• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 293
 • 64
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 359
 • 147
 • 122
 • 71
 • 66
 • 63
 • 60
 • 59
 • 53
 • 52
 • 51
 • 48
 • 44
 • 41
 • 38
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Effektiv patchhantering / Efficient patch management

Karlsson, Magnus January 2019 (has links)
Organisationer är utsatta för ständiga säkerhetshot på internet och penetrationstester uppdagar hur sårbara nätverken är när mjuk- och hårdvara inte är uppdaterade. Uppdateringar i IT-sammanhang kallas ”patchar” och brukar generellt förbättra antingen funktioner eller säkerhet. Det finns en arbetsprocess inom IT kallad patch management, som ansvarar för hur mjukvara och annan utrustning uppdateras för att göra nätverket säkrare. Idag finns stora utmaningar i arbetsprocessen och denna studie undersöker hur arbetet kan effektiviseras. Ett problem historiskt sett har varit att det släppts för många patchar, vilket gjort det svårare för organisationer att hålla sig uppdaterade. Enligt rekommendationer från standardiseringsorgan ska patchar helst testas innan de implementeras, för att undvika eventuella följdproblem som kan uppstå. Genom intervjuer med personer som har ansvar för patch management, visades att det finns framgångsrika metoder för att hålla systemen uppdaterade, men delvis genom att bortse från vissa rekommenderade arbetsmetoder. Automatiserade verktyg underlättar processen till stor del men det finns delprocesser som ännu inte har blivit fullgott automatiserade. Test av patchar har närmast helt förbigåtts i organisationer vars nätverk är anslutna mot internet, därför att testprocessen i dagsläget tar för mycket tid. Slutsatsen som dragits är att det är att säkrare att snabbt lösa eventuella problem som uppstår på grund av en dålig patch, hellre än att testa patchar under långa perioder, eftersom nätverket är sårbart så länge ett känt säkerhetshål inte har täppts igen. / Organizations are exposed to constant security threats from the internet and penetration tests reveal just how vulnerable networks are when software and hardware patching aren’t up to date. Updates, known in IT as “patches”, usually enhances functions or security. Patch Management is the field in which anything related to patching of software and other various equipment falls under. As of today, Patch Management faces great challenges and the purpose of this study is to understand how the process can be made more efficient. Historically, a common issue has been the number of patch releases, which has made it cumbersome for organizations to stay up to date. Standardization bodies, such as IEC and NIST recommend that patches are tested in test environments before being installed to the production environment, to make sure no unintended consequences arise from faulty patches. Through interviews with professionals working in Patch Management, it became clear that there are ways to stay up to date, but partly through disregarding recommended best practice. Automated tools ease the Patch Management process to great extents but there are still areas that remain non-automated. The testing process has been largely ignored by organizations whose networks are connected to the internet, because said process is much too inefficient. Their answer to the problem of staying up to date is to solve problems quickly that arise through faulty patching, rather than test patches over longer periods of time. Their reasoning being that leaving known vulnerabilities unpatched is more damaging to the network.
22

Automatisering av linjeflöde

Hoang, Tuyen, Pettersson, Daniel January 2019 (has links)
Sammanfattning: Detta projekt är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och Tarkett AB i Ronneby. Projektet är en avslutande del i högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik. Projektet utgör en grund om hur man kan automatisera en av Tarketts produktionslinjer vid uppstart. Detta för att göra det enklare och säkrare för operatörerna. Problemet som skulle lösas var att ta fram en metod för att automatisera en av produktionslinjerna vid uppstart. Detta på grund av att i dagsläget träs mattan manuellt upp av operatörerna på linjen vilket medför bland annat risker som fallrisker, skärskador, klämrisker och brännskador. Framtagning av koncept har resulterat i ett slutkoncept som hjälper mattan att följa linjen genom olika moment som finns på linjen. En vajer träs manuellt upp genom linjen innan uppstart. När den extruderade mattan körs vid uppstart så matas “spetsen” av mattan in i cylindern som sedan för mattan runt cylindern av operatören. Därefter träs två axlar igenom cylindern för att motverka så att mattan rullas ut. Axlarna låses fast i cylindern med hjälp av en sprintar. Den andra änden av axeln är formad som en “skruvögla” där den sätts fast med ett lyftredskap bestående av kättingar och krokar som i sin tur är fäst med en vajer som leds av en elvinsch. Elvinschen sitter i slutet av linjen som drar och leder matten genom linjen. Projektets utfall ger en konceptlösning som ger en automatiserad uppstart. Lösningen frigör arbetskraft vid uppstart samt minskar riskerna som kan ske vid produktionsstart.
23

