• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 286
 • 62
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 350
 • 141
 • 118
 • 70
 • 66
 • 60
 • 59
 • 59
 • 52
 • 50
 • 50
 • 46
 • 43
 • 38
 • 37
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Hur man utvecklar automatiserad kunskap av multiplikationstabellerna : En jämförelse av två undervisningsaktiviteter i årskurs 3

Björkman Gomez, Linn, Wetterfall, Lina January 2016 (has links)
För att eleverna ska nå de kunskapsmål som Skolverket suttit upp inom matematik, behöver de utveckla och behärska flera matematiska förmågor. För att kunna lösa uppgifter utifrån de fyra grundläggande räknesätten underlättar det om elever har utvecklat utantillkunskaper för b.la. multiplikationstabellerna. Syftet med denna studie är att jämföra två olika undervisningsaktiviteter, grundade i behaviorismen respektive pragmatismen, för att se vilken som är mest framgångsrik för automatisering av multiplikationstabeller. Studien har genomförts i årskurs 3 i två parallellklasser inriktat på sjuans, åttans och nians multiplikationstabell. Varje klass fick ta del av varsin undervisningsaktivitet och det genomfördes flera skriftliga tester för att jämföra resultaten. Resultaten visade en marginell skillnad mellan de två grupperna som båda hade förbättrat sina kunskaper av multiplikationstabellerna. Slutsatsen blev därför att båda aktiviteterna var lika framgångsrika för studiens syfte.
12

Effektivisering av orderläggningen för inkommande order

Petterson, Pernilla, Karlsson, Ida January 2016 (has links)
Detta examensarbete har genomförts i syfte att analysera hur en orderläggningsprocess för inkommande order kan effektiviseras. För att kunna jämföra teori med verklighet har företaget Boxon Systems AB i Borås orderläggningsprocess studerats. Företaget är verksamma inom etikettbranschen och har utvecklat en intern orderläggningsprocess som bygger på att kunden själv lägger sin order via ett automatiserat webbaserat orderläggningssystem kallat Baghera. Metoder för att genomföra arbetet har använts och befintlig litteratur studerades samt observationer och intervjuer med berörda parter genomfördes. Genom att koppla ihop valda teorier med empiri har en analys utförts. Detta mynnar slutligen ut i rekommendationer och en slutsats. Då hållbarhet och teknisk utveckling är av vikt i ett företag krävs det att arbetet fortgår vad gäller ständiga förbättringar och fokus på framtiden. Genom att automatisera och standardisera orderläggningsprocessen kan de icke värdeskapande aktiviteterna minskas och resurser utnyttjas mer optimalt. Att skapa en transparent kedja vad gäller information och kommunikation möjliggör att berörda parter tar del av samma information och missförstånd lättare undviks. Relationen mellan leverantör och kund kan således bli mer stabil och långsiktig. Rekommendationerna i slutet av arbetet möjliggör för Boxon Systems AB att förbättra sina administrativa processer för orderläggningen och därmed reducera icke värdeskapande aktiviteter. Rekommendationerna fokuserar på att företaget skall vilja sträva efter att ständigt förbättra verksamheten och dess kundrelationer. Några förslag är att förbättra kommunikationen, standardisera arbetssättet samt använda gemensamma system för orderöverföring.
13

Låsning/Indexering av vändskär

Andersson, Tommy, Börjeson, Gustav, Nordén, Niklas January 2002 (has links)
No description available.
14

Förstudie robotautomatisering : robotsimulering

Andersson, Jonas January 2002 (has links)
No description available.
15

Förstudie till inspektionscell för oförstörande provning

Nilsson, Edvard, Löwenlid, Håkan January 2005 (has links)
No description available.
16

Låsning/Indexering av vändskär

Andersson, Tommy, Börjeson, Gustav, Nordén, Niklas January 2002 (has links)
No description available.
17

Förstudie robotautomatisering : robotsimulering

Andersson, Jonas January 2002 (has links)
No description available.
18

Förstudie till inspektionscell för oförstörande provning

Nilsson, Edvard, Löwenlid, Håkan January 2005 (has links)
No description available.
19

Strategier i multiplikation : Automatisering och textuppgifter / Strategies in multiplication : Automation

McGinley, Simon, Lindeqvist, Henrik January 2022 (has links)
Syftet med denna studie var att utforska vilken roll automatiseringen av multiplikationstabellerna har i matematik gällande lösandet av en textuppgift. Detta gjordes genom en metod som baserades på upprepning och roteinlärning jämfördes med en annan metod som följer elevernas matematikboks upplägg. Denna studie har en experimentell undersökningsdesign. Studien genomfördes i en svensk kommunalskola med två årskurs 2 klasser. Vi har testat de olika metoderna för att bedöma hur effektiva de är och därefter diskuterat vad skillnaderna kan bero på. Hypotesen som sattes upp för studien var att eleverna som fick automatisera multiplikationstabellerna skulle klara textuppgifterna bättre. Studien har två undersökningstillfällen, ett före- och ett efter-test för att kunna mäta utvecklingen av de båda metoderna. Data analyserades med hjälp av ett beroende T-test. Resultatet påvisade att automatisering var det som fick eleverna att utvecklas och förbättra sina resultat från före och efter-testet. Det hade skett en förbättring hos båda grupperna, men endast förbättringen hos interventionsgruppen var signifikant. Detta gav hypotesen som sattes upp före undersökningen stöd och automatisering av multiplikationstabellerna var det som fungerade mest effektivt.
20

Automatiseringsförslag för implementering av materialhanteringssystem / Automation proposal for implementation of materialhandlingsystem

Milakovic, Gabrijela, Karam, Marlen January 2019 (has links)
På HKScans anläggning i Skara produceras olika köttprodukter. I dagsläget upplevs brister i logistiken kring hantering av pallar som lagerhålls och transporteras vidare för produktion. Målet med projektet var att hitta ett lämpligt materialhanteringssystem som uppfyller FIFO i syfte till ökad lagerhållningskapacitet. Teoretiska referensramen och litteraturstudien användes som kunskapsfördjupning inom materialhanteringen och dess tillämpning. För att uppnå syften och mål utfördes kartläggning i form av principskiss som underlag till insamling av nödvändig data för vidare arbeten som i sin tur möjliggjorde framtagning av ett lösningsförslag. För att få en tydlig helhetsbild av problemområdet användes flera datainsamlingsverktyg vilka var observationer, intervjuer, frekvens- och tidsstudier. Förbättringsförslaget som tagits fram är en semiautomatisk lösning vilken grundas på empirisk data som har kopplats till den teoretiska referensramen. Förbättringsförslaget består av en ny layout, två transportvagnar, djupställningsställage samt arbetsmetod för in- och utlastning av pallar. Implementering av förbättringsförslaget medför reducering av onödiga transportsträckor med trucken samt utökad lagerhållningskapacitet. Förslaget reducerar även kostnader av hyrning av pallplatser i extern frys vilket medför stora besparingar till företaget med kort återbetalningstid.

Page generated in 0.1044 seconds