• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 138
 • 37
 • 29
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 208
 • 60
 • 53
 • 45
 • 43
 • 40
 • 34
 • 34
 • 24
 • 23
 • 21
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Upplevelser av att leva med KOL : En litteraturstudie / Upplevelser av att leva med KOL : En litteraturstudie

Alkabi, Azia January 2015 (has links)
No description available.
2

Modelling organic matter dynamics in aquatic systems /

Pers, B. Charlotta, January 1900 (has links)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ. / Härtill 6 uppsatser.
3

Icke-farmakologiska åtgärder vid oro/ångest hos patienter med KOL : En litteraturstudie / Non-pharmacological interventions against anxiety among COPD patients : A review

Perätalo, Fredrik, Magnusson, Jonas January 2012 (has links)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folkhälsosjukdom, som förutsägs vara en av de tre vanligaste dödsorsakerna i världen år 2020. De symptom som följer är många och kan påverka patienten, både fysiskt och psykiskt. Oro/ångest är karaktäristiska symptom vid KOL och denna studies syfte var att beskriva icke-farmakologiska åtgärder vid detta tillstånd. En litteraturstudie inom ämnet genomfördes, utifrån Polit och Beck’s nio steg, där resultatet grundades på vetenskapligt granskade artiklar. Utifrån artiklarna bildades kategorier baserade på de interventioner som påträffades. Resultatet visade på en stark prevalens av oro/ångest hos patienter med KOL, där icke-farmakologiska interventioner som lungrehabilitering, kognitiv beteendeterapi, progressiv muskelrelaxering, sång och musik, humor samt akupressur visade på förbättring hos de som upplever dessa besvär. För att stärka detta resultat krävs dock att ytterligare studier görs inom området. Förhoppningen är att studien kan bidra med ökad kunskap för oro/ångest i samband med KOL, men även att den kan fungera som ett verktyg för sjuksköterskor i mötet med oroliga och ångestfyllda patienter. Via ökad kunskap ökas förståelsen.
4

Upplevelser av att leva med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom - en litteraturstudie / Experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease - a literature study

Thunander, Malin, Zetterberg, Camilla January 2013 (has links)
No description available.
5

Numerical Energy Modeling to Increase Fuel Efficiency of An Activated Carbon Production / Numerisk Energimodellering för Förbättring av Bränsleeffektivitet vid en Produktion av Aktivt Kol

Thyberg, Viktor January 2014 (has links)
No description available.
6

Sambandet mellan parodontit och KOL / The association between periodontitis and COPD

Axelsson, Linn, Jonskog Eriksson, Elinor January 2014 (has links)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic lung disease. The disease is the fourth leading cause of death and more than 5 percent of the adult population worldwide is affected. The aim of this study was to investigate the association between periodontitis and COPD. Search for material for the literature review was done in the medical database PubMed where the keywords were: "Chronic obstructive pulmonary disease" and "Periodontal health or periodontal disease". The result is based on twelve studies that were extracted and analyzed. The studies have investigated pocket depth, attachment loss, plaque index, bleeding on probing and bone loss. Ten studies compared a COPD group with a healthy control group, one study compared two COPD groups and one study examined a COPD group and a group with other lung diseases. Most studies found that people with COPD had a higher incidence of pocket depth, attachment loss, plaque index, bleeding on probing and bone loss. The conclusion of the literature review is that there is an association between periodontitis and COPD and that smoking is a link between the two diseases. / Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk lungsjukdom. Sjukdomen är den fjärde vanligaste dödsorsaken och mer än 5 procent av den vuxna befolkningen i världen är drabbade. Syftet med litteraturstudien var att undersöka sambandet mellan parodontit och KOL. Sökning efter material till litteraturstudien gjordes i den medicinska databasen PubMed där sökorden var: ”Chronic obstructive pulmonary disease” och ”Periodontal health or periodontal disease”. Resultatet är baserat på tolv vetenskapliga studier som har analyserats och granskats. Studierna har undersökt fickdjup, fästeförlust, plackindex, blödning vid sondering och benförlust. Tio studier jämförde en KOL-grupp med en frisk kontrollgrupp, en studie jämförde två KOL-grupper och en studie undersökte en KOL-grupp och en grupp med andra lungsjukdomar. Flertalet studier kom fram till att personer med KOL hade högre förekomst av fickdjup, fästeförlust, plackindex, blödning vid sondering och benförlust. Slutsatsen är att det fanns ett samband mellan parodontit och KOL och att rökning har en koppling mellan sjukdomarna.
7

Metod för beräkning av andelen fossilt kol i avfallsbränsle / Method for calculating the proportion of fossil carbon in waste fuel

