• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 379
 • 3
 • Tagged with
 • 382
 • 84
 • 78
 • 78
 • 61
 • 55
 • 54
 • 49
 • 40
 • 37
 • 36
 • 30
 • 30
 • 30
 • 29
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Stress och nervositet hos ungdomar inom musiken

Suhari, Fredrik January 2008 (has links)
<p>Examensarbete 15 hp, lärarexamen</p>
2

Elevers syn på sitt musikaliska lärande. Intervjuer med tio vuxna gymnasieelever

Pemsel, Maria January 2009 (has links)
Magisteruppsats i musikpedagogik
3

Gymnasieungdomars attityder till fildelning av musik

Andersson, Andreas, Domargård, Per-Erik January 2008 (has links)
Examensarbete 15 hp
4

Gymnasielevers syn på tävlingsmomentet i ämnet idrott och hälsa : En kvantitativ enkätstudie

Bryntesson, Lina January 2017 (has links)
No description available.
5

Miljömärkningar och medvetenhet : En studie om medvetenhet hos gymnasieelever kring miljömärkningar på livsmedel / Ecolabels and awareness : A study on awareness on high school students on ecolabels on food

Hallgren, Marc January 2014 (has links)
The purpose of this study was to examine how aware and conscious high school students are regarding common ecolabels on food, as well as how to increase the awareness of ecolabels. The information was gathered by using scientific reports, reports by government agencies and inquiry forms taken by two high school classes. The study showed that the more aware a consumer are, the consumer then buys more ecolabels. A wealthy consumer is also more like-ly to consume more food with ecolabels. The inquiry form was done by 48 students from two different high schools in Malmö, Sweden. The results showed that the students answered very varied and that the most of the ecolabels were clear in their message. The inquiry form showed that several ecolabels such as KRAV needs clarification and to become more clear about the work that they do. The students often knew the main characteristics of the eco-labels, but there was a weakness in how well they knew the other areas that the ecolabels worked and strived towards. To change behaviour it is important to make the behaviour “normal” and “green”, ecolabels was widely considered green, to make it normal then became more important. To make it normal it is among other things important to make it something everyone does, no matter the financial income. The students were also interested in learning more about ecolabels to ensure their choices, while buying food, to consist of buying food with ecolabels. The students wrote that it was important to know more about ecolabels so that the choices they made had the effect that they were after. It was also important to buy ecolabels to ensure a healthy climate for future generations.
6

Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever : En studie av pedagogers tillvägagångssätt för att upptäcka och bemöta läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever på språkintroduktionen

Johansson, Daniel January 2015 (has links)
Bakgrunden till studien grundas i att det har visat sig att utrikesfödda ungdomar tenderar att klara sig sämre än svenskfödda elever vad gäller läs- och skrivförmåga. Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever är svårutredda och därför är en undersökning inom området viktig. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger beskriver och resonerar kring sitt arbete med kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer av specialpedagoger, speciallärare och lärare på språkintroduktioner i tre olika kommuner av varierande storlek. Studien visar att skolorna i ett tidigt skede använder sig av elevsamtal för att få en bild av skolbakgrunden. I övrigt visar sig inget systematiserat tillvägagångssätt, men ofta visar sig elevens kunskaper och svårigheter i det dagliga skolarbetet. Läraren baserar då, när det är möjligt också i samarbete med framförallt modersmålslärare, sin bedömning på sin tidigare erfarenhet och en uppfattning om vilken progression eleven bör göra under en bestämd tid. Ibland kan tester användas för att få en bild av elevens läs- och skrivförmåga. Det visar sig att åtgärderna sker på organisations- grupp- och individnivå. Oftast sker de på individnivå, och det kan då handla om läsövningar och kommunikationsövningar mellan lärare och elev, och kompensatoriska hjälpmedel som datorstöd. Arbetet på gruppnivå är till stor del förebyggande, och det kan då exempelvis handla om att i grupp arbeta med den fonologiska förmågan, eller med läsprojekt. Organisatoriskt handlar åtgärderna till stor del om resursfördelning; de största personalresurserna finns i de grupper där de behövs mest, och olika former av nivågruppering.
7

Att använda eller inte använda tobak och alkohol, det är frågan : En kvantitativ studie om gymnasieelevers och specialidrottselevers tobaks- och alkoholvanor

