• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 39
 • 7
 • Tagged with
 • 46
 • 26
 • 17
 • 15
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En analys av materialförsörjningsprocessen i samband med kontaktledningsprojekt hos Balfour Beatty Rail AB

Andersson, Magnus January 2011 (has links)
Balfour Beatty Rail AB har kompetens för genomförandet av uppdrag inom samtliga teknikområden för järnvägsinfrastruktur och är i dagsläget en av de större aktörerna på den svenska järnvägsentreprenadmarknaden. Rådande konkurrenssituation kräver en kontinuerlig utveckling av verksamhetens processer för att bibehålla dess konkurrenskraft. Vid genomförandet av arbeten i Trafikverkets anläggningar finns restriktioner som innebär att järnvägsspecifikt material skall användas. I dagsläget finns endast en leverantör av detta material, Trafikverket Materialservice, vilket medför i en konkurrenssituation att det är direkt avgörande hur effektivt ett projekt kan genomföras. I en kontaktledningsanläggning ingår ett hundratal olika komponenter. Ett effektivt och väl planerat materialflöde är i sammanhanget en viktig del i utförandet samt en möjlighet att kunna presentera ett konkurrenskraftigt erbjudande. Syftet med genomförandet av detta arbete har varit att kartlägga, beskriva och analysera materialförsörjningsprocess, från ett logistikperspektiv, till verksamhetens kontaktledningsprojekt. Avsikten har varit att visa på de brister som i dagsläget finns i materialförsörjningsprocessen samt att ge förslag på förbättringar som medför att ett effektivare mer konkurrenskraftig materialflöde kan erhållas. Informationen som ligger till grund för den inledande kartläggningen och den efterföljande beskrivningen av processen är huvudsakligen inhämtad genom observationer och genomförda intervjuer. Utifrån den analys som genomförts anses förutsättningarna för att skapa ett effektivt materialflöde som goda. Materialflödet gynnas av rådande leveransstruktur, att materialflödet genom verksamheten är en förhållandevis korta process, samt att materialkvantiteterna baseras på verklig åtgång. Förutsättningarna är goda men den rådande bristen på kontroll, uppföljning och kommunikation medför att ett omfattande arbete krävs för att nå den effektivitet som det finns potential till. Analysen ligger även till grund för de förbättringsförslag som arbetats fram. Förlagen syftar till att ge idéer på hur de strukturella problem som i dagsläget finns i verksamhetens kontaktledningsprojekt kan lösas samt hur arbetet bör ske för att förbättra materialflödet som helhet. Förslagen bygger delvis på att förändringar genomförs tidigt i processen för att uppnå önskat resultat i de senare delarna. Arbetet med materialförsörjningsprocess bör i framtiden inriktas på förebyggande åtgärder som hjälper till att förhindra uppkomsten av problem i processen. Att lyckas med ett förändringsarbete kräver stöd både från de som är direkt inblandade och från organisationen. En bra lösning finns i dagsläget redan till de strukturella problemen men anses inte lönsamt i samtliga projekt. För dessa projekt ges förslag på arbetsmetod för att förbättrande av strukturen samt förslag på hur beställningsarbetet ska utvecklas för att minska den fysiska hanteringen i projekten. Förslag som är relaterade till förbättringsarbetet av materialflödet syftar framförallt till att förbättra kontrollen av flödet genom ett ökat uppföljningsarbete, en förbättrad kommunikation och ett närmare leverantörssamarbete. Samtliga förslag är tänkta att skänka bidrag till arbetet med utformningen av en effektivare materialförsörjningsprocess.
2

Materialförsörjning från förråd till montering : Verktyg vid val av förråd för komponenter

