• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 9
 • 4
 • 2
 • Tagged with
 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Analýza vztahů s veřejností ve firmě Oriflame v rámci České republiky

Mokrá, Eva January 2008 (has links)
No description available.
2

Vänskap och affärsverksamhets inverkan på varandra inom nätverksföretagande : Fallstudie av Oriflame Cosmetics

Näslund, Tomas, Hodell, Markus January 2008 (has links)
<p>Each day we are being swamped with commercial messages from companies, this makes us select which messages we take in. We can screen off marketing from companies, but how do we react when friends are trying to sell us products? The purpose of this study is to examine, if and if so, friendship relations and business activities influence each other within a network marketing company and also to illuminate these effects. The study shows that network companies do not only offer economic opportunities and consumption of products, but also social fellowship.</p> / <p>Att vi människor överöses av kommersiella budskap från företag innebär att vi tvingas selektera vilka budskap vi uppfattar. Företags marknadsföring kan vi avskärma oss ifrån, men hur reagerar vi då vänner vill sälja produkter till oss? Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall hur vänskapsrelationer och affärsverksamheter påverkar varandra inom ett nätverksföretag, samt belysa dessa effekter. För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med återförsäljare inom ett av de största nätverksföretagen i Sverige. Studien visar att när återförsäljare integrerar vänskap och affärsverksamhet uppnås både positiva och negativa effekter. Avslutningsvis presenteras att nätverksföretagande inte endast erbjuder ekonomiska möjligheter och konsumtion av produkter utan även social gemenskap.</p>
3

Vänskap och affärsverksamhets inverkan på varandra inom nätverksföretagande : Fallstudie av Oriflame Cosmetics

Näslund, Tomas, Hodell, Markus January 2008 (has links)
Each day we are being swamped with commercial messages from companies, this makes us select which messages we take in. We can screen off marketing from companies, but how do we react when friends are trying to sell us products? The purpose of this study is to examine, if and if so, friendship relations and business activities influence each other within a network marketing company and also to illuminate these effects. The study shows that network companies do not only offer economic opportunities and consumption of products, but also social fellowship. / Att vi människor överöses av kommersiella budskap från företag innebär att vi tvingas selektera vilka budskap vi uppfattar. Företags marknadsföring kan vi avskärma oss ifrån, men hur reagerar vi då vänner vill sälja produkter till oss? Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall hur vänskapsrelationer och affärsverksamheter påverkar varandra inom ett nätverksföretag, samt belysa dessa effekter. För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med återförsäljare inom ett av de största nätverksföretagen i Sverige. Studien visar att när återförsäljare integrerar vänskap och affärsverksamhet uppnås både positiva och negativa effekter. Avslutningsvis presenteras att nätverksföretagande inte endast erbjuder ekonomiska möjligheter och konsumtion av produkter utan även social gemenskap.
4

Analýza účinnosti motivace ve společnosti přímého prodeje / Analysis of motivation effectiveness in direct sale corporation

Pulščaková, Kateřina January 2011 (has links)
The thesis is focused on running of direct sale corporation and emphasis on employee motivation. The main goal is analysis of current motivation system and remuneration of independent beauty consultants in Oriflame cosmetics. Further objectives are effectiveness evaluation, drawbacks determination and proposals of possible improvement. Theoretical part is based on study of expert literature and brings us into domain of sale, motivation, stimulation tools and creation of motivation programs. Practical part gives basic information about company Oriflame cosmetics, its current activities and employee motivation system. Effectiveness of beauty consultants` motivation evaluation is based on questionnaire, personal interviews, corporate documents and personal experience. Related proposals and recommendations shall lead to higher influence of corporate motivation system.
5

Försäljarnas arbete i ett Multi Level Marketing- företag : - en fallstudie för Oriflame Cosmetics i Turkiet