Öberg, Sofia January 2013 (has links)
Från år 2013 innefattas även avfallsförbränningsanläggningar i Sverige av EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS. Handelssystem innefattar enbart de utsläpp av koldioxid som skapats vid förbränning av fossila bränslen. Hushållsavfallet samt industriavfallet, som är anläggningarnas bränsle, består av en blandning av biogena och fossila bränslen. Denna lagändring ställer nya krav på mätnoggrannheten samt redovisningen av fossilandelen av koldioxidutsläppen. I dagsläget finns ett antal metoder för att genomföra dessa mätningar men gemensamt för metoderna är den höga kostnaden som härrör mätningarna. Detta arbete är utfört på uppdrag av Tekniska verken i Linköping vilket äger och driver avfallsförbränningsanläggningar varför dessa har ett stort intresse av resultatet. Syftet med detta arbete är att utreda om en ny beräkningsmetod kan tillämpas samt om denna är tillförlitlig för bestämning av fossilt kol i utsläppen. Vid arbetets start erhölls ett värmevärdessamband. Denna ekvation skulle ligga till grund för beräkningen av andelen fossilt samt biogent bränsle i avfallet. Beräkningsmetoden skulle baseras på anläggningens befintliga driftdata. För att angripa problemet granskades tidigare litteratur i ämnet för att få vägledning om vilka mätparametrar samt vilka ekvationer som skulle krävas. För att göra beräkningen krävs kännedom om bränslets värmevärde samt det biogena samt fossila bränslets värmevärde. Beräkningsmetoden har med anledning av detta valts att delas in sex olika områden med tillhörande ekvationer, vilket redovisas nedan. Massbalans/avfallets sammansättning Värmevärdesberäkning Vattenbalans/fukt i bränsle Askhalt Effektsamband Rökgasflöde Beräkningsmetoden som publiceras i detta arbete kan teoretiskt fungera, men för ett tillförlitligt resultat krävs djupare studier i respektive område. Beräkningsmetoden kräver många mätsignaler vilket bidrar till att den totala osäkerheten i metoden blir stor. En liten förändring i mätsignalerna ger stor inverkan på metodens slutliga resultat, andelen fossilt kol i avfallet. Detta medför att metoden kräver tillförlitlig mätdata med små osäkerheter för att ge ett korrekt svar. Innan implementering av beräkningsmetoden sker bör metoden verifieras mot en annan känd metod, exempelvis 14C – analys. / From 2013 waste-to-energy (WTE) plants in Sweden are included in the European Union Emissions Trading System, EU ETS. EU ETS involves only carbon emissions created by fossil fuels. Household waste and industrial waste, which is the fuel, consists of a mixture of biogenic and fossil fuels. This amendment imposes new demands on measurement accuracy and reporting of fossil part of carbon emissions. In the current situation there are a number of methods to carry out these measurements, but these methods are highly expensive. This work is carried out on behalf of Tekniska verken, Linköping, which owns and operates WTE plants and thus have strong interest in this result. The aim of this work is to investigate whether a new calculation method can be applied and if the method is reliable for the determination of fossil carbon in the emissions. When starting the work an equation for the heating value was available. This equation was the basis for the further calculation of the proportion of the fossil and biogenic fuels in the waste. The method was recommended to be based on the facility's existing operational data. To tackle the main problem, the work started with a review of the literature .To make the calculations, knowledge of the fuel heating value and the biogenic and fossil fuel heating value were needed. Due to these parameters the method was divided into six different areas and related equations, which are reported below. o Mass Balance / waste composition o Heat Value Calculation o Water Balance / moisture in fuel o Ash content o Effect relationships o Flue gas The calculation method published in this work might work theoretically, but for reliable results further studies in each area are required. The calculation method requires many measurement signals which makes the method become uncertain. Small changes in the measured signals provide a major impact on the method's final results, i.e the proportion of fossil carbon in the waste. This means that the method requires reliable measurement data with small uncertainties to produce a correct outcome. Before the implementation of the calculated method the recommendation is to verify the method with other known methods, such as 14C - analysis.
8

Synthesis of carbon-covered iron nanoparticles by photolysis of ferrocene /

Elihn, Karine, January 1900 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Univ., 2002. / Härtill 6 uppsatser.
9

