• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 24
 • 1
 • Tagged with
 • 25
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Paketering av fastigheter : Lagertillgång eller kapitaltillgång?

Danielsson, Emma January 2013 (has links)
No description available.
2

Paketering av väredepåsar : Automatisering av en manuell process / Packaging of coin bags

Öhlund, Dennis, Johansson, Robert January 2012 (has links)
Detta examensarbete syfta på att automatisera en paketeringsprocess av mynt som idag utförs manuellt av personalen på företaget Loomis. Det automatiserade konceptet som kommer presenteras för företaget skall kortfattat klara av att paketera deras värdepåsar med myntenheter. Projektet startar med att skapa en förståelse för vad som skall utföras på företaget och vilka problem som finns idag. I arbetets första fas utförs samtal med behörig personal där noggrann dokumentation och granskning om hur arbetsmetodiken utförs för tillfället. Efter att tillräckligt med fakta hade samlats började nästa fas med informationsinsamling. Olika automationstillverkares hemsidor studerades för att få mer kunskap om olika lösningar. Även ett studiebesök utfördes på ett företag som använder maskiner och robotar i deras produktionslinor. När tillräckligt med information och kunskap hade samlats inom det berörda området så började enklare skisser på en helhetslösning att ritas upp. Flera olika koncept genererades men efter noggrann jämförande där konceptens för-­‐ och nackdelar ställdes mot varandra så bestämdes ett koncept. Det konceptet som valdes uppfyllde de ställda kraven bäst. Nästa steg i projektet genomfördes genom att olika standardkomponenter studerades och valdes. Olika dellösningar i helhetskonceptet studerades mer noggrant och olika förslag skissades upp. Slutligen bestämdes vilka delkoncept som skulle ingå i automationslösningen. När alla koncept till de specifika dellösningarna som ingår i helhetslösningen hade valts, började konstruktionsprocessen. Denna process utfördes i 3D-­‐programmet Solid Works och resultatet presenteras närmare i kapitel 6. Det färdigställda konceptet på automationslösningen uppfyller de ställda kraven som var satta på produkten. Om företaget väljer att gå vidare med detta koncept kommer kostnadsbesparingar göras genom minskad personalaktivitet. Men det viktigaste bidraget som automationslösningen kan bidrar till är att den förbättra arbetsmiljön för de anställda genom att arbetsskador som uppstod med tunga lyft nu kan elimineras.
3

Vinetikettens påverkan på köpbeslutet : en studie på svenska konsumenter

Nydestedt, Sara, Tiemann, Zandra January 2015 (has links)
No description available.
4

Emballage för väggelement i trä : Paketering, hantering, lager och transport

Larsson, Julia, Söderberg, Sabina January 2015 (has links)
As a company it is required to work with strategies to minimize costs such as packaging and logistic costs. The increased market of industrial produced wooden buildings results that the time and the cost which the packaging of prefabricated building elements consume, is experienced to be in greater need of development than before and demands a better solution. The aim with this dissertation was to discover how the development of the handling of the packaging can improve the packaging process. The goal was to present improvement proposals for a simplified and thereby a more efficient production in time and cost perspective. The packaging process which includes packaging, handling, storage and transport were studied. Interviews were made with participants from the market for manufacturers of wooden houses and a case study was made at the company A-hus. The production management at A-hus considered that the packaging process needed to be developed and the study investigates where in the supply chain the problems are. In the case study people were interviewed about the company’s packaging process. Observations were made to discover problems that did not emerge by the interviews, but also to confirm the problems which were expressed by the respondents. Several conclusions of improvement proposals for the packaging process could be drawn from the results: The documentation of damages needs to be developed to fulfill its function. The handling stage is where most damage occurs and therefore the equipment for handling is in need of development. The communication is in need of improvement to increase the knowledge management within the factory and between the factory and the building site. A specific improvement proposal for A-hus is to remove the plastic packaging and to implement an indoor storage.
5

Automatisering av paketeringsprocess

Holmberg, Thom, Lindberg, Martin, Lindberg, Oskar January 2010 (has links)
Examensarbetet syftar till att undersöka om automatisering av den manuella paketeringsprocessen på Legosan AB vore lönsam. Legosan AB, beläget i Kumla, legotillverkar kosttillskott och läkemedel till företag inom Europa. Kapitlet Nulägesanalys beskriver hur tillverkningen och paketeringsprocessen fungerar i dagsläget och syftar till att ge en tydlig bild av processer, layouter och materialflöden. Detta beskrivs med hjälp av layoutskisser, processkartläggningar och en frekvensstudie. Nulägesanalysen avslutas med en kravspecifikation. I kapitlet Förbättringsförslag presenteras två olika förslag i två olika utföranden som beskrivs bland annat genom layoutskisser och processbeskrivningar. Dessutom beskrivs investeringar och åtgärder för respektive förslag. I det första förbättringsförslaget används en fyraxlig palleteringsrobot medan det i det andra förslaget används en kartesisk portalrobot för palleteringen. Eftersom det finns flera olika alternativ i valet av paketeringsroboten är förbättringsförslagen uppdelade i två varianter. Övriga maskiner och utrustning som krävs i förslagen beskrivs även och dess dimensioner redovisas. Avsnittet avslutas med en problemdiskussion. Investeringsanalysen visar vilka kostnader som uppkommer vid en implementering av förbättringsförslagen. Dessutom beräknas pay-offtider och en kapitalvärdekalkyl redovisas. I kapitlet Slutsatser och Rekommendationer diskuteras för och nackdelar med de olika förbättringsförslagen. Därefter rekommenderas en lösning.
6

