• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2479
 • 781
 • 397
 • 210
 • 102
 • 88
 • 66
 • 62
 • 51
 • 41
 • 40
 • 38
 • 38
 • 38
 • 38
 • Tagged with
 • 5272
 • 1428
 • 1319
 • 1075
 • 840
 • 797
 • 619
 • 459
 • 438
 • 432
 • 401
 • 388
 • 336
 • 333
 • 307
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Jämställdhet och etnicitet i svensk nationalsocialism : En textstudie av Paulina Forslunds krönikor

Gullbrand, Kerstin January 2015 (has links)
<p>Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den nationalsocialistiska krönikören Paulina Forslund ser på jämställdhet och etnicitet. I sina texter på det nationalsocialistiska forumet Nordfront förhåller hon sig mycket kritisk till feminism och främlingarna, de icke-nordiska invandrarna.</p><p> </p><p>Jag använde mig av en kvalitativ metod, eftersom fokus låg på människan bakom texterna. Bland annat granskade jag Paulina Forslunds texter genom diskursanalys. Diskursanalys är nära associerad med det socialkonstruktivistiska perspektivet, som utgår från att språket representerar men också skapar den sociala verkligheten. Diskursanalysen vill fånga detta genom att se hur en text konstruerar sammanhanget som den ingår i. En av de författare som jag använt i min tolkning och analys är Zygmunt Bauman som skriver om Främlingen; skapad av oss människor, som ett sätt att göra gränsdragningar och göra världen begriplig. Vidare har jag gett en kort beskrivning om vad feministisk teologi står för, i syfte att bemöta hennes kritik av kristendomen.</p><p> </p><p>Jag kom fram till att Paulina Forslunds åsikter om feminism och etnicitet grundar sig i att hon befinner sig i den rasideologiska diskursen. I den finns inte utrymme för individuella skillnader inom kategorin kvinnor eller individuella skillnader inom kategorin män. Den rasideologiska diskursen uppfattar könen som två motsatta kategorier, där ”riktiga” kvinnor enbart ägnar sig åt sin familj, och ”riktiga” män beskyddar densamma mot inkräktare. Samma polariserande synsätt gäller utomnordiska invandrare; de ses enbart som främlingar med en dålig kvinnosyn.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Nyckelord: ras kön nationalsocialism religion diskursanalys feminism</strong></p><p><strong> </strong></p><p></p>
42

Feminism and the politics of identity in Ingrid de Kok’s Familiar Ground

Mashige, MC 04 July 2011 (has links)
Through an analysis of selected representative poems from Ingrid de Kok’s Familiar Ground, this article examines the role played by feminist poetry in the quest to address gender-related issues as well as to contribute constructively to South Africa’s liberation from patriarchal apartheid. The article further argues that feminist writers desire to (re)negotiate the space within which they can (re)construct and articulate their identities as women and mothers, and that in such a context the politics of identity cannot be detached from other aspects within the struggle for socio-political and economic emancipation. Thus characteristics of apartheid oppression are contrasted with the patriarchal domination opposed by feminist writers.
43

Monde Flottant: médiation du Japon et thématique de la féminité dansl'oeuvre de Kikou Yamata (1897-1975)

Meyer, Denis Charles. January 1998 (has links)
abstract / toc / Comparative Literature / Doctoral / Doctor of Philosophy
44

DEBATING 'ISLAMIC FEMINISM': BETWEEN TURKISH SECULAR FEMINIST AND NORTH AMERICAN ACADEMIC CRITIQUES

TOMAC, AYCA 20 September 2011 (has links)
This project questions western hegemonic discourse about the non-western Other, specifically the Muslim woman subject, through a post-colonial critical point of view. It takes the debate on Islamic feminism, especially in North American academy as a departure point of a discussion relating that discourse to the western feminist arguments over the usefulness and nature of Islamic feminism. The project has two phases: One summarizes and discusses the Islamic feminism debate in North American academia while second takes secular feminism in contemporary Turkey as a field of study where the debates on Islamic feminism in North America resonate and are reproduced at the discursive level. The project analyzes the special volume of secular feminist journal Pazartesi on religion in order to ask whether a colonialist/orientalist discourse underpins the refusal to acknowledge Islamic feminism as a feminist endeavour for gender equality from within Islam for both the western academic community and secular feminist circles in Turkey. / Thesis (Master, Gender Studies) -- Queen's University, 2011-09-20 13:45:55.496
45

'Strangers in a strange land' : an investigation into the representation of the black feminine body in writing by black women in Britain

Thompson, Molly January 2003 (has links)
No description available.
46

Reading Hemingway’s “Hills Like White Elephants” as a Feminist Text / En läsning utav Hemingways “Kullar som vita elefanter” som en feminist text

Lee, Robin January 2014 (has links)
This essay performs an in-depth analysis of the feminist patterns of “Hills Like White Elephants”. This reading reevaluates the text’s meaning and shows the reader that it in fact is a feminist text. I argue that if the text is read with this gender perspective in mind, it is clear that Jig succeeds in protecting her own unborn child. I also argue that HLWE is a true feminist text, since it shows us not only the power and will of a woman but it also strongly critiques the American and his manner of conducting himself. The text starts out with an introduction which is followed by an analysis of Jig’s point of view and a linguistic analysis of the text. The last part of the essay consists of a step by step close reading of  ”Hills Like White Elephants.”
47

Tales of two houses : a comparative study between some Arab and British feminist novels

Ibrahim, Hanan Mahmud January 1999 (has links)
No description available.
48

A struggle for independence : attitudes and practices of the women of Cyprus

Vassiliadou, Myria January 1999 (has links)
No description available.
49

Gender, geographies, representation : women, painting and the body in Britain and Greece, 1970-1990

Dimitrakaki, Angela January 2000 (has links)
No description available.
50

Fictions of femininity : telling tales of women and power

Hunter, Maureen Judith January 2001 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0639 seconds