• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 176
 • 52
 • 36
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 274
 • 74
 • 67
 • 53
 • 46
 • 45
 • 36
 • 36
 • 35
 • 34
 • 34
 • 33
 • 32
 • 32
 • 32
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Magnetische Flüssigkeiten als Schmierstoff in hydrodynamischen Gleitlagern

Patzwald, Reiner. January 2001 (has links) (PDF)
Berlin, Univ., Diss., 2001.
2

Ein Beitrag zur Entwicklung eines doppelsphärischen Luftlagers aus Glaskeramik

Risse, Stefan. January 2001 (has links) (PDF)
Ilmenau, Techn. Universiẗat, Diss., 2001.
3

Kontingentierung von ATP-Mengen in der Lagerfertigung

Mann, Matthias January 2005 (has links) (PDF)
Series: Schriftenreihe des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik - Supply Chain Management
4

Lagret : Belastning eller tillgång?

Svensson, Emelie, Aspenberg, Magnus January 2013 (has links)
Det har under en lång tid i Sverige funnits ett intresse av att minska på lagernivåerna. I samband med den ekonomiska krisen på 1970-talet riktades allt mer fokus mot det kostsamma bundna kapitalet i lagret. Under 1980-talet började Just-In-Time introduceras i Sverige, senare även LEAN production. Dessa filosofier spädde på intresset för att minska på lagernivåerna ytterligare. Sedan dess kan vi se att en förändring har skett, exempelvis har leveransernas ledtid blivit kortare samt orderkvantiteterna mindre. Synen på lager skiljer sig dock åt mellan olika forskare. En del anser att lager skall ses som en tillgång, något som är värdeskapande. Medan andra forskare hävdar att lager är en belastning, som binder värdefullt kapital och bör minimeras. Syftet med denna studie är att undersöka vilken storlek på lagret företagen har valt, hur de resonerar kring lagret samt de faktorer som kan påverkar dess utformning. Studien är utförd med en kvalitativ ansats. Författarna har besökt tio olika tillverkande företag med produktion och lager i Stockholms område med omnejd. Genom semi-strukturerade intervjuer har respondenterna beskrivit hur de resonerar kring, samt arbetar med lager. Insamlad data har vidare analyserats med hjälp av aktuella teorier inom området. Studien visar på att majoriteten av företagen medvetet arbetar med relativt stora lager. Det är många olika faktorer som påverkar deras resonemang kring valet av lagernivå. Generellt prioriterar företagen en hög leveransservice samt att produktionsapparaten fungerar obehindrat. Ett större lager används för att säkerställa detta samt för att gardera sig mot externa osäkerheter och risker. Dock är majoriteten av företagen medvetna om hur mycket bundet kapital de har i lager. Ett flertal arbetar med att minska på nivåerna i den mån det går, detta utan att påverka leveransservicen och produktionen negativt. Studien visar även på att i princip alla företagen har påverkats av de japanska filosofierna mer eller mindre. Störst genomslag har LEAN production filosofin fått samt pull systemet kanban.
5

Lagereffektivisering : Framtagande av modell / Warehouse efficiency : Model developing

Berglöf, Patrick, Lind, Love January 2013 (has links)
No description available.
6

Die Volksschule in Korea die japanische Assimilationserziehung ...

Kim, Chae-wŏn, January 1934 (has links)
Thesis (Ph. D.)--University of Münich. / Vita. Bibliography: p. 67-68.
7

Geoenergi : En studie på Nyköpings lassarets möjlighet till fri-värme/kyla m.h.a. ett borrhålslager

Carlsson, Johan, Blomberg, Patric January 2014 (has links)
No description available.
8

Teaching multiplication and division realistically in Indonesian primary schools a prototype of local instructional theory /

Armanto, Dian, January 2002 (has links)
Proefschrift Universiteit Twente, Enschede. / Met lit. opg. - Met samenvatting in het Indonesisch en Nederlands.
9

Verfahren zur ganzheitlichen Auslegung von hydrostatischen Führungen und Lagern

Winterschladen, Markus January 2008 (has links)
Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2008
10

Magnetische Flüssigkeiten als Schmierstoff in hydrodynamischen Gleitlagern

Patzwald, Reiner. Unknown Date (has links)
Universiẗat, Diss., 2001--Berlin.

Page generated in 0.2231 seconds