Elg, Maria, Green, Anna January 2011 (has links)
To create a profitable and competitive business an important factor today is a well-functioning logistics. Through effective internal material flows effective logistics can be achieved. Unnecessary handling and movement of materials is a waste which affects the internal material flow. These wastes should be identified and eliminated as much as possible to improve the internal materials handling and through that achieve a more efficient business. At Fagerhults Belysning AB, where professional lighting systems are developed, manufactured and marketed, a new inventory has been built and changes in the assembly has been made during the past year. The impact of this is that the internal handlings of the materials is probably not the most effective. The purpose of this study is to improve the internal materials handling between inventory and assembly, by reducing unnecessary handling and movement of materials. To achieve the purpose, the current handlings of the materials between inventory and assembly has been identified, through observations and interviews at Fagerhults Belysning AB. The description of the current situation shows that both the new inventory (NF) and the old inventory (GF) are used to store components, whereof the old inventory is located downstairs. Since NF is located on the same floor as the assembly, the best had been to place all the components there, but when space is limited, GF also has to be exploited. In connection with the description of the current situation, literature studies have also been done, which together form the base of the analysis of the current situation. The analysis of the current situation includes suggestions for potential improvements, as well as their impact on the company. In the analysis chapter the authors have chosen to focus on which components that should be prioritized for location in NF, as this was considered as an important part in reducing the number of movements to and pallets on the storage area, in order to improve the materials handling. To determine which components that should be prioritized for location in NF, the authors have chosen to use the ABC-analysis based on the order frequency to the assembly. The analysis was only made on one product family since the project has a tight time limit. To perform the analysis on the entire product range, and by that avoiding sub-optimization, a tool is evolved to the company for future analysis.Finally, a discussion of the results and the method are conducted by the authors. The authors believe that the tool is helpful when performing an ABC-analysis in order to finally determine which components that should be prioritized for location in NF. However, there are more factors to consider in order to apply the tool in full, for instance fill rate in NF, purchase quantity etc. / För att skapa en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet är en väl fungerande logistik en viktig faktor. Genom effektiva interna materialflöden kan effektiv logistik åstadkommas. Onödig hantering och förflyttning av material är slöseri som påverkar det interna materialflödet. Dessa slöserier bör identifieras och elimineras så långt det går för att förbättra den interna materialhanteringen och genom det åstadkomma en effektivare verksamhet.På Fagerhults Belysning AB, där professionella belysningssystem utvecklas, tillverkas samt marknadsförs, har ett nytt förråd under det senaste året byggts samt förändringar i monteringsupplägget gjorts. Detta har medfört att den interna materialhanteringen sannolikt inte är den mest effektiva. Syftet med examensarbetet är att förbättra den interna materialhanteringen mellan förråd och montering, genom att minska onödig hantering och förflyttning av material.För att uppnå syftet har den nuvarande materialhanteringen mellan förråd och montering kartlagts genom observationer och intervjuer på Fagerhults Belysning AB. I nulägesbeskrivningen framkommer det att både det nya förrådet (NF) och det gamla förrådet (GF) utnyttjas för att lagra komponenter, varav det gamla förrådet är beläget på nedre våningen. Eftersom NF ligger på samma våning som monteringen hade det bästa varit att placera samtliga komponenter där, men då platsbrist råder måste även GF utnyttjas. I samband med att nulägesbeskrivningen genomförts har även litteraturstudier gjorts, vilka tillsammans ligger till grund för nulägesanalysen.Nulägesanalysen innefattar förslag på potentiella förbättringar, samt dess påverkan på företaget. I analyskapitlet har författarna valt att fokusera på vilka komponenter som bör prioriteras för placering i NF, då detta ansågs vara viktigt för att minska antalet transporter till, samt antalet pallar på, materialtorget och på så sätt förbättra materialhanteringen. För att avgöra vilka komponenter som bör prioriteras för placering i NF har ABC-analys baserat på orderfrekvens till montering valts att användas. Analysen har endast gjorts på en produktfamilj för att projektet inte ska bli för omfattande i förhållande till den tidsbegränsning som finns. För att kunna utföra analysen på hela produktsortimentet, och därmed undvika suboptimering, har ett verktyg utvecklats till företaget för framtida analyser.Avslutningsvis har en diskussion förts av resultatet och den metod som använts. Det verktyg som skapats anses av författarna vara ett bra hjälpmedel vid genomförandet av ABC-analysen för att slutligen kunna avgöra vilka komponenter som bör prioriteras för placering i NF. Dock finns det fler faktorer att ta hänsyn till för att kunna tillämpa verktyget fullt ut så som fyllnadsgrad i NF, inköpskvantiteter etc.
3

