• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 14
 • 3
 • Tagged with
 • 17
 • 17
 • 10
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Effektivisering av intern logistik med hjälp av olika Lean verktyg

Alaa Josef, Dana, Mir, Sahel January 2015 (has links)
No description available.
2

Intern logistik - En fallstudie kring det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag

Bendré, Rebecca, Nilsson, Anna, Svensson, Angelica January 2007 (has links)
<p>Både logistiken och detaljhandeln har under de senaste årtiondena haft en kraftig utveckling. För detaljhandeln har logistiken en allt mer växande betydelse, då de med rätt logistik kan korta sina ledtider, enklare ge kunderna de varor de önskar och vid rätt tidpunkter. Den interna logistiken syftar på de logistikaktiviteter som utförs inom detaljhandelsföretagen, d.v.s. de aktiviteter som får det interna varuflödet att fungera. Ett vanligt problem hos detaljhandelsföretag är ”slut i hyllan”. Orsaker till detta kan vara brister i inköp och logistik, bristande rutiner i butiken eller fel i leveranser och varuflöden. Det krävs således att detaljhandelsföretagen arbetar med sin logistik och skapar ett effektivt internt varuflöde för att kunna tillfredställa behovet utav varor ute i butik.</p><p>Syftet med denna studie är att kartlägga det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag och att undersöka vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde. Vidare är syftet att ge förslag till hur det interna varuflödet kan effektiviseras.</p><p>En kvalitativ undersökningsmetod har använts där en fallstudie genomförts på Gekås Ullared. Personer från olika delar utav företaget har intervjuats genom öppna individuella intervjuer. Dessa intervjuer har även kombinerats med observationer. </p><p>Efter att ha fullföljt studien har vi kommit fram till vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde i detaljhandelsföretag, nämligen informationssystem, inköpsavdelningens påverkandegrad och arbete, förpackningar, lagrets layout och utrustning, lagerpersonalens arbete och interna transporter. Vid studerandet utav de olika faktorerna har vi även kunnat se att de har en inbördes påverkan, vilket vi har utvecklat en modell för. Genom att detaljhandelsföretag kontinuerligt arbetar med och utvecklar de sex faktorerna kan ett effektivt internt varuflöde skapas.</p>
3

Intern logistik - En fallstudie kring det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag

Bendré, Rebecca, Nilsson, Anna, Svensson, Angelica January 2007 (has links)
Både logistiken och detaljhandeln har under de senaste årtiondena haft en kraftig utveckling. För detaljhandeln har logistiken en allt mer växande betydelse, då de med rätt logistik kan korta sina ledtider, enklare ge kunderna de varor de önskar och vid rätt tidpunkter. Den interna logistiken syftar på de logistikaktiviteter som utförs inom detaljhandelsföretagen, d.v.s. de aktiviteter som får det interna varuflödet att fungera. Ett vanligt problem hos detaljhandelsföretag är ”slut i hyllan”. Orsaker till detta kan vara brister i inköp och logistik, bristande rutiner i butiken eller fel i leveranser och varuflöden. Det krävs således att detaljhandelsföretagen arbetar med sin logistik och skapar ett effektivt internt varuflöde för att kunna tillfredställa behovet utav varor ute i butik. Syftet med denna studie är att kartlägga det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag och att undersöka vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde. Vidare är syftet att ge förslag till hur det interna varuflödet kan effektiviseras. En kvalitativ undersökningsmetod har använts där en fallstudie genomförts på Gekås Ullared. Personer från olika delar utav företaget har intervjuats genom öppna individuella intervjuer. Dessa intervjuer har även kombinerats med observationer. Efter att ha fullföljt studien har vi kommit fram till vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde i detaljhandelsföretag, nämligen informationssystem, inköpsavdelningens påverkandegrad och arbete, förpackningar, lagrets layout och utrustning, lagerpersonalens arbete och interna transporter. Vid studerandet utav de olika faktorerna har vi även kunnat se att de har en inbördes påverkan, vilket vi har utvecklat en modell för. Genom att detaljhandelsföretag kontinuerligt arbetar med och utvecklar de sex faktorerna kan ett effektivt internt varuflöde skapas.
4

