• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 700
 • 381
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1103
 • 214
 • 209
 • 184
 • 136
 • 124
 • 121
 • 101
 • 99
 • 81
 • 75
 • 75
 • 73
 • 72
 • 69
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Trängselskatt : En studie om invånares attityder till trängselskatten i Stockholm

Asklöf, Josefin January 2010 (has links)
The subject of this paper is the congestion tax in Stockholm, Sweden. The study has been conducted with the purpose to examine of how public attitudes towards congestion charging looks and the reason behind the attitude. And also to examine if there are any differences in attitudes between those living inside and outside the payment zones, between men and women and between car owners and those who do not own a car or have a driver's license. The study used a questionnaire sent out electronically to a group of friends of friends and of friends’ family members. The respondents think it´s very important to present a better option if price incitements are to be used; in this case the better option is public transportation. Revenues should be spent so that large amounts go to the public transportation. There were no attitude differences between residents living inside the payment zones and those living outside the payment zones and between men and women. There is an attitude difference between those who own a car and those who do not own a car or have a driver's license. Those who own a car are more negative to the congestion charge than those who do not own a car or have a driver's license. This is believed to diminish if information is given to the public on how the revenue is spent and if congestion charge is introduced in several of the larger cities in Sweden.
32

Refah toplumunda getto /

Erder, Sema. January 2006 (has links)
Marmara Üniv., Diss. u.d.T.: Köksal, Sema: Toplumsal değişme, dış göç ve mekân, refah toplumunda gettolaşma: Stockholm-Rinkeby örneği--İstanbul, 1985.
33

Mötesanläggningarnas framgångsfaktorer : En fallstudie av Stockholmsmässan och Stockholm Waterfront Congress Centre

Wallenzén, Karolina, Semper Egelstad, Jennifer January 2013 (has links)
The aim of this essay is to examine how important marketing and networking is for the meeting industry in Stockholm. The meeting industry is one of the most profitable areas of the tourism industry today and a major contributor to economic growth in Sweden. The meeting industry has grown rapidly in Sweden and Stockholm has during the last five years been one of the ten most popular congress cities in the world. This has resulted in that the city has become a strong competitor to other European cities. Stockholm International fairs are for example the largest trade fair organizer in Scandinavia and Stockholm Waterfront Congress Centre is the new arena of opportunity. However the marketing and a broad network is necessary for meeting facilities if their aim is to be successful. Marketing contributes to the meeting facilities establishment and makes it well known for the potential market, while the collaborations and relationships is important for facilitating their work. Today there is a discussion whether there has been a paradigm shift from traditional transaction marketing to relationship marketing; it means that it is more important today with relationships in all aspects and not just exchanges with unknown parties. Relationships and networks are therefore a strong key feature in the meeting industry and relationship marketing are becoming increasingly important for meeting facilities and conference industry.
34

The merchant houses of Stockholm, c. 1640-1800 : a comparative study of early-modern entrepreneurial behaviour /

Müller, Leos, January 1998 (has links)
Texte remanié de: Diss.--Uppsala university, 1998. / Bibliogr. p. 287-298. Index.
35

Skola i Mariehäll : Delarna och helheten / School in Mariehäll : Parts and the whole

Björklin, Sandra January 2013 (has links)
Examensarbete som bestod i att rita en låg- och mellanstadieskola i det nybyggda området Annedal. Skolan är programmerad för cirka 600 elever, sex årskurser med fyra klasser i varje årskurs, 25 elever i varje klass. Utöver de olika klassrummens hemklassrum breddades skolans program genom att låta specialklassrummen (slöjdsalar, idrottshall, mm) rita sig utåt och bli offentliga lokaler efter skoltid. Skolans program består alltså av 24 klassrum med tillhörande hemvister, två musiksalar, sal för träslöjd, sal för syslöjd, bibliotek, fullskalig idrottshall med fyra tillhörande omklädningsrum, en aula som rymmer hela skolan samt andra mer serviceinriktade skollokaler såsom matsal, skolkök och kontor för skolans administration. För att ta sig an skolans stora program användes en metod där skolan fick komma till som i ett collage. Olika väl fungerande rumsligheter från andra projekt blev inspirationskällor som införlivades och fogades in i byggnaden. Tanken om collaget blev även vägledande i utformningen av byggnadens estetik samt dess tekniska detaljer. Projektets tyngdpunk ligger dock på lösningen av det komplexa programmet. / The project was a school building for year 0-5 in Annedal, a new suburb development in Stockholm. The school is built for about 600 students, six years with four classes in each year and 25 pupils in every class. The school program is expanded with an enlargement of the specialized classroom (wood work room, needlework room, gymnasium, etc.) to host activities open to the public after school hours. The program include 24 home classrooms with homerooms, two rooms for music classes, wood work room, needlework room, a library, a big gymnasium with four changing rooms, one auditorium with room for the entire school and some service rooms for the school; school dining hall, school kitchen, janitor’s office, administration offices, etc. To handle the big program of the school the design process went thru a method of collaging the project together. Well-made and functional rooms from other projects served as inspiration and were taken up and woven into the school project. The idea of the collage served as a guide line for the design the projects esthetics and technical details as well. The main focus of the project, however, was handling the complex program.
36