Siverbo, Carolina, Turkulainen, Jesse January 2015 (has links)
Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa om det finns skillnader mellan elever som läser specialidrott på gymnasieskolan och elever som inte gör det, samt mellan könen, när det gäller användning av tobak och alkohol. För att uppfylla syftet, utformades följande frågeställningar: (1) Hur stor andel av eleverna som läser specialidrott- respektive inte läser specialidrott, har använt eller använder tobak och dricker alkohol? (2) Hur ofta använder eleverna tobak och hur ofta dricker de alkohol? (3) Finns det skillnader mellan könen när det gäller tobaks- och alkoholanvändning och hur ser dessa skillnader i så fall ut? (4) Vilka är de främsta anledningarna till varför eleverna använder eller inte använder tobak och alkohol? (5) Uppfattar eleverna att ämnet specialidrott har påverkat deras beslut att inte använda tobak och alkohol?   Metod En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar och en gruppenkät genomfördes med gymnasieelever som uppfyllde studiens kriterier. Eleverna delades in i två grupper utifrån hur de svarat på enkäten, en grupp med elever som läste specialidrott och en grupp som inte gjorde det. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen.   Resultat Endast 21 procent av specialidrottseleverna och 62 procent av eleverna som inte läste specialidrott hade någon gång rökt cigaretter. Skillnaderna i användandet av snus var små mellan grupperna, 21 procent respektive 28 procent. Betydligt mindre andel specialidrottselever hade någon gång druckit alkohol, 66 procent jämfört med 83 procent. Specialidrottseleverna som rökte cigaretter eller snusade gjorde det oftast mer sällan än en gång i månaden medan eleverna som inte läste specialidrott oftast gjorde det varje dag. När det gäller att dricka alkohol så var det vanligast bland specialidrottseleverna att dricka mer sällan än en gång i månaden och bland eleverna som inte läste specialidrott att dricka en till tre gånger i månaden. Det fanns en del skillnader mellan könen men den enda skillnaden som var signifikant var att fler pojkar i gruppen som inte läste specialidrott hade snusat någon gång. Av de eleverna i båda grupperna som inte rökte, snusade eller drack alkohol uppgav de flesta att de inte gjorde det på grund av hälsoskäl. Specialidrottseleverna drack alkohol för att bli mer sociala medan eleverna som inte läste specialidrott drack alkohol för att det är gott. Majoriteten av specialidrottseleverna anser att ämnet specialidrott inte påverkat deras beslut att avstå från tobak och alkohol.   Slutsats Färre elever som läste specialidrott hade någon gång rökt cigaretter och druckit alkohol jämfört med de som inte läste specialidrott. Specialidrottseleverna som rökte cigaretter och drack alkohol, gjorde det mer sällan än de elever som inte läste specialidrott. Eleverna i grupperna dricker alkohol av olika anledningar. Hälsan och att kunna prestera bra i sin idrott är av stor betydelse för specialidrottseleverna och de främsta anledningarna till att så få elever använde tobak och alkohol. / <p>Ämneslärarprogrammet, Specialidrott</p>
8

Stress, pepp och press : En kvantitativ studie av påverkande stressfaktorer hos elever i gymnasieskolan

Johansson, Jenny January 2015 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers upplevda stressnivå över skolan. Forskningsfrågor som besvaras är om elever känner sig stressade i skolan och om det finns några skillnader mellan könen. Studien ger även svar på vilka faktorer som påverkar stressnivån i skolan. Undersökningen är kvantitativ och 68 informanter deltog. Resultatet visar att majoriteten av eleverna känner sig stressade över skolan, men även att stress kan visa sig vara både positiv och negativ. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen. En stor faktor som påverkar eleverna negativt är betygspress och det som påverkar eleverna mest positivt är peppen de får av sig själva i stressade situationer. Slutsatsen av studien är att stress är ett stort problem i gymnasieskolan, men även en bidragande faktor för motivation och effektivitet.
9

