• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 700
 • 381
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1103
 • 214
 • 209
 • 184
 • 136
 • 124
 • 121
 • 101
 • 99
 • 81
 • 75
 • 75
 • 73
 • 72
 • 69
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Sportfiske är stort vid Stockholms ström

Hultén, Hilda January 2006 (has links)
För den som vill fiska i Strömmen är det bara att ta sitt fiskespö och gå dit, fisket har varit fritt för allmänheten sedan 1436. Men sportfisket är inte okontroversiellt, all lax och öring i Strömmen är inplanterad och hotar de naturliga fiskbestånden i länet. Och man bör akta sig - fiske kan vara beroendeframkallande.
42

Hållbar växtnäringshantering i Stockholms län : En aktörsanalys / Sustainable management of plant nutrients in the region of Stockholm

Eckardt, Lillemor January 2010 (has links)
Plant nutrients are important for all life on earth and are also important as fertiliser infood production all over the world. Because of this, plant nutrients are of great valuebut they also bring problems. As an example, the loss of nitrogen and phosphorusfrom agriculture and urban society's sewage systems contributes to some of today’smajor problems in water environment. Another problem associated with plantnutrients is that finite recourses are used in the production of mineral fertilizers. Forinstance the limited economical life-span of phosphorus rock might lead to globalconsequences such as unequal distribution of the fertilizers which can increase thehunger around the world.In this thesis, laws, taxes, policies and technology that affect the management of plantnutrients have been described to show how the issue is handled today. Interviewswith representatives of some of the organizations whose activities directly, orindirectly, affect the flow of nutrients through the region of Stockholm have also beencarried out to better understand their views on responsibility and today's situation ingeneral. The goal has been to illustrate today's problems and to make an attempt togive examples of what could make the situation more sustainable in the future.
43

Discrepancies in solar irradiation data for Stockholm and Athens

Iliev, Dimitar January 2011 (has links)
The aim of this study is to evaluate the variation of solar radiation data between different data sources that will be free and available at the Solar Energy Research Center (SERC). The comparison between data sources will be carried out for two locations: Stockholm, Sweden and Athens, Greece. For the desired locations, data is gathered for different tilt angles: 0°, 30°, 45°, 60° facing south. The full dataset is available in two excel files: “Stockholm annual irradiation” and “Athens annual irradiation”. The World Radiation Data Center (WRDC) is defined as a reference for the comparison with other dtaasets, because it has the highest time span recorded for Stockholm (1964–2010) and Athens (1964–1986), in form of average monthly irradiation, expressed in kWh/m2. The indicator defined for the data comparison is the estimated standard deviation. The mean biased error (MBE) and the root mean square error (RMSE) were also used as statistical indicators for the horizontal solar irradiation data. The variation in solar irradiation data is categorized in two categories: natural or inter-annual variability, due to different data sources and lastly due to different calculation models. The inter-annual variation for Stockholm is 140.4kWh/m2 or 14.4% and 124.3kWh/m2 or 8.0% for Athens. The estimated deviation for horizontal solar irradiation is 3.7% for Stockholm and 4.4% Athens. This estimated deviation is respectively equal to 4.5% and 3.6% for Stockholm and Athens at 30° tilt, 5.2% and 4.5% at 45° tilt, 5.9% and 7.0% at 60°. NASA’s SSE, SAM and RETScreen (respectively Satel-light) exhibited the highest deviation from WRDC’s data for Stockholm (respectively Athens). The essential source for variation is notably the difference in horizontal solar irradiation. The variation increases by 1-2% per degree of tilt, using different calculation models, as used in PVSYST and Meteonorm. The location and altitude of the data source did not directly influence the variation with the WRDC data. Further examination is suggested in order to improve the methodology of selecting the location; Examining the functional dependence of ground reflected radiation with ambient temperature; variation of ambient temperature and its impact on different solar energy systems; Im pact of variation in solar irradiation and ambient temperature on system output.
44

"Det var inget konstigt med honom" : Svenska mediers beskrivning av självmordsbombaren den 11 december 2010

Watti, Evin, Shahriary, Forough January 2011 (has links)
Denna uppsats behandlar frågan om hur de fyra stora stockholmstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet beskrev gärningsmannen som den elfte december 2010 utförde ett terrordåd i Stockholm. För att få en så tydlig beskrivning av gärningsmannen som möjligt behandlas även frågan om hur attacken beskrevs. Uppsatsen behandlar också skillnaderna mellan hur morgontidningarna samt kvällstidningarna beskriver händelsen. Utifrån artiklar, tagna från en sjudagarsperiod från varje tidning och med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys visar studien på att de fyra olika tidningarna framställt gärningsmannen både som en god och ond människa. Detta genom en stor mängd olika både negativa och positiva personbeskrivningar. Händelsen beskrivs med ett femtiotal olika definitioner. Gärningsmannen och händelsen beskrivs på två helt skilda sätt beroende på om det är en kvällstidning eller dagstidning.
45