Från konstfack till hipstermekka? : Restaurangbranschen i fokus

Larsson, Natalie January 2015 (has links)
Studien ämnar använda restaurangbranschen som ett mätinstrument för att undersöka graden av gentrifiering. Gentrifiering är en social förändringsprocess i form av statusförhöjning och segregation beroende av hur processen beaktas. Ett flertal forskare uppmärksammar en bortträngning av människor och dess kultur. Vidare ämnar uppsatsen undersöka om denna problematik går att finna i form av bortträngning av viss restaurangverksamhet i Midsommarkransen. Jag angriper syftet genom att först att beakta olika perspektiv av gentrifiering för att sätta studien i ett sammanhang bland tidigare forskning. Studien behandlar sedan de lokala förhållandena i Midsommarkransen, samt sätter de i relation till en periodisering av gentrifiering. Detta för att skapa en kontext att sätta min empiri i angående restaurangutbudet i Midsommarkransen. Restaurangutbudet undersöks ur tre aspekter, förändring i antal, funktion och lokalisering. Informationen rörande utbudet har framförallt samlats in med en observation och dess kundkrets har undersökts med en enkätundersökning. Det insamlade materialet bidrar bland annat till slutsatsen att området är i en pågående gentrifieringsprocess snarare än ett färdigt gentrifierat område. Genom att undersöka bolagens registreringsår finner jag ett samband mellan inflyttningen av Konstfack år 2004 och utvecklingen av kända trender inom restaurangutbudet i gentrifierade områden.
37

Sportfiske är stort vid Stockholms ström

Hultén, Hilda January 2006 (has links)
<p>För den som vill fiska i Strömmen är det bara att ta sitt fiskespö och gå dit, fisket har varit fritt för allmänheten sedan 1436. Men sportfisket är inte okontroversiellt, all lax och öring i Strömmen är inplanterad och hotar de naturliga fiskbestånden i länet. Och man bör akta sig - fiske kan vara beroendeframkallande.</p>
38

Stockholm : The Capital of Scandinavia?

Hodzic, Sasa, Pereira, Jacky January 2008 (has links)
<p>Bakgrund: I denna uppsats presenteras läsaren till Stockholm Visitors Board varumärke som under några år använts och marknadsförts internationellt för att locka företag, besökare och investerare till Stockholms stad. Författarna har undersökt varumärket ”Stockholm - The Capital of Scandinavia” för att ta reda på vad de danska och norska turistorganisationerna anser om detta. De utländska organisationerna är VisitNorway, Wonderful Copenhagen och VisitDenmark. Samtidigt har en utredning pågått för att se om något motarbete gjorts från ovan nämnda organisationerna.Med facit i hand kan författarna konstatera att dessa organisationer är likasinnade i sitt sätt att arbeta. Samtliga organisationer försöker lyfta fram det unika för sin destination samt vad den anses vara bra på. Försök att motarbeta påstås inte förekomma mot SVB, men i slutändan så påträffas ”The Capital Of…” i olika marknadsföringssammanhang hos de utländska organisationerna.</p>
39

Hållbar växtnäringshantering i Stockholms län : En aktörsanalys / Sustainable management of plant nutrients in the region of Stockholm

Eckardt, Lillemor January 2010 (has links)
<p>Plant nutrients are important for all life on earth and are also important as fertiliser infood production all over the world. Because of this, plant nutrients are of great valuebut they also bring problems. As an example, the loss of nitrogen and phosphorusfrom agriculture and urban society's sewage systems contributes to some of today’smajor problems in water environment. Another problem associated with plantnutrients is that finite recourses are used in the production of mineral fertilizers. Forinstance the limited economical life-span of phosphorus rock might lead to globalconsequences such as unequal distribution of the fertilizers which can increase thehunger around the world.In this thesis, laws, taxes, policies and technology that affect the management of plantnutrients have been described to show how the issue is handled today. Interviewswith representatives of some of the organizations whose activities directly, orindirectly, affect the flow of nutrients through the region of Stockholm have also beencarried out to better understand their views on responsibility and today's situation ingeneral. The goal has been to illustrate today's problems and to make an attempt togive examples of what could make the situation more sustainable in the future.</p>
40

Stockholm : The Capital of Scandinavia?

Hodzic, Sasa, Pereira, Jacky January 2008 (has links)
Bakgrund: I denna uppsats presenteras läsaren till Stockholm Visitors Board varumärke som under några år använts och marknadsförts internationellt för att locka företag, besökare och investerare till Stockholms stad. Författarna har undersökt varumärket ”Stockholm - The Capital of Scandinavia” för att ta reda på vad de danska och norska turistorganisationerna anser om detta. De utländska organisationerna är VisitNorway, Wonderful Copenhagen och VisitDenmark. Samtidigt har en utredning pågått för att se om något motarbete gjorts från ovan nämnda organisationerna.Med facit i hand kan författarna konstatera att dessa organisationer är likasinnade i sitt sätt att arbeta. Samtliga organisationer försöker lyfta fram det unika för sin destination samt vad den anses vara bra på. Försök att motarbeta påstås inte förekomma mot SVB, men i slutändan så påträffas ”The Capital Of…” i olika marknadsföringssammanhang hos de utländska organisationerna.

Page generated in 0.0434 seconds