• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 41
 • 16
 • 11
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 131
 • 43
 • 28
 • 17
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Användandet av hen : En diskurspsykologisk studie behandlande användandet av hen på Twitter

Kant, Erica January 2014 (has links)
Syftet med studien är att undersöka i vilka sammanhang som användningen av pronomenet hen förekommer i inlägg på Twitter. Hen är ett kontroversiellt pronomen och fungerar som ett könsneutralt alternativ till pronomen som han och hon. Med hjälp av diskurspsykologi tillsammans med influenser av konversationsanalys och ett fokus på kön analyseras användningen av hen som påträffats i 252 inlägg under ett dygn, vilket inkluderar både konversationer och enskilda inlägg. Resultatet har delats in i sex kategorier, dessa är: anonymiserande, okänd könsidentitet, könsöverskridande, generisk, icke-mänskligt och negativ. Resultatet pekar på ett tydligt mönster gällande användningen av hen i de enskilda inläggen, vilket visar en relation mellan hen och en anonymiserande referens där hen exempelvis används i relation till en vän eller min chef. Ytterligare en utmärkande användning för de enskilda inläggen är den generiska kategorin, det vill säga när personer pratar i allmänhet om någon specifik samhällsgrupp, eller om individer i allmänhet. Tydligt var att hen används särskilt i relation till pronomenet någon och till en obestämd referens. Emellertid beträffande konversationer skiljde sig användningen lite ifrån de enskilda inläggen. Särskilt mellan kategorierna anonymiserande, okänd könsidentitet, könsöverskridande och generisk fanns istället en jämn spridning av användandet av hen. Ytterligare något utmärkande för kategorierna är att det förekommer en användning av anonymisering (du, folk och fotografen) tillsammans med okänd könsidentitet, där den ena parten använder en anonymiserande referens vilket medför att könet blir okänt för den andra parten i konversationen.
2

Calcium homeostasis and reproductive function in the domestic hen

Joyner, C. J. January 1985 (has links)
No description available.
3

Physical and chemical studies of monoclonal antibodies to lysozyme

Ryan, R. P. January 1988 (has links)
No description available.
4

Barnens reagerande och perspektiv på det könsneutrala begreppet ”hen” : En studie om hur barn på förskolan reagerar på begreppet ”hen”.

Kumar, Savita January 2013 (has links)
"Hen" har det skrivits mycket om i populärkulturella skrifter samt diskuterats om i debatter och i radioprogram, men ordet har inte i stor utsträckning avhandlats i en akademisk kontext. Jag känner att det är nödvändigt att analysera "hen" ur ett teoretiskt perspektiv, och få kunskap om hur begreppets användande i förskolan skulle fungera. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur barn på förskolan reagerar på begreppet "hen" i ett socialt och språkligt sammanhang. Som förskolepedagog har jag förmånen att få arbeta med barn och kan via min roll utföra en mindre typ av studie på en mindre barngrupp för att få svar på följande: Hur ser barn på användandet av begreppet "hen", vad är deras perspektiv på ordet, och hur reagerar de på begreppet i förskolemiljön? För att utöka kunskap om barnens perspektiv på begreppet är deltagande observation valt som vetenskaplig metod. Denna utförs tillsammans med förskolans barn i förskolans miljö i olika aktiviteter och sammanhang. Jag har använt mig av följande aktiviteter för att få ett svar på min frågeställning; Sång under samling - där jag byter ut könsbundna ord till det könsneutrala begreppet "hen" Högläsning – "Kivi & Monsterhund" Fria lekar som får barnen att agera ut sin kreativitet Frågeställningar och dialog med barnen, för att få insikt i deras tankar om aktiviteterna. Totalt har det gjorts fyra aktiviteter vid fyra olika tillfällen med två olika barngrupper i en förskola. Det var tre pedagoger och 11 barn i åldrarna 3-5 år som deltog. Av dessa elva barn var det 6 flickor samt 5 pojkar. De aktiviteter som gjordes valdes för dess relevans till studien. Könsneutralitet är det som ska undersökas och speciellt är det av intresse att se barnens perspektiv på könsneutralitet och begreppet "hen". Den slutsats som kan dras är att barn ser mildare på könsroller än vad vuxna gör och reagerar inte mycket på begreppet "hen". En ytterligare slutsats är att barn påverkas i stor grad av vad andra barn uttrycker och hur andra barn beskriver sina uppfattningar.
5

Social spacing in domestic fowl

Keeling, Linda Jane January 1987 (has links)
No description available.
6

Vad hende sedan? : En studie om hen i gymnasieskolans svenskundervisning / What happhened next? : A study of hen in the teaching of Swedish at upper secondary school level.

