• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 158
 • 85
 • 69
 • 28
 • 17
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 397
 • 147
 • 72
 • 71
 • 71
 • 71
 • 71
 • 43
 • 42
 • 42
 • 35
 • 35
 • 34
 • 33
 • 29
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Analysis of sampling and multi-vehicle separation for BWIM systems

Grabau, Mathew A.C. 14 September 2015 (has links)
Structural Health Monitoring provides ample opportunity for deep analysis of our infrastructure, including using the bridge as a scale through a process called (Bridge) Weigh in Motion (BWIM). Many variables impact the BWIM’s capabilities, accuracy, and by extension, overall usefulness. The overall goal of the research conducted was to identify methods of improving the accuracy and performance of BWIM. That goal was narrowed down to two specific objectives: 1) assess if a higher sampling rate leads to increased BWIM performance as postulated by some sources [1]; and 2) attempt to develop a means of analyzing complex multi-vehicle events where the distributed strain profile cannot be processed by the standard BWIM algorithms. The first objective was accomplished using a Matlab simulation to generate sampled strain signals, with different sampling nonidealities such as offsets in the start of captured events. The testing demonstrated that the sampling rate is sufficient at 100 Hz, with minute peak detection errors manifesting only when running at unreasonable levels of accuracy for the Matlab analysis. Given that information, there is potentially room for reducing the sampling rate which benefits BWIM installations by saving on data storage requirements. Beyond that, no further testing is recommended in the area of sampling rate. The second objective was accomplished by using higher-order signal processing techniques such as Independent Component Analysis (ICA). These techniques aim to, at a minimum, ensure that heavy-vehicle events are detected and recorded. A total of four tests were performed on Independent Component Analysis — two on simulated strain mixtures and two on signal samples collected from bridge data. The results of the tests demonstrate ICA may potentially be introduced into a BWIM implementation pending further refinements. The most likely targets for improvement are through analyzing the independence of truck signals using correlation, taking measures to decorrelate the mixtures, and also testing whether post-separation filtering of the strain readings impacts the result. Notwithstanding those areas of improvement, the overall verdict is that a clear recommendation for using ICA in active BWIM analysis is not currently feasible. / October 2015
2

ICA-modellen : Incitament och motivation

Larsson, Moa, Oscar, Eriksson January 2012 (has links)
Syftet med detta arbete var att få en djupare förståelse för vad som motiverar ICA-handlare, vilka risker och utmaningar som finns i en organisation som ICA med flera lokala ägare och chefer, samt hur man hanterar dessa. Detta är gjort ur ett perspektiv baserat på teorier gällande motivation och incitament hos individer inom en organisation. Våra slutsatser är att ICA-handlare drivs av både intern och extern motivation i olika delar av deras karriär, samt av olika grader av makt och viljan att åstadkomma. Vi ser också att lokala chefer kan ha mål och incitament som står i konflikt med organisationens övergripande mål. Vi kommer också fram till hur man kan förebygga och hantera situationen som uppkommer då ledare blir alltför bekväma i sitt agerande och inte längre bidrar på bästa sätt.
3

Att kommunicera med corporate social responsibility : Fallet ICA

Bothén, Sandra, Waern, Philip January 2013 (has links)
Syftet med studien är att undersöka hur ICA arbetar med corporate social responsibilty och hur de väljer att kommunicera ansvarstagandet samt hur det uppfattas av deras konsumenter. Metoderna som använts är textanalys med retorisk inriktning, analys av sekundärempiriskt material med ett hermeneutiskt synsätt. I analysen framgår det att det finns mycket information om ICAs arbete om CSR, men nästan ingen information om hur de kommunicerar ansvarstagandet. Undersökningar som genomförts visar att konsumenter anser att informationen om ICAs arbete med CSR är bristfällig. Det finns ett behov hos konsumenterna, som önskar förbättrad kommunikation och information av ICAs samhällsansvar.
4

Meningen måste ju vara att få folk till butiken : en kvalitativ studie av ICA respektive Coop:s profiler och images

Andréasson, Linda, Windeman, Charlotta January 2007 (has links)
Både ICA och Coop vill genom reklammaterialet förmedla en profil av välkända varumärken, förmånliga erbjudanden och kvalitet, vilket båda har lyckats att överföra till fokusgrupperna. Fokusgrupperna ansåg att reklamfilmer från Coop var tråkiga, traditionella och produktfokuserade medan ICA: s upplevdes som sevärd och rolig underhållning. Medan ICA vill förmedla gemenskap i analysmaterialet vill Coop förmedla en professionell relation. De vill båda skapa trovärdighet och identifikation samt kärlek och välkomnande i det undersökta materialet. Båda har lyckats att skapa igenkännande och trygghet, men Coop har inte lyckats att förmedla den professionella relationen till fokusgrupperna. Med ICA kände fokusgrupperna gemenskap och förväntningar, inte med Coop. Fokusgrupperna förknippade ICA med en liten mataffär. Coop förknippades av fokusgrupperna med en stormarknad och stort produktutbud.
5

