• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 10
 • Tagged with
 • 10
 • 10
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

För att det kan vara svårt att räkna i huvudet : Elevers attityder till laborativ matematikundervisning

Hult , Sheron, Patel, Kashmira January 2008 (has links)
No description available.
2

För att det kan vara svårt att räkna i huvudet : Elevers attityder till laborativ matematikundervisning

Hult , Sheron, Patel, Kashmira January 2008 (has links)
No description available.
3

Den levande matematiken : En studie om hur lärare arbetar och anser sig uppfylla kraven för att göra matematiken till ett kreativt, kommunikativ samt ett vardagligt ämne. / Mathematics comes alive

Nilsson, Lina, Suomenniemi, Carolina January 2013 (has links)
I denna uppsats får läsaren ta del av hur dagens lärare arbetar för att uppnå kraven i den relativt nya läroplanen Lgr11. Syftet med undersökningen är att ta reda på om, eller hur, lärare idag gör för att matematikundervisning i årskurs fyra, fem och sex ska vara kreativ, kommunikativ samt återfinnas i vardagen. Detta gjordes genom en kvalitativ studie genom intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs fyra till sex. Huvudresultatet i vår undersökning kan sammanfattas till att färsk kunskap, och rätt kunskap är A och O vid matematikundervisning.
4

Kreativ matematik / Creative mathematics

Modin, Sofia January 2002 (has links)
<p>Forskning har visat att elevers intresse för matematik avtar ju äldre de blir. En av orsakerna till detta kan vara den traditionella matematiken som till stor del består av symboler och tekniker för att hitta rätt svar. För att få engagerade elever som intresserar sig för matematik måste undervisningen förändras. I min uppsats vill jag därför lyfta fram författare och lärare som intresserar sig för den matematiska utvecklingen.</p>
5

Kreativ matematik / Creative mathematics

Modin, Sofia January 2002 (has links)
Forskning har visat att elevers intresse för matematik avtar ju äldre de blir. En av orsakerna till detta kan vara den traditionella matematiken som till stor del består av symboler och tekniker för att hitta rätt svar. För att få engagerade elever som intresserar sig för matematik måste undervisningen förändras. I min uppsats vill jag därför lyfta fram författare och lärare som intresserar sig för den matematiska utvecklingen.
6

Kreativ matematik i årskurs 3 : En laborative undervisningsmetod för att skapa ett inkluderande klassrum och en utvecklande lärsituation / Creative mathematic a laborative teaching method. Developing a constructive learningsituation and an inclusive classroom

Rundqvist, Anna January 2021 (has links)
Studien har en konstruktivistisk ansats baserats på Piages och Vygotskijs teorier om lärande. Detta är en fallstudie där en laborativ arbetsmetod , kreativ matematik, provades i syfte att testa följande hypotes: Om eleven ges möjlighet att konkretisera ett matematiskt problem genom att samarbeta och bearbeta problemet laborativt så utvecklas deras matematiska abstraktionsförmåga. Fallet fokuserar på elever i grundskolani årskurs 3, där en lektionsserie med 3 lektioner utvecklades. Eleverna arbetade laborativt med det matematiska problemet, area, både konkret och abstrakt. Lektionerna dokumenterades i en loggbok och elevernas erfarenheter samlades in genom tester och enkäter. Resultatet visar att alla elever fick en djupgående förståelse för hur area praktiskt kan beräknas i ett rutnät och de flesta fick en tydlig abstraktion för hur det matematiska problemet kunde lösas abstrakt. Vidare indikerar resultatet att när eleverna förstår vad de kan använda "area" till så har de lättare att tillgodogöra sig matematiska formler. Resultatet pekar på att en kreativ matematisk undervisningsmetod skapar förutsättningar för att elever ska kunna göra en relevant egen värdering av sina kunskaper.
7

"Den här va dubbelt så bra tycker ja" : En studie om barns tankar kring matematik i allmänhet och matematik med musik och dans som redskap

Alriksson, Susanne January 2010 (has links)
No description available.
8

Hur arbetar lärare med laborativ matematik? : En kvalitativ studie om hur fyra lärare arbetar främstmed avseende på laborativa inslag i undervisningen igrundskolan