Effektivisering av materialförsörjning / Efficiency of material supply

Söderlund, Jakob, Bergh, Niklas January 2015 (has links)
Syftet med studien är att skapa en förståelse hur det går genomföra effektiviseringar av materialförsörjningen i ett tillverkande företag. Detta har sedan mynnat ut i rekommendationer där uppdraget var att minska antalet materialbrister i fallföretagets slutmontering och därmed få processen att flyta jämnare och mer effektivt. Målsättningen är att lösa uppenbarade problem genom att sammanställa lösningar som exponerar sig ur en noggrann förståelse om hur verksamheten fungerar. Empirin och teorin analyseras sedan, med hjälp av en analysmodell, för att skapa en grund till dem dokumenterade problemen och lösningarna som i senare skede beskrivs.
5

Effektivisering av intern logistik : Vargön Alloys AB / Rationalisation of internal logistics : Vargön Alloys AB

Berlin, Hanna, Herlogsson, Emma January 2009 (has links)
Med väl fungerande interna logistiska flöden kan hela produktionen effektiviseras samtidigt som man kan skapa mer bränsleeffektiva transporter. Ett företag som är intresserade av att både kunna arbeta mer effektivt med sina transporter och spara på bränsle både för miljön och för kostnadernas skull är Vargön Alloys AB i Vargön utanför Vänersborg.Vargön Alloys är en av Europas största tillverkare av olika Ferrolegeringar. Legeringar ger bl.a. stålet hårdhet och förhindrar korrosion. Företagets kunder är Europas ledande tillverkare av specialstål.Ett problem för Vargön Alloys har varit att man inte har någon dokumentation eller kartläggning över hur de interna transporterna sker idag. Syftet med detta examensarbete är därför att kartlägga hur Vargön Alloys interna transporter sker idag samt att ge förslag till effektivisering, både vad gäller arbetsmetoder och lagerplanering, som leder till minskad bränsleförbrukning samt mindre trafik på fabriksområdet.En kvalitativ undersökningsmetod har använts där observationer följts av intervjuer med personer med olika arbetsområden på företaget. Intervjuobjekten har till största del fått vara anonyma och intervjuerna har skett individuellt med öppna frågor. Användbara teorier studerades i lämpliga läroböcker.Observationer och intervjuer har resulterat i en värdefödeskarta över informationsflödena samt en spagettikarta över transportflödena. Efter analys av dessa har ett antal förbättringsförlag framkommit. Genom att använda nya moderna tekniker som hjälpmedel i arbetet skulle Vargön Alloys definitivt kunna effektivisera sina interna transporter till att bli mer bränsleeffektiva. Med hjälp av ett verktyg som t. ex. GPS timber skulle förtaget få ett system som innehåller både planeringssystem, lagerstyrning och ett GPS-system i fordonen.
6

Effektivisering av intern materialstyrning i tillverkande företag : En fallstudie på Atlas Copco Tierpverken

