• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 287
 • 62
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 351
 • 142
 • 118
 • 70
 • 66
 • 60
 • 59
 • 59
 • 52
 • 50
 • 50
 • 46
 • 43
 • 39
 • 37
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Paketering av väredepåsar : Automatisering av en manuell process / Packaging of coin bags

Öhlund, Dennis, Johansson, Robert January 2012 (has links)
Detta examensarbete syfta på att automatisera en paketeringsprocess av mynt som idag utförs manuellt av personalen på företaget Loomis. Det automatiserade konceptet som kommer presenteras för företaget skall kortfattat klara av att paketera deras värdepåsar med myntenheter. Projektet startar med att skapa en förståelse för vad som skall utföras på företaget och vilka problem som finns idag. I arbetets första fas utförs samtal med behörig personal där noggrann dokumentation och granskning om hur arbetsmetodiken utförs för tillfället. Efter att tillräckligt med fakta hade samlats började nästa fas med informationsinsamling. Olika automationstillverkares hemsidor studerades för att få mer kunskap om olika lösningar. Även ett studiebesök utfördes på ett företag som använder maskiner och robotar i deras produktionslinor. När tillräckligt med information och kunskap hade samlats inom det berörda området så började enklare skisser på en helhetslösning att ritas upp. Flera olika koncept genererades men efter noggrann jämförande där konceptens för-­‐ och nackdelar ställdes mot varandra så bestämdes ett koncept. Det konceptet som valdes uppfyllde de ställda kraven bäst. Nästa steg i projektet genomfördes genom att olika standardkomponenter studerades och valdes. Olika dellösningar i helhetskonceptet studerades mer noggrant och olika förslag skissades upp. Slutligen bestämdes vilka delkoncept som skulle ingå i automationslösningen. När alla koncept till de specifika dellösningarna som ingår i helhetslösningen hade valts, började konstruktionsprocessen. Denna process utfördes i 3D-­‐programmet Solid Works och resultatet presenteras närmare i kapitel 6. Det färdigställda konceptet på automationslösningen uppfyller de ställda kraven som var satta på produkten. Om företaget väljer att gå vidare med detta koncept kommer kostnadsbesparingar göras genom minskad personalaktivitet. Men det viktigaste bidraget som automationslösningen kan bidrar till är att den förbättra arbetsmiljön för de anställda genom att arbetsskador som uppstod med tunga lyft nu kan elimineras.
2

Funktion und Nutzung technischer Kommunikationsmedien in Verkaufsorganisationen

Creusen, Utho Constantin Wilhelm, January 1900 (has links)
Thesis--Cologne. / In Periodical Room.
3

Examensprojekt - Innovationsteknik : Robotiserad svetsning av stora konstruktioner

Fredriksson, Anna-Lena January 2009 (has links)
No description available.
4

Examensprojekt - Innovationsteknik : Robotiserad svetsning av stora konstruktioner

Fredriksson, Anna-Lena January 2009 (has links)
No description available.
5

Automation of packing process

Zia, Muhammad Irfan, Cortés Mora, Felipe January 2008 (has links)
The design work that precedes the automation of a process is not an easy job. Each one of the variables and possible risks involved in process must be carefully considered before implement the final design as well the requirements in performance and cost. However automate a dangerous, inefficient or just uncomfortable task entails many benefits that make up for the long period of design process. A well automated line will benefit the production with quality, productivity and capacity among other profits. In this project the immediate objective is to automate the “SANDFLEX Hacksaw blades” packaging process in the plant that SNAEurope owns in Lidköping. Actually the packing is completely manual. One operator packs the blades into the boxes meanwhile one more operator loads and unloads the packing station with empty and full boxes respectively. The task is both, tiring and uncomfortable for the operators as well inefficient for the company since the production rate is limited. Analyzing and observing carefully product and process, different theories and strategies to achieve the goal were developed. Three are the possible solutions to solve the problem, with different levels of automation and technologies. The robotic solution uses an articulated robot to perform all the tasks; the hybrid solution uses pneumatic devices to pack the blades and an articulated robot to support the station loading and unloading the boxes. Finally the pneumatic solution uses only pneumatic devices, which hold, open and close, push box and blades using airpower; a few sensors detect positions and states, since a PLC coordinates and controls all process. By means of discussing these solutions with the company’s engineers and workers, after a deep literature study and two test of performance, was it possible to select the most suitable solution to accomplish the packaging task. The pneumatic solution is cheap and simple, but at the same time robust and reliable. This design performs the packaging task efficiently and fast. And more important, the operator passes from pack manually the blades to monitor the process.
6

Evaluation of assembly systems : an exploratory study of evaluation situations /

Säfsten, Kristina January 2002 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Univ., 2002.
7

Automation of packing process

Zia, Muhammad Irfan, Cortés Mora, Felipe January 2008 (has links)
<p>The design work that precedes the automation of a process is not an easy job. Each one of the variables and possible risks involved in process must be carefully considered before implement the final design as well the requirements in performance and cost. However automate a dangerous, inefficient or just uncomfortable task entails many benefits that make up for the long period of design process. A well automated line will benefit the production with quality, productivity and capacity among other profits. In this project the immediate objective is to automate the “SANDFLEX Hacksaw blades” packaging process in the plant that SNAEurope owns in Lidköping. Actually the packing is completely manual. One operator packs the blades into the boxes meanwhile one more operator loads and unloads the packing station with empty and full boxes respectively. The task is both, tiring and uncomfortable for the operators as well inefficient for the company since the production rate is limited.</p><p>Analyzing and observing carefully product and process, different theories and strategies to achieve the goal were developed. Three are the possible solutions to solve the problem, with different levels of automation and technologies. The robotic solution uses an articulated robot to perform all the tasks; the hybrid solution uses pneumatic devices to pack the blades and an articulated robot to support the station loading and unloading the boxes. Finally the pneumatic solution uses only pneumatic devices, which hold, open and close, push box and blades using airpower; a few sensors detect positions and states, since a PLC coordinates and controls all process. By means of discussing these solutions with the company’s engineers and workers, after a deep literature study and two test of performance, was it possible to select the most suitable solution to accomplish the packaging task. The pneumatic solution is cheap and simple, but at the same time robust and reliable. This design performs the packaging task efficiently and fast. And more important, the operator passes from pack manually the blades to monitor the process.</p>
8

Assignment and scheduling algorithms in automated manufacturing

Spieksma, Frederik Cornelis Rafaël. January 1992 (has links)
Proefschrift Maastricht. / Auteursnaam op omslag: Frits C.R. Spieksma. Met lit. opg. en samenvatting in het Nederlands.
9

Medical narratives in the electronic medical record towards a searching structure with optimal granularity /

Tange, Huibert Johannes. January 1997 (has links)
Proefschrift Universiteit Maastricht. / Met bibliogr., lit. opg. - Met een samenvatting in het Nederlands.
10

Automatic classification of pathology reports

Bruijn, Lambertus Matthias de. January 1997 (has links)
Proefschrift Universiteit Maastricht. / Auteursnaam op omslag: Berry de Bruijn. Met bibliogr., lit. opg. en een samenvatting in het Nederlands.

Page generated in 0.1421 seconds