• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1808
 • 650
 • 211
 • 113
 • 22
 • 19
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2860
 • 929
 • 597
 • 421
 • 405
 • 404
 • 404
 • 355
 • 266
 • 247
 • 235
 • 205
 • 203
 • 184
 • 183
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Elever med utländsk bakgrund i den svenska skolan : En studie om hur invandrare upplever integration i den svenska skolan / Students with a foreign background in the swedish scholl system : A study on how immigrants experience integration into the swedish school system

Arango, Sandra, Micic, Darko, Ponce, Julio January 2008 (has links)
<p>Syftet med vår undersökning är att undersöka hur invandrare beskriver sina upplevelser under sina första år i den svenska skolan. Datainsamlingen har skett genom intervjuer med fyra</p><p>elever, fyra lärare samt fem föräldrar.</p><p>Studien utgår från följande fråga:</p><p> Hur integreras eleverna med utländsk bakgrund i den svenska skolan?</p><p> Hur bidrar läraren till att elever med utländsk bakgrund ska få en bra integration?</p><p> Hur hjälper föräldrar sina barn att integreras i den svenska skolan?</p><p>Resultaten från undersökningen visar att elever med utländsk bakgrund har skilda upplevelser från integration i svenska skolan. Några elever och föräldrar ansett det var enkelt och andra betydligt svårare. Skillnaden mellan de elever och föräldrar vi intervjuade är att vissa accepterade det nya landet och kulturen ganska omgående då de började i skolan, medan de andra hade svårare att acceptera det nya landet. För dem som var positiva, gick språket enklare att lära sig och det gjorde att eleven fick en bättre integration i skolan. Däremot för eleverna som beskrev sin integration lite svårare, tog det längre tid att acceptera det nya landet och på så sätt tog det även längre tid att behärska det svenska språket och alla andra viktiga aspekter i skolan som t.ex. mat, regler och schema.</p>
42

Nadel, Rille, Trichter Kulturgeschichte des Phonographen und des Grammophons in Deutschland (1900 - 1940)

Gauss, Stefan January 2007 (has links)
Zugl.: Berlin, Univ. der Künste, Diss., 2007
43

"Schwarz hat so viele Farben" afrikanisch-französischer Kulturtransfer im frühen 20. Jahrhundert

Ott, Simone January 2008 (has links)
Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2008
44

Identitet i praktik : lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur /

Hallgren, Fredrik, January 2008 (has links)
Diss. Uppsala : Univ., 2008.
45

Hur går det att använda fenomenet crowdfunding? : En kvalitativ undersökning av den svenska versionen crowdculture. / How to use the crowdfunding phenomen? : A qualitative case study of the swedish version crowdculture.

Nordlund, Jessica, Berglund, Catarina January 2015 (has links)
No description available.
46

Mångfald i förskolan : Om förskollärares yrkesetiska förhållningssätt, att tillämpa ett arbetssätt som stödjer alla barns utveckling och lärande

Dahlberg, Hillevi January 2013 (has links)
Dahlberg, Hillevi (2013). Mångfald i förskolan. Om förskollärares yrkesetiska förhållningssätt, att tillämpa ett arbetssätt som stödjer alla barns utveckling och lärande. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Avdelningen för kultur-, religions och utbildningskunskap. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter av mångkulturellt arbete i förskolans verksamhet. Förskolorna beskriver hur de arbetar utifrån de olika styrdokument som råder i för den svenska förskolan, vad det gäller till exempel normer och värden. Syftet med denna undersökning har varit att beskriva och analysera förskollärares erfarenheter av olika arbetssätt och förhållningssätt i den dagliga verksamheten för att främja barns olikheter, i mångfalds perspektiv. Undersökningen bygger på en flerfallsstudie där jag undersöker tre förskolors mångkulturella arbete i olika bostadsområden i en medelstor svensk stad. Fokusgrupper har använts som datainsamlingsmetod, detta för att erbjuda informanterna i studien möjlighet för resonemang och reflektion i det ämnesområde som studien fokuserar. Resultaten i studien visar att de flesta förskollärarna känner en osäkerhet i hur de ska tolka begreppen i studien i förhållandet till förskolornas verksamhet. Det framgår även i undersökningen att fallens möjligheter och behov av olika punkt insatser för att bedriva en förskoleverksamhet utifrån läroplanens riktlinjer ser olika ut, vilket grundare sig på att förskolorna ligger i olika bostadsområden. Anledningen till de olika beskrivningarna av arbetssätt och tolkningar vad det råder barns kulturella olikheter, är troligtvis deras tolkning av kulturella olikheter. I tidigare forskning framkommer det att i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle behövs ökad förståelse för hur barn söker kunskap, konstruerar identiteter och skapar mening. Det har framkommit i studien att några förskollärare tolkar och ser på barnens kulturella bakgrund och olikheter på ett sätt som gör att mångfalden osynliggörs. Forskningen beskriver även vikten av att lyfta fram likheter och olikheter som betydelsefullt för barn, vilket skapar bra förutsättningar för barnen att bli toleranta inför varandras kulturer. En slutsats i studien är att det finns brister och det framgår även en viss osäkerhet om hur arbetet på förskolorna ska bedrivas för att främja barns olikheter. Det förefaller att det finns en tendens att det saknas metoder och en medvetenhet om hur förskollärarna vill, kan och ska förhålla sig i en förskoleverksamhet i dagens samhälle som kräver ökad förståelse.   Nyckelord: Kultur, Mångfald, Interkulturellt förhållningssätt
47

Kultur i fokus : En studie om kulturmöten utifrån ensamkommande flyktingbarns perspektiv i Sverige

Andersson, Isabelle January 2015 (has links)
No description available.
48

Att animera utifrån kultur : En studie kring kulturella skillnader hos kroppsspråk i spel / To animate depending on culture : A study of cultural differences in bodylanguage in games

Emanuelsson, Terese January 2014 (has links)
I detta arbete undersöks det huruvida personer kan placera in animationsklipp, som skapats efter de skillnader som analyserats, i rätt kultur. För att besvara frågan har först en litteraturstudie genomförts som fokuserar på områdena kroppsspråk och kulturskillnader. Åtta animationer med fyra olika slags rörelser har skapats med ledning av studien, fyra av dem är influerade av japanskt kroppsspråk och fyra är influerade av amerikanskt kroppsspråk. Dessa animationsklipp utvärderades sedan genom en kvalitativ underöksning där det visade sig att de animationer vars rörelser är influerade av japanskt kroppsspråk var lättast att känna igen.
49

"Betoningen är ju på populärmusik" : En uppsats om musiklärares låtval till sin klassundervisning / “But the main focus is on popular music” : A thesis about music teachers’ choices of music in class education.

Johansson, Elin January 2014 (has links)
No description available.
50

Wirtschaftskulturen in der erweiterten EU die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger im europäischen Vergleich

Hölscher, Michael January 2006 (has links)
Zugl.: Leipzig, Univ., Diss.

Page generated in 0.0256 seconds