Produktionslogistik, effektiviseringav materialhantering / Production logistics, efficiency of material flow

Eriksson, Elisabeth January 2012 (has links)
Atlas Copco Tools is a world leading company in tool manufacturing. The productionin Tierp works hard to improve their assembly to maintain its position. This thesis isa part of their improvement efforts to be a more Lean production.The main focus for this thesis was to identify the material flow in the kanban system,which used to supply the assembly groups, focusing on the material flow to assemblygroup 9 and the assembly group 3. Group 3's material flow within the kanban systemwas perceived to perform better than the group 9. The handling of kanban materialand their working methods in the two groups was identify those differences whichaffected the kanban system.As an alternative material supply a study were done in kiting. This study based on theTierpsverkens sister plant in Hungary concept with kiting as a material supply system.This study is very general and can be used as a base for further investigation of kitingas a material supply in Tierpsverken. The main challenges identified in this study are toadapt the warehouse to provide easy and efficient picking of material, which the studyshows are not the current situation of the warehous.Since only a few differences were identified in the assembly groups several suggestionsregarding the group performing the picking of kanban material; the material supplier .The material suppliers currently works with lists that sorts the material ordered afterwarehouse placement. In that way of sorting they lose the priority in terms of pickingthe first ordered material first. A proposal for order priority were given; by manuallyprint lists several times a day, orders are prevented to have longer waiting time thana few hours. The materials suppliers picked several lists at the same time, suggestionswere given to determine the number of pick / delivery by limiting the number of liststo shorten the cycle time.The suggestions of improvement for the material suppliers are also proposed to beintroduced in the SAP system as a long term solution.
4

Borta bra men hemma bäst? : - En totalkostnadsanalys av en förändrad materialförsörjningsstrategi på Volvo CE i Braås / There's no place like home? : A total cost analysis of a change in materials supply strategy at Volvo CE in Braås