Junghagen Öberg, Lena, Norkvist, Tove January 2019 (has links)
This study focuses on the Swedish gender-neutral pronoun hen in upper-secondary Swedish teaching. Teachers were asked to participate in a survey with questions regarding hen to reveal if and how hen was included in their teaching in one way or another. It was also of interest to see what the teachers thought of hen in general and whether or not they used the word in their language. At the same time, certain parts were analysed in textbooks to see if hen was a part of the material that is distributed to the students. It was found that hen appears in textbooks, however, it was mostly in a meta-context and the textbooks did not have hen instead of double forms such as he/she. It was also found that most of the teachers thought of hen in a positive way, but the results show that teachers are more positive to the generic hen in comparison to the specific hen. A majority of the teachers in this study use hen but it is mostly within their work and not outside of school which indicates a moral usage rather than a natural usage. The results indicate that there is a lack of specific usage of hen in textbooks and also among teachers, but this may be due to the lack of transgender people. There is also a lack of natural usage of the generic hen in the textbooks instead of non gender-neutral pronouns.
7

Hen! Är inte det en sådan där feministisk grej...? : En studie om hur förskolepersonal uppfattar ett användande av det könsneutrala pronomenet hen inom förskolan / Hen! Isn’t that one of those feminist things…? : A study of how preschool employees perceive a usage of the gender neutral pronoun hen within Swedish preschools

All, Sara, Gustafsson, Frida January 2013 (has links)
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskolepersonal uppfattar en användning av det könsneutrala pronomenet hen inom förskolan. Våra frågeställningar är: ”Hur uppfattar förskolepersonalen möjligheten att använda hen som könsneutralt pronomen inom förskolan?” samt ”Anser förskolepersonalen att det finns några användningsområden där det könsneutrala pronomenet hen kan ingå?”. I denna undersökning användes en kvalitativ undersökningsmetod där vi utförde 11 kvalitativa forskningsintervjuer med förskolepersonal från fem förskolor. Den inspelade empirin dokumenterades med hjälp av diktafon som sedan transkriberades och analyserades. I studien framkom hur informanterna uppfattade genus och kön på förskolan. Vi tolkade att den uppfattningen speglade informanternas inställning till ordet hen. Undersökningen visade på i hur stor utsträckning förskolepersonalen använde sig av pronomen som hon/han. Vi tolkade att informanterna har utgått ifrån ett biologiskt och heteronormativt perspektiv när de talat om kön och könsidentitet. De uttryckte att de inte gjorde skillnad på "flickor" och "pojkar" och ansåg att de arbetade utifrån ett individperspektiv men istället påvisades motsatsen. Vår slutsats är att informanterna hade svårt att se användningsområden med ett könsneutralt pronomen. / The purpose of this study is to investigate how preschool employees perceive a usage of the gender-neutral pronoun hen within Swedish preschools. Our questions are: ”How do the preschool employees in this study perceive the possibility of using hen as a gender-neutral pronoun within the preschool environment?” and ”Do they think that there are any fields of usage of hen that can be applied in this environment?” This study was carried out with a qualitative method of investigation and 11 qualitative research interviews with preschool employees from five different preschools. The recorded empirical information was documented with a dictaphone whereupon the data was transcribed and analyzed. The study revealed how the informants perceived gender and sex in the preschool environment. We interpreted this perception as a reflection of the attitudes to the word hen among the informants. The results showed to what extent the preschool employees used pronouns like hon/han. We interpreted that the perspective among the informants when discussing gender and gender identity was biological and heteronormative. The informants claimed that they did not make any difference between girls and boys and they felt that they were working from an individual perspective. However, on the contrary, we proved the opposite. Our conclusion is that the informants found it difficult to see the range of application of the gender-neutral pronoun.
8

Hen - En pragmatisk, praktisk språkreform eller ett politiskt ställningstagande?