Frånvaro / Absence

Fredriksson, Anders January 2009 (has links)
Sammanfattning Gymnasiet är en frivillig skolform, men kräver samtidigt att eleven tar sitt ansvar för sin skolgång och närvaron blir därför av vikt. Då eleven har studiemedel, så är skolan skyldig att meddela om eleven inte läser på heltid.   Som lots eller klassföreståndare på Östrabo Yrkes så har jag märkt att det inte är lika självklart för alla elever att ta sitt ansvar att vara på skolan. Dessutom har detta problem diskuterats i media och även skolpolitiker har uppmärksammat detta problem med hög frånvaro i skolan.   Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på vilka orsaker som var vanligast bland eleverna, till att inte vara närvarande på lektionerna i skolan.   Metoden som jag har använt mig av är en enkätundersökning bland treorna för respektive inriktning (Byggprogrammet: anläggning, husbygge, mureri, måleri och plåt; Elprogrammet: elteknik och datorteknik; Energiprogrammet; Fordonsprogrammet: gräv, personbil, reparation tunga fordon och transport; Hantverksprogrammet: båtbyggare, frisör, möbelsnickeri, och skrädderi och design) på Östrabo Yrkes.   De vanligaste orsakerna som kom fram var att elever är allmänt skoltrötta, stannar hemma för att de inte har fått tillräckligt med sömn, att de är morgontrötta och att de stannar hemma för att inte ha förberett sig inför prov.   Undersökningen visar att 73 % av eleverna hade varit hemma utan beviljad ledighet under sin gymnasietid. Den visar även att endast marginella skillnader mellan tjejer och killar.   Nyckelord: Frånvaro, gymnasieelever / Summary Swedish Upper Secondary Education is not compulsory but it still demands pupils to take responsibility for their schooling. So presence in school will be important. Since pupils benefit of study grants, teachers have to report when pupils don't study full time.   As a form teacher at Östrabo Yrkes I have noticed that it's not self-evident that all pupils take responsibility and attend classes. This has also been discussed in media and even school politicians have noticed the problem of pupils' frequent absence from school.   My aim with this survey is to find out the pupils' most common reasons for not attending classes.   My method has been to use a poll among pupils in the third grade alignments (The Construction Programme: Construction, Building Construction, Bricklaying, House Painting and Sheet-Metal Work; The Electrical Engineering Programme: Electrical Engineering and Computer Technology; Energy Programme; The Vehicle Engineering Programme: Excavator, Private Car, Repairing Trucks and Transport; The Handicraft Programme: Boat Building, Hairdresser, Cabinet-Making and Tailoring and Design) at Östrabo Yrkes.   The result gives the pupils' most common reasons for not attending classes. They are fed up with school on the whole. They stay home from lack of sleep. They are tired in the morning. They stay home because they haven't prepared for tests.   The survey shows that 73 % of the pupils had been absent without granted leave during their upper secondary education. It points to only minor differences between boys and girls.
10

Vid medvetande eller inte?

Eroldsson, Charlotta January 2008 (has links)
Bakgrunden till uppsatsen bygger på reflektioner, som är gjorda under några års tid, av elever som ständigt kommer för sent till morgonlektion och är allmänt trötta. Vad beror denna trötthet på? När det vad tid för uppsatsskrivande i Idrott och Hälsa, kändes det som ett bra tillfälle att fördjupa sig närmare inom området sömn, då sömn är en viktig del av den personliga hälsan. Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att utifrån gymnasieelevers deltagande i undersökningen bilda sig en uppfattning om det finns ett problem med ungdomars sömnvanor och om det är relaterat till hög datoranvändning. Vad det gäller sömn så är undersökningen mest inriktad på att samla information kring hur många timmar eleverna sover och vad de själva anser om sitt sömnbehov. Ett delsyfte har varit att undersöka om gymnasieeleverna har en hög datoranvändning. Även där har det fokuserats på hur många timmar de spenderar vid datorn efter skoltid och vad de själva anser om sitt beteende. Metod för undersökningen är kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät har delats ut till 89 gymnasieelever som alla har varit över 18 år. Av resultatet framgår att det finns ett samband mellan de elever som använder datorn mest frekvent också är de elever som har stora sömnproblem. Resultatet visar även på att eleverna själva är medvetna om sina sömnvanor och att deras sömn inte är tillfredställande. Det är ungefär lika många elever som sitter vid datorn mest frekvent som också anser att de är datorberoende. Ungefär lika många elever sover mindre än vad som anses vara normalt.

Page generated in 0.0993 seconds