Karlsson, Malin, Winterberg, Stefanie January 2015 (has links)
Bakgrund: Under de senaste årtiondena har tillverkningsföretag stått inför ökade påtryckningar och förväntningar från kunder gällande bland annat kvalitet och leveransservice. För att kunna leva upp till dessa förväntningar och samtidigt stärka sin position på den globala marknaden tvingas tillverkningsföretag utveckla och implementera nya materialförsörjningsstrategier. I och med den ökade globaliseringen finns det idag stora möjligheter för företag att köpa in från olika leverantörer världen över, vilket ofta förknippas med lägre inköpspriser på grund av tillgång till lägre priser på råvaror och billig arbetskraft. Denna studie grundar sig i ett uppdrag från Volvo CE i Braås. Volvo CE är världens ledande tillverkare av ramstyrda dumprar, vilka är konstruerade för att transportera stora materialvolymer i svårframkomlig terräng. På grund av ökade logistikkostnader togs det under 2011 ett strategiskt beslut om att tio procent av volymvärdet av inköpt material ska köpas in från lågkostnadsländer. Syfte: Syftet med studien är att utveckla en totalkostnadsanalysmodell för utvärdering av en förändrad materialförsörjningsstrategi. Vidare är syftet att utifrån denna totalkostnadsanalysmodell analysera vilka kostnader som har förändrats och vilka effekter som har uppstått på Volvo CE till följd av en förändrad materialförsörjningsstrategi. Studien syftar även till att identifiera förbättringsförslag inom de kostnadsposter som ingår i totalkostnadsanalysmodellen. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie där empiri har samlats in främst genom strukturerade och semi-strukturerade intervjuer på Volvo CE. Genom databaser och litteratur på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek har den teoretiska datainsamlingen kunnat göras. Information från Volvo CEs intranät har bidragit med den data som använts i de beräkningar som genomförts i studien. Slutsatser: Resultatet i studien visar att den förändrade materialförsörjningsstrategin har medfört att de totala kostnaderna för de kostnadsposter som ingår i totalkostnadsanalysmodellen har minskat med 12 procent. De effekter som identifierats uppkommit är risk för minskad flexibilitet, förändring av kostnadsfördelning, ökade / Background: In recent decades, manufacturing companies faced increased pressures and expectations of customers regarding quality and delivery service. In order to reach those expectations while strengthening its position in the global market, manufacturing companies have to develop and implement new materials supply strategies. With increased globalization, there are great opportunities for companies to buy from various suppliers around the world. This strategy is often associated with lower purchase prices due to access to lower prices of raw materials and cheap labor. This study is based on a mission from Volvo CE in Braås. Volvo CE is the world's leading manufacturer of articulated haulers, which is designed to transport large volumes of material in difficult terrain. Due to the increased logistics costs, a strategic decision was taken in 2011, where ten percent of the volume of the purchased materials will be purchased from low-cost countries. Purpose: The purpose of the study is to develop a total cost analysis model for the evaluation of an altered material supply strategy. Furthermore, the purpose is on the basis of this total cost analysis model, to analyze the costs that have changed and what effects that have occurred in Volvo CE as a result of a change in materials supply strategy. The study also aims to identify suggestions for improvement. Method: The study is a qualitative case study where empirical data is collected mainly through structural interviews and semi-structured interviews at Volvo CE. Through the databases and literature at Linnaeus University Library the theoretical data collection could be made. The data used in the calculations in the study was collected from Volvo CE's Intranet. Conclusion: The conclusion of the study shows that the altered material supply strategy has resulted in a reduction in the total cost by 12 percent. The effects identified are the risk of reduced flexibility, change in cost allocation, increased communication difficulties and deficiencies in suppliers' knowledge and equipment.
5

Effektivisering av materialförsörjning inom tillverkande industri : En fallstudie på Företaget

Bäckström, Karin, Domanders, Emelie January 2016 (has links)
How companies choose to design their supply chain is important for their competitiveness. Supplier relationships are becoming increasingly important to maintain a market position. A key factor for success is to deliver material in the right quantity, at the right time and to the right place. Other factors that play an important role are quality standards, leadership and above all, customer first. The customer should be placed at the top of the value chain, and be treated with respect. Markets are driven by short lead time and companies cannot rely on brand loyalty. The purpose of this study is to develop a general model for analysis and improvement of the supply chain for manufacturing companies, with focus on components from external suppliers. The model is created based on a literature review and to examine this, the model was tested at Företaget. The empirical data is mainly conducted by interviews, complemented by one observation. The analysis model consists of seven areas based on Supply Chain Management, Logistics and Lean. A key factor to analyze these seven areas is to map the current situation. The results have been filtered through the analysis model and have led to suggestions for improvement. These suggestions are only recommendations and the companies choose what to take further into action. Företaget is one of Sweden’s leading window manufacturers with two strong brands, Produkt 1 and Produkt 2. Most of the production process is carried out in Edsbyn and the size of the factory is as big as ten football pitches at 65,000 squares meters. Wooden-aluminum windows are an increasing trend and stands for two thirds of the sales. The study is focusing on one selected component which is the flow for aluminum profiles. The conclusion shows that supply chain management, logistics and Lean play an important role while building an efficient supply chain. Relationship, communication and information sharing with suppliers are of great importance and needs to be constant developed and improved. Leadership is a key element to get all the areas to work and it is the leaders that characterize the culture of the company. The study has resulted in a number of improvement suggestions for Företaget. One suggestion for improvement is to develop a routine for documentation when a deviation occurs in the final assembly. This will enable the follow-up and help to find the main cause for appearance.
6

Internlogistiken i en monteringsprocess / The internal logistics in an assembly process

