• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 910
 • 522
 • 187
 • 26
 • 6
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1653
 • 951
 • 765
 • 738
 • 707
 • 249
 • 247
 • 214
 • 170
 • 164
 • 158
 • 148
 • 144
 • 141
 • 139
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
61

Utveckling och implementering av sekvenshanteringssystem åt leverantörer till bilindustrin

Ragnarsson, Erik January 2004 (has links)
No description available.
62

Flödesförbättring : slutbearbetning av E-frame, CF6-80E1

Gödebu, Nicklas January 2002 (has links)
No description available.
63

Layout för målerianläggning

Ramadani, Jeton, Cvijic, Slaven January 2008 (has links)
Abstract This project is mainly focused on how the company OGO AB can organize its warehouse so that they can store painted articles. The warehouse should include how many pallets it is needed for the paint shop. Our purpose is also to calculate the space that is needed for the new warehouse. It is important for OGO AB to know witch kind of trucks they need for the new warehouse that with be located between the production factory and the paint shop so that the transportation of article goes smoothly. / Sammanfattning Examensarbetet som vi har utfört fokuseras i första hand på hur företaget OGO AB i Kalmar skall göra för att organisera ett lager som kommer att användas till artiklar som ska genomgå målning och lackning. Lagrets organisering innefattade lösningar av bl.a. hur många pallar som kommer att behövas i det nya lagret för att det ska kunna underhålla alla artiklar från produktionen som ska genomgå målning. Därefter kommer uppgiften att räkna ut hur mycket yta det nya lagret kommer att ta upp. Vi har även intresserat oss för vilka truckar som lämpar sig bäst för transporten av artiklar inom företaget så att transporterna går så smidigt som möjligt.
64

Effektivisering av kundorderflöde : En fallstudie på BUFAB Bulten Stainless AB

Sternberg, Kristoffer, Bitar, Samer January 2010 (has links)
We were commissioned by Bulten Stainless AB to identify and analyze their customer order flow. Because the company had problems with delays in the production and deliveries to the customer, the task also included investigation of how the company work with prevention and management of delays. The purpose of the project also included to identify critical factors for effective order flow in smaller workshop companies. The information about the flow and how the work takes place within the company were collected through observations on the company and interviews with the staff. This information was used to draw maps over the customer order flow and to write a description of the current situation within the company. Both strengths and weaknesses of the companies work could be identified through analysis of the present situation. Improvement suggestions could then be developed. Continuous improvements (kaizen) and 5S are examples of improvement suggestions that are presented in this report. We also came to the conclusion that cooperation is a critical factor for effective customer order flow in smaller workshop companies. Therefore, Bulten Stainless AB should work on promoting cooperation within the company. / Vi fick i uppdrag av Bulten Stainless AB att kartlägga och analysera deras kundorderflöde, samt undersöka företagets arbete med att förebygga och hantera förseningar. Detta eftersom företaget har haft problem med förseningar i produktionen och av leveranser till kunden. I arbetets syfte ingick även att identifiera kritiska faktorer för ett effektivt kundorderflöde i mindre verkstadsföretag. Information om flödet och hur arbetet sker inom företaget samlades in genom observationer på företaget och intervjuer med personalen. Denna information användes sedan för att rita kartor över kundorderflödet och skriva en beskrivning av nuläget. Genom en analys av nuläget kunde både styrkor och svagheter i företagets arbete identifieras och förbättringsförslag kunde tas fram. I förbättringsförslagen ingår bland annat ständiga förbättringar (kaizen) och 5S. Vi kom även fram till att samarbetet är en kritisk faktor för ett effektivt kundorderflöde i mindre verkstadsföretag. Därför bör Bulten Stainless AB arbeta med att främja samarbetet inom företaget.
65

IT system för vägtransporter och tillhörande terminalverksamhet

Kafadarevic, Amina, Yordanos, Haile January 2010 (has links)
We have chosen to write our thesis within a transport company. The work was carried out at DHL activities in Uppsala. DHL is one of the leading transport companies worldwide. Our interest lies in more efficient and advanced transportation and terminals, as globalization and new trends require effective solutions. The aim of our work is to explain the need for information technology applications in road haulage and associated terminal operations. Furthermore, we analyses terminal and applied information technology. Finally, we give suggestions on possible improvements to the process of IT applications in the future. Selected methods based on literature search, interviews and observations are used. We did a contextual inquiry i.e. we tried to observe what is being done, and at the same time, we asked the user come with explanations of what they have done. The questions varied during the research because the atmosphere was dynamic so that the constancy and coherence are not important to us. Globalization requires effective and dynamic transport and management in the terminal operations. The assumption for Transport Company to be competitive on the market is the introduction of information technology. The most common way to identify the goods of the terminal is the use of barcodes. Furthermore there are several different methods such as RFID, 3G, RFID, combined with satellite and NGWS, but these methods are considered expensive. The future is in real-time information and an unlimited visibility that could be achieved with new trends in information technology. RFID will replace bar code identification with the price of RFID tags. A combination of 3G RFID with GPS and introducing NGWC in the future will be a prerequisite for unlimitedly comprehensive view, safe transportation and permanent access to information.
66