Stålberg, Emma, Zetterberg, David January 2015 (has links)
In order to be competitive, one way is to focus on the internal logistics in a cost effective manner. The concept of material control covers how to control the flow of material resources from the customer to the supplier. This study intends to look at how internal material control can be done efficiently in a manufacturing company. In order to achieve an efficient internal material control, methods and approaches should be evaluated based on a situational approach. Therefore, the purpose of the study is to develop a model for analysis and improvement of internal material control in manufacturing companies. The study is a case study and has been conducted on site at Atlas Copco Tierp Works. Atlas Copco in Tierp, produces components and assembles hand-held power tools. The empirical data has been conducted with employees at Atlas Copco Tierp Works and with direct observations of the processes that the study has been limited to. Literature reviews have been made in parallel with the empirical data collection with an emphasis on internal logistics, material control and lean production. The study shows which factors that are important for an effective internal material control. Furthermore, the report presents an analysis model, which has been applied to Atlas Copco Tierp Works. The analysis model presents a recommendation on appropriate material planning method, as well as the conditions that should be complied in order to achieve an efficient internal material control. The analysis model strengths are considered as mainly to be that it covers many areas, by including the planning environment, material planning methods, efficiency and decision-making. Accordingly, the model is considered to have potential for development by including a cost analysis as a part of the decision-making part. / Att styra sin interna logistik, på ett kostnadseffektivt sätt, är en nödvändighet för att kunna konkurrera på en redan hårt utsatt marknad. Materialstyrning kan ses som en delmängd av logistik och innefattar aktiviteter för att styra och planera materialflödet från leverantör till kund. Denna studie visar på hur den interna materialstyrningen kan ske effektivt, i ett tillverkande företag. För att uppnå en effektiv intern materialstyrning så bör metoder och tillvägagångssätt utvärderas utifrån ett situationsanpassat synsätt. Studiens syfte är därför att utveckla en modell för analys och förbättring av intern materialstyrning i tillverkande företag. Fallstudien har bedrivits vid Atlas Copco Tierpverken. Vid fabriken i Tierp sker tillverkning av komponenter samt montering av handhållna industriverktyg. Den empiriska datainsamlingen har skett genom intervjuer med medarbetare på Tierpverken och observationer över det interna materialflödets processer som studien avgränsat sig till. En litteraturundersökning har gjorts, med betoning på intern logistik, materialstyrning och Lean Production. Studien visar vilka faktorer som är av betydelse för en effektiv intern materialstyrning. Rapporten presenterar en analysmodell, vilken har tillämpats på Atlas Copco Tierpverken. Analysmodellen ger en rekommendation på lämplig materialstyrningsmetod, samt vilka förutsättningar som bör uppfyllas för att uppnå en effektiv intern materialstyrning.  Analysmodellens styrkor anses främst vara att den täcker in många områden, där planeringsmiljö, materialstyrningsmetoder, effektivitet inkluderas för att beslut och rekommendationer kan utföras. Modellen bedöms ha utvecklingspotential genom att inkludera en kostnadsanalys som en del vid beslut.
7

Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan / Internal and vertical logistic through the project Björnflokan