Blomstrand, Johanna, Akhter, Moumita, Zdenac, Ines January 2016 (has links)
Denna studie har i syfte att presentera en lösning på ett fallföretags problem inom materialförsörjning för att förbättra information- och materialflödet. Detta problem har angripits genom att studera huruvida en supermarket är en bra lösning. Tre olika simuleringar har utförts för att skapa tre individuella supermarkets. Experimentens utfall har analyserats och diskuterats för att avslutningsvis presentera en slutsats där undersökningsfrågan besvarats.
7

Bristidentifiering & effektivisering av materialförsörjningen på SAAB Microwave Systems

Phua, Patrick, Gåsvaer, Daniel January 2009 (has links)
<p> </p><p>Saab Microwave Systems (SMW) is a business unit within Saab AB that manufactures and develops different types of radar- and sensor systems for naval, airborne and ground based forces as well as within the market for civil security. In addition to the manufacturing of radar and sensor systems they also provide different types of service concepts. The business unit has 50 years of experience within the area of developing radar systems and is considered to be one of the market leaders. When applying an assemble-to-order production strategy with products at this level of cost price the product lead-time is vital and becomes an important part of the strategy within marketing and sales.</p><p> </p><p>Within SMW there is a new department called Supply Management (SM) that provides the supply of incoming and outgoing material. Within SM there are four sub-departments working with activities such as planning, purchasing, receiving inspection, storage and distribution. Today, the supply process is relatively inefficient and there are delays in the flow due to suddenly arising problems. These delays generate big problems since SMW applies a just-in-time purchasing strategy. Based upon this problem the major purpose of this thesis work is to perform an analysis of the material flow in order to identify problems and contribute to a more efficient supply process.</p><p> </p><p>When the problems were identified the authors in consultation with the management choose to give priority to one problem in order to have a more finite focus regarding the analysis. The most serious problem that are given priority to is the receiving inspection since there is a lack of proper measurements, the planning is inadequate, the level of inspection is to high as well as uncontrolled, the inspections are based upon subjective appraisals and there is a lack of storage space. Within this problem there will be an extra focus upon the level of inspection even though the other problems will be given thought as well. When this problem was chosen as the main area of focus the authors took the level of importance and usefulness for the company into consideration, what came up during the analysis of the material flow as well as what the authors considered to be the best area of focus given existing conditions.</p><p> </p><p>The suggested improvements presented by the authors mainly consist of two areas regarding the level of inspection. The first suggestion consists of a filtering model that through a set of parameters are able to decide whether a specific article should be going through a reduced level of inspection or not. The second suggestion consists of a model that the company could use when they are phasing in new suppliers or improving existing ones. The purpose of this model is to create a close collaboration between important suppliers and SMW in order to reach a higher level of quality on the incoming material. The reason to why this model is created is due to the fact that the company has a very high level of inspection regarding incoming material today since the quality in many cases is faulty. By using this model the authors' ambition is to reduce the risk of defectives reaching SMW by supplier collaboration and this way oppose defectives earlier in the material flow. In addition to these suggested improvements the authors also suggest some thoughts and ideas regarding what is needed to be taken into consideration in order to reach a better planning and how the work efficiency within the receiving inspection department can be improved.