En analys av materialförsörjningsprocessen i samband med kontaktledningsprojekt hos Balfour Beatty Rail AB

Andersson, Magnus January 2011 (has links)
Balfour Beatty Rail AB har kompetens för genomförandet av uppdrag inom samtliga teknikområden för järnvägsinfrastruktur och är i dagsläget en av de större aktörerna på den svenska järnvägsentreprenadmarknaden. Rådande konkurrenssituation kräver en kontinuerlig utveckling av verksamhetens processer för att bibehålla dess konkurrenskraft. Vid genomförandet av arbeten i Trafikverkets anläggningar finns restriktioner som innebär att järnvägsspecifikt material skall användas. I dagsläget finns endast en leverantör av detta material, Trafikverket Materialservice, vilket medför i en konkurrenssituation att det är direkt avgörande hur effektivt ett projekt kan genomföras. I en kontaktledningsanläggning ingår ett hundratal olika komponenter. Ett effektivt och väl planerat materialflöde är i sammanhanget en viktig del i utförandet samt en möjlighet att kunna presentera ett konkurrenskraftigt erbjudande. Syftet med genomförandet av detta arbete har varit att kartlägga, beskriva och analysera materialförsörjningsprocess, från ett logistikperspektiv, till verksamhetens kontaktledningsprojekt. Avsikten har varit att visa på de brister som i dagsläget finns i materialförsörjningsprocessen samt att ge förslag på förbättringar som medför att ett effektivare mer konkurrenskraftig materialflöde kan erhållas. Informationen som ligger till grund för den inledande kartläggningen och den efterföljande beskrivningen av processen är huvudsakligen inhämtad genom observationer och genomförda intervjuer. Utifrån den analys som genomförts anses förutsättningarna för att skapa ett effektivt materialflöde som goda. Materialflödet gynnas av rådande leveransstruktur, att materialflödet genom verksamheten är en förhållandevis korta process, samt att materialkvantiteterna baseras på verklig åtgång. Förutsättningarna är goda men den rådande bristen på kontroll, uppföljning och kommunikation medför att ett omfattande arbete krävs för att nå den effektivitet som det finns potential till. Analysen ligger även till grund för de förbättringsförslag som arbetats fram. Förlagen syftar till att ge idéer på hur de strukturella problem som i dagsläget finns i verksamhetens kontaktledningsprojekt kan lösas samt hur arbetet bör ske för att förbättra materialflödet som helhet. Förslagen bygger delvis på att förändringar genomförs tidigt i processen för att uppnå önskat resultat i de senare delarna. Arbetet med materialförsörjningsprocess bör i framtiden inriktas på förebyggande åtgärder som hjälper till att förhindra uppkomsten av problem i processen. Att lyckas med ett förändringsarbete kräver stöd både från de som är direkt inblandade och från organisationen. En bra lösning finns i dagsläget redan till de strukturella problemen men anses inte lönsamt i samtliga projekt. För dessa projekt ges förslag på arbetsmetod för att förbättrande av strukturen samt förslag på hur beställningsarbetet ska utvecklas för att minska den fysiska hanteringen i projekten. Förslag som är relaterade till förbättringsarbetet av materialflödet syftar framförallt till att förbättra kontrollen av flödet genom ett ökat uppföljningsarbete, en förbättrad kommunikation och ett närmare leverantörssamarbete. Samtliga förslag är tänkta att skänka bidrag till arbetet med utformningen av en effektivare materialförsörjningsprocess.
67

Returhantering inom e-handeln : En studie av e-handelsföretag inom hemelektroniksbranschen

Pettersson, Richard, Karlsson, Mikael, Aronsson, Thomas, Rosborg, Andreas January 2011 (has links)
Ett studium av tre e-handelsföretag och dess hantering av returer.
68