Fastighetsförsäljning : Fast vs. lös egendom

Karlsson, Martin January 2014 (has links)
Genom en lagändring 2003 skapades nya förutsättningar vid fastighetstransaktioner. Under det senaste decenniet har det vanligaste förfarandet vid en försäljning av en näringsfastighet varit att paketera fastigheten i ett dotterbolag och avyttra detta som lös egendom. Detta förfarande leder till att säljande företag undkommer kapitalbeskattning. För köpande bolag innebär det dock att de övertar denna beskattning som en latent skatteskuld. För att detta förfarande ska möjliggöras är det en förutsättning att båda parter gynnas av tillvägagångsättet. Köparen undviker genom att förvärva fastigheten som lös egendom att erlägga stämpelskatt, och har möjlighet att få en viss paketeringsrabatt på köpeskillingen. Det nya förfarandet skapar inte bara nya möjligheter utan även nya risker uppstår. Olika regelverk reglerar tillvägagångsätten, köp av lös egendom regleras i köplagen med fast egendom regleras i jordabalken. Denna uppsats försöker genom ett fiktivt fall undersöka fastighetstransaktioner genom traditionell försäljning av fast egendom samt försäljning av bolagspaketerade fastigheter(lös egendom). Utgångspunkten är att försöka lokalisera potentiella möjligheter och risker för köpare och säljare beroende på vilket förfarande de väljer. För att mynna ut till en diskussion kring hur de olika förfarandena kommer påverka parterna.
7

Kryssningsdestination Visby : En unik destination i Östersjön med en framtida utmaning att attrahera internationella kryssningsturister

Säw, Lukas January 2015 (has links)
Abstract Kryssningsturismen ökar i Östersjön, och har sedan år 2000 vuxit med mer än 3 miljoner resenärer. Medan marknaden expanderar har utvecklingen för destinationen Visby på Gotland varit nedåtgående sedan år 2005. Avsaknaden av en kryssningskaj i Visby har resulterat i att fartyg inte väljer att stanna till vid destinationen. Fartygen är hänvisade till att ankra upp utanför och transportera in kryssningsturisterna med mindre transportbåtar. Detta är tidskrävande och omöjligt att genomföra vid dåligt väder. Region Gotland har därför tillsammans med Copenhagen Malmö Port gjort en överenskommelse om att bygga en kryssningskaj i Visby till år 2018. Denna satsning fångade undersökarens intresse och är grunden till denna studie. Copenhangen Malmö Port är en samarbetsorganisation som sedan 2001 har hand om hamnar och hamnaktiviteter både i Köpenhamn och Malmö (Copenhagen Malmö Port 2014). Studien är till största del baserad på sekundärdata där kunskap kring kryssningsturism och destinationsutveckling har inhämtats genom litteraturstudier. Empirisk data har sedan samlats in i form av rapporter och kompletterats med ett frågeformulär. Studien har sin teoretiska referensram och utgångspunkt i Butlers livscykel analys (2006), Leipers (1990) definition av primära, sekundära och tertiära attraktioner och Cohens (1972) teori om turistbubblan. Detta för att skapa en förståelse för destination Visby inom produkten kryssningsturism i Östersjön och kryssningsturistens beteende. Examensarbetet identifierar och redovisar tre viktiga utmaningar som destination Visby ställs inför med en kryssningskaj. Målsättningen att utveckla ett nätverk som kan jobba effektivt med en strategiskt gemensam målbild prioriteras högt. Destinationen skall fortsätta att utveckla och tydliggöra sin unikitet för att differentiera sig som destination inom kryssningsturism i Östersjön. Destinationen bör eftersträva att paketera sina aktiviteter utifrån kryssningsturismens behov och önskemål.
8

Försäljning av fastigheter genom bolag : Hur bör förfarandet bedömas utifrån gällande lagstiftning?