An application of independent component analysis to DS-CDMA detection

Fang, Yue 30 October 2006
This work presents the application of the theory and algorithms of Independent Component Analysis (ICA) to blind multiuser symbol estimation in downlink of Direct-Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) communication system. The main focus is on blind separation of convolved CDMA mixture and the improvement of the downlink symbol estimation. Term blind implies that the separation is performed based upon the observation only. Since the knowledge of system parameter is available only in the downlink environment, the blind multiuser detection algorithm is an attractive option in the downlink.<p>Firstly, the basic principles of ICA are introduced. The objective function and optimization algorithm of ICA are discussed. A typical ICA method, one of the benchmark methods for ICA, FastICA, is considered in details. Another typical ICA algorithm, InfoMAX, is introduced as well, followed by numerical experiment to evaluate two ICA algorithms.<p>Secondly, FastICA is proposed for blind multiuser symbol estimation as the statistical independence condition of the source signals is always met. The system model of simulation in downlink of DS-CDMA system is discussed and then an ICA based DS-CDMA downlink detector has been implemented with MATLAB. A comparison between the conventional Single User Detection (SUD) receiver and ICA detector has been made and the simulation results are analyzed as well. The results show that ICA detector is capable of blindly solving multiuser symbol estimation problem in downlink of DS-CDMA system.<p>The convergence of ICA algorithm is, then, discussed to obtain more stable simulation results. A joint detector, which combines ICA and SUD and where ICA is considered as an additional element attached to SUD detector, has been implemented. It was demonstrated that the joint detector gives the lowest error probability compared to conventional SUD receiver and pure ICA detector with training sequences.
6

An application of independent component analysis to DS-CDMA detection

Fang, Yue 30 October 2006 (has links)
This work presents the application of the theory and algorithms of Independent Component Analysis (ICA) to blind multiuser symbol estimation in downlink of Direct-Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) communication system. The main focus is on blind separation of convolved CDMA mixture and the improvement of the downlink symbol estimation. Term blind implies that the separation is performed based upon the observation only. Since the knowledge of system parameter is available only in the downlink environment, the blind multiuser detection algorithm is an attractive option in the downlink.<p>Firstly, the basic principles of ICA are introduced. The objective function and optimization algorithm of ICA are discussed. A typical ICA method, one of the benchmark methods for ICA, FastICA, is considered in details. Another typical ICA algorithm, InfoMAX, is introduced as well, followed by numerical experiment to evaluate two ICA algorithms.<p>Secondly, FastICA is proposed for blind multiuser symbol estimation as the statistical independence condition of the source signals is always met. The system model of simulation in downlink of DS-CDMA system is discussed and then an ICA based DS-CDMA downlink detector has been implemented with MATLAB. A comparison between the conventional Single User Detection (SUD) receiver and ICA detector has been made and the simulation results are analyzed as well. The results show that ICA detector is capable of blindly solving multiuser symbol estimation problem in downlink of DS-CDMA system.<p>The convergence of ICA algorithm is, then, discussed to obtain more stable simulation results. A joint detector, which combines ICA and SUD and where ICA is considered as an additional element attached to SUD detector, has been implemented. It was demonstrated that the joint detector gives the lowest error probability compared to conventional SUD receiver and pure ICA detector with training sequences.
7

Meningen måste ju vara att få folk till butiken : en kvalitativ studie av ICA respektive Coop:s profiler och images

Andréasson, Linda, Windeman, Charlotta January 2007 (has links)
<p>Både ICA och Coop vill genom reklammaterialet förmedla en profil av välkända varumärken, förmånliga erbjudanden och kvalitet, vilket båda har lyckats att överföra till fokusgrupperna. Fokusgrupperna ansåg att reklamfilmer från Coop var tråkiga, traditionella och produktfokuserade medan ICA: s upplevdes som sevärd och rolig underhållning. Medan ICA vill förmedla gemenskap i analysmaterialet vill Coop förmedla en professionell relation. De vill båda skapa trovärdighet och identifikation samt kärlek och välkomnande i det undersökta materialet. Båda har lyckats att skapa igenkännande och trygghet, men Coop har inte lyckats att förmedla den professionella relationen till fokusgrupperna. Med ICA kände fokusgrupperna gemenskap och förväntningar, inte med Coop. Fokusgrupperna förknippade ICA med en liten mataffär. Coop förknippades av fokusgrupperna med en stormarknad och stort produktutbud.</p>
8

Análisis de los impactos socioambientales y la percepción de la población del cambio de uso de suelo de zona agrícola a zona urbana en el desarrollo urbano e inmobiliario del distrito de Ica, Perú: el caso de la hacienda San José, periodo 2003 al 2017