</p> / <p> </p><p>Saab Microwave Systems (SMW) är en affärsenhet inom Saab AB och de tillverkar och utvecklar idag olika typer av radarsystem för luftfart, markbaserade enheter samt inom det marina. Företaget tillverkar och utvecklar även radarsystem inom marknaden för civil säkerhet. Vid sidan av tillverkningen av radar- och sensorsystem erbjuder företaget även intilliggande servicekoncept och eftermarknadsservice. Enheten har 50 års gedigen erfarenhet inom området radarutveckling och är ett ledande företag på marknaden. Med en kundorderstyrd produktion av produkter i denna höga prisklass blir ledtid en viktig del av marknadsföring och försäljningsargumentation vilket innebär att materialförsörjningen är vital för framgång.</p><p> </p><p>Inom SMW finns idag en nybildad enhet, Supply Management (SM), som ombesörjer materialförsörjningen av gods till och från SMW. Inom denna enhet finns fyra undergrupperingar; planering, operativt inköp, ankomstkontroll och förråd samt godsmottagning och spedition. I dagsläget fungerar inte materialförsörjningen som önskat utan det uppstår ofta brister och förseningar i flödet, något som skapar stora problem då SMW i så hög utsträckning som möjligt försöker tillämpa inköpsstrategin just-in-time. Med hänsyn till detta är examensarbetets främsta uppgift att göra en flödesanalys i syfte att identifiera brister och effektivisera materialförsörjningen.</p><p> </p><p>Efter att ha presenterat en bristidentifiering, baserad på en flödeskartläggning, har författarna i samråd med ledningsgruppen för enheten Supply Management valt att prioritera en brist för att ha ett konkret fokusområde för arbetet med analys och förbättringsförslag. Den allvarligaste bristen som prioriteras för vidare arbete är en ineffektiv ankomstkontroll där det saknas vettiga nyckeltal och verksamhetsmätning, där planering och resurssättning sker utifrån osäkra data, kontrollomfattningen är hög och okontrollerad, kontrollerna baseras på subjektiva bedömningar samtidigt som det råder utrymmesbrist i lager och förråd.  Inom denna brist läggs extra fokus på kontrollomfattningen även om övriga problemområden också tas i beaktning i ett vidare arbete. När fokusområde valdes togs hänsyn till vad som framkom i bristidentifieringen, vad som var viktigast och mest kritiskt för SMW samt vad författarna ansåg sig kunna prestera utifrån gällande förutsättningar.</p><p> </p><p>Författarnas förbättringsförslag består främst av två huvudområden kopplade till kontrollomfattningen. För det första presenteras en filtreringsmodell som genom ett antal parametrar sorterar artiklar efter huruvida de bedöms kunna genomgå en lättare (billigare och mindre resurskrävande) kontroll eller inte. Det andra förslaget är en modell för hur företaget kan arbeta när de fasar in nya och/eller utvecklar utvalda leverantörer med hög inverkan i syfte att skapa ett nära samarbete där högre kvalitet kan uppnås. Syftet med framtagning av modellen samt dess utformning grundar sig i att kontrollomfattningen som utförs på SMW är kopplad till inkommande kvalitet. Utifrån detta perspektiv vill författarna genom denna modell reducera riskerna för dålig inkommande kvalitet tidigare i materialflödet genom ett organiserat samarbete. I tillägg till dessa förslag presenteras även idéer och tankar på vad som bör tas i beaktning för att kunna uppnå en bättre och mer sanningsenlig planering samt hur arbetseffektiviteten kan höjas genom att tillsätta en administrativ- och teknisk roll på ankomstkontrollen.</p>
8