Ingvaldson, Amanda January 2012 (has links)
Denna uppsats är en studie av hur Socialstyrelsen och Försäkringskassan hanterar ordet hen med särskilt fokus på åtta medarbetares attityder till ordet och vilka ideologier dessa bottnar i. Metoden är kvalitativa forskningsintervjuer och mejlintervjuer där medarbetarna har fått resonera kring hur de ställer sig till ordet och till att använda det på sin respektive myndighet. Ytterligare två komponenter har i enlighet med Bernard Spolskys teori om språkpolicies, undersökts - den explicita språkvården med avseende på hen samt om ordet förekommer i språkbruket internt och externt på myndigheterna. För tydlighetens skull är uppsatsens analysdel indelad efter dessa tre komponenter: den explicita språkvården, attityder och ideologier och språkbruket. Informationen om den explicita språkvården och det interna och det externa språkbruket bygger främst på informanternas egna erfarenheter och observationer. Materialet består av 6 kvalitativa forskningsintervjuer på drygt 256 minuter samt två mejlintervjuer. Analysen visar att det inte bedrivs något explicit språkvårdsarbete på myndigheterna med avseende på hen. Vill medarbetarna uttrycka sig könsneutralt rekommenderas de att skriva han eller hon eller den. Ingen av myndigheterna har någon officiell hållning vad gäller hen men medarbetare rekommenderas att undvika hen så länge det finns risk för att provocera mottagaren. Analysen visar också att majoriteten av informanterna är positivt inställda till ett könsneutralt pronomen men att det inte nödvändigtvis måste vara ordet hen som fyller den funktionen. De negativa attityderna till hen lägger många av informanterna hos andra människor. / This paper is a study of how Socialstyrelsen and Försäkringskassan handles the word hen. The main focus is eight employees attitudes to the word and what ideologies they derive from. The method is qualitative research interviews and e-mail interviews where the employees discuss how they feel about the word and if they have or want to use it. Two additional components in accordance with Bernard Spolsky’s theory of language policies, is also investigated - the explicit language planning for hen and if the word occurs in the internal or the external communication. The analysis is divided into three components: the explicit language planning, attitudes and ideologies and language use. The information about the explicit language planning and the internal and the external language use is mainly based on the participants own experiences and observations. The material consists of six qualitative research interviews of more than 256 minutes and two e-mail interviews. The analysis shows that the explicit language planning doesen’t handle hen. If employees would like to express themselves gender-neutral they are recommended to write he or she or it. Employees are advised to avoid hen as long as there is a risk of provoking the receiver. The analysis also shows that the majority of respondents are in favor of a gender-neutral pronoun, but it is not necessarily the word hen that has to fill that function. The negative attitudes towards hen many of the informants put on other people.
9

Evaluation of the use of alfalfa diets as an alternative to feed deprivation for the induction of molt in commercial laying chickens

Landers, Kristin Lynn 15 November 2004 (has links)
Induced molting is process used by commercial producers to extend the reproductive life of a laying hen. Typically, producers deprive hens of feed for a period of 7-14 days while reducing the amount of light exposure to the hens. This allows for regression of the reproductive tract and for a second cycle of egg production to occur. However, induced molting by feed deprivation has been shown to increase the hen's risk of becoming infected with pathogenic bacteria, such as Salmonella. This increased risk could mean an increase in contaminated eggs or egg products, which causes concerns for public health. This combined with increasing pressure on egg producers from animal welfare organizations has prompted the investigation of diets that would provide available energy for the hens, while still inducing a molt that is economically advantageous to producers. Alfalfa, provided in meal or pelleted form, provides only 1/2 the metabolizable energy and 1/4 of the calcium required of a laying hen that is reproductively active. Due to the decrease in nutrients, alfalfa was investigated as an alternative to feed deprivation. Studies were conducted to assess egg quality, egg production, consumer acceptance, and hen physiology.
10

"Hen äter rötter och odlar bin - och lajkar bilder på Fridolin" : En studie om användandet av ordet hen i journalistiska texter och bloggtexter

Wallin, Isabelle January 2015 (has links)
I denna uppsats analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i journalistiska texter och bloggtexter. Hen- användningen exploderade i både media och i bloggar under 2012 i samband med den stora hen-debatten och sedan dess har pronomenets användning fortsatt att öka. Syftet med denna uppsats är att dels undersöka ordets funktion med en kvantitativ ansats, dels att undersöka om det går att hitta mönster i användandet och dels att undersöka kontextbundna attityder till ordet hen genom en kvalitativ diskursanalys. Resultatet visar att hen i största utsträckning används i syntaktisk funktion, både i media och i bloggar. Den vanligaste underordnade hen-kategorin är generiskt hen och den minst vanliga underordnade kategorin är könsöverskridande hen. Resultaten visar också att det går att urskilja vissa mönster och vissa kontextbundna attityder i användandet av hen.

Page generated in 0.0386 seconds