Analys av godssorteringen på DHL Freight AB : En fallstudie om logistik

Agocs, Mathias January 2011 (has links)
Sammanfattning Det här examensarbetet har genomförts på DHL Freight AB i Eskilstuna som transporterar gods över hela Sverige. Där målsättningen varit att analysera den nuvarande sorteringsprocessen, identifiera bristerna runt sorteringsprocesserna och därefter presentera eventuella förbättringsförlag. De metoder som har använts för att utföra examensarbetet är följande. Resultatet grundar sig på den information som har införskaffats via observationer och intervjuer med personalen som är delaktiga i sorteringsprocessen samt olika litteraturstudier. De mest tongivande teorierna som examensarbetet utgått från och som författaren har genomgående haft i åtanke är logistik, distribution, Lean Produktion, kvalitet och processer. Analysen som utfördes resulterade i att ett antal brister som finns i sorteringsprocessen som kunde identifieras. De här bristerna bidrog till att komplikationer uppstod vid sorteringen av gods på DHL Freight AB. Några exempel på brister som identifierats är att efter godset har hanterats sker inte någon kvalitetssäkring innan godset lämnar terminalen. Dessutom är de resurser som finns idag inte så uppdaterade arbetssätten har inte ändrats eller förbättras på länge. Som till exempel förenkling av kodboken och en mycket tydligare platsning i zonerna så att inte godset ställs på fel plats. Ytterligare brister som kunde identifieras var att den mänskliga faktorn som spelar en stor roll i sorteringen av gods. Att man inte är tillräckligt uppmärksam när man kodar, hanterar eller platsar godset. Man är inte motiverad eller engagerad till att godset ska gå rätt till 100 procent eller så handlar det om att metoderna de använder för att hantera godset är otillräckliga. De förbättringsförslag som presenteras i den här rapporten innefattar förändringar som kan leda till att sorteringsprocessen på DHL Freight AB, men även i hela försörjningskedjan, blir mer kontrollerad och exakt jämfört med dagens situation. Förutom en bättre sorterings statistik som uppstår på DHL Freight AB vid sortering av gods, kan dessa förändringar även bidra till kostnadsbesparingar i form av energikostnader och personalkostnader hos DHL Freight i Eskilstuna / Analys av en viss sorteringsprocess på ett av världens största transportföretag
69

Inköp från Kina : En undersökning om vilka svårigheter småföretag möter vid inköp från Kina

Gorton, Björn, Olsson, Jesper, Tu, Tomas January 2011 (has links)
Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, logistik, 2FE02E, VT 2011 Författare Björn Gorton, Jesper Olsson och Tomas Tu Handledare Petra Andersson Titel Inköp från Kina: En undersökning om vilka svårigheter småföretag möter vid inköp från Kina Bakgrund Världen är under förändring och företag idag sprider sin verksamhet i en global marknad. Med dessa förändringar uppstår det nya förutsättningar för att öka lönsamheten och det blir allt vanligare att företag söker nya källor till billigare inköpspriser. Kina har under en tid varit en populär marknad för europeiska företag och på senare tid har även småföretag börjat söka sig dit. Mindre företag arbetar med annorlunda förutsättningar gällande tid och resurser och det är därför intressant att se huruvida detta påverkar de faktiska problemen som kan uppkomma vid inköp av varor från Kina. Syfte Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka problem som småföretag stöter på när de köper in varor från Kina, se vilken bakgrund som föreligger vid dessa problem och hur våra intervjuade företag har åtgärdat dem. Metod Författarna har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där de utfört intervjuer med fem olika företag som följer, Flugorna, Galvin Green, Hall Miba, Vartex och Vendotec. Ett deduktivt angreppssätt har använts där en teoretisk referensram har byggts upp som sedan har använts för att formulera våra intervjufrågor. Teori Den teoretiska referensramen innehåller generella teorier som har med inköp från Kina att göra. Mycket av den teori som presenteras är baserade på större företag, där ämnesområden såsom kulturella skillnader, ledtider, volym, kapitalbindning och kvalitetssäkring. Eftersom uppsatsens syfte är att se på vad småföretag stöter på vid inköp från Kina och vilka åtgärder som kan användas för att lösa dessa, blir analysen en jämförelse mellan vad teorin säger med vad de intervjuade företagen säger. Slutsatser Slutsatsen visar att dessa generella ämnesområden som teorin tar upp om stora företag vid inköp från Kina även uppstår hos småföretag. De bemöter samma typ av problem såsom, kulturella skillnader, ledtider, volym, kapitalbindning och kvalitetssäkring. Dock hittades vissa saker som inte behandlats i den teoretiska referensramen, exempelvis förskottsbetalning och agenter som enbart kom fram under intervjuerna.
70

Planer är inget, Planering är allt : En kvalitativ studie hos SMF i norra Sveriges inland

Granqvist, Linnéa, Grahn, Kristina January 2012 (has links)
Denna studie har som mål att ta fram en teoretisk modell för hur små- till medelstora företag i norra Sveriges inland på ett enkelt sätt kan arbeta för att effektivisera sina logistikflöden kopplat till distribution och materialplanering. Syftet med denna studie är att undersöka hur SMF och deras kapitalbindning påverkas av deras lokalisering och att utifrån det formulera en teoretisk modell som ska hjälpa denna typ av företag att förbättra användandet och utveckla sina resurser med avsikt att reducera bundet kapital. Modellen kommer att grundas på de problem vi finner hos dessa företag samt på befintliga teorier.

Page generated in 0.2378 seconds