Bristidentifiering &amp; effektivisering av materialförsörjningen på SAAB Microwave Systems

Phua, Patrick, Gåsvaer, Daniel January 2009 (has links)
Saab Microwave Systems (SMW) is a business unit within Saab AB that manufactures and develops different types of radar- and sensor systems for naval, airborne and ground based forces as well as within the market for civil security. In addition to the manufacturing of radar and sensor systems they also provide different types of service concepts. The business unit has 50 years of experience within the area of developing radar systems and is considered to be one of the market leaders. When applying an assemble-to-order production strategy with products at this level of cost price the product lead-time is vital and becomes an important part of the strategy within marketing and sales.   Within SMW there is a new department called Supply Management (SM) that provides the supply of incoming and outgoing material. Within SM there are four sub-departments working with activities such as planning, purchasing, receiving inspection, storage and distribution. Today, the supply process is relatively inefficient and there are delays in the flow due to suddenly arising problems. These delays generate big problems since SMW applies a just-in-time purchasing strategy. Based upon this problem the major purpose of this thesis work is to perform an analysis of the material flow in order to identify problems and contribute to a more efficient supply process.   When the problems were identified the authors in consultation with the management choose to give priority to one problem in order to have a more finite focus regarding the analysis. The most serious problem that are given priority to is the receiving inspection since there is a lack of proper measurements, the planning is inadequate, the level of inspection is to high as well as uncontrolled, the inspections are based upon subjective appraisals and there is a lack of storage space. Within this problem there will be an extra focus upon the level of inspection even though the other problems will be given thought as well. When this problem was chosen as the main area of focus the authors took the level of importance and usefulness for the company into consideration, what came up during the analysis of the material flow as well as what the authors considered to be the best area of focus given existing conditions.   The suggested improvements presented by the authors mainly consist of two areas regarding the level of inspection. The first suggestion consists of a filtering model that through a set of parameters are able to decide whether a specific article should be going through a reduced level of inspection or not. The second suggestion consists of a model that the company could use when they are phasing in new suppliers or improving existing ones. The purpose of this model is to create a close collaboration between important suppliers and SMW in order to reach a higher level of quality on the incoming material. The reason to why this model is created is due to the fact that the company has a very high level of inspection regarding incoming material today since the quality in many cases is faulty. By using this model the authors' ambition is to reduce the risk of defectives reaching SMW by supplier collaboration and this way oppose defectives earlier in the material flow. In addition to these suggested improvements the authors also suggest some thoughts and ideas regarding what is needed to be taken into consideration in order to reach a better planning and how the work efficiency within the receiving inspection department can be improved. / Saab Microwave Systems (SMW) är en affärsenhet inom Saab AB och de tillverkar och utvecklar idag olika typer av radarsystem för luftfart, markbaserade enheter samt inom det marina. Företaget tillverkar och utvecklar även radarsystem inom marknaden för civil säkerhet. Vid sidan av tillverkningen av radar- och sensorsystem erbjuder företaget även intilliggande servicekoncept och eftermarknadsservice. Enheten har 50 års gedigen erfarenhet inom området radarutveckling och är ett ledande företag på marknaden. Med en kundorderstyrd produktion av produkter i denna höga prisklass blir ledtid en viktig del av marknadsföring och försäljningsargumentation vilket innebär att materialförsörjningen är vital för framgång.   Inom SMW finns idag en nybildad enhet, Supply Management (SM), som ombesörjer materialförsörjningen av gods till och från SMW. Inom denna enhet finns fyra undergrupperingar; planering, operativt inköp, ankomstkontroll och förråd samt godsmottagning och spedition. I dagsläget fungerar inte materialförsörjningen som önskat utan det uppstår ofta brister och förseningar i flödet, något som skapar stora problem då SMW i så hög utsträckning som möjligt försöker tillämpa inköpsstrategin just-in-time. Med hänsyn till detta är examensarbetets främsta uppgift att göra en flödesanalys i syfte att identifiera brister och effektivisera materialförsörjningen.   Efter att ha presenterat en bristidentifiering, baserad på en flödeskartläggning, har författarna i samråd med ledningsgruppen för enheten Supply Management valt att prioritera en brist för att ha ett konkret fokusområde för arbetet med analys och förbättringsförslag. Den allvarligaste bristen som prioriteras för vidare arbete är en ineffektiv ankomstkontroll där det saknas vettiga nyckeltal och verksamhetsmätning, där planering och resurssättning sker utifrån osäkra data, kontrollomfattningen är hög och okontrollerad, kontrollerna baseras på subjektiva bedömningar samtidigt som det råder utrymmesbrist i lager och förråd.  Inom denna brist läggs extra fokus på kontrollomfattningen även om övriga problemområden också tas i beaktning i ett vidare arbete. När fokusområde valdes togs hänsyn till vad som framkom i bristidentifieringen, vad som var viktigast och mest kritiskt för SMW samt vad författarna ansåg sig kunna prestera utifrån gällande förutsättningar.   Författarnas förbättringsförslag består främst av två huvudområden kopplade till kontrollomfattningen. För det första presenteras en filtreringsmodell som genom ett antal parametrar sorterar artiklar efter huruvida de bedöms kunna genomgå en lättare (billigare och mindre resurskrävande) kontroll eller inte. Det andra förslaget är en modell för hur företaget kan arbeta när de fasar in nya och/eller utvecklar utvalda leverantörer med hög inverkan i syfte att skapa ett nära samarbete där högre kvalitet kan uppnås. Syftet med framtagning av modellen samt dess utformning grundar sig i att kontrollomfattningen som utförs på SMW är kopplad till inkommande kvalitet. Utifrån detta perspektiv vill författarna genom denna modell reducera riskerna för dålig inkommande kvalitet tidigare i materialflödet genom ett organiserat samarbete. I tillägg till dessa förslag presenteras även idéer och tankar på vad som bör tas i beaktning för att kunna uppnå en bättre och mer sanningsenlig planering samt hur arbetseffektiviteten kan höjas genom att tillsätta en administrativ- och teknisk roll på ankomstkontrollen.
9