Forsström, Ludvig, Lundin, Tobias, Thorin, Anton January 2021 (has links)
Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. Bygget består av tre flerbostadshus, ett parkeringshus, en förskola samt lokaler på en begränsad yta vilket medför logistiska utmaningar. Syftet med studien är att undersöka hur den interna logistiken fungerar i praktiken och om det går att genom bättre planering och kommunikation effektivisera byggproduktionen inom projekt Björnflokan. Studien har granskat interna logistiken vid byggnation av flerbostadshusen. Undersökningen förhåller sig till kvalitativa metoder. Studien innehåller intervjuer av semistrukturerad karaktär samt kompletterande fältstudier. Intervjuer genomförs med anställda tjänstemän på Serneke som ingår i projektledningen på projekt Björnflokan. En litteraturundersökning genomförs för att kunna härleda till teorier i resultatet. I resultatet presenteras observationer och sammanställningar från intervjuer samt fältstudier. Det framkommer av den insamlade datan att Serneke har en väl genomarbetad logistikplan och att den grundar sig teorier som Location based system (LBS) och Location based management system (LBMS). Teorierna används till stor del för att minimera slöserier ochöka effektiviteten av det materiella flödet. Analysen väver samman resultat och teori och kopplar delarna till frågeställningen. En kvalitativ forskningsmetod förutsätter analysen grundar sig i tolkningar av resultat och teori. I analysen framgår det att vidare effektivisering är möjlig, men det finns också risker som uppenbarar sig vid optimering. Det är inte alltid optimalt att effektivisera produktionen genomatt eliminera slöserier i form av icke nödvändiga materialförflyttningar, detta eftersom produktionen även innehåller kritiska moment. / Over the past few years, the construction industry has focused on the development of logistics. This is to a large extent because the competition within the industry has become tougher and thus the margins have diminished. This essay will therefore examine the internal logistics ofthe Björnflokan project in Borås. The construction will include three apartment buildings, one parking garage, one preschool and premises. The construction area is highly exploited and therefore limited, which entails logistical challenges. The purpose of this study is to investigate how the internal logistics work in practice, and whether or not it is possible to streamline the production within the Björnflokan project through better planning and communication. The study has only examined the internal logistics regarding the production of the apartment buildings. The survey relates to the qualitative methods, thus the study contains interviews of a semistructured nature together with supplementary field of studies. The interviews were held with officials at Serneke, who all are a part of the management at the Björnflokan project. The study also contains a literature review in order to deduce the theories in the result. Within the results of the study observations and summaries from both the interviews and the field studies are presented. From the collected data it becomes apparent that Serneke has a verywell-developed logistics plan and that it is founded on the theories Location-based system(LBS) and Location-based management system (LBMS). The theories are largely applied to minimize waste and increase the efficiency of the material flow. The analysis on the other hand, weaves together the results and the theory, and by doing so connects each of these parts to the issue. A qualitative research method presupposes that the analysis is based on interpretations of both the results and the theory. The analysis shows that further streamlining is possible, but it also indicates the risks that manifest themselves when only looking at optimization. It suggests that it may not be optimal to streamline the production to the extent that it eliminates waste in the form of unnecessary material transfers. This is due to the containment of critical elements that can be found within the production.
8