Förstude för automationslösning av fönstermontering inom prefabricerad hustillverkning

Andersson, Vincent January 2019 (has links)
The aim of the study is to evaluate the possibilities in implementingan automated solution for the window assembly in prefabricated housingproduction as well as to formulate a layout for such a system. Datacollection have mainly been performed through literature studies,interviews and by the study of provided documentation. The factory in which the suggested cell is to be placed is located inSkaraborg, Sweden, where the main output consists of wall components.The designated area for the robot cell is around 36 square meters. Themain task of the system is to assembly four wooden joists togetherwith a window. Several problems have been identified such as windowssometimes arriving at an undesired orientation as well as a highpayload due to the dimensions of larger window components. A layout with the robot fixated in the middle of the cell has beenrecommended. Software such as Solidworks and RobotStudio have beenused to model and simulate different layout concepts. The suggestedlayout has a cycle time of about four minutes as well as a initialinvestment cost of about 1.22 million Swedish crowns.
24

Automatisering av slutförpackning : En förstudie vid Hilton Food Group, Sverige AB

Zhang, Zhedong January 2007 (has links)
<p>Examensarbetet har genomförts på Hilton Food Group, Sverige AB (HFG Sverige) i västerås. Uppgiften var att göra en förstudie som utreder möjligheten att automatisera slutförpackningsprocessen av komsummentförpackat kött (kpk) på företaget och är en del av projektet Robot till tusen. Projektet drivs av Robotdalen i syfte att öka tillväxten hos små- och medelstora företag i Mälardalen med hjälp av robotisering. Målet med examensarbetet var att ta fram förbättringsförslag och ett genomtänkt beslutsunderlag med framtagna koncept för automatiseringen av slutförpackningsprocessen. De prioriterade koncepten skall möjliggöra en besparing av personalresursen. Några avgränsningar som gjorts var att inte ta hänsyn till materialhantering före eller efter slutförpackningsprocessen.</p><p>HFG bearbetar och packar över 150 olika sorters köttprodukter i deras 17 produktionslinjer. Dessa packas i standardlåda från Svenska Retursystem (SRS) och levereras till ICA. Detta görs i dagsläget manuellt. För att nå en fungerande automatiserad lösning behövde antal praktiska materialhanteringsproblem lösas:</p><p>- Kvalitetskrav på trågen</p><p>- SRS-låda försörjning</p><p>- Bygelpositionering och kontroll innan lådfyllning och stapling</p><p>- Trågförpackning från transportband till SRS-låda</p><p>- Hantering av ”avvikelse” t.ex. tråg som måste packas om</p><p>- Hantering av störningar</p><p>I rapporten presenteras tänkbara lösningar till de nämnda problemen. Dessa lösningar, robotar och andra utrustningar som behövs för att realisera det automatiska systemet på en packlinje beräknas för HFG Sverige få en investeringskostnad upp till 2,5 miljoner kr. Minst en person per linje per skift sparas vid slutpackningsprocessen. Detta skulle resultera i en återbetalningstid på cirka två år.</p><p>Författaren presenterar även andra förslag bland annat en automatiserad lösning för flera packlinjer samt att spelvända närmande packlinje för att effektivisera processen. Dessa är dock övergripande koncept varför ingen investeringskostnad kalkylerats.</p>
25

Framtagning av process för automatisk hantering av uppdatering och generering av dokumentation på Medius AB

Modin, Mikael January 2010 (has links)
<p>Examensarbetet utfördes åt företaget Medius AB. Arbetet bestod av att designa en ny process för Medius nuvarande och framtida dokumentationsbehov.</p><p>För att göra detta behövde tre steg slutföras. Först skulle information om dagens dokumenthantering inhämtas, vilka dokument skrivs av vem och för vem skrivs de och vilka behov finns det som idag kanske inte fylls. En grov lista över önskad funktionalitet togs också fram och därefter designades en process som klarar av att fylla alla dessa krav och behov. Sist skulle en lista över verktyg som behövs för den nya processen tas fram och en undersökning om vad som finns och vad som behöver byggas från grunden skulle genomföras. Alla dessa steg har genomförts och den nya processen har utvärderats genom enkäter till medlemmar ur ett antal olika fokusgrupper.</p><p>Resultatet av utvärderingen tyder på att det är lite arbete kvar att genomföra innan processen är redo att börja implementeras hos Medius, och dessutom behöver alla verktyg implementeras. När detta väl är klart kan den nya processen dock hjälpa Medius AB att lösa flera av de nuvarande problemen eller bristerna.</p>
26