Prisbildning på bostadsrättsmarknaden i Stockholm : En ekonomisk tvärsnittsstudie av underliggande faktorer / Price formation on the Stockholm condominium market : An econometric cross-sectional study of underlying factors

Aronsson, Karl, Aktulga, Can January 2012 (has links)
Bostadsrättspriser är under ständig diskussion inte minst i Stockholm där priserna kan vara dubbelt så höga jämfört med övriga Sverige. Olika faktorer ses kunna påverka prisbilden på bostadsrätter, vissa mer intuitivt än andra, samtidigt som till synes liknande bostadsrätter i ett område prismässigt sett kan variera. Detta väcker frågor kring vad det är som påverkar bostadsrättspriser och vilka faktorer som har störst inflytande på prisbilden. Frågeställningarna har lett till studiens syfte: att genom en tvärsnittsstudie, analysera vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för prisbildningen på bostadsrättsmarknaden i centrala Stockholm. Tvärsnittsstudien baseras på insamlade empiriska observationer av sålda bostadsrätter i centrala Stockholm (Kungsholmen, Södermalm, Östermalm samt Vasastan/Norrmalm) under perioden mars till och med maj år 2012. Utifrån hedonisk pristeori, där priset implicit avslöjar konsumentens preferenser, har anpassade regressioner genomförts. Dessa har lett till att konsumenternas prioriteringar gällande olika bostadsrättsaspekter kunnat kartläggas och analyserats. Studiens slutsatser är att bostadsytan är den överlägset mest inflytelserika variabeln vad gäller prispåverkan. Vidare ses även variabler gällande antalet rum, månatlig kostnad, geografiskt läge, balkong, byggnadsperiod, våningsplan, kakelugn och hiss vara signifikanta för att påverka prisbilden. Gällande bostadsrätternas geografiska läge, kopplat till prispåverkan, dras slutsatsen att det är dyrast att bo på Östermalm och i Vasastan/Norrmalm. Detta kan förklaras av ett stort antal bostadsrätter från äldre byggnadsperioder, vilka har visat sig betinga ett högre pris. Ytterligare slutsatser kring faktorer som påverkar prisbilden är att konsumenter värderar att bo relativt högt i bostadshusen samt att de är beredda att betala ett markant högre pris för att få tillgång till balkong eller kakelugn.
46

Vägen till framgång : En studie om festivaler i Stockholm

Bergström, Lisa, Grafström, Emily January 2011 (has links)
The purpose of this paper is to examine how events can be successful and stay competitive.Festivals are a big part of the event world and it can be difficult to understand why certainfestivals are successful and others not. In this paper we have conducted a comparison betweentwo major festivals in Stockholm. Both of them reached success, but nevertheless one of themfailed, while the other one is still successful. With this comparison, it appeared that there aremany aspects that help a festival to reach success but also factors that can make a festival afailure. To conduct this study, a number of interviews have been carried through; these havelater been put in relation to different theories about festivals. The results of this study providesinsight into festivals ups and downs and why these happen, and can hopefully be a help toboth new and existing festivals to achieve good results.
47

Planning, projects, practice : a human geography of the Stockholm local investment programme in Hammarby Sjöstad /

Bylund, Jonas R., January 2006 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006.
48

Stockholms hantverkarklass, 1720-1772 sociala och ekonomiska förhållanden.

Söderlund, Ernst. January 1900 (has links)
Akademisk avhandling--Stockholm. / Extra t.p., with thesis note, laid in. "Källor och litteratur": p. xiii-xix.
49

Transnationale Erinnerung der Holocaust im Fokus geschichtspolitischer Initiativen

Kroh, Jens January 2006 (has links)
Zugl.: Giessen, Univ., Diss., 2006
50

Pingströrelsen och tidningen Dagen från sekt till kristet samhälle 1907-63 = The Pentecostalist movement and Dagen : from sect to Christian society, 1907-63 /

Sahlberg, Carl-Erik, January 1977 (has links)
Thesis--Uppsala. / Summary in English. Includes bibliographical references (p. 257-264) and index.

Page generated in 0.0493 seconds