Resurseffektivisering : På ICA Sverige AB:s centrallager / Resource efficiency : At ICA Sverige AB:s central warehouse

Gillmén, Martin January 2016 (has links)
Logistik är den del av ett företag som påverkar företagets resultat på ett mycket betydande sätt. Kunden ställer krav på att få sin produkt levererad på en viss tidpunkt och om produkten då inte levereras på utsatt datum kan detta leda till en förlorad kund och därmed förlorade framtida inkomster. För att lyckas leverera till kund på utsatt tid krävs det att många processer fungerar väl ihop och att ett välplanerat system är implementerat. Denna rapport är skriven på ICA Sverige ABs centrallager i Kungälv och handlar om effektivisering. Mer specifik effektivisering av användningen av truckar. Genom att förkorta körsträckor och eliminera icke-värdeskapande körsträckor kan man få ett mer effektivt lager. Jag har samlat in relevant data så som genomsnittlig sträcka per order samt information om vilka lagergångar som är mest trafikerade för att veta vart i lagret som problemet finns och varför det uppstått. Zon-indelning är en metod som är känd för att minska körsträckor på ett lager. En implementering av metoden underlättas också av att ICA i dagsläget har sorterat artiklarna på ett sådant sätt att de första tio lagergångarna är fyllda med SRS-backar. Det är en metod som inte bara förkortar körsträckor utan och effektiviserar materialhantering. Teoridelen av arbetet görs för att får en större insikt i ämnen logistik samt för att hitta och benämna de metoder som påverkar logistiken i ett företag. Olika typer av materialhanteringsmetoder, lagringsmetoder, artikelplaceringsmetoder är exempel på vad som beskrivs djupare. Analysen har gjort för att analysera och koppla samman de teorier som använts till de problem som behandlas i rapporten men även reflektioner och tankar kring varför teorierna har använts. Rapporten har skrivits på ICA Sverige ABs centrallager i Kungälv och har koncentrerats till färskvaruavdelningen där problemet med långa körsträckor har uppkommit. / Logistics is that part of a company that affects the company’s efficiency in a considerable way. The customer has demands on the product to have it delivered on a specific date and if the product isn’t delivered on that date the consequences may result in a loss of a customer and therefore a loss of income. To be able to deliver the product on the specific date to the customer there’s a couple of processes that need to work flawlessly together and that a well worked out system is implemented. This report is written at ICA Sverige AB’s central warehouse is Kungälv, Sweden. It surrounds the subject of efficiency in warehousing and usage of lift trucks. Thru minimizing the driving distance of the lift trucks and eliminating not-value processes you can create a more efficient warehouse. I’ve gathered information regarding average distance per completed order and information regarding which of the warehouse aisles is the busiest to get an insight in where the problem is and why it has occurred. Zone-picking is a method that is known to minimize lift truck distances in a warehouse. An implementation of this method at ICA is facilitated by the fact that the articles already are sorted in a way that the first ten aisles are filled with plastic crates. It’s a method that not only minimizes the lift truck distances but also make the material handling more efficient. The theory part of the report is done to get a bigger insight in the subject of logistics but also to find and mention methods that affect the logistics in a company. Different types of material handling methods, storage methods and article placement methods are examples of methods describe. The analyzing part of the report has been done to connect mentioned theories to main problems that the report is surrounding but also includes reflections and thoughts about why the theories have been used. The report has been written at ICA Sverige AB’s central warehouse in Kungälv and has been focused on the fresh food compartment of the warehouse where problems with long distances for the lift trucks has occurred.
9