Utvärdering av effektiviseringsförslag vid E-line på pressfabriken SAAB Automobile AB

Edoff, Mikael January 2005 (has links)
No description available.
27

Förstudie för införandet av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB

Johnsson, Peter January 2006 (has links)
<p>Uppdraget har bestått av att undersöka möjligheten att genomföra en automatisering av trucktransporter inom företaget VBG produkter AB. Tillvägagångssättet för analysen har varit att först utreda nuläget med dess för och nackdelar. Även viljeinriktningen inom företaget har varit en viktig del av analysen. Det visade klart att företaget är positiv till förändringar, vilket har underlättat arbetet. Därefter har studier av de teorier som kortfattat är redovisade i rapporten bildat grunden till den fortsatta utredningen. De teorier som är beskrivna i rapporten har varit bas till frågeställningar och strukturell genomarbetning område för område. Resultatet som framkommit genom detta arbetssätt visar att det finns möjligheter att införa automatisering av trucktransporter. Dessutom visar det sig att det också ger ekonomiska fördelar. I samband med ett sådant transportsätt kommer det sannolikt att ge positiva sidoeffekter, såsom mindre risk för skador på såväl personer som material, samt en bättre kvalitet genom "ordning och reda".</p>
28

Utvärdering av effektiviseringsförslag vid E-line på pressfabriken SAAB Automobile AB

Edoff, Mikael January 2005 (has links)
No description available.
29

Förstudie för införandet av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB

Johnsson, Peter January 2006 (has links)
Uppdraget har bestått av att undersöka möjligheten att genomföra en automatisering av trucktransporter inom företaget VBG produkter AB. Tillvägagångssättet för analysen har varit att först utreda nuläget med dess för och nackdelar. Även viljeinriktningen inom företaget har varit en viktig del av analysen. Det visade klart att företaget är positiv till förändringar, vilket har underlättat arbetet. Därefter har studier av de teorier som kortfattat är redovisade i rapporten bildat grunden till den fortsatta utredningen. De teorier som är beskrivna i rapporten har varit bas till frågeställningar och strukturell genomarbetning område för område. Resultatet som framkommit genom detta arbetssätt visar att det finns möjligheter att införa automatisering av trucktransporter. Dessutom visar det sig att det också ger ekonomiska fördelar. I samband med ett sådant transportsätt kommer det sannolikt att ge positiva sidoeffekter, såsom mindre risk för skador på såväl personer som material, samt en bättre kvalitet genom "ordning och reda".
30

AUTOMATISERAD KONSTRUKTION APPLICERAT PÅ GRENSTÄLL

Jonsson, Viktor, Ottosson, Simon January 2010 (has links)
Examensarbetet har utförts på Weland Lagersystem AB i Gislaved som tillverkar och säljer lagersystem. Företaget är en del i Welandkoncernen och ägs därmed av Weland AB. Arbetet handlar om att effektivisera konstruktionsprocessen på Weland Lagersystem AB, för produkten grenställ1. Konstruktionsprocessen består idag av ett flertal moment. Ett av dessa moment, som idag utförs manuellt och är tidskrävande, är skapande av geometriska modeller. Effektivisering av denna process, för produkten grenställ, är gjord genom automatisering.Två automatiseringsförslag togs fram och evaluerades för att finna det, i detta fall, bästa förslaget med hjälp av gjorda metoder som funktionsanalyser, investeringskalkyler och uppnåbarhetsgraden för respektive förslag. Likaså gjordes en implementering av automatiseringen för att uppnå tidsbesparingar och därmed ekonomiska vinster hos företaget Weland Lagersystem AB.Genomförandet av automatiseringen har till största del bestått av programmering i VBA (Visual Basic for Applications), som är synkroniserat med CAD (Computer Aided Design) programmet SolidWorks. Därför beskrivs en del utmaningar som har dykt upp under programmeringens gång. I resultatet presenteras investeringskalkylens nyttoeffekt tillsammans med en uppskattad jämförelse på hur enkelt det är att skapa funktionerna (som framgår i funktionsanalysen), för respektive lösningsförslag. Likaså dras sedan en slutsats kring vilket förslag som är bäst lämpad för Weland Lagersystem AB. Till sist visualiseras bilder med förklarande text för att visa utförandet av den färdiga automatiseringen. Slutligen kommer en slutsats kring automatisering överlag och hur vi tror den utvecklas i framtiden att dras. Likaså kommer olika vidareutvecklingsförslag på automatiseringen vi åstadkommit presenteras. Det kan innebära att göra automatiseringsprogrammet mer komplett samt integreras med andra moment i konstruktionsprocessen.

Page generated in 0.1014 seconds