• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 933
 • 69
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 1019
 • 386
 • 200
 • 170
 • 142
 • 122
 • 118
 • 116
 • 115
 • 110
 • 108
 • 96
 • 94
 • 94
 • 91
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Implementering- lättare sagt än gjort : En studie om vad som hindrar eller möjliggör en god implementering / Implementation - easier said than done : A study concerning obstecals or possibilities for a good implemetation

Öjebrandt, Emelie, Törnqvist Kullberg, Maria January 2012 (has links)
I denna uppsats har vi gjort ett försök att ta reda på hur det går till i samband med vidareutbildning för de som är anställda i Socialtjänsten. Vi har genom analys av enkäter försökt utskilja vad som varit särskilt hjälpsamt och vad som möjliggjort en god implementering av olika metoder. Vi har därför också sökt förståelse för dess motsats, nämligen de hinder som kan ha funnits. Vi hoppas att denna uppsats kan utgöra ett diskussionsunderlag för såväl studenter, socialarbetare och chefer, eftersom det kan vara bra att förstå processer av implementering och lärande inför att utbildningar ska planeras och genomföras. Vår avsikt med uppsatsen är inte att presentera nya teorier utan att försöka presentera hur upplevelser av implementering kan se ut för enskilda socialarbetare. Vi önskar också lämna ett kunskapsunderlag om implementeringens viktighet och slutligen vad vi sett som skulle kunna vara viktigt att beakta i detta hänseende. Det har på olika vis varit intressant att arbeta med uppsatsen, som inneburit att vi bland annat utformat en enkät som beskriver olika områden avseende implementeringens möjligheter och begränsningar. De nio informanternas reflekterande svar har bland annat visat att tiden är en viktig komponent att beakta då ett implementeringsarbete ska göras. Genom analys med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter har vi slutligen kunnat presentera nya frågeställningar som kan ge uppslag till nya uppsatser eller forskning. Det har varit lika kul att få bearbeta och förstå informanternas många svar på frågorna samt se vart de leder.
2

Företag i förändring : - En kvalitativ studie som belyser implementeringsarbetet av förändrade arbetsuppgifter i ett företag / Business in change : – A qualitative study to ensure the implementation of work changing tasks in a company

Dabessay, Haben, Tjernström, Robert January 2014 (has links)
Syftet med studien varatt undersöka hur ett företag genomfördeett implementeringsarbete av förändrade arbetsuppgifter, samt hur förändringen upplevdesav den berörda arbetsgruppen. Genom att besvara frågeställningarnauppnås syftet; Hur genomförs implementeringen av de förändrade arbetsuppgifterna? På vilket sätt arbetar företaget för att förändringen ska ske så framgångsrikt som möjligt?Hurupplever arbetsgruppen det rådande implementeringsarbetet?Studien är utförd genom en kvalitativ metod där vi intervjuat fem respondenter med koppling till förändringen.Av det som framkommit av empirin när den ställts mot de teoretiska utgångspunkterna var att det finns brister i genomförandet av implementeringsarbetet. Men även att det finns förutsättningar för att nå ett önskvärt resultat om att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden
3

Mål och resultatstyrning : En väg till en professionalisering eller deprofessionalisering av läraryrket?

Lundberg, Simon, Nordström, Håkan January 2013 (has links)
No description available.
4

Implementering av Motivational Interviewing : Utbildningen som inte utnyttjas

Jeremic, Martin, Vilhelmsson, Markus January 2014 (has links)
Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare uppfattar implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem behandlingspedagoger där alla har erfarenhet av MI som förhållningssätt. Resultatet visar att MIs grundutbildning uppfattas som lärorik, givande och proffsigt utförd. Men när kunskapen sedan skall införas i det praktiska arbetet skapas problem. Detta framförallt med anledning av tidsbrist och avsaknad av engagemang, vilket i sin tur leder till att det inte finns en tydlig struktur för hur kunskapen skall användas och utvecklas.  För att tolka resultatet har vi utgått från studiens teoretiska utgångspunkt som är implementeringsteorin. I diskussionen framgår att implementeringen av ett förhållningssätt är en komplex process vilket leder till att förklaringsfaktorerna till stor del överlappas, vilket i sin tur medför att det är svårt och urskilja vad som slutligen är avgörande i implementeringsprocessen.
5

Implementering av K3-regelverket : En studie kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard och varför det skiljer sig åt

