• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

A Comparison of Two Approaches to Presenting Two Series of Locomotor Skills to Children with Minimal Brain Dysfunction

Clark, Sharon E. 12 1900 (has links)
Because the child with minimal brain dysfunction has problems perceiving the world around him, and as a result, is hindered in the learning process; the purpose of this study was to determine the effect of two different methods of instruction in and practice of two series of similar locomotor skills upon the ability of children with minimal brain dysfunction to switch from one activity to another within each series.
2

Jaunųjų krepšininkų fizinio išsivystymo, funkcinio pajėgumo bei lokomocinių gebėjimų ranginės vertinimo skalės / Evaluation ranking scales of young basketball players’ physical development, functional capacity, and locomotor skills

Gaška, Kristijonas 21 July 2014 (has links)
Talentingų jaunųjų krepšininkų atranka – viena svarbiausių šiuolaikinio rengimo problemų. 9-16 metų amžius yra vienas jautriausių, kuomet atsiskleidžia įgimti fiziniai gebėjimai bei įgyjama naujų mokėjimų, leidžiančių siekti gerų sportinių rezultatų. Vis dėlto objektyvios fizinio ir techninio pajėgumo vertinimo sistemos Lietuvoje dar nėra. Žaidimų sporte vyraujantis kriterinis vertinimas kartais stokoja objektyvumo, todėl ieškodami tikslesnio vertinimo būdų, kėlėme probleminį klausimą: Kokios gi yra jaunųjų krepšininkų fizinio išsivystymo ir fizinio bei techninio parengtumo vertinimo normos, galinčios padėti vykdyti rengimo kontrolę bei atranką? Remiantis probleminiu klausimu buvo apibrėžtas tyrimo objektas – jaunųjų krepšininkų fizinis išsivystymas, funkcinis pajėgumas bei lokomociniai gebėjimai. Atsižvelgiant į pasirinktos temos aktualumą bei mokslinę problemą buvo siekiama šio tikslo – įvertinti jaunųjų krepšininkų fizinį išsivystymą, funkcinį pajėgumą bei lokomocinius gebėjimus, pateikiant normines vertinimo skales. Siekiant užsibrėžto tikslo, magistro darbe buvo keliami šie pagrindiniai tyrimo uždaviniai: ištirti 9-16 metų amžiaus žaidėjų fizinį išsivystymą, funkcinį pajėgumą ir lokomocinius gebėjimus. Sudaryti santykinės padėties matų – procentilių ranginę skalę, kuri leistų vertinti 9-16 metų amžiaus krepšininkų fizinį išsivystymą bei lokomocinių gebėjimų lygį. Modifikuoti metimų į krepšį testo rezultatų skaičiavimą, pateikiant norminio vertinimo skales... [toliau žr. visą tekstą] / One of the most important problems in modern athletes training is the selection process of talented young basketball players. The age of 9-16 is one of the most sensitive periods when innate physical abilities are revealing and new skills are gained for achievement of high sport results in the future. However, Lithuania does not have an objective system for physical and technical capacity evaluation yet. Evaluation under certain criteria in sports games lacks objectivity at times that is why to seek for more precise evaluation methods we have raised the question: what are the evaluation norms of young basketball players’ physical development and physical as well as technical preparedness that will help to develop athletes’ training control and selection? Considering the problem, research object was settled as follows – young basketball players’ physical development, functional capacity, and locomotor skills. In view of relevance of chosen topic and scientific problem, it was aimed to evaluate young basketball players’ physical development, functional capacity, and locomotor skills when introducing rating scales. To follow the aim those were the main tasks in this master thesis: to research physical development, functional capacity, and locomotor skills of young basketball players of age 9-16; to form ratio position measurements-percentile ranking scale that allows evaluating the level of physical development and locomotor skills of basketball players of age 9-16; to modify... [to full text]

Page generated in 0.0354 seconds