Effektivisering av materialförsörjning / Efficiency of material supply

Söderlund, Jakob, Bergh, Niklas January 2015 (has links)
Syftet med studien är att skapa en förståelse hur det går genomföra effektiviseringar av materialförsörjningen i ett tillverkande företag. Detta har sedan mynnat ut i rekommendationer där uppdraget var att minska antalet materialbrister i fallföretagets slutmontering och därmed få processen att flyta jämnare och mer effektivt. Målsättningen är att lösa uppenbarade problem genom att sammanställa lösningar som exponerar sig ur en noggrann förståelse om hur verksamheten fungerar. Empirin och teorin analyseras sedan, med hjälp av en analysmodell, för att skapa en grund till dem dokumenterade problemen och lösningarna som i senare skede beskrivs.
10

Framtidens monteringssystem för produkter med inbyggd intelligens

Svensson, Michelle January 2019 (has links)
Detta arbete har gjorts i samband med ett företag som säljer sina produkter på en global nivå. Företaget och dess produkter kommer inte att namnges i detta arbete på grund av sekretesskäl. Detta företag håller på att utveckla en ny produktgrupp med åtta olika produkter och då dess produkter delar vissa komponenter och monteringssteg vill företaget veta om det är möjligt att montera dessa produkter på en och samma monteringslinje. Företaget vill också få ett förslag på hur monteringslinjen skulle kunna se ut. Syftet med arbetet är att analysera hur ett monteringsupplägg kan se ut för den nya produktgruppen. Arbetet har strukturerats efter Design Thinking Processen. Metoder som har använts i arbetet är bland annat intervjuer, observationer, litteraturstudie, brainstorming och peer review. De resultat som har erhållits är ett förslag på hur en monteringslinje för sex av de åtta produkterna kan se ut. Förslaget inkluderar även ett förslag på hur materialförsörjningen till en av linjens stationer kan se ut. Två av produkterna exkluderades ur den tänkta produktgruppen på grund av att dessa produkter skiljde sig för mycket komponentsmässigt gentemot de andra. För en av produkterna var det inte rimligt att innefatta denna i produktgruppen av orsaker som ekonomi och bemanning. Den andra produkten som exkluderades ur produktgruppen uteslöts på grund av ett felaktigt antagande hade gjorts angående produktens montering. Då det felaktiga antagandet upptäcktes i ett väldigt sent skede av projektet fanns inte möjlighet att hinna åtgärda felet; således valdes det att exkludera produkten ur produktgruppen.  En slutsats som kan dras från detta arbete är att produkter som ska monteras på en och samma taktad monteringslinje måste vara väldigt lika i fråga om monteringssekvens, antalet ingående komponenter och monteringstid. Ytterligare en slutsats är att det behövs åtminstone två olika materielförsörjningsprocesser för att få en effektiv materialförsörjning till taktade linjer där olika produkter monteras. Den tredje slutsatsen som kan dras är förmontage bör användas till produkter som består av komplexa komponenter ifall de ska monteras med andra mindre komplicerade produkter på en taktad linje.  Andra slutsatser för detta projekt är att supermarkets och kittning är bra metoder att använda för att minska material som måste ligga i direkt anslutning till monteringslinjen.

Page generated in 0.1232 seconds