Att leva med KOL : -En litteraturstudie

Johansson, Marie, Lind, Veronica January 2008 (has links)
<p><strong>Sammanfattning </strong>Syftet med studien var att få ökad kunskap och undersöka om det finns några konsekvenser i det dagliga livet för personer som får diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Syftet var också att undersöka vilken betydelse individuell information och utbildning, nutrition och träning samt omvårdnad har för personer som får diagnosen KOL. För att få svar på frågeställningarna valde författarna att göra en deskriptiv litteraturstudie. Data samlades in via databaserna SweMed, PubMed/Medline och Cinahl. Författarna valde sökorden KOL, nutrition, omvårdnad, träning, information och livskvalitet på både engelska och svenska som kombinerades på olika sätt för att få bästa sökresultat. Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar där det framkom att det var mycket viktigt med individuell information och utbildning om sjukdomen KOL till en person som får diagnosen. I flera av studierna framkom det att nutritionen var av stor betydelse för sjukdomsförloppet. Övervikt samt malnutrition var vanligt förekommande och ska alltid ses som ett allvarligt problem. Flera av studierna som berörde ämnesområdet fysisk aktivitet sade emot varandra. Några studier visade positiv effekt av fysisk aktivitet medan andra studier inte visade någon förbättring av den fysiska funktionen dock inte heller någon försämring.  <strong><em>Nyckelord:</em></strong> KOL, nutrition, fysisk aktivitet, omvårdnad, information</p> / <p><strong>Abstract </strong></p><p>The aim of the study was to gain knowledge and to find out if there are any consequences in the daily life for a person diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease, COPD. The aim was also to find out what influence individual information and education, nutrition, exercising and nursing have on a person diagnosed with COPD.  In order to receive this information the authors decided to make a descriptive study of literature. Data were collected from the data bases SweMed, PubMed/Medline and Cinahl by using key words <em>COPD, nutrition, nursing, exercising, information</em> and <em>quality of life</em>. These key words were used in English as well as in Swedish. They were also combined in various ways in order to receive the best results of the computer search. The result is based on 15 scientific articles which all establish that for a person diagnosed with COD it is very important to receive individual information and education about the disease. Several studies showed that nutrition has an impact on the progression of the disease. Obesity and malnutrition is a common issue among persons with COPD and this issue should always be considered as a serious problem. Several studies on the subject of physical activity showed contradictory results. Some studies showed that physical activity has a positive effect on the physical function while others showed that physical activity neither has a positive nor a negative effect on the physical function.  </p><p> </p><p><strong><em>Keywords:</em></strong> COPD, nutrition, physical activity, nursing, information</p>
10

Sjuksköterskors omvårdnad för att främja hälsa och välbefinnande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. : En litteraturöversikt. / Nurses care to promote health and wellbeing in patients with Cronic Obstructive Pulmonary Disease : A literature review

Eriksson, Eva, Tranberg, Louisa January 2010 (has links)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag den fjärde största dödsorsaken i Europa och USA och förväntas bli den tredje största. KOL är en långsam progressiv sjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion och behandlingen är främst symtomatisk. Den minskade funktionsförmågan gör att patientens livsvärld krymper. I sjuksköterskans profession ingår att ha förmågan att tillvarata det friska hos patienten och genom ett holistiskt synsätt tillgodose patienters basala och specifika omvårdnadsbehov ur samtliga dimensioner. Syftet med studien var att belysa forskning som beskriver på vilket sätt sjuksköterskor med omvårdnad kan främja hälsa och välbefinnande hos patienter med KOL. Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ litteraturöversikt. Litteraturen baserades på tio vetenskapliga, kvalitativa och kvantitativa artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. I analysen av det vetenskapliga materialet framkom två tydliga teman; sjuksköterskans förhållningssätt och sjuksköterskans omvårdnad. Båda beskriver hur omvårdnad kan formas på bästa sätt för att tillgodose hela patientens livssituation och därmed främja dennes upplevelse av välbefinnande. Studien pekar på vikten av att sjuksköterskan i omvårdnad ser den enskilde patienten ur dennes livsvärld för att därigenom främja en god vårdrelation som i sin tur skapar trygghet och en ökad förmåga till egenvård. / Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is currently the fourth largest cause of death in Europe and the United States and is expected to become the third largest. COPD is a slowly progressive disease characterized by chronic airway obstruction and the treatment is mainly symptomatic. The decreased ability to function makes the patient’s life-world shrink. The nursing profession therefore must be able to recognize and look after the healthy part of the patient and through a holistic approach meet the patient’s basic and specific needs of care from all dimensions. The purpose of this study was to highlight research that describes how nursing care can promote health and well-being in patients with COPD. The method used in this study was a qualitative literature review. The literature was based on ten scientific, qualitative and quantitative articles published in scientific journals. The analysis of the scientific work revealed two clear themes; nurses' attitudes and nursing care. Both describe how nursing care can be molded in the best way to meet the patient's entire life situation and thereby enhance the patient’s experience of wellbeing. This study points to the importance of nurses, in their care of their patient’s, see the individual’s life-world and there through creates a good healthcare relationship which in turn makes the patient feel safe and increases the ability to self care.

Page generated in 0.0131 seconds