• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1808
 • 650
 • 211
 • 113
 • 22
 • 19
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2860
 • 929
 • 597
 • 421
 • 405
 • 404
 • 404
 • 355
 • 266
 • 247
 • 235
 • 205
 • 203
 • 184
 • 183
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kulturens påverkan på marknadsföring - en fallstudie av UPS Dubai och UPS Sverige

Gustafsson, Johan, Östling, Adam January 2009 (has links)
<p>I vår allt mer globaliserade värld, som kännetecknas av ökad världshandel, integrerade ekonomier och landsgränser som suddas ut, krävs en allt större kunskap om hur länder skiljer sig åt. En marknad som på senare tid, då främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller globalisering, teknologisk utveckling och inte minst inom byggsektorn är Dubai, Förenade Arabemiraten. Dubai har satsat enorma summor i turism och kommersialism, det i kombination med ett förmånligt skattesystem har gjort att många företag valt att söka sig till Dubai. Många av dem är tjänsteföretag och det går i linje med trenden att vi går mot en tjänsteekonomi. Denna bakgrund har lett uppsatsens författare till problemformuleringen: Hur påverkar kulturskillnader ett internationellt tjänsteföretags utformande av sin marknadsföring? Med utgångspunkt i marknadsförings- och kulturteorier är uppsatsens övergripande syfte att undersöka om det existerar skillnader och likheter i ett internationellt tjänsteföretags tillvägagångssätt att arbeta med marknadsföring i Sverige och i Dubai. Mer specifikt ska studien visa om det går att hänföra dessa likheter och skillnader till de kulturella differenser som råder länderna emellan. För att ge en ökad förståelse för motiv och orsaker till de strategiska val som respondenterna gör, kommer också en övergripande bild av marknadsföring i allmänhet i de respektive länderna att presenteras. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats och intervjuer med tre anställda på UPS Dubai och två anställda på UPS Sverige. Slutsatserna av studien är att kultur har påverkan på utformandet av marknadsföringen. Faktorer som påverkar är bland annat hög- och lågkontext, språk, relationer, religion och osäkerhetsundvikande. Studien visar också marknadsföringsverktyg som påverkas, bland annat PR, annonsering, direktmarknadsföring och centralt producerad reklam.</p>
2

Kulturens påverkan på marknadsföring - en fallstudie av UPS Dubai och UPS Sverige

Gustafsson, Johan, Östling, Adam January 2009 (has links)
I vår allt mer globaliserade värld, som kännetecknas av ökad världshandel, integrerade ekonomier och landsgränser som suddas ut, krävs en allt större kunskap om hur länder skiljer sig åt. En marknad som på senare tid, då främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller globalisering, teknologisk utveckling och inte minst inom byggsektorn är Dubai, Förenade Arabemiraten. Dubai har satsat enorma summor i turism och kommersialism, det i kombination med ett förmånligt skattesystem har gjort att många företag valt att söka sig till Dubai. Många av dem är tjänsteföretag och det går i linje med trenden att vi går mot en tjänsteekonomi. Denna bakgrund har lett uppsatsens författare till problemformuleringen: Hur påverkar kulturskillnader ett internationellt tjänsteföretags utformande av sin marknadsföring? Med utgångspunkt i marknadsförings- och kulturteorier är uppsatsens övergripande syfte att undersöka om det existerar skillnader och likheter i ett internationellt tjänsteföretags tillvägagångssätt att arbeta med marknadsföring i Sverige och i Dubai. Mer specifikt ska studien visa om det går att hänföra dessa likheter och skillnader till de kulturella differenser som råder länderna emellan. För att ge en ökad förståelse för motiv och orsaker till de strategiska val som respondenterna gör, kommer också en övergripande bild av marknadsföring i allmänhet i de respektive länderna att presenteras. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats och intervjuer med tre anställda på UPS Dubai och två anställda på UPS Sverige. Slutsatserna av studien är att kultur har påverkan på utformandet av marknadsföringen. Faktorer som påverkar är bland annat hög- och lågkontext, språk, relationer, religion och osäkerhetsundvikande. Studien visar också marknadsföringsverktyg som påverkas, bland annat PR, annonsering, direktmarknadsföring och centralt producerad reklam.
3

Körper ohne Gleichgewicht die kulturelle Konstruktion der Menopause

Wolf, Meike January 2008 (has links)
Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2008
4

Kulturens betydelse vid implementering av Lean-modellen / The cultural meaning in a Lean-implemantation

Axelsson, Christoffer, Karlsson, Tobias January 2013 (has links)
No description available.
5

Die Rolltreppe kulturwissenschaftliche Studien zu einem mechanisch erschlossenen Zwischenraum /

Mihm, Andrea. Unknown Date (has links) (PDF)
Marburg, University, Diss., 2006. / Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2005.
6

Der Gürtel Funktion und Symbolik eines Kleidungsstücks in Antike und Mittelalter

Schopphoff, Claudia January 2007 (has links)
Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 2007
7

Der vergällte Alltag zur Streitkultur im 18. Jahrhundert

Haack, Julia January 2006 (has links)
Zugl.: Freiburg, Breisgau, Diss., 2006
8

Eine multivariate Analyse Aunjetitzer Fundgesellschaften

Hinz, Martin January 2007 (has links)
Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2007
9

Körper ohne Gleichgewicht : die kulturelle Konstruktion der Menopause /

Wolf, Meike. January 2009 (has links)
Zugl.: Frankfurt (Main), Universiẗat, Diss., 2008.
10

Pop und Politik politische Popkultur und Kulturpolitik in der Mediengesellschaft

Nieland, Jörg-Uwe January 2006 (has links)
Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2006

Page generated in 0.0248 seconds