Eriksson, Anneli, Johansson, Karl January 2014 (has links)
Bakgrund och problem: Den ökade harmoniseringen mellan länder har lett till att Bokföringsnämnden har skapat ett samlat regelverk för upprättandet av årsredovisningen. Det nya regelverket, K3-regelverket, är baserat på det internationella regelverket IFRS for SMEs. Tidigare forskning har fokuserat på effekter av en redovisningsstandard. Då lite forskning har fokuserat på hur företag implementerar en redovisningsstandard lämnar det ett glapp i helhetsbilden av förändringsprocessen. Vårt bidrag blir således att fylla detta gap för att öka förståelsen kring implementeringsprocesser. Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard. Om tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt. Metod: Vi har utgått från en deduktiv forskningsansats där vi använt oss av förändrings-, implementerings-, organisations- och redovisningsteorier. Utifrån dessa teorier skapades nio faktorer för att öka förståelsen kring skillnaderna i implementeringsprocessen. Vi har genomfört en komparativ flerfallstudie där vi har intervjuat åtta fallföretag. Därutöver har vi även hämtat information från företagens årsredovisningar och interna dokument. Detta är således grunden för analysen och slutsatsen. Slutsats: Studiens resultat visar att företags implementeringsprocess kan förklaras av en trestegsmodell, bestående av stegen informationsinsamling, konsekvensutredning och aktivering. Vi har kommit fram till att tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag under stegen informationsinsamling och konsekvensutredning, vilket kan förklaras med hjälp av faktorerna struktur, bransch, storlek och revisorer.
6

Bättre arbetsberedningar med hjälp av BIM : Hur de kan utformas för implementering av BIM / Better work preperations using BIM : How they can be structured to implement BIM

Redander, Robin January 2015 (has links)
During the past years Building Information Modelling (BIM), which is a digital way to work, has begun to spread amongst the parts of the construction process. At the construction phase the larger companies has started using the new way to work. This expansion has not been developed amongst smaller companies leading to the purpose of this report, to investigate in which ways the smaller companies can implement BIM by changing their way to work. The thesis is delimited to work preperations with the objective to define how the work preperations should be structured to enable the implementation of BIM. To achieve the objective of the report, information about the subject has been collected by interviews and literature studies. Among other things the interviews have shown a need of education regarding BIM. By using the computer application Autodesk NavisWorks, application areas have been found within visualization, time management and managing information. Further on the results from interviews and literature studies have been analyzed to identify the areas in which BIM can contribute to a better way of creating the work preperations. The possibility to insert appendices into the template, an elucidation of the BIM-modells application areas and working with multiple operators while creating work preperations have been mentioned.The report has eventually resulted in a suggestion of how the template for work preperations can be structured. Together with the template a document describing in which ways the BIM-modell can be used while working with the template have been made.
7

Att uppfylla miljökvalitetsmålen, ett omöjligt mål? : Styrmedel och hinder på vägen för att nå målen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, och Skyddande ozonskikt

Rainer, Anneli January 2014 (has links)
Purpose: The purpose is to examine more closely why the achievement of the environmental goals is so low. To within the thesis work to make this as interesting and with as good quality as possible, especially the environmental quality goal Reduced climate impact, but also Natural acidification and Protective ozone layer, has been chosen to be studied further.   Method: A qualitative method and text analysis has been applied. Intervention theory, as Vedung 2009 describes, is used as an intellectual backbone and as a help to structure the essay. The three environmental quality goals correspond cases, or units of analysis.   Analysis: The fulfillment of the respective environmental quality goals is analyzed according to its goal, policy instruments, implementation and its effects. To this some of the problems are analyzed that exist on the path to achieve the goals. This is done by using the theory of policy instruments, goals, ethics and Rothstein's theory of policy formulation and execution of public policy.   Conclusions: Compliance with environmental quality objectives is dependent on international regulations and agreements that are currently not available. Therefore it is important to push for stronger international cooperation so that new agreements are realized. However, it is possible to influence the goals like Natural acidification nationally through stronger incentives. One problem is the goal conflicts that occur. Many difficult ethical choices and considerations are needed. Intervention theory which is the result of the work of this paper can hopefully be used, as Vedung describes, to be studied and discussed in order to improve clarity of interested.
8

Bolognaprocessen - Lärarutbildares uppfattningar om processen vid Högskolan i Halmstad

