• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Den levande matematiken : En studie om hur lärare arbetar och anser sig uppfylla kraven för att göra matematiken till ett kreativt, kommunikativ samt ett vardagligt ämne. / Mathematics comes alive

Nilsson, Lina, Suomenniemi, Carolina January 2013 (has links)
I denna uppsats får läsaren ta del av hur dagens lärare arbetar för att uppnå kraven i den relativt nya läroplanen Lgr11. Syftet med undersökningen är att ta reda på om, eller hur, lärare idag gör för att matematikundervisning i årskurs fyra, fem och sex ska vara kreativ, kommunikativ samt återfinnas i vardagen. Detta gjordes genom en kvalitativ studie genom intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs fyra till sex. Huvudresultatet i vår undersökning kan sammanfattas till att färsk kunskap, och rätt kunskap är A och O vid matematikundervisning.
2

Matematikundervisning med kommunikation i centrum

Brandt Ekström, Marlene, Bergqvist, Caroline January 2006 (has links)
Vi tror att ett lektionsupplägg och en färdighetsträning i matematik som intresserar och engagerar eleverna är avgörande för om eleverna tycker matematiken känns rolig och meningsfull. Vi har haft en lektion i år 4 på en skola i södra Sverige. Därefter har vi utfört fyra kvalitativa intervjuer med åtta elever som blev intervjuade i par. Under intervjun fick eleverna spela ett spel som handlade om stapeldiagram och sedan fick de tillsammans göra ett eget diagram som visade vilka fritidsintressen de hade. Avslutningsvis fick eleverna svara på frågor om vad de tyckte om vårt arbetssätt. Vårt arbetssätt innebär matematik som knyter an till elevernas vardag och intresse, med kommunikation i centrum. Våra observationer under lektionen samt svaren från informanterna har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Resultatet har visat att eleverna blir engagerade då lektionen handlar om något de finner intressant. Samtliga informanter tyckte det var kul att spela mattespel och de flesta tyckte det var roligt och lättare att arbeta i par med matematiken. I diskussionen har vi jämfört vårt resultat med vad forskningen säger och hur dessa styrker vårt sätt att arbeta. / We think that a lesson and a training in mathematics that interests and engages the pupils is crucial if the pupils should find mathematics fun and meaningfull. We´ve had a lesson in year 4 on a school in the south of Sweden. During the interview the pupils got to play a game about bar charts and then they made a diagram together about which interests they had. At the end the pupils got to respond to questions about what they thought about our way to work with mathematics. Our way means mathematics that connects to the pupils everyday life and interest, with communication in center. Our observations during the lesson and the answers from the pupils has helped us answer our head questions. The result has shown that the student get engaged when the lesson is about something they find interesting. All of the pupils thought it was fun to play a mathgame and most of them thought it was fun and easier to work in pairs with mathematics. In our discussion we´ve compared our result with what the earlier research says and how they confirm our way to work.

Page generated in 0.0941 seconds