• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 232
 • 2
 • Tagged with
 • 234
 • 126
 • 108
 • 89
 • 54
 • 46
 • 40
 • 23
 • 20
 • 18
 • 17
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Öppenhet och medvetenhet : en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion /

Ferm, Cecilia, January 2004 (has links)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2004.
2

Utvärdering av musikklassverksamheten i fem kranskommuner runt Stockholm : slutrapport

Gustafsson, Jonas January 1990 (has links)
No description available.
3

Hur håller jag i 30 år? Vad krävs av mig som lärare?

Holmlund, Kristina January 2008 (has links)
<p>Lärarexamen. Examensarbete 15 hp.</p>
4

Musikvär(l)den

Bäckvall, Nis January 2007 (has links)
Examensarbete (10 p)
5

Den nordindiska klassiska musiken - en tradition i två världar. Förhållandet mellan gurushishya-traditionen och institutionell musikundervisning i Indien

Danielsson, Moa January 2008 (has links)
C-uppsats (15 hp)
6

Mer musik på schemat - bättre resultat i skolan?

Wahlberg Vannérus, Josefin January 2008 (has links)
Examensarbete 15 hp. Musiklärarexamen
7

Elevers syn på sitt musikaliska lärande. Intervjuer med tio vuxna gymnasieelever

Pemsel, Maria January 2009 (has links)
Magisteruppsats i musikpedagogik
8

Kyrkotonarterna som grund. Några argument för en "nygammal" musikteori

Eng, Kristofer January 2008 (has links)
Examensarbete 15 hp. Musiklärarexamen
9

Örats skolning : Radiokonservatoriet och musikbildningsarbetet /

Lindeborg, Ronny, January 2005 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006.
10

Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet? : Dyslexi, musik och musikpedagogik

Cederquist, Susanna January 2009 (has links)
Har dyslexi någon inverkan på musikens område? Har notläsningsproblematik en koppling till de lässvårigheter som är vanliga hos personer med dyslexi? Jag ville ta reda på hur dyslexi fungerar i samband med musik och musicerande samt belysa de musikpedagogiska konsekvenser detta innebar. Det har jag gjort genom att gå igenom litteratur inom området och genom intervjuer med 9 musicerande dyslektiker. Jag har dessutom använt mig av mina egna erfarenheter och teorier som jag utvecklat genom att själv vara musicerande dyslektiker och jag har relaterat detta till allmän kunskap på området och till resultaten från intervjuerna. Kunskaperna inom området är ännu inte omfattande och Sverige verkar inte ligga i framkanten när det gäller att producera eller praktisera kunskaper kring dyslexi och musik. Resultatet av mina intervjuer överensstämde till stor del med litteraturen och mina egna erfarenheter. Musicerandet påverkas av dyslexi och framför allt utifrån det sätt som vi här i väst oftast valt att närma oss musiken och musikpedagogiken. Det sätt som man med dyslexi fungerar på, som resulterar i dyslektisk problematik runt läsning och skrivning, påverkar även musiken och framför allt användning av notskriften. Förmågan att tillgodogöra sig musik via noter är negativt påverkad, vilket är något som är oerhört viktigt att veta om. Detta särskilt för att man som elev inte skall kunna bli stoppad och utestängd inom musikens område på grund av missförstånd. Det tankesätt som man med dyslexi har, kan också påverka musicerandet positivt. Det snabba tänkande och den närhet till bilder och kreativitet som är typiskt för dyslektiker är ofta till fördel när det gäller musikaliskt uttryck. En frihet inom spel via gehör och improvisation beskrivs utförligt och positivt både i litteraturen och av informanterna i undersökningen. Denna effekt verkar vara primär och naturlig, den verkar inte kunna förklaras av dyslektikers kompensation för svårigheter de har på andra områden inom musiken. / Does dyslexia have any impact on the music field? Do music reading problems have a connection to the reading difficulties that are common among people with dyslexia? I wanted to find out how dyslexia works in connection with music and music performance and highlight the pedagogical implications this entailed. I have done this by literature studies in the field and by interviews with 9 musicians with dyslexia. I have used my own experiences and theories which I developed by myself from being a musician with dyslexia and I have related this to the general knowledge in the field and the results of the interviews. Knowledge in this field is not yet comprehensive and Sweden does not seem to be in the forefront when it comes to producing or practicing skills on dyslexia and music. The result of my interviews corroborated largely with the literature and my own experiences. Music is affected by dyslexia and above everything from the way we in the West most often have chosen to aproach music and music pedagogy. The way you work if you have dyslexia, which results in dyslectic problems with reading and writing, affects even the music and especially the use of notation. The ability to digest music through notes is adversely affected, which is extremely important to know, especially for the student who otherwise can be stopped, or locked out, in the music area by misunderstanding. The way of thinking that people with dyslexia have, can also affect music positivly. The quick thinking and the proximity to images and creativity that is typical of dyslectic people are often beneficial in terms of musical expression. A freedom while playing by ear or improvising is described positivly and in detail, both in the literature and by informants in the investigation. This effect seems to be primary and natural, it does not seem to be explained by the compensation of difficulties that people with dyslexia have in other areas of the music. / <p>Examensarbete 15 hp. Lärarexamen</p>

Page generated in 0.0926 seconds