Sertcanli, Asuman, Dinctürk, Betül January 2009 (has links)
<p>Akademi: </p><p><p>Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens<p>Högskola, Västerås.</p><p> </p></p><p>Nivå:</p><p>Kandidatuppsats i marknadsföring, EFO225, 15 hp.</p><p> </p><p>Datum:</p><p>2009-01-08</p><p> </p><p>Författare:</p><p>Asuman Sertcanli, 19861022, asi05003@student.mdh.se</p><p>Betül Dinctürk, 19850808, bdk05001@student.mdh.se</p><p> </p><p>Handledare:</p><p>Claes Jonsson</p><p> </p><p>Uppdragsgivare:</p><p>Oriflame Cosmetics i Turkiet</p><p> </p><p>Syfte:</p><p>Ändamålet med denna studie är att undersöka försäljningsarbetet i<p>ett MLM- företag i de två länderna (Sverige och Turkiet) och</p><p>därmed få fram eventuella skillnader, för att sedan kunna jämföra</p><p>deras beteende ur ett kulturellt perspektiv. Jämförelsen avser att</p><p>vara som ett underlag för säljkonsulenterna i deras dagliga arbete, i</p><p>syfte att kunna förbättra och utveckla försäljningsarbetet.</p><p> </p>Metod:</p><p>Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. En<p>intervjuguide utformades för att kunna formulera frågor utifrån valda</p><p>teorier och modeller. Intervjuerna ägde rum i Turkiet och Sverige.</p><p> </p>Slutsats:</p></p><p>Studien visade att det finns både likheter och skillnader i<p>försäljningsarbetet. De turkiska respondenterna fokuserade mer på</p><p>värvning än försäljning men var välutbildade gällande produkterna. De</p><p>svenska respondenterna var mindre kunniga gällande produkterna men</p><p>mer kundorienterade.</p></p>
6

Composition with Country and Corporate Brands. Capitalising on the Country Brand Values

Mihalache, Silviana, Vukman, Polona January 2005 (has links)
<p>Background: The concept of countries as brands has been increasingly accredited once the postmodern global world became an every day experience. A strong country brand can provide corporate brands with a unique set of values, which supports their positioning on the international market. Simultaneously, once corporate brands achieve worldwide success, they contribute actively to developing new features of the country brand. </p><p>Purpose: The aim of the paper is to design a model with regard to the value- transfer from country brands to corporate brands. The model is evaluated in accordance with the relationship between Sweden and Scania, respectively Oriflame, chosen as frames of research. The researchers assess whether the process occurrence is conscious or not, be it from inside (on the corporate level) or outside (from the audiences’ perspective), as well as its consistency (the values involved in the transfer). </p><p>Results: According to the research results, Scania displays a spontaneous value- transfer with Sweden the brand, whereasOriflame actively capitalises on the national set of common values. Either unconsciously present at the corporate level of Scania, or consciously exploited by Oriflame, these Swedish values repeat for both studied companies.</p>
7

Standardisering eller lokalanpassning : En studie av Oriflame Cosmetics reklam inom regionen EMEA

Ulfendahl, Maria, Lundström, Emelie January 2010 (has links)
<p>Denna kandidatuppsats behandlar ämnet reklam i termer av standardisering och lokalanpassning. Avsikten har varit att ta reda på hur Oriflame Cosmetics har valt att standardisera eller lokalanpassa sin reklam inom regionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), samt i vilken utsträckning Oriflames lokala representanter kan medverka i denna process. Fokus har legat på katalogutformningen då detta är Oriflame Cosmetics huvudsakliga tryckta material.</p><p>Den forskning som presenteras rör särskilt prototypstandardisering (Prototype Standardisation) och schablonstandardisering (Pattern Standardisation) av reklam. Forskare visar också på hur fokus har skiftat från att skilja på fullständig lokalanpassning och fullständig standardisering, till att istället behandla regional standardisering samt vilken roll lokala representanter har i denna process och relationen mellan huvudkontor och dotterbolag.</p><p>Undersökningen baseras på intervjuer med anställda inom Oriflame som har god insyn i företaget och katalogutvecklingen, samt på sekundärdata inhämtat från finansiella rapporter och dagspress. De huvudsakliga frågorna berörde hur processen för katalogutformandet ser ut samt hur lokala representanter medverkar i denna.</p><p>De resultat och slutsatser som undersökningen visar på är att Oriflame Cosmetics har en tydlig regional ansvarsfördelning vid katalogutformandet. De använder sig främst av så kallad schablonstandardisering men verkar överlag ha funnit en balans mellan lokalanpassning och standardisering av sitt reklammaterial. Lokala representanter medverkar i början av processen med möjlighet att ge feedback angående idéer till nya kataloger men beslutsfattande sker på regional nivå. De lokala representanterna har dock också möjlighet att komplettera katalogerna genom andra aktiviteter snarare än att ha direkt kontroll över katalogframtagningen.</p>
8

Composition with Country and Corporate Brands. Capitalising on the Country Brand Values