Samo, Melissa January 2011 (has links)
The objective of this research is to unveil how respective teacher consider about the laboratory working methods in mathematics. The research even includes answers to questions such as, what approaches and attitudes the teachers have and the methods they use when instructing their students when teaching mathematics, what the materials used by the teachers are and how important working creatively is to help the students develop their logical thinking. I also looked into issues that can help understand how and why teachers use laboratory mathematics for students in young ages. As a conclusion the research showed that the teachers aim to the goal that includes helping the students understand mathematics, strengthen their logical thinking and creativity. In the method section qualitative data was used, which contained four interviews with different pedagogues that daily interact with students in elementary school. The reasons for using the method of qualitative data was to help me deeper understand and answer the specific questions I had to the pedagogues and to even compare how different pedagogues differ in their approaches and methods. The theoretical framework I used throughout the research was based on and connected to the literature and theories provided during my studies and which showed that the majority of the teachers share similar views and thoughts about the laboratory working methods. During the research, the pedagogues concluded that the basis for increasing the students’ development and knowledge, creative methods of working by the teachers are needed. Working creatively provides the students a wider path of freedom of thinking logically and thereby solving problems. Summarizing the research, it is based on theories concerning laboratory mathematics and the attitudes and approaches taken by the teachers in this subject. In the research, the fact that the teachers use a wide spectrum of laboratory material, is studied and proven. My conclusion is that all the teachers concerned find it crucial to use the creative thinking as a basic approach of teaching in order to increase the interest for mathematics among the students.
9

Utomhusmatematik : ur lärares perspektiv / Outdoor mathematics : teachers perspective

Rådström, Frida January 2008 (has links)
<p>Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad lärare i grundskolan anser om utom¬husmatematik, varför och när de själva arbetar med det. Arbetet innehåller utomhusmatemati¬kens yttre ramar. Jag har valt att intervjua sex lärare som arbetar med utomhusmatematik eller som tycker att det verkar vara ett intressant arbets¬sätt. Alla lärare arbetar i grundskolan och representerar två olika skolor. Två av lärarna arbe¬tar med utomhusmatematik en gång i veckan. De flesta lärarna anser att det är ett positivt ar¬betssätt, att det är ett praktiskt sätt att lära sig på. När lärarna har arbetat med detta arbetssätt tycker de att de flesta elever ser ut att ha roligt. Under intervjuerna kom några hinder upp mot arbetssättet, vädret och gruppen man har, har stor betydelse. Samtliga deltagande lärare vill ha mer utomhusmatematik i skolan. Vissa människor är mer prak¬tiska och lär sig lättare på det viset.</p> / <p>The aim of this examination was to find out what teachers in elementary school think about outdoor mathematics, why and when they work with it. I have chosen to interview six teach¬ers who work with outdoor mathematics or think it’s an interesting way to teach. All included teacher’s works in elementary school and represent two different schools. Most of the teach¬ers think that it’s positive with outdoor mathematics, that it’s a practical way to teach. When the teachers have worked with outdoor mathematics, they all agree that most of the students enjoy it. During the interviews a few obstacles came up regarding this way to work, it’s de¬pending on the weather and the group you have. All of the par¬ticipated teachers would like to have more outdoor mathematics in school, it is another way to learn. Some people are more practical and will learn easier in this way.</p>
10

Utomhusmatematik : ur lärares perspektiv / Outdoor mathematics : teachers perspective

Rådström, Frida January 2008 (has links)
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad lärare i grundskolan anser om utom¬husmatematik, varför och när de själva arbetar med det. Arbetet innehåller utomhusmatemati¬kens yttre ramar. Jag har valt att intervjua sex lärare som arbetar med utomhusmatematik eller som tycker att det verkar vara ett intressant arbets¬sätt. Alla lärare arbetar i grundskolan och representerar två olika skolor. Två av lärarna arbe¬tar med utomhusmatematik en gång i veckan. De flesta lärarna anser att det är ett positivt ar¬betssätt, att det är ett praktiskt sätt att lära sig på. När lärarna har arbetat med detta arbetssätt tycker de att de flesta elever ser ut att ha roligt. Under intervjuerna kom några hinder upp mot arbetssättet, vädret och gruppen man har, har stor betydelse. Samtliga deltagande lärare vill ha mer utomhusmatematik i skolan. Vissa människor är mer prak¬tiska och lär sig lättare på det viset. / The aim of this examination was to find out what teachers in elementary school think about outdoor mathematics, why and when they work with it. I have chosen to interview six teach¬ers who work with outdoor mathematics or think it’s an interesting way to teach. All included teacher’s works in elementary school and represent two different schools. Most of the teach¬ers think that it’s positive with outdoor mathematics, that it’s a practical way to teach. When the teachers have worked with outdoor mathematics, they all agree that most of the students enjoy it. During the interviews a few obstacles came up regarding this way to work, it’s de¬pending on the weather and the group you have. All of the par¬ticipated teachers would like to have more outdoor mathematics in school, it is another way to learn. Some people are more practical and will learn easier in this way.

Page generated in 0.0948 seconds