindigkeiten der Fahrzeuge eines Fahrzeugkollektivs (kollektiver Variationskoeffizient) ein wesentlicher Parameter. Es wird gezeigt, dass der kollektive Variationskoeffizient in der Regel nicht nur vom Verkehrszustand, sondern auch von der räumlichen und zeitlichen Strukturierung des Beobachtungsgebietes abhängig ist. Für die näherungsweise Bestimmung des kollektiven Variationskoeffizienten werden Modelle abgeleitet und verifiziert.
9

Analýza marketingové činnosti dané firmy / MARKETING ANALYSIS OF THE COMPANY

KUBÍK, Ondřej January 2007 (has links)
The aim of this dissertation was firstly to review and analyze an effectiveness of a current marketing strategy within the selected company FCD s.r.o. in Kosmonosy by Mladá Boleslav and secondly to try to find and suggest an own solution in order to improve the marketing area. The company runs a business in very specific area of car diagnostic consulting. In the first part of this work you can find an analyses of the current stage of marketing activities. The company which entered the market in 2005 has already gained the respect of many respected authorities for its quality and wide range of provided services. The strenghts of the company are by my opinion primarily in very good functioning, interesting vision and clever strategy of the company. Very good example of all this is functioning of the FCD s.r.o.` s portal which is by my personal view perfectly timed. On the other hand I find the level of the marketing activities (and marketing functioning at all) as very unsatisfying, mostly due to a lack of marketing planning. It is also quite obvious that the company has very big reserves in marketing research and uses a wrong horizontal communication within the company. As far as a second part of the project is concerned there has been suggested an own alternative way of handling the marketing activities. There have been suggested some changes in following areas: 1. It is an absolute necessity to elaborate a marketing plan of the company 2. It is necessary to name a person who will be in charge of the marketing activities of the company 3. To improve marketing information system (starting from more effective data collection) 4. To improve horizontal communication within the company 5. To improve company{\crq} s Intranet and it{\crq} s usage by individual employees in order to expand an awareness of marketing and marketing activities across the whole company
10

Histological Characterization of Inter Ictal Epileptiform Discharges Generating Brain Regions using a Preclinical Model of Focal Cortical Dysplasia

Deshmukh, Abhay S 13 November 2015 (has links)
Current clinical practice of resective surgery in focal epilepsy involves electroencephalogram (EEG) brain source imaging to localize irritative brain areas from where Inter-ictal epileptiform discharges (IEDs) emerge, useful to localize the seizures-onset zones. Unfortunately, there are no previous systematic studies to characterize the pathophysiological mechanisms and abnormal cellular substrates in these irritative areas since histological data are available only from the final resective zones. To address this issue we applied a combination of EEG brain imaging described by Bae et al. (2015) using cutting-edge technology for high-density scalp EEG in rodents and histological analysis on a chronic rat model of focal cortical dysplasia. Post-mortem brain sections were stained for anatomical, functional and inflammatory biomarkers. Abnormal anatomical structures and increased expression of inflammatory biomarkers were found in the irritative regions. We conclude that IED-based brain source imaging can help to localize abnormal tissues highly prospective for epileptogenesis.

Page generated in 0.1105 seconds