• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 375
 • 12
 • 1
 • Tagged with
 • 388
 • 189
 • 166
 • 138
 • 60
 • 57
 • 54
 • 53
 • 50
 • 47
 • 39
 • 39
 • 38
 • 36
 • 36
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Beredskapsvattenförsörjningen på Sjukhuset i Varberg -En källa till problem?

Dalsjö, Henrik January 2008 (has links)
<p>The hospital in Varberg has a somewhat outmoded solution regarding the state of preparedness in its water sustentation. Today’s solution is both cause to a number of mishaps and high energy consumption.</p><p>The report is initiated by looking into the present situation to get an insight to the problem.</p><p>Today’s media depletion is measured and analyzed.</p><p>Furthermore, it also looks into some earlier performed studies. These studies are followed up in order to see if measures have been taken.</p><p>The report presents a number of arrangements which should be taken, amongst those a minor re-build of the current solution and a number of arrangements which leads to decreased water consumption.</p>
2

Beredskapsvattenförsörjningen på Sjukhuset i Varberg -En källa till problem?

Dalsjö, Henrik January 2008 (has links)
The hospital in Varberg has a somewhat outmoded solution regarding the state of preparedness in its water sustentation. Today’s solution is both cause to a number of mishaps and high energy consumption. The report is initiated by looking into the present situation to get an insight to the problem. Today’s media depletion is measured and analyzed. Furthermore, it also looks into some earlier performed studies. These studies are followed up in order to see if measures have been taken. The report presents a number of arrangements which should be taken, amongst those a minor re-build of the current solution and a number of arrangements which leads to decreased water consumption.
3

En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring : från distanserat till delat ledarskap /

Rosengren, Kristina, January 2008 (has links)
Diss. (sammanfattning) Jönköping : Hälsohögsk., 2009. / Härtill 5 uppsatser. Omslag: "Forskarskolan Hälsa och välfärd"
4

Omvårdnadsinterventioner som främjar sömn : En litteraturstudie / Nursing interventions to promote sleep : A literature study

Laine, Sanna, Brunzell, Frida January 2016 (has links)
Introduktion: Sömn är ett grundläggande behov men är ett bortprioriterat ämne. Läkningsprocessen och livskvalitet påverkas av sömnbrist. Sömnproblem kan behandlas med läkemedel som kan ge biverkningar. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner för att främja sömn hos patienter på sjukhus och inom äldreomsorgen. Metod: En litteraturstudie utifrån Polit och Beck (2012) nio-stegs-modell. Databassökningen gjordes i CINAHL och PubMed där åtta artiklar valdes till resultatet. Det gjordes en manuell sökning och ytterligare två artiklar tillkom. Totalt var det tio artiklar efter kvalitetsgranskning som användes till litteraturstudiens resultat. Resultat: Fem teman framkom i resultatet: Att aktivera individen för god sömn, att införa kvällsrutiner för god sömn, att använda avslappning för god sömn, att använda samtal och planering för god sömn och att anpassa miljön för god sömn. Slutsats: Omvårdnadsinterventioner som främjade sömn var kombination av promenader och styrketräning samt sällskapliga aktiviteter även kvällsrutiner som bland annat kvällsfika och personlig hygien var främjande. Sömn främjades även av avslappning vid sänggåendet genom fotbad, musik och att lyssna på ett avslappningsprogram. Låta individen vara delaktig i planering samt planering inom vårdteamet minskade onödiga störningar. Miljöanpassning genom att reducera ljus och ljud samt anpassning av temperatur främjade sömn.
5

Patientupplevelser under väntetid på sjukhus

Gustafsson, Mats, Jeppsson, Christofer January 2009 (has links)
<p>Litteraturstudie som avser att belysa patientupplevelser under väntetid på sjukhus. Denna tid av väntan på sjukhus upplevs av patienterna som en frustrerande och orosfylld tidsperiod som präglas av ovisshet över vad som skall hända och när, vilket placerar patienten i ett tillstånd som kan beskrivas som limbo. Sjuksköterskan har en central roll i interaktionen med patienten och bör vara väl insatt i vad väntan betyder för att förmå ge god omvårdnad samt lindra frustration och oro. Hos patienter med saknad interaktion under väntetiden upplevs väntan mer negativt än om de fått tydlig information om vad som skall hända och när. En ökad förståelse och mer kunskap kring patienters upplevelser av väntan kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en större handlingsberedskap och på så sätt höja vårdkvalitén. Forskning behövs om hur patienter upplever väntetid på sjukhus samt en vidareutveckling av mätinstrument som kan mäta denna kvalité.</p>
6

Faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation med barn

Kahlman, Marie, Ohlsson, Victoria January 2004 (has links)
No description available.
7

Patientupplevelser under väntetid på sjukhus

Gustafsson, Mats, Jeppsson, Christofer January 2009 (has links)
Litteraturstudie som avser att belysa patientupplevelser under väntetid på sjukhus. Denna tid av väntan på sjukhus upplevs av patienterna som en frustrerande och orosfylld tidsperiod som präglas av ovisshet över vad som skall hända och när, vilket placerar patienten i ett tillstånd som kan beskrivas som limbo. Sjuksköterskan har en central roll i interaktionen med patienten och bör vara väl insatt i vad väntan betyder för att förmå ge god omvårdnad samt lindra frustration och oro. Hos patienter med saknad interaktion under väntetiden upplevs väntan mer negativt än om de fått tydlig information om vad som skall hända och när. En ökad förståelse och mer kunskap kring patienters upplevelser av väntan kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en större handlingsberedskap och på så sätt höja vårdkvalitén. Forskning behövs om hur patienter upplever väntetid på sjukhus samt en vidareutveckling av mätinstrument som kan mäta denna kvalité.
8

Faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation med barn

Kahlman, Marie, Ohlsson, Victoria January 2004 (has links)
No description available.
9

Sjuksköterskors upplevelser av stress på en akutmottagning. : En intervju studie

Råsbjer, Lisette January 2015 (has links)
No description available.
10

Fall och fallskador: Granskning av avvikelser på en kirurgisk vårdavdelning

Karlsson, Anna January 2013 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0233 seconds