Dahlgren, Viktor January 2013 (has links)
Inom skatterätten sökes ständigt nya förfaranden som inom lagstiftningens ramar leder till skatteförmåner. Ett sådant förfarande som blivit mycket vanligt inom fastighetsbranschen är paketering av fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska föreningar varpå andelarna i dessa bolag avyttras. Detta genomförs som alternativ till en direkt fastighetsavyttring. Syftet med förfarandet är att de avyttrade andelarna ska klassificeras som näringsbetingade vilket innebär att kapitalvinsten därmed är skattefri. En förutsättning för att uppnå dessa skattekonsekvenser är dock att de avyttrade andelarna utgör kapitaltillgångar. Klassificeras istället andelarna som lagertillgångar kan bestämmelserna om näringsbetingade andelar inte tillämpas och avyttringen beskattas istället som rörelseintäkt.   Förfarandet ansågs länge okontroversiellt och föranledde heller ingen inkomstbeskattning. I två underinstansdomar under 2011 bedömdes dock andelarna vid ett sådant förfarande utgöra lagertillgångar vilket innebar att vinsterna beskattades. Detta skapade stor osäkerhet inom fastighetsbranschen avseende rättsläget vid sådana förfaranden. När målen senare prövats i högre instans har dock avyttringarna återigen ansetts vara skattefria. Till följd av knapphändiga motiveringar i målen kvarstår dock frågeställningar om vilka kriterier som är avgörande för om förfarandet leder till beskattning eller ej. Under 2012 avgjordes dessutom ett mål där paketering av en fastighet i ett handelsbolag med i huvudsak cypriotisk ägare ansågs utgöra skattflykt med tillämpning av skatteflyktslagen. Vad detta har för effekter på paketering av fastigheter i svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar framgår dock inte.   Syftet med denna uppsats är att utreda hur klassificeringen av andelarna vid fastighetspaketering bör bedömas utifrån gällande lagstiftning och praxis. Gränsdragningen mellan kapital- och lagertillgång avgör nämligen de inkomstskattekonsekvenser som följer av förfarandet. Uppsatsen utreder dessutom skattflyktslagens eventuella tillämpbarhet på paketering av fastigheter i svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar med utgångspunkt i Cypernmålet.   För att tillgodose detta syfte har en granskning genomförts av relevanta rättskällor bestående av framförallt lagstiftning, propositioner, rättsfall, statens offentliga utredningar samt skatterättslig doktrin. Med utgångspunkt i framförallt tre rättsfall har dessa rättskällor sedan analyserats. Resultatet av denna analys har utmynnat i de slutsatser som förhoppningsvis bidrar till tydligare indikationer för hur förfarandet bör bedömmas utifrån gällande lagstiftning. Slutsatsen är dock att om ambitionen är att begränsa eller förhindra denna typ av förfaranden bör detta göras genom ny lagstiftning som utormats efter de för förfarandet specifika förhållandena.
9

Paketering av fastigheter : Förfarandets framtid i ljuset av SOU 2017:27 / Real estate packaging : The outlook for the procedure in the light of SOU 2017:27

Ulfvensjö, Marcus January 2017 (has links)
År 2003 infördes lagstiftning som innebar att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffades. Syftet med lagstiftningen var att eliminera den principiellt felaktiga kedjebeskattningen av vinster i bolagssektorn som tidigare regler gav upphov till och att åtgärda den faktiska asymmetri som uppkommit genom internationell skatteplanering. Redan i och med de förarbeten som föranledde avskaffandet förutsågs att detta kunde leda till att dyrbarare tillgångar som producerats inom en koncern skulle komma att paketeras. En paketering går i princip till på så sätt att ett företag i en koncern inledningsvis avyttrar den ifrågavarande tillgången till ett dotterföretag. Överlåtelsen ska då enligt reglerna om underprisöverlåtelser behandlas som om tillgången avyttrats mot en ersättning motsvarande dess skattemässiga värde. Därefter säljs andelarna i dotterföretaget externt, dvs. till en aktör utanför koncernförhållandet, till marknadsvärdet. Andelarna är i normalfallet att anse som näringsbetingade, och då avyttrande av sådana inte är skattpliktigt sker sålunda ingen kapitalvinstbeskattning, vilket skulle ha varit fallet vid en direktförsäljning. Det ansågs dock inte motiverat att införa generella regler som motverkade detta. På grund av långa avskrivningstider för byggnader får förpackningar av just fastigheter stor ekonomisk betydelse, och för att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch har det ansetts motiverat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av paketering. Mot bakgrund av detta beslutade regeringen den 11 juni 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Betänkandet redovisades i mars 2017 genom SOU 2017:27, och omfattande lagändringar på området kom härigenom att föreslås. I denna uppsats ämnar jag framför allt se över de i utredningen framlagda förslagen, och uppsatsens huvudsakliga syfte är att bedöma om förändringarna utgör en lämplig utveckling på området.
10

Shoppa med känsla : En kvantitativ studie på hur förpackningar påverkar konsumentens inställning till köp

Petersson, Hanna, Haux, Paulina January 2017 (has links)
This thesis is quantitatively investigating how packaging of mobilephone cases limit the consumer's willingness to pay, package evaluation and product evaluation. The tactile sense is central in this study. The empirical data in this thesis have been collected via a survey of 300 people in three different groups, each one half woman and half man. The reason why the surveys are devided half woman, half men is because the theory of this study show that women have a larger need for touch before buying. Need for touch is also a concept that is different between each individual and therefore need a for touch scale is included in the survey. Lastly the study did found some interesting conclusions that product packaging has an impact on willingness to buy and product evaluation.

Page generated in 0.0955 seconds