Lind, Johan, Johannessen, Hilde January 2008 (has links)
Intresset för den mänskliga utvecklingen och gränsövergripande samarbeten har mer eller mindre, funnits genom alla epoker i vår historia. Det har nu tagit en ny vändning i och med Bolognaprocessen. Dess övergripande syfte är att stärka Europa – som utbildningskontinent – men även att öka mobiliteten och underlätta för lärare och studenter. Vårt arbete inriktar sig på lärare vid Högskolan i Halmstad och deras uppfattningar av processen samt hur den har anammats av lärarna. Vi ger en bakgrund till Bolognaprocessen och de mål Regeringen satt upp i Ny värld – ny högskola (2004/05:162). Vi har använt oss av fem lärare, som alla är verksamma på högskolan och där samtliga varit en del av implementeringsarbetet. Vidare använder vi oss i huvudsak av den hermeneutiska teorin, då den ämnar sig bäst för vårt arbete. Vi använder oss av en kvalitativ metod. Lärosätena har kommit olika långt i processarbetet. Ett övergripande svar har varit att processen uppfattats som en långsam byråkratisk process samt att förändringar tar tid. En viktig aspekt som processen tycks ha bidragit med är en ökad självreflektion; att ifrågasätta sig själv och sin undervisning. Det gränsövergripande utbytet upplevs som positivt, då vi lär oss av varandra. Processen och dess riktlinjer ger en något ambivalent hållning till styrning, då det å ena sidan är styrt och å andra öppen för tolkning. Eftersom processen ändrat målen till studentfokus och inte kursfokus, har det inneburit ett merarbete för informanterna, men resultatet upplevs som bra. Kursplanerna har ändrats och blivit mer specifika och det är lättare för lärare och studenter att själva läsa vad som förväntas av dem, på de olika nivåerna: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den nya formen ses som något positivt. Ett av målen i regeringens proposition (se ovan) är att stärka konkurrenskraften vilket har bidragit till att lärosäten har slagits ihop, men om det har med Bologna att göra är och ses som mindre troligt. Den allmänna synen, vilket vi också menar, är att Bolognaprocessen uppfattas som något bra eftersom lärarna arbetar för studenterna och för ett ökat samarbete.
9

Kostundervisning : En studie av läroplanernas inverkan på lärarnas arbetssätt och ämneskunskaper inom kost.

Wästgårds, Joel January 2012 (has links)
No description available.
10

En skola i förändring : En attitydundersökning kring implementering av GY2011

Almqvist, Sandra January 2013 (has links)
Den första juni 2011 genomfördes ett politiskt beslut, taget av regeringen, som ändrade den svenska gymnasieskolans riktlinjer. Skolreformen har lett till höjda krav, högre kvalité samt en ny betygsskala där betygskriterierna har blivit tydligare. Syftet med uppsatsen är att ta reda på lärarens inställning till implementeringen utav GY2011 samt att ta reda på vilka förutsättningar som finns för implementering utifrån tre olika områden; motivation, resurs och kompetens. Metoden som har använts i denna studie är en kvantitativ enkätundersökning som skickades ut till lärare verksamma på tre kommunala gymnasieskolor i en kommun i Halland.  Studiens resultat har utifrån de data som samlats in analyserats utifrån olika teorier kring implementering. Lärarnas inställning har analyserats i samband med litteraturen och lett till att belysa vissa problem som har visat sig i resultatet och som har uppstått i implementeringsprocessen. Resultatet har visat att politikernas beslut om en ny gymnasieskola inte har nått fram till alla lärare i denna studie. Det har visats att det är viktigt att ha med sig lärarna vid en skolreform och det är intressant då resultatet visar att lärarna verkar känna till de bakomliggande orsakerna som politikerna gav angående skolreformen, men att de möjligtvis inte riktigt förstår, eller har en positiv inställning till dem. I samband med detta visar studien även att många lärare inte har känt sig delaktiga i förändringsarbetet på skolan. Det finns en antydan till att det har saknats viss tydlighet vid implementeringen utav Gy2011. Vid betygssättning är lärarna fortfarande påverkade utav de ”gamla” riktlinjerna och de anser att det är för tidigt att se en förbättring på skolan. I allmänhet verkar det finnas en positiv stämning på skolorna verksamma i denna studie.

Page generated in 0.1466 seconds