Kartläggning och förbättring av internt logistikflöde / Mapping and improving internal logistic flow

Alhasan, Jenan, Nguyen, Dat January 2023 (has links)
Globalisation has led to increased competition among companies, operating both locally and internationally. As a result, it has become crucial to stand out on the market by working cost-effectively, meeting customer requirements, offering short delivery times, smart material planning, among other things. New conditions, ranging from technological advancements to environmental demands, have prompted companies to focus on improving their material flow. The concept of logistics, along with lean-production, is now being recognized as a powerful tool. The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of wastes in a company's internal logistics flow and provide improvement suggestions for enhancing efficiency. The goal is to provide a foundation for future enhancements in the logistics flow of a manufacturing operation. To achieve the study's objectives and address the research questions, a case study is performed. The study will consist of a three-step plan. In the first stage, the problem is discussed, a literature study is carried out and suitable methods are identified. The next stage involves gathering information through interviews, observations, and documentation. Data is analysed and evaluated according to lean-principles. In the last phase, improvement proposals are developed based on the analysis. Theoretical approaches include deduction. The study employs both qualitative and quantitative research methods. The improvement suggestions are presented in the results chapter, categorized into general proposals, material handling, mapping, as well as a spaghetti diagram of the future state. The proposals focus on creating a continuous flow in production and minimizing security flaws. In addition, it is justified why a pulling-system and kanban-system should be introduced. The value stream mapping of the future state shows theoretically that the lead time can be halved if the stock size is minimized. The study analysed internal logistics waste and provided a basis for future projects. Using value stream mapping and spaghetti diagram, the authors successfully identified various improvement suggestions. For future research, it is recommended to include areas such as education, economic calculations, PDCA implementation, order and hook analysis, waste reduction, and optimal utilization of production space in the development process. / Globaliseringen har lett till ökad konkurrens mellan företagen, där allt fler väljer att ha verksamheter både i närheten och globalt. Sedan dess har det varit angeläget att stå ut på marknaden genom att arbeta kostnadseffektivt, anpassat till kundens krav, erbjuda korta leveranstider, smart planering av material, med mera. Nya förutsättningar skapas, allt från teknikutvecklingen till nya miljökrav, som har fått företagen att arbeta med förbättringar av materialflöde. Begreppet logistik har börjat uppmärksammas tillsammans med lean-produktion som anses vara ett kraftfullt hjälpverktyg. Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för de slöserier som finns i ett företags interna logistikflöde, för att kunna ge förbättringsförslag om hur flödet kan effektiviseras. Målsättningen är att skapa underlag för framtida förbättringar inom logistikflödet i en tillverkande verksamhet. För att uppnå syftet med studien samt kunna besvara frågeställningarna, genomförs en fallstudie. Studien är uppdelad i tre delar. I första stadiet diskuteras problemet, en litteraturstudie genomförs och lämpliga metoder identifieras. Nästa stadie omfattar insamling av information genom intervjuer, observationer och dokumentation. Data analyseras och utvärderas enligt lean-principerna. I den sista fasen presenteras förbättringsförslag baserade på analysen. Teoretiska angreppssätt inkluderar deduktion. Studien använder både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Förbättringsförslagen presenteras i resultatkapitlet, som indelas i generella förbättringsförslag, materialhantering, samt kartläggning och spagettidiagram över framtida tillståndet. Förslagen fokuserar på att skapa ett kontinuerligt flöde i produktionen och minimera säkerhetsbristerna. Därtill motiveras varför ett dragande- och kanban-system ska införas. Värdeflödeskartan över det framtida tillståndet visar teoretiskt sätt att ledtiden kan halveras, om lagerstorlekarna minimeras. Med hjälp av värdeflödesanalys och spagettidiagram lyckas författarna identifiera olika förbättringsförslag. Inför framtida forskning kan följande studeras vidare: utbildning för medarbetare, ekonomisk kalkylering, PDCA-tillämpning, order- och krokanalys, kassationsminimering och optimal användning av produktionsyta i utvecklingsprocessen.
10