Hernández Puma, Milagro del Rosario 11 February 2019 (has links)
El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de los Impactos Socioambientales y la Percepción de la Población del Cambio de Uso de Suelo de Zona Agrícola a Zona Urbana en el Desarrollo Urbano e Inmobiliario del Distrito de Ica, Perú: El Caso de La Hacienda San José, Periodo 2003 al 2017”, tiene como fin identificar los principales impactos ambientales y sociales asociados al proceso de Cambio de Uso de Suelo de zona agrícola a zona urbana en lo que fue una parte de las parcelas de la hacienda San José ubicada en la ciudad de Ica hasta el año 1968, época en la que se dio el proceso de Reforma Agraria por el presidente Velazco Alvarado y empezaron a hacerse las modificaciones en la distribución territorial. Mediante esta investigación, se busca identificar los principales impactos que implica la predominancia de construcción de viviendas y nuevas urbanizaciones para la creciente población urbana de la ciudad de Ica. También se busca entender de qué manera la población afectada o involucrada en este proceso percibe dichos impactos y la manera en que el Cambio de Uso de Suelo en el área de estudio tiene implicancias sobre el desarrollo territorial y el desarrollo inmobiliario de la ciudad. / Tesis
9

Independent component analysis and beyond / Independent component analysis and beyond

Harmeling, Stefan January 2004 (has links)
'Independent component analysis' (ICA) ist ein Werkzeug der statistischen Datenanalyse und Signalverarbeitung, welches multivariate Signale in ihre Quellkomponenten zerlegen kann. Obwohl das klassische ICA Modell sehr nützlich ist, gibt es viele Anwendungen, die Erweiterungen von ICA erfordern. In dieser Dissertation präsentieren wir neue Verfahren, die die Funktionalität von ICA erweitern: (1) Zuverlässigkeitsanalyse und Gruppierung von unabhängigen Komponenten durch Hinzufügen von Rauschen, (2) robuste und überbestimmte ('over-complete') ICA durch Ausreissererkennung, und (3) nichtlineare ICA mit Kernmethoden. / Independent component analysis (ICA) is a tool for statistical data analysis and signal processing that is able to decompose multivariate signals into their underlying source components. Although the classical ICA model is highly useful, there are many real-world applications that require powerful extensions of ICA. This thesis presents new methods that extend the functionality of ICA: (1) reliability and grouping of independent components with noise injection, (2) robust and overcomplete ICA with inlier detection, and (3) nonlinear ICA with kernel methods.
10

Planeamiento estratégico de la Provincia de Ica

Ballinas García, Marino Zósimo, Reynoso Salazar, Marlon Franco, Romero Canchan, Franco Adolfo, Salazar Barrientos, Mego 14 June 2017 (has links)
xiv, 127 h. : il. ; 30 cm. / El presente documento constituye un planeamiento estratégico para la provincia de Ica, para el periodo 2016-2026, elaborado usando el modelo secuencial de D’Alessio (2015). El objetivo es desarrollar ventajas competitivas en esta provincia, a partir de la correcta identificación de sus fortalezas y del potencial de la organización, para lo cual se definió la visión, que se basa en mejoras en el Índice de Desarrollo Humano y en el Índice de Progreso Social. Para esto habrá que incrementar la producción en distintos sectores económicos; principalmente, en la agroindustria, la pesca y el turismo. A nivel interno, la provincia de Ica tiene diversas fortalezas, entre las que destaca el potencial de desarrollo comercial y la presencia de centros turísticos y culturales. En cambio, entre las debilidades se tiene el bajo grado de inversión para la actividad comercial y empresarial, y el crecimiento desorganizado. A partir de las fortalezas que actualmente se tienen, se identificó el potencial de la organización y su capacidad de generar ventajas competitivas, que se complementan con la conformación de un clúster agroindustrial y otro turístico. Del lado de las oportunidades, se identificaron el crecimiento económico nacional, que estimula el consumo privado, junto con el incremento en las inversiones, a lo cual se le suma la promoción internacional del turismo cultural y gastronómico. Sin embargo, a la vez, se tienen amenazas, como la desaceleración económica y el bajo nivel de investigación y desarrollo, entre otros / The document presents the strategic planning for the province of Ica, developed for the period 2016-2026, based on the Sequential Model of Strategic Process (D'Alessio, 2015). The objective is to work out the competitive advantages of this province, based on the correct identification of its strengths and the potential of the organization, for which the vision was defined, based on the improvements in the Human Development Index, as well as in the Social Progress Index. To this end, the production in different economic sectors should increase, but mainly in agribusiness, fisheries and tourism. Internally, the province of Ica has several strengths, among which the potential for commercial development and the presence of tourist and cultural centers stand out. On the other hand, among the weaknesses are the low degree of investment for commercial and business activity; and the disorganized growth. Based on the current strengths, the organization’s potential and its ability to generate competitive advantages are identified, which are complemented by the formation of an agribusiness cluster and a tourist cluster. Private consumption is encouraged due to the opportunities for economic growth, along with the increase in investment and the international promotion of cultural and gastronomic tourism. But there are also threats, such as the economic slowdown and the low level of research and development, among others / Tesis

Page generated in 0.0455 seconds