• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 100
 • 7
 • Tagged with
 • 107
 • 34
 • 24
 • 22
 • 19
 • 19
 • 18
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kunddriven fastighetsförvaltning

Berglöf, Fredrik, Bolstad-Bang, Öivind, Ewald, Joakim January 2007 (has links)
<p>Syftet med uppsatsen är att beskriva hur två företag, som agerar på samma geografiska marknad, valt att arbeta mot sina kunder och uppföljning av densammes effekter för att sedan ställa upp riktlinjer för hur ett bostadsföretag bör arbeta i den förändrade marknadssituation som idag råder.</p>
2

Energiutredning av kvarteret Masten

Bergström, Anna January 2010 (has links)
<p>I detta arbeta har en energiutredning av fastigheten Kvarteret Masten gjorts. Kvarteret Masten ligger på Nygatan 43 och Centralgatan 9 i Gävle. Fastigheten består av 30 hyreslägenheter och 3 butiker. En energiutredning innebär att energianvändningen delas upp i två delar, en tillförd och en bortförd.  I den tillförda energin ingår den köpta energin i form av fjärrvärme samt gratisenergin som kommer från personer, solen, belysning och elektrisk utrustning.  Bortförda energin består av transmissioner, ventilation, tappvarmvatten samt en ofrivilig ventilation. Transmissioner är förluster genom byggnadens konstruktionsdelar som väggar, tak, golv, fönster och dörrar. För att få reda på transmissionsförlusterna måste U-värdet (värmegenomgångsmotståndet) för varje konstruktionsdel beräknas. Som hjälpmedel till transmissionsberäkningar har befintliga ritningar av byggnaden används. Underlag till ventilationsförlusterna är egna mätningar av lufthastigheten i ventilationskanalerna. För att energibalansen ska gå ihop måste den ofriviliga ventilationen tas med och den blev 5,7 % av den tillförda energin. Byggnadens energianvändning är 407241 kWh/år. Denna användning kan minskas med besparingsåtgärder. De åtgärderna som föreslås i utredningen är att installera ett återvinningsbatteri till butikernas till- och frånluft. Dessutom installera en extra värmeväxlare till fjärrvärmesystemet, för att förse det befintliga återvinningsbatteriet till lägenheterna med fjärrvärme. Med dessa åtgärder kan föreningen spara 18705 kr/år.  Förutom värmeförbrukningen har även fastighetens kylanläggning tittas på. Åtgärdsförslagen var att installera interna kylsystem i butikerna och undersöka om det skulle vara lönsamt, det andra alternativet var ta kyla från Gavleån. I detta arbete har bara kostnadskalkyl på interna kylsystem beräknats.</p>
3

Kunddriven fastighetsförvaltning

Berglöf, Fredrik, Bolstad-Bang, Öivind, Ewald, Joakim January 2007 (has links)
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur två företag, som agerar på samma geografiska marknad, valt att arbeta mot sina kunder och uppföljning av densammes effekter för att sedan ställa upp riktlinjer för hur ett bostadsföretag bör arbeta i den förändrade marknadssituation som idag råder.
4

Energiutredning av kvarteret Masten

Bergström, Anna January 2010 (has links)
I detta arbeta har en energiutredning av fastigheten Kvarteret Masten gjorts. Kvarteret Masten ligger på Nygatan 43 och Centralgatan 9 i Gävle. Fastigheten består av 30 hyreslägenheter och 3 butiker. En energiutredning innebär att energianvändningen delas upp i två delar, en tillförd och en bortförd.  I den tillförda energin ingår den köpta energin i form av fjärrvärme samt gratisenergin som kommer från personer, solen, belysning och elektrisk utrustning.  Bortförda energin består av transmissioner, ventilation, tappvarmvatten samt en ofrivilig ventilation. Transmissioner är förluster genom byggnadens konstruktionsdelar som väggar, tak, golv, fönster och dörrar. För att få reda på transmissionsförlusterna måste U-värdet (värmegenomgångsmotståndet) för varje konstruktionsdel beräknas. Som hjälpmedel till transmissionsberäkningar har befintliga ritningar av byggnaden används. Underlag till ventilationsförlusterna är egna mätningar av lufthastigheten i ventilationskanalerna. För att energibalansen ska gå ihop måste den ofriviliga ventilationen tas med och den blev 5,7 % av den tillförda energin. Byggnadens energianvändning är 407241 kWh/år. Denna användning kan minskas med besparingsåtgärder. De åtgärderna som föreslås i utredningen är att installera ett återvinningsbatteri till butikernas till- och frånluft. Dessutom installera en extra värmeväxlare till fjärrvärmesystemet, för att förse det befintliga återvinningsbatteriet till lägenheterna med fjärrvärme. Med dessa åtgärder kan föreningen spara 18705 kr/år.  Förutom värmeförbrukningen har även fastighetens kylanläggning tittas på. Åtgärdsförslagen var att installera interna kylsystem i butikerna och undersöka om det skulle vara lönsamt, det andra alternativet var ta kyla från Gavleån. I detta arbete har bara kostnadskalkyl på interna kylsystem beräknats.
5

FASTIGHETSBOLAGS BESLUTSFAKTORER VID FÖRVÄRV AV AVKASTNINGSFASTIGHETER

Ahlstedt, Jonas, Danås, Martin January 2008 (has links)
<p>Uppsatsen behandlar fastighetsbolags olika påverkande faktorer för fastighetsförvärv. Den granskar även skillnader i olika företag baserat på dess affärsmässiga förutsättningar. Uppsatsen visar olika sätt att värdera fastigheter, både med hjälp av ekonomiska kalkyler och andra påverkande faktorer såsom geografisk placering och utvecklingsmöjligheter.</p>
6

FASTIGHETSBOLAGS BESLUTSFAKTORER VID FÖRVÄRV AV AVKASTNINGSFASTIGHETER

Ahlstedt, Jonas, Danås, Martin January 2008 (has links)
Uppsatsen behandlar fastighetsbolags olika påverkande faktorer för fastighetsförvärv. Den granskar även skillnader i olika företag baserat på dess affärsmässiga förutsättningar. Uppsatsen visar olika sätt att värdera fastigheter, både med hjälp av ekonomiska kalkyler och andra påverkande faktorer såsom geografisk placering och utvecklingsmöjligheter.
7

Tolka min tolkning för sanningens skull : En kvalitativ studie av energideklarationens påverkan på värdet av en kommersiell fastighet.

Olofsson, Kristoffer January 2013 (has links)
No description available.
8

Relationer i ett köpcentrum

Hermansson, Sofie January 2011 (has links)
No description available.
9

Beräkning av en gruppbostads energianvändning i Skellefteå kommun

Kafaliev, Christoffer January 2017 (has links)
This report describes the theory for calculating the heating effect and energy in a group home in Skellefteå. The house's theoretical energy consumption is studied in which the calculations of the U-value and it’s total ventilation, transmission and infiltration losses are included. The theoretical energy consumption is compared with the actual consumption. It also describes various steps to improve the building's energy balance. A thermal camera was also used to examine potential loss of energy sources.
10

Tredimensionell fastighetsbildning : Liljeholmskajen

Falk, Henrik, Renfors, Patrik January 2007 (has links)
<p>Med detta examensarbete vill vi belysa problematiken runt tredimensionell fastighetsbildning. Som objekt har vi använt oss av ett bergrum på Liljeholmskajen i Stockholm.</p>

Page generated in 0.071 seconds