Internal Logistics and Assembly Lines: Maintaining Efficiency During a Phase-Out Process : A Case Study of a Truck Engine Assembly Plant / Intern logistik och löpandeband-produktion: Bibehållen effektivitet vid nedrampnin : En fallstudie av lastbilsmotormontering

Edling, Oscar, Glavmark, Kevin January 2022 (has links)
The Swedish heavy vehicle manufacturer Scania is currently phasing out their main engine assembly line in favor of a new assembly line. As a consequence, there is a need to adjust the logistics to the phase-out to maintain efficiency and free up space. Due to a lack of literature on this particular subject, it has been noticed that both Scania and the literature could benefit from a theoretical methodology that provides general guidance on how to approach reductions in production volume from a logistics perspective. To explore this problem the study answers the research question ”How can heavy vehicle manufacturing companies optimize inventory space at an assembly line when the production volume decreases?”. The study focused on a smaller internal logistics area within Scania’s Södertälje assembly plant, to develop a theoretical methodology that is also applicable to other areas and companies facing similar challenges. The phase-out will be executed in stages, starting with the most common engine types. The production volume will be reduced by changing the takt and removing engine carriers. Takt is a term used to describe the time that an engine spends at each assembly line station. The reduction in production volume leads to a proportional reduction in the amount of material picked at the logistics platforms. Consequently, the material stays in stock for a longer time, and the efficiency of the material handlers decreases. To maintain the stocking times and efficiency of the material handler, the study found that packaging sizes should be reduced in proportion to the production volume, as this would enable the storage to hold fewer items of each article while also holding a larger variety of articles previously stored elsewhere. As a result, additional activities can be given to the material handlers, while also freeing up inventory space that can be used to introduce the new assembly line. Approaching these challenges can be done following the theoretical methodology that has been developed in this study, consisting of three steps: Overview of Potential Changes, Quantifying Inventory Changes, and Calculating Inventory Space. Guided by this theoretical methodology, the study identified that the main potential changes revolved around packaging sizes. Changes in packages were then quantified for the 220 articles stored in the logistics area and synchronized with the phase-out to maintain the current stocking times. At the first step of the phase-out, when the takt is reduced to 3/4-takt, 107 packages could be changed, resulting in a 34% reduction in inventory space, indicating that one of the three logistics platforms in the logistics area can be closed. In the following stages of the phase-out, the further reduction in inventory space is marginal resulting in a final reduction of 46% at 1/3-takt, which might suggest that other approaches are more beneficial later on. As a result of this study, companies facing challenges adjusting the logistics to reduced production volumes can find guidance in the theoretical methodology presented in this thesis. The theoretical methodology highlights important aspects to consider based on both literature and empirical findings from the case study so that the efficiency of the logistics can be maintained during assembly line phase-out / Den svenska lastbilstillverkaren Scania håller för närvarande på att fasa ut en av deras primära monteringslinor för att ersätta denna med en ny. En konsekvens av detta är att den interna logistiken måste anpassas för att behålla dess effektivitet och frigöra lageryta. I dagsläget är litteraturen inom detta ämne begränsad, vilket innebär att både Scania och litteraturen som helhet gynnas av en teoretisk metodik som generellt beskriver hur intern logistik kan anpassas vid varierande produktionsvolymer. För att undersöka detta besvarar denna studie forskningsfrågan ”Hur kan tunga fordonstillverkare optimera lageryta vid monteringslinor vid minskad produktionsvolym?”. Studien fokuserar på ett mindre internt logistikområde vid Scanias motormonteringsanläggning i Södertälje. Målet är att inom detta område presentera en teoretisk metod som är applicerbar på samtliga logistikområden på Scania, såväl som hos andra företag med liknande utmaningar. Scania planerar att genomföra utfasningen stegvis, där det första steget innebär att de vanligaste motortyperna fasas ut och övergår till den nya monteringslinan. Produktionsvolymen kommer att minskas genom taktminskning, samt genom att plocka bort ”carriers” (stativen som motorerna monteras på). Takt är en term som beskriver den tid varje enskild motor befinner sig vid varje monteringsstation. Den minskade produktionsvolymen innebär en proportionell minskning i åtgång av komponenter och produktionsmaterial. Till följd av detta ökar lagertiden och effektiviteten för materialhanterarna minskar. För att bibehålla lagertiden och effektiviteten visade studien att förpackningsstorlekarna borde minskas, vilket innebär att färre artiklar lagerhålls, samt att fler varianter av artiklar kan lagras på mindre yta. Vidare kan materialhanterarna tilldelas fler arbetsuppgifter och den frigjorda yta utnyttjas av den nya monteringslinan. Dessa utmaningar kan hanteras enligt följande metodik med tre steg: 1. Överblick över möjliga ändringar, 2. Kvantifiera möjliga lagerbesparingar och 3. Beräkna lagerbesparingar. Baserat på denna metodik, fann studien att den största potentialen fanns genom ändrade förpackningsstorlekar. Förpackningsändringarna kvantifierades för de 220 artiklarna inom det behandlade området, med hänsyn till taktreduceringen och bibehållen lagertid. Vid första nedrampningssteget när takten reducerats till 3/4, visade studien att 107 förpackningsändringar kunde genomföras, vilket resulterade i en reducering av lageryta på 34%. I praktiken innefattade denna minskning i krävd lageryta att en av tre logistikplattformar inom logistikområdet kan stängas ned. Vid efterföljande nedrampningssteg var lagerbesparingarna marginella med en slutlig reduktion på 46% vid 1/3-takt, vilket implicerar att andra aspekter borde beaktas senare under nedrampningsprocessen.  Avslutningsvis poängterar studien att företag med liknande utmaningar gällande logistik och reducerade produktionsvolymer kan finna vägledning med hjälp av den teoretiska metod som presenterats i denna studie. Denna metod belyser viktiga aspekter som måste beaktas, baserat på litteratur så väl som empiriska resultat från fallstudien. Detta med fokus på att bibehålla effektiviteten och minimera lageryta vid nedrampning av monteringslinor.

Page generated in 0.0866 seconds