Mihalache, Silviana, Vukman, Polona January 2005 (has links)
Background: The concept of countries as brands has been increasingly accredited once the postmodern global world became an every day experience. A strong country brand can provide corporate brands with a unique set of values, which supports their positioning on the international market. Simultaneously, once corporate brands achieve worldwide success, they contribute actively to developing new features of the country brand. Purpose: The aim of the paper is to design a model with regard to the value- transfer from country brands to corporate brands. The model is evaluated in accordance with the relationship between Sweden and Scania, respectively Oriflame, chosen as frames of research. The researchers assess whether the process occurrence is conscious or not, be it from inside (on the corporate level) or outside (from the audiences’ perspective), as well as its consistency (the values involved in the transfer). Results: According to the research results, Scania displays a spontaneous value- transfer with Sweden the brand, whereasOriflame actively capitalises on the national set of common values. Either unconsciously present at the corporate level of Scania, or consciously exploited by Oriflame, these Swedish values repeat for both studied companies.
9

Standardisering eller lokalanpassning : En studie av Oriflame Cosmetics reklam inom regionen EMEA

Ulfendahl, Maria, Lundström, Emelie January 2010 (has links)
Denna kandidatuppsats behandlar ämnet reklam i termer av standardisering och lokalanpassning. Avsikten har varit att ta reda på hur Oriflame Cosmetics har valt att standardisera eller lokalanpassa sin reklam inom regionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), samt i vilken utsträckning Oriflames lokala representanter kan medverka i denna process. Fokus har legat på katalogutformningen då detta är Oriflame Cosmetics huvudsakliga tryckta material. Den forskning som presenteras rör särskilt prototypstandardisering (Prototype Standardisation) och schablonstandardisering (Pattern Standardisation) av reklam. Forskare visar också på hur fokus har skiftat från att skilja på fullständig lokalanpassning och fullständig standardisering, till att istället behandla regional standardisering samt vilken roll lokala representanter har i denna process och relationen mellan huvudkontor och dotterbolag. Undersökningen baseras på intervjuer med anställda inom Oriflame som har god insyn i företaget och katalogutvecklingen, samt på sekundärdata inhämtat från finansiella rapporter och dagspress. De huvudsakliga frågorna berörde hur processen för katalogutformandet ser ut samt hur lokala representanter medverkar i denna. De resultat och slutsatser som undersökningen visar på är att Oriflame Cosmetics har en tydlig regional ansvarsfördelning vid katalogutformandet. De använder sig främst av så kallad schablonstandardisering men verkar överlag ha funnit en balans mellan lokalanpassning och standardisering av sitt reklammaterial. Lokala representanter medverkar i början av processen med möjlighet att ge feedback angående idéer till nya kataloger men beslutsfattande sker på regional nivå. De lokala representanterna har dock också möjlighet att komplettera katalogerna genom andra aktiviteter snarare än att ha direkt kontroll över katalogframtagningen.
10

Försäljarnas arbete i ett Multi Level Marketing- företag : - en fallstudie för Oriflame Cosmetics i Turkiet

Sertcanli, Asuman, Dinctürk, Betül January 2009 (has links)
Akademi:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, MälardalensHögskola, Västerås.   Nivå: Kandidatuppsats i marknadsföring, EFO225, 15 hp.   Datum: 2009-01-08   Författare: Asuman Sertcanli, 19861022, asi05003@student.mdh.se Betül Dinctürk, 19850808, bdk05001@student.mdh.se   Handledare: Claes Jonsson   Uppdragsgivare: Oriflame Cosmetics i Turkiet   Syfte: Ändamålet med denna studie är att undersöka försäljningsarbetet iett MLM- företag i de två länderna (Sverige och Turkiet) och därmed få fram eventuella skillnader, för att sedan kunna jämföra deras beteende ur ett kulturellt perspektiv. Jämförelsen avser att vara som ett underlag för säljkonsulenterna i deras dagliga arbete, i syfte att kunna förbättra och utveckla försäljningsarbetet.   Metod: Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Enintervjuguide utformades för att kunna formulera frågor utifrån valda teorier och modeller. Intervjuerna ägde rum i Turkiet och Sverige.   Slutsats: Studien visade att det finns både likheter och skillnader iförsäljningsarbetet. De turkiska respondenterna fokuserade mer på värvning än försäljning men var välutbildade gällande produkterna. De svenska respondenterna var mindre kunniga gällande produkterna men mer kundorienterade